Billede af SundhedsAlliancen for Musik og Lyd.

SundhedsAlliancen for Musik og Lyd (SAML) er etableret af repræsentanter fra organisationer, der gerne vil bruge musik og lyd til bl.a. at øge menneskers livskvalitet, som forskning viser, at det kan.

Formålet er at styrke borgernes sundhed og livskvalitet gennem brug af musik og lyd. Det skal opnås ved at bygge bro mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen, kulturområdet og de kreative erhverv, lydteknologibranchen og forskningsverdenen.

Nedenfor finder du en oversigt over medlemmerne, og lidt om hvad der optager dem i arbejdet med Sundhed, Musik og Lyd.

Læs mere om Partnerskabsaftalen i SundhedsAlliancen for Musik og Lyd (SAML).


Medlemmer i SundhedsAlliancen for Musik og Lyd (SAML)

Aalborg Universitet - Musikterapeutuddannelsen og NOCKS

Musikterapi på Aalborg Universitet ønsker at indgå i alliancen, fordi der er behov for opbygning af et tværfelt i Danmark omkring brug af musik med sundhedsfremmende formål. Vi har i mange år brugt musikken med et behandlingsmæssigt sigte og kan derfor tilbyde viden og færdigheder i forhold til etisk at sikre sårbare mennesker uanset om fokus er terapi, musik-medicin, musik og helse eller underholdning. Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS) har flere års erfaring i at koble kultur og sundhed på tværs af offentlige institutioner og kan derfor tilbyde relevant viden og rådgivning.

Musikterapi går ud på at skabe kontakt og kommunikation med mennesker gennem musikalske aktiviteter og oplevelser. I musikterapeutiske forløb anvendes musik med henblik på at skabe trygge relationer, vække social interesse og bryde social isolation, mindske stress, give smertelindring, styrke identitet, øge mestring, bearbejde følelsesmæssige traumer, m.m. alt efter den enkelte klients behov. Læs mere om musikterapi på Aalborg Universitet.

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed har til hensigt at skabe et videns- og innovationscenter for kultur og sundhed, hvor kulturoplevelser målrettet anvendes med henblik på at fremme borgeres sundhed. NOCKS har specifikke formål om at styrke forskning og ny viden om hvordan kultur kan komplementere sundhed, implementere denne viden i praksis samt styrke det sammenhængende sundhedsvæsen og det sundhedsfremmende samfund. Læs mere om NOCKS.


Aarhus Kommune - Sundhed og Omsorg & Kultur og Borgerservice

Vi ønsker, at understøtte alliancen som en samlende platform mellem sundhedspraksis, kultur- og vidensinstitutioner.
Vi har brug for at krydsbestøve hinandens praksis såvel som logikker ved at arbejde med fælles eksperimenter, som vi kan trække viden og erfaringer fra. På den måde drømmer vi om, at alliancen skal synliggøre, debattere, eksperimentere og praksisafprøve de potentialer som musik og lyd rummer for velfærdsopgaverne i fremtiden.


Aarhus Universitet - Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI)


Aarhus Universitet - Center for Lyd


Danish Sound Network


Det Jyske Musikkonservatorium

DJM støtter SAML alliancen, da vi finder vigtigt at styrke sammenhængen mellem velfærdssektoren og de institutioner, der arbejder med kunstnerisk uddannelse. DJM har netop lanceret en ny strategi under overskriften ”kunstnerisk medborgerskab”, og denne strategi sigter mod at give de studerende (og undervisere) en platform for at nå bredere ud og interagere med civilsamfund og marked. Alt sammen fortsat med kunstnerisk kvalitet for øje. Vi tror på at kunsten bliver bedre og vigtigere af at blive ”brugt” i meningsfulde samarbejder med omverdenen.


Projekt Respiration

Projekt Respiration er en musik- og teaterforening der fokuserer på produktion af performances og koncerter, samt forskning i et møde mellem kunst og videnskab.

Formålene for Projekt Respiration er:

  • at udvikle eksperimenterende og innovativ kunst i relation til åndedrættet.
  • at samle erfaringer og dele viden om åndedrættet på nytænkende og innovative måder.
  • at nå ud til et bredt og varieret publikum igennem aktiviteter på forskellige platforme, kunstneriske såvel som sundhedsfaglige, videnskabelige m.v., nationalt som internationalt.
  • at videreformidle idéer, erfaringer og metoder med hvilke forskellige kunstneriske discipliner kan komplimentere hinanden og opløse gængse barrierer i forhold til fx genre og kommunikation.
  • at udvikle kunstneriske produktioner parallelt med udveksling af observationer, erfaringer og studier af åndedrættet på tværs af kunst og videnskab.
  • at kombinere viden om krop, sind og kunstnerisk inspiration i henhold til mennesket, i et møde mellem kunst og videnskab.
    Læs mere om Projekt Respiration.


Region Midtjylland - Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicinsk

Arbejdsmedicin har fokus på psykisk og fysisk arbejdsmiljø og vil gerne bidrage med forskning ift: 1) hvordan medarbejdere kan anvende musik og lyd i deres arbejde med patienter, beboere og borgere, og 2) hvordan det at anvende musik og lyd i arbejdet påvirker medarbejderes arbejdsmiljø, trivsel og livskvalitet.
Forventningen er, at Alliancen kan være et forum, hvor man kan få samlet og kan indhente inspiration, viden og samarbejdspartnere, og hvor man kan udvikle og søsætte forskellige projekter indenfor området.


Region Midtjylland – Regional Udvikling

Vi vil gerne understøtte arbejdet med musik og lyd på hospitalerne og øvrige regionale tilbud, hvor det kan lette patienters, pårørendes og medarbejdernes heling, trivsel og velvære. De erfaringer kommuner og virksomheder gør sig med borgere og patienter og brug af musik og lyd, skal i højere grad udnyttes på bl.a. regionens hospitaler.


Struer kommune – Lydens By


Wavecare

Wavecare har fokus på menneskers velbefindende på hospitaler, plejecentre og i eget hjem gennem brug af løsninger bestående af målrettet lyd, lys og naturfilm.
Vi er optaget af at skabe veldokumenterede og skalerbare løsninger, som kan understøtte procedurer i praksis og indgå som en aktiv del af sundhedstilbuddet.
Wavecare bidrager med mangeårig erfaring med implementering af løsninger, inddragelse af målgrupper og samarbejde med personale. Vi ønsker at sætte fokus på evidens af sansebaserede løsninger i drift.
Læs mere om Wavecare.