Bioøkonomi handler om, at virksomheder og samfund udnytter bæredygtig biomasse til at udvikle nye produkter. De nye produkter kan i mange tilfælde erstatte produkter, som i dag er baseret på kul, olie og naturgas og syntetisk fremstilling. Biomassen kommer fra landbrug, skovbrug, akvakultur og fiskeri. Derudover er organisk affald en værdifuld råvarekilde.

Der er store muligheder for bæredygtig vækst i bioøkonomien. Det gælder globalt og på regionalt niveau.

Med en tredjedel af det danske landbrugsareal og en tredjedel af husdyrproduktionen er Region Midtjylland rig på restprodukter fra fødevareproduktion, f.eks. halm, husdyrgødning og græs. Havområder, som omgiver regionen, rummer gode muligheder for bæredygtig muslinge- og tangproduktion. Organisk affald fra husholdninger, supermarkeder, storkøkkener og industri udgør en betydelig økonomisk værdi, hvis det genanvendes.

En kombination af lokale biomasseressourcer, teknologisk viden, erhvervsstruktur, og fremsynede investeringer gør Midtjyllands bioøkonomiske vækstmuligheder gunstige. Det gælder f.eks. inden for udvinding af bioethanol fra halm, udvinding af protein fra græs og muslinger - og udvinding af biogas fra forskellige organiske affaldskilder.

Bæredygtig bioøkonomisk udvikling med kommercielt sigte kræver, at alle værdistoffer fra én given biomasse udnyttes til flere bioprodukter, og at der sker produktudvikling på tværs af værdikæder og biomassetyper.

Vækstforum i Midtjylland ønsker at stimulere bioøkonomisk erhvervsudvikling på de områder hvor potentialet er størst. Vækstforum vil sammen med andre innovative og fremsynede investorer bidrage til, at regionen bliver et kraftcentrum for bæredygtige bioøkonomiske systemløsninger.

Figuren herunder viser Region Midtjyllands indsats inden for bioøkonomi og eksempler på investeringer i den omverden, som indsatsen spiller sammen med. Du kan orientere dig ved at klikke på forskellige dele af figuren.

Omtaler

26. august 2015
Pressemeddelelse: "Region baner vejen for bioøkonomi" 

14. november 2014
Herning Folkeblad, artikel - "Regionen satser på biobaseret økonomi"

24. marts 2014
Pressemeddelelse: "Region Midtjylland er grøn frontløber"