Den regionale kulturpolitik skal bidrage til at opfylde Region Midtjyllands udviklingsstrategis vision om at skabe "en attraktiv og bæredygtig region for alle". Kulturindsatsen står på skuldrene af mange års stærkt samarbejde mellem kunstnere, kulturaktører, foreninger, kommuner og region. Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har i høj grad været med til at styrke og videreudvikle samarbejdet. Partnerskabet mellem Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen, som blev skabt i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet, lever nu videre i samarbejdet Europæisk Kulturregion. Det er den platform, der bygges videre på.

Den regionale kulturpolitik består af to overordnede mål for en ønsket regional udvikling på kulturområdet. Hertil kommer fem strategiske indsatsområder med en række handlinger og aktiviteter, der planlægges igangsat de kommende to år. Det er planen, at handlingsdelen justeres hvert andet år for at kunne agere fleksibelt i forhold til den aktuelle udvikling i kulturlivet.

Foto fra vandreforestillingen Livets Vand


Vandreforestillingen "Livets Vand" af Hakkehuset og River Art rejste på Gudenåen og besøgte flere steder i regionen til Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG i juni 2019. Foto: Gorm Branderup, Skæg & Ballade/Europæisk Kulturregion.

Hvad mener vi, når vi taler om kultur?
Kultur kan dække over rigtig meget forskelligt. Når vi f.eks. går i teatret, på museum, til koncert, læser en bog eller ser en film, får vi en kulturel oplevelse. Men kultur kan også være meget andet. Kultur er også de fællesskaber, vi indgår i. Kulