Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 10. december 2019 kl. 09:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-105-18

1. Godkendelse af dagsorden (9.30-9.35)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsordenen for HMU-mødet den 10. december 2019.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

2. Godkendelse af referater fra HMU-møder den 16.09 og 27.09 (9.30-9.35)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referater fra HMU-møder den 16. september og den 27. september 2019
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

3. Opfølgning fra RMU (9.35-9.40)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Fra RMU møde d. 12. september 2019:

 

RMU møde den 2. december 2019 - dagsorden (referat ikke frigivet endnu)

 

1.    Mødedeltagere

2.    Godkendelse af dagsorden og referat

3.    Høring af udkast til Region Midtjyllands strategi for forskning på sundhedsområdet

4.    Arbejdsmiljøkonferencer 2019 og 2020

5.    Status vedr. lokal forankring af "God ledelse og styring i Region Midtjylland"

6.    Drøftelse af hvordan vi kommunikerer samt processerne for kommunikation til

       ansatte - eksemplificeret i ny advis til ansatte om sygefravær

7.    Drøftelse af retningslinjerne vedr. patienters fravalg af læge eller anden

       sundhedsperson

8.    Orientering om forventet regnskab 2019

9.    Kommunikation fra mødet og planlægning kommende møder

10. Gensidig orientering, eventuelt, evaluering af mødet

 

Dagsorden findes her:

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/med-hjemmeside/regions-medudvalget-rmu/dagsordener/

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

4. Aktuelle tilsynssager (9.40-10.00)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om aktuelle tilsynssager

Sagsfremstilling

Der gives en status på Socialtilsynets kritik af Specialområde Autisme og heraf følgende initiativer samt status vedr. Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge, hvor der aktuelt er en sag vedrørende videoovervågning af de delvist lukkede pladser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

5. Status vedrørende Herning Kommunes overvejelser om eventuel overtagelse af Nørholm Kollegiet (10.00-10.10)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om status vedrørende Nørholm Kollegiet

Sagsfremstilling

Herning Kommune har tidligere meldt ud, at man overvejer at overtage Nørholm Kollegiet, som er en del af Specialområde Udviklingshæmning og ADHD.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-8-19

6. Tilbagemelding fra HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed (10.10-10.20)

Det indstilles, at HMU

 • tager den mundtlige orientering til efterretning
 • evaluerer underudvalgets sammensætning, mødestruktur og opgaver

Sagsfremstilling

På mødet gives en kort mundtlig tilbagemelding fra drøftelserne på seneste møde i HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed.

 

Evaluering af HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed

Jf. kommissoriet for HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed (jf. vedlagte bilag) skal HMU minimum en gang årligt evaluere Underudvalgets sammensætning, mødestruktur og opgaver.

 

Underudvalget har tidligere besluttet, at data vedr. utilsigtede hændelser (dog ikke vold mellem borger/borger og patientkonflikter) behandles i øvrige mødefora, herunder i kvalitietsnetværket.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

7. Pause (10.20-10.30)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-28-19

8. Temadrøftelse om strategien for rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse i Psykiatrien 2020-2024 (10.30-11.30)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter strategiens mål
 • drøfter hvordan der sikres medarbejderinvolvering i det videre arbejde

Sagsfremstilling

Baggrund:

Psykiatrien har frem til 2018 haft en fælles strategi for kompetenceudvikling. Efterfølgende har PSL besluttet, at der skal skrives en strategi for psykiatrien, hvor elementerne rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse behandles i sammenhæng.

 

Strategien er skrevet med input fra en bred vifte af erfaringer. Det er bl.a. anbefalinger fra LMU, de to specialeråd og AL-kredsen.

 

Introduktion til psykiatriens strategi for rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse i 2020-2024 (vedhæftet bilag)

Formålet med strategien er, at arbejde med rekruttering, kompetenceudvikling og trivsel som én fælles psykiatri.

 

Strategien omfavner tre centrale elementer i Psykiatrien, herunder rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse. Fælles for de tre elementer er, at de alle vedrører den vigtigste ressource i vores organisation; medarbejderne.

 

Ved hjælp af strategien skal der sorteres i vores indsatser og der skal skabes sammenhæng mellem disse - både inden for hvert element, men også på tværs af de tre. Foruden sikringen af sammenhæng og tilvalg af de rette indsatser, skal strategien ligeledes være driver for kortere fokuserede forløb i selve udviklingen og implementeringen af de valgte indsatser.

 

Strategien indgår i Årsplanen for 2020 under det strategiske mål "Den attraktive arbejdsplads". 

 

På HMU-mødet vil strategiens budskaber og mål blive præsenteret, og der vil være lejlighed til at kommentere og stille afklarende spørgsmål. AL er ligeledes blevet præsenteret for strategien og deres kommentar er indarbejdet.

  

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

9. Frokost (11.30-12.15)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

10. Mødeplan og årsplan 2020 (12.15-12.45)

Det indstilles, at HMU

 • godkender mødeplan for 2020
 • kommer med input til temaer til årsplan 2020

Sagsfremstilling

Mødeplan (5 min):

Udkast til mødeplan for 2020 er vedlagt.

 

Det fremgår af mødeplanen, at der kan afholdes et døgnseminar.  

 

Årsplan (25 min):

HMU drøftede ambitioner og ønsker med HMU møderne den 26. juni. I den forbindelse ønskes der input til de temaer, som HMU bør drøfte i 2020. Med udgangpunkt i disse input, vil formandskabet udarbejdet en årsplan, som endeligt godkendes af HMU på HMU møde den 27. februar 2020

 

HMU deltagerkredsen bedes på forhånd inden mødet, have gjort overvejelser omkring eventuelle temaer til årsplanen 2020. 

 

Proces:

 

15 min.: Gruppedrøftelser ved bordene vedrørende input og temaer, som HMU bør døfte på et HMU møde i 2020

10 min.: Opsamling i plenum

 

Til inspiration for drøftelsen: Emner/input, som udspringer af en opsamling på arbejdsmiljødrøftelsen 16. september 2019:      

 

Introduktion og instruktion:

- Der er behov for faglig introduktion sådan, at der er bedre kendskab til borgere og patienter (nye kan blive overraskede over mødet med hvor syge patienterne egentlig er)

- Intro af nye medarbejdere. Vise de mange spændende udviklingsmuligheder i PS – med fokus på den gode fortælling

  

Videndeling:

- Der mangler praksis og organisering, som kan sikre samarbejde på tværs ift. videndeling

- Videndele om det, der virker og det der giver gode resultater

 

Forbedringskultur og handle proaktivt – være på forkant:

 - Et påbuds budskab skal gøres til en del af kulturen således det ikke blot handler om at leve op til påbuddets krav, men at man rent faktisk arbejder med at forbedre sin egen organisation

 - Åbenhed omkring det der er svært eller ikke fungerer for at kunne forbedre det hos de relevante

   

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-13-19

11. Monitoreringsredskab af personalenormeringer i psykiatrien (12.45-13.15)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

HMU drøftede på mødet 22. oktober 2018 ønsket om udvikling af et monitoreringsredskab til personalenormering på døgnafsnittene i psykiatrien. I forlængelse af mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med udviklingen af en BI-rapport, som gerne skal:

 

 • gøre det let tilgængeligt for alle at følge udviklingen i personaleforbruget i psykiatrien på deres afdeling
 • vise udviklingen i antallet af timer / årsværk pr. normeret sengeplads over tid, men som ikke benchmarker afdelingerne overfor hinanden

 

På mødet vil PS Administrationen ved Henrik Gersfelt orientere HMU om status på processen og præsentere forslag til ny BI-rapport

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

12. Pause med æbleskiver (13.15-13.35)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

13. Videreformidling af HMU beslutninger (13.35-13.45)

Det indstilles, at HMU

 • godkender at der udarbejdes en beslutningsoversigt efter et HMU møde

Sagsfremstilling

HMU har på møde den 16. september ønsket fokus på, hvordan det bedre kan understøttes, at beslutninger fra HMU tydeliggøres og videreformidles. Formandskabet foreslår at der efter hvert møde udarbejdes en beslutningsoversigt, hvor beslutninger, som der konkret skal handles på fremgår - herunder hvem der skal handle på disse beslutninger. Beslutningsoversigten sendes ud sammen med referatet ligesom den videresendes til LMU formandskaberne. Beslutninger, hvor HMU blot har taget en orientering til efterretning fremgår ikke, da der ikke er en handling knyttet til denne beslutning.

