Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsloven og bekendtgørelsen om sundhedsaftaler stiller krav om, at regionerne skal indgå aftaler med de enkelte kommuner på fem centrale områder.

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen understøtter, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. 

Se sundhedsaftalerne på regionens hjemmeside.

Du kan også læse mere om sundhedsaftalen på sundhedsaftalen.rm.dk.

Psykiatriplan 2017

På regionsrådsmødet den 31. maj blev Psykiatriplan 2017 godkendt.

Den nye psykiatriplan for Region Midtjylland udstikker retningen for udviklingen af psykiatrien i de kommende år.

Med visionen om 'bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser' fokuserer psykiatriplanen blandt andet på at mindske uligheden i sundhed samt at inddrage patienterne i behandlingen. Derudover fokuserer psykiatriplanen på vigtigheden af, at der er et tæt samarbejde mellem regionen, praksissektoren og kommunerne.

Udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
Regionsrådet godkendte den 15. december 2017 Udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Udviklingsplanen skal medvirke til at styrke hospitalets faglige profil og kan ses som et bilag til Psykiatriplan 2017.

Målbillede på socialområdet

- En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde

Målbillede for socialområdet

Målbilledet er et styrings- og dialogredskab, som udstikker den overordnede vision, underliggende strategispor og mål for socialområdet i Region Midtjylland.

Den overordnede vision udtrykker ønsket om at støtte den enkelte borger til en tilværelse som aktiv medborger. Socialområdet er til for den enkelte borger, og vi ønsker at møde og støtte borgeren til en aktiv tilværelse med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og ressourcer.

Læs mere i beskrivelsen af målbillede for socialområdet

Administrativ samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter

Der er indgået en administrativ samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Kriminalforsorgen i Region Midtjylland om retspsykiatriske patienter.

Der er knap 800 retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland. Aftalen gælder de ca. 75-100 patienter med en retslig foranstaltning i Region Midtjylland, som vurderes at udgøre en særlig sikkerhedsrisiko.

Aftalen er godkendt af styregruppen for voksenpsykiatri den 6. januar 2014.

Se aftalen her

Forhåndsaftaler SL

Materiale i forbindelse med implementering: