Regional Udvikling behandler sager om jordforurening og råstoffer efter hhv. jordforureningsloven og råstofloven - og i overensstemmelse med gældende love og regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med den største respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.
Som borger i Region Midtjylland har du ret til at se de oplysninger, som opbevares i regionens it-systemer (databaser over forurenede grunde og råstoffer samt journalsystemet).

Jordforureningsloven

I regionens arbejde med kortlægning, undersøgelse og oprensning af jordforurening har vi brug for en række oplysninger, fx navn og adresse på ejeren af den forurenede grund. Oplysningerne opbevarer vi i vores it-systemer (database over forurenede grunde og journalsystem).

Efter databeskyttelsesforordningen har du som ejer af en forurenet grund ret til at få at vide:

  • at regionen har oplysninger om din grund, og
  • hvilke oplysninger, vi har i vores it-system

Som ejer har du også ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de er forkerte. Vi har pligt til at tage stilling til og behandle din anmodning.

Disse oplysninger findes i vores it-systemer

Når vi starter sagsbehandlingen af en sag efter jordforureningsloven, registrerer vi navn og adresse på grundejer og evt. andre af sagens parter i vores it-system. E-mails, breve, bilag, øvrige oplysninger og afgørelse i sagen gemmer vi også i systemet. I forbindelse med sagsbehandlingen indhenter vi ofte yderligere oplysninger fra kommunen og dig eller andre involverede parter/myndigheder. De oplysninger bliver også gemt i systemet.

Vi har tavshedspligt om de oplysninger, som findes i vores it-systemer.

Du kan læse mere om personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Råstofloven

Inden for råstofområdet behandler regionen personoplysninger, som du selv giver til os typisk ved offentlige høringer, råstofansøgninger og klagesagsbehandling, og de oplysninger om dig, som vi modtager fra andre myndigheder eller fra sagens parter i forbindelse med behandling af en sag. Regionen kan også her indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder eller andre parter i sagen, når det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse i en sag.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du ønsker at bruge dine rettigheder. Du kan ringe til os på telefon 7841 1999 eller sende en e-mail til miljoe@ru.rm.dk.

Region Midtjyllands overordnede persondatapolitik inklusiv klagevejledning er i øvrigt beskrevet her.

Yderligere information

Reglerne er beskrevet nærmere i:

  • Databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og
  • Jordforureningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017 om forurenet jord med senere ændringer samt
  • Råstofloven, Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26/01/2017 med senere ændringer.

Du kan finde lovene på hjemmesiden retsinformation.

Selve databeskyttelsesforordningen kan læses her.