 

Beslutningsoversigt fra seneste møde er vedhæftet som bilag og skal vise, hvordan beslutningsoversigten kan se ud.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-73-49-18

14. Økonomi og aktivitet 2019 (13.45-14.00)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om og drøfter status vedrørende økonomi og aktivitet 2019

Sagsfremstilling

HMU orienteres om og drøfter status vedrørende økonomi og aktivitet for 2019 ud fra vedlagte oversigter, der viser den aktuelle status for økonomi og aktivitet på social- og psykiatriområdet.

 

Alle partier i regionsrådet indgik den 8. oktober 2019 aftale om budget 2020. Budgetaftalen er fremsendt til HMU på mail samme dato samt vedlagt her til orientering. Aftalen ligger til grund for budgetterne, der blev vedtaget på regionsrådets møde den 30. oktober 2019.

 

Socialområdet

 

Det samlede forventede resultat for 2019 er på i alt 17,9 mio. kr., inkl. overførsel af resultat fra tidligere år på 28,6 mio. kr.

 

Heraf vedrører overskuddet for specialområderne 1,2 mio. kr.

 

Psykiatriområdet

 

Det samlede forventede resultat for 2019 er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

 

Mindreforbruget kan blandt andet henføres til, at der ikke er behov for at udnytte et koncernlån til uforudsete udgifter i forhold til flytningen af AUH Psykiatrien til Skejby. Endvidere er udgifterne i forbindelse med indflytningen i Gødstrup periodeforskudt.

 

Beslutningen om at afvikle koncernlånet betyder, at afdrag på lånet ikke vil belaste psykiatriens økonomi de følgende år.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-75-18

15. Mål og arbejdsmiljøindsatser for 2019-2020 (14.00-14.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På den årlige HMU-arbejdsmiljødrøftelsen 16. september 2019 blev det fremlagt, at Psykiatri og Socials arbejde med mål og arbejdsmiljøindsatser forlænges fra 2018-2019 ind i 2020. Mål og indsatser for 2018-2020 er oplistet detaljeret i vedlagte bilag.

Med denne orientering tydeliggøres det for god ordens skyld, at PS-mål og indsatser vil være de samme for 2020 som for 2018-2019. PS-HR har på vegne af HMU-formandskabet orienteret LMU-formandsskaberne og LMU-arbejdsmiljøkoordinatorerne herom. I slutningen af 2018 blev LMU'erne bedt om at identificere og formulere mål for minimum to arbejdsmiljøindsatser i 2019 under de tre overordnede indsatsområder i PS om at:

1.  Fremme trivsel

2.  Styrke sikkerhedskulturen og

3.  Styrke det ergonomiske arbejdsmiljø

 

Dette arbejde fortsætter også ind i 2020. LMU'erne afgør selv om de udelukkende vil arbejde videre med deres valgte indsatser fra 2019 ind i 2020, eller om de vil tilføje en arbejdsmiljøindsats jf. vedlagte bilag.

LMU'ernes arbejde skal, som nævnt på HMU-mødet den 16. september, bringes ind på HMU-arbejdsmiljødrøftelsen i september 2020. Der arbejdes på formen for denne proces og LMU'erne vil blive orienteret herom i det nye år.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

16. Orientering om status for arbejdet med sikkerhedmodeller samt deeskalering i psykiatrien (14.10-14.25)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om tidsplan og proces for revidering af arbejdet med sikkerhedsmodellerne version 3.0
 • orienteres om status på udviklingen af deeskalering i psykiatrien.

Sagsfremstilling

Vedr. sikkerhedsmodellerne:

Fra PSL er der ønske om, at Modellerne for sikkerhed 2.0 revideres, således de afspejler den virkelighed, som det sikkerhedsmæssige arbejde står over for i dag. Arbejdet med ajourføring og forankring lokalt af Model for sikkerhed 3.0 igangsættes i efteråret 2019, hvor de lokale sikkerhedspaner på LMU-niveau endeligt justeres i løbet af 2020.

 

Arbejdet med en revidering og efterfølgende implementering og forankring lokalt i specialområderne og behandlingspsykiatrien af sikkerhedsmodellerne version 3.0 foreslås at tage afsæt i en tredeling og forløbe i forskellige tempi:

Fase 1: Revidering af sikkerhedsmodellerne

Fase 2: Høringsperiode

Fase 3: Implementering og forankring lokalt, herunder tilpasning af de lokale sikkerhedsplaner på LMU-niveau.

