Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 24. oktober 2019 kl. 11:30
i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-105-18

1. Godkendelse af dagsorden (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 •  godkender dagsordenen for HMU-mødet den 24. oktober 2019

Sagsfremstilling

Fremover vil relevante informationer fra det seneste RMU møde fremgå under dette punkt:

 

De væsentligste informationer fra RMU-mødet til videreformidling til HMU’erne:

 

 • RMU og HMU-formandskaberne drøftede input til ny sundheds- og hospitalsplan. Input vil indgå i det videre arbejde med planerne, og MED-systemet vil blive involveret igen i forbindelse med den senere høringsproces.
 • RMU fik en orientering om, hvordan og hvorfor der sker logopfølgning og audit i forhold til opslag i patientjournaler og sundhedsjournaler. Der er udformet et notat, som beskriver, hvilke regler der gælder. Link: http://intranet.rm.dk/it/sundheds-it/epj/Log-og-logopfoelgning/. Juridisk kontor vil udarbejde en FAQ.
 • Kørselsgodtgørelse til alle former for uddannelse skal fremover afregnes efter den lave kilometertakst. Link til hjemmesiden med de fælles retningslinjer og oversigt  over typiske spørgsmål og svar (Q&A): https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/lon-og-lonforhandling/befordringsgodtgorelse/
 • Ferieaftalen. Der blev drøftet et oplæg til administrationsgrundlag omkring den nye ferieaftale, hvor der lægges op til, at ansatte i Region Midtjylland får mulighed for at indgå aftaler mellem medarbejder og leder om op til fem dages ferie på forskud. Der kommer en udmelding, når direktionen har truffet beslutning om det fremtidige administrationsgrundlag/direktionen har besluttet. Info om den nye ferieaftale og udmøntningen heraf kan ses på: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/retningslinjer/ferie---den-nye-ferielov/
 • RMU fik en orientering om økonomiaftalen, den videre budgetproces og udviklingen i medicinudgifterne. Forud for budgetforligsdrøftelserne har HMU'erne mulighed for at komme med input/høringssvar. Frist 1. oktober kl. 12.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

2. Godkendelse af referat af HMU-mødet den 16. september 2019 og den 27. september 2019 (12.05-12.10)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referat fra HMU-mødet den 16. september 2019
 • godkender referat fra det ekstraordinære HMU møde den 27. september 2019
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

3. Nedbringelse af tvang ved Regionspsykiatrien Horsens (12.10-12.40)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om og drøfter Regionspsykiatrien Horsens' arbejde med at nedbringe tvang

Sagsfremstilling

Der er stort fokus fra både ledelse, politikere og medarbejdere i psykiatrien i forhold til at få nedbragt anvendelsen af tvangsforanstaltninger såsom brugen af fikseringer, tilbageholdelse, tvangsmedicinering etc. Et sted, hvor det er lykkedes rigtigt godt, er Regionspsykiatrien Horsens.

 

Ledende oversygeplejeske Kirsten Gjernø Yde fra Regionspsykiatrien Horsens deltager derfor med henblik på at fortælle om afdelingens arbejde med at nedbringe tvang, og hvilken betydning dette har haft for patienterne samt for arbejdsmiljøet, antallet af VTC'er og sygefraværet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

4. Mødeplan og årshjul 2020 (12.40-13.10)

Det indstilles, at HMU

 • godkender mødeplan for 2020
 • kommer med input til temaer til årshjul 2020

Sagsfremstilling

Mødeplan (5 min):

Udkast til mødeplan for 2020 er vedlagt.

 

Det fremgår af mødeplanen at der kan afholdes et døgnseminar.  

 

Årshjul (25 min):

HMU drøftede ambitioner og ønsker med HMU møderne den 26. juni. I den forbindelse ønskes der input til de temaer, som HMU bør drøfte i 2020. Med udgangpunkt i disse input, vil der blive udarbejdet et udkast til et årshjul, som HMU skal drøfte på mødet den 10. december.

 

Proces:

 

15 min.: Gruppedrøftelser vedrørende input og temaer, som HMU bør døfte på et HMU møde i 2020

10 min.: Opsamling i plenum

 

Til inspiration for drøftelsen: Emner/input, som udspringer af en opsamling på arbejdsmiljødrøftelsen 16. september 2019:      

 

Introduktion og instruktion:

- Der er behov for faglig introduktion sådan, at der er bedre kendskab til borgere og patienter (nye kan blive overraskede over mødet med hvor syge patienterne egentlig er)

- Intro af nye medarbejdere. Vise de mange spændende udviklingsmuligheder i PS – med fokus på den gode fortælling

  

Videndeling:

- Der mangler praksis og organisering, som kan sikre samarbejde på tværs ift. videndeling

- Videndele om det, der virker og det der giver gode resultater

 

Forbedringskultur og handle proaktivt – være på forkant:

 - Et påbuds budskab skal gøres til en del af kulturen således det ikke blot handler om at leve op til påbuddets krav, men at man rent faktisk arbejder med at forbedre sin egen organisation

 - Åbenhed omkring det der er svært eller ikke fungerer for at kunne forbedre det hos de relevante

     

Årshjul 2019 er vedlagt til orientering.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

5. Pause (13.10-13.25)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-73-49-18

6. Økonomi og aktivitet 2019 (13.25-.13.45)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om og drøfter status vedrørende økonomi og aktivitet 2019

Sagsfremstilling

HMU orienteres om og drøfter status vedrørende økonomi og aktivitet for 2019 ud fra vedlagte oversigter, der viser den aktuelle status for økonomi og aktivitet på social- og psykiatriområdet. Punktet skulle ifølge årshjulet have været drøftet den 16. september men blev udskudt, da Region Midtjyllands budgetproces ligeledes var udskudt.

