Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 26. juni 2019 kl. 11:30
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-105-18

1. Godkendelse af dagsorden (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsordenen for HMU-mødet den 26. juni 2019.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

2. Godkendelse af referat af HMU-mødet den 8. maj 2019 (12.05-12.10)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referat fra HMU-mødet den 8. maj 2019.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

3. Konstituering af HMU (12.10-12.55)

Det indstilles, at HMU

 • konstitueres og bekræfter godkendelse af kommissorier til underudvalg
 • drøfter ambitioner for HMU

Sagsfremstilling

Alle faglige organisationer har nu meldt deltagere til HMU således, at HMU kan konstitueres - herunder bekræfte godkendelse fra HMU møde den 8. maj (jf. dagsorden og referat fra mødet) af kommissorier for underudvalg.

 

Forretningsorden etc. kan findes på hjemmesiden: 

https://www.rm.dk/psykiatri-og-social/om-psykiatri-og-social/hmu-for-psykiatri-og-social/

 

Drøftelse af ambitioner og ønsker i forhold til HMU

I forbindelse med konstitueringen ønskes der ligeledes en drøftelse af HMU's ambitioner og ønsker til HMU arbejdet:

 

 • Hvor har HMU været frem til nu, og hvor vi gerne vil bevæge os hen?
 • Hvad skal der til for at HMU kommer derhen, hvor vi gerne vil være?

 

Deltagere præsenteres for proces for denne drøftelse på dagen.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-8-19

4. Tilbagemelding fra HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed (12.55-13.05)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning
 • udpeger medarbejderrepræsentant til HMUs underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed

Sagsfremstilling

På mødet gives en kort mundtlig tilbagemelding fra drøftelserne på seneste møde i HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed. Medarbejdersiden udpeger medarbejderrepræsentant til underudvalget.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-3-19

5. Inddragelse af MED ved afvikling af tilbud på socialområdet (13.05-13.20)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om gældende praksis for inddragelse af MED ved afvikling af tilbud på socialområdet
 • drøfter praksis for inddragelse

 

Sagsfremstilling

På HMU-mødet den 26. februar blev det besluttet, at deltagerkredsen ved et kommende HMU-møde skulle drøfte inddragelsen af MED ved afvikling af tilbud på socialområdet.

 

Med afsæt heri vil deltagerkredsen blive orienteret om gældende praksis for inddragelse af MED, hvorefter der lægges op til en drøftelse heraf.

 

Til orientering er tids- og procesplanen – samt heri planen for inddragelse af MED – for afviklingen af børn- og ungetilbuddet, Ulriksdal, vedlagt som eksempel.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-3-19

6. Oversigt over kapacitetsjusteringer på socialområdet (13.20-13.30)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de seneste kapacitetsjusteringer på socialområdet.

 

Sagsfremstilling

På HMU-mødet den 26. februar blev det besluttet, at deltagerkredsen ved et kommende HMU-møde skulle præsenteres for en oversigt over over udvidelse og oprettelse af tilbud inden for det specialiserede socialområde. Dette med henblik på at nuancere det overvejende fokus på, at der lukkes tilbud på socialområdet.  

 

På baggrund heraf vil en oversigt over kapacitetsjusteringer på socialområdet de seneste år kort blive præsenteret, hvorefter der er mulighed for spørgsmål og en eventuel drøftelse.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

7. Pause (13.30-13.45)

Det indstilles, at HMU

Pause

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-25-15

8. Drøftelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (13.45-14.25)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter omfanget af hændelser med arbejdsrelateret vold, trusler og chikane uden for arbejdstid.
 • drøfter hvad afdelinger og områder kan gøre for at forebygge og følge op på hændelser med arbejdsrelateret vold, trusler og chikane uden for arbejdstid.
 • bidrager med input til fælles anbefalinger til afdelinger og områder

Sagsfremstilling

 

Arbejdstilsynet har i påsken givet et påbud til en afdeling om at vejlede de ansatte i hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelateret vold, der finder sted uden for arbejdstiden, samt tilløb hertil. Psykiatri- og socialledelsen har efterfølgende skrevet til afdelingsledelser, områdechefer og LMU-arbejdsmiljøkoordinatorer med henblik på, at de enkelte LMU-områder udarbejder en lokal procedure og samtidigt sikrer, at alle medarbejdere og ledere i deres område bliver klædt på til at håndtere arbejdsrelateret vold, trusler og chikane, der finder sted uden for arbejdstiden samt tilløb hertil.

 

HMU har på mødet den 8. maj 2019 tilkendegivet, at de ønsker at drøfte udfordringerne med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, og hvordan afdelinger og områder skal forholde sig til udfordringerne, herunder anbefalinger til medarbejdere og nyansatte medarbejdere.

 

Oplæg og proces for gruppedrøftelserne fremgår af vedlagte bilag 1.

 

Afdelingsledelseskredsen og områdechefkredsen drøfter emnet på deres møder henholdsvis den 24. juni og den 21. august. Efter møderne samles anbefalingerne fra de tre mødefora. Afdelingsledelsenskredsen, områdechefkredsen og HMU orienteres herefter på kommende møder om de fælles anbefalinger.

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

9. Orientering om status i forhold til Socialtilsynet og det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed (14.25-14.35)

Det indstilles, at HMU

 • tager orientering om Status ift. Socialtilsynet og det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed til efterretning

Sagsfremstilling

HMU orienteres på mødet om aktuel status i forhold til Socialtilsynet og det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

10. Orientering om byggeriet i Gødstrup (14.35-14.40)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med byggeprojektet i Gødstrup.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-2-19

11. Orientering om Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social (14.40-14.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-25-15

12. Orientering vedr. datapakke AT påbud Region Midtjylland 2012-april 2019 (14.45-14.50)

Det indstilles, at HMU

 • at HMU tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø sender 4 gange om året datapakker med orientering om Arbejdstilsynets reaktioner i afdelinger og områder i Region Midtjylland. Oversigten er til orientering på dette møde, da den vil indgå i HMU's kommende arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 16. september 2019.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

13. Eventuelt (14.50-14.55)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt
Tilbage til toppen