 

HMU Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed drøftede den 29. november vedlagte bilag, der beskriver forslag til en tidsplan og proces. Der gives en status til HMU vedrørende tidsplanen og procesen for revidering af Psykiatri og Social's sikkerhedsmodeller samt orientering om paradigmeskift henimod deeaskalering i forhold til konflikthåndtering.

 

Vedr. Deeskalering: 

Psykiatrien har igennem de sidste år været i gang med et paradigmeskifte motiveret af kravet om at nedbringe tvang. Faglighed, tværfaglighed og fælles sprog er væsentlige elementer i at hjælpe patienter og borgere på bedste vis. Vi er nu klar til at sætte fokus på at udvikle de nuværende konflikthåndteringskurser i forhold til en deeskalerende tilgang i mødet med patienten. Vel at mærke uden at gå på kompromis med sikkerheden for medarbejder og patienter.

 

Udvikling af alle kurser sker i samskabelse med medarbejdere der til daglig arbejder i klinikken, for at sikre, kurserne bliver relevante tidssvarende i forhold til det behov, der er i klinikken. Alle afdelinger har medarbejdere og/eller funktionsledelser, der er med i udviklingen af et eller flere af de fremtidige kurser. Center for Kompetenceudvikling, som udbyder kurserne er med i udviklingsfasen, for at sikre, at kurserne har det indhold som medarbejderne peger på som væsentligt, ift. at det bliver en del af klinikken.

 

Status på arbejdet, ses af bilag, dels i tids- og udviklingsplanen, samt overblikket ift. den kursusudviklingen af de enkelte kurser.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

17. Orientering om RMU beslutning vedr. befordring ved uddannelsesaktiviteter (14.25-14.30)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om RMU's beslutning vedrørende udbetaling af befordring til uddannelsesaktiviteter

Sagsfremstilling

RMU har besluttet, at kørselsgodtgørelse til alle former for uddannelse fremover skal afregnes efter den lave kilometertakst.

 

Kørselsgodtgørelse til alle former for uddannelse, herunder til kurser og konferencer ydes altid med den lave kilometertakst. Dette gælder også deltagelse i obligatoriske kurser. Deltagelse i interne seminarer sidestilles som hovedregel med almindeligt arbejde og en eventuel kørselsgodtgørelse ydes efter den høje takst. Deltagelse i kurser, konferencer, seminarer mv. som underviser eller oplægsholder, indebærer at en eventuel kørselsgodtgørelse ydes efter den høje kilometer takst.

 

Typiske spørgsmål/svar - efter hvilken takst udbetales kørselsgodtgørelse til:

 • Afdelingsseminar? Høj takst
 • Ledelsesseminar? Høj takst
 • Eksterne seminarer (uden for Region Midtjyllands egne arbejdspladser)? Lav takst
 • Årlig arbejdsmiljøkonference i Region Midtjylland? Lav takst
 • Innovationsdag? Lav takst
 • Selskaber og foreningers årsmøder? Lav takst

 

Tillidsvalgtes deltagelse i organisationsarrangementer? Hvis der udbetales kørselsgodtgørelse via Region Midtjylland (mod efterfølgende refusion) ydes kørselsgodtgørelse efter den enkelte organisations takster

 

Link til hjemmesiden med de fælles retningslinjer og oversigt  over typiske spørgsmål og svar (Q&A): https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/lon-og-lonforhandling/befordringsgodtgorelse/

 

Ovenstående information er den 4. oktober fremsendt til afdelingsledelseskredsen i psykiatrien og til områdecheferne på socialområdet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

18. Orientering om ombudsmandens besøg hos Regionspsykiatrien Randers og Retspsykiatrisk afdeling, AUH P (14.30-14.35)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om ombudsmandens besøg

Sagsfremstilling

Ombudsmanden har senest besøgt Regionspsykiatrien Randers og Retspsykiatrisk afdeling, AUH. Der gives en kort orientering om disse besøg.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

19. Orientering om byggeriet i Gødstrup (14.35-14.40)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med byggeprojektet i Gødstrup
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-2-19

20. Orientering om arbejdstilsynets aktuelle engagement i PS (14.40-14.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efteretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

21. Eventuelt (14.45.14.50)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

22. Evaluering af mødet (14.50-15.00)

Det indstilles, at HMU

 • evaluerer mødet

Sagsfremstilling

Fik vi talt om det vi ville tale om, var punkterne relevante og havde alle mulighed for at sige noget?

Tilbage til toppen