 

Alle partier i regionsrådet indgik aftale om budgettet 2020 den 8. oktober. Budgetaftalen er fremsendt til HMU på mail samme dato samt vedlagt her til orientering.

 

Socialområdet

 

Det samlede forventede resultat for 2019 er på i alt 18,3 mio. kr., inkl. overførsel af resultat fra tidligere år på 28,6 mio. kr.

 

Heraf vedrører overskuddet for specialområderne 2,7 mio. kr.

 

Psykiatriområdet

 

Aktuelt forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på hele psykiatriområdet

 

Mindreforbruget kan blandt andet henføres til:

 • At der ikke er behov for at udnytte et koncernlån til uforudsete udgifter i forhold til flytningen af AUH Psykiatrien til Skejby.
 • At de "særlige pladser", der er etableret i psykiatrien, fortsat ikke er fuldt udnyttet.
 • At der i budgetforliget vedrørende budget 2019 blev tilført psykiatrien midler, som det ikke fuldt ud har været muligt at udnytte i henhold til deres formål.

 

Det er besluttet, at afvikle koncernlånet målrettet uforudsete udgifter vedrørende flytningen til Skejby.

Det betyder, at afdrag på lånet ikke vil belaste psykiatriens økonomi i de følgende år.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

7. Videreformidling af HMU beslutninger (13.45-13.55)

Det indstilles, at HMU

 • godkender at der udarbejdes en beslutningsoversigt efter et HMU møde

Sagsfremstilling

HMU har på møde den 16. september ønsket fokus på, hvordan det bedre kan understøttes, at beslutninger fra HMU tydeliggøres og videreformidles. Formandskabet foreslår at der efter hvert møde udarbejdes en beslutningsoversigt, hvor beslutninger, som der konkret skal handles på fremgår - herunder hvem der skal handle på disse beslutninger. Beslutningsoversigten sendes ud sammen med referatet ligesom den videresendes til LMU formandskaberne. Beslutninger, hvor HMU blot har taget en orientering til efterretning fremgår ikke, da der ikke er en handling knyttet til denne beslutning.

 

Beslutningsoversigt fra seneste møde er vedhæftet som bilag og skal vise, hvordan beslutningsoversigten kan se ud.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-13-19

8. Monitoreringsredskab af personalenormeringer i psykiatrien (13.55-14.25)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

HMU drøftede på mødet 22. oktober 2018 ønsket om udvikling af et monitoreringsredskab til personalenormering på døgnafsnittene i psykiatrien. I forlængelse af mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med udviklingen af en BI-rapport, som gerne skal:

 

- gøre det let tilgængeligt for alle at følge udviklingen i personaleforbruget i psykiatrien på deres afsnit

 

- vise udviklingen på et afsnit ift. om der er kommet flere timer pr. normeret sengeplads over tid, men som ikke benchmarker afsnittene overfor hinanden

 

På mødet vil PS Administrationen ved Henrik Gersfelt orientere HMU om status på processen og præsentere forslag til ny BI-rapport

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

9. Orientering om RMU beslutning vedr. befordring ved uddannelsesaktiviteter (14.25-14.30)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om RMU's beslutning vedrørende udbetaling af befordring til uddannelsesaktiviteter

Sagsfremstilling

RMU har besluttet, at kørselsgodtgørelse til alle former for uddannelse fremover skal afregnes efter den lave kilometertakst.

 

Kørselsgodtgørelse til alle former for uddannelse, herunder til kurser og konferencer ydes altid med den lave kilometertakst. Dette gælder også deltagelse i obligatoriske kurser. Deltagelse i interne seminarer sidestilles som hovedregel med almindeligt arbejde og en eventuel kørselsgodtgørelse ydes efter den høje takst. Deltagelse i kurser, konferencer, seminarer mv. som underviser eller oplægsholder, indebærer at en eventuel kørselsgodtgørelse ydes efter den høje kilometer takst.

 

Typiske spørgsmål/svar - efter hvilken takst udbetales kørselsgodtgørelse til:

 • Afdelingsseminar? Høj takst
 • Ledelsesseminar? Høj takst
 • Eksterne seminarer (uden for Region Midtjyllands egne arbejdspladser)? Lav takst
 • Årlig arbejdsmiljøkonference i Region Midtjylland? Lav takst
 • Innovationsdag? Lav takst
 • Selskaber og foreningers årsmøder? Lav takst

 

Tillidsvalgtes deltagelse i organisationsarrangementer? Hvis der udbetales kørselsgodtgørelse via Region Midtjylland (mod efterfølgende refusion) ydes kørselsgodtgørelse efter den enkelte organisations takster

 

Link til hjemmesiden med de fælles retningslinjer og oversigt  over typiske spørgsmål og svar (Q&A): https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/lon-og-lonforhandling/befordringsgodtgorelse/

 

Ovenstående information er den 4. oktober fremsendt til afdelingsledelseskredsen i psykiatrien og til områdecheferne på socialområdet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

10. Ombudsmandens besøg hos Regionspsykiatrien Randers og Retspsykiatrisk afdeling, AUH P (14.30-14.35)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om ombudsmandens besøg

Sagsfremstilling

Ombudsmanden har senest besøgt Regionspsykiatrien Randers og Retspsykiatrisk afdeling, AUH. Der gives en kort orientering om disse besøg.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-2-19

11. Orientering om Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social (14.35-14.40)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

12. Orientering om byggeriet i Gødstrup (14.40-14.45)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med byggeprojektet i Gødstrup
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

13. Eventuelt (14.45-14.50)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt
Tilbage til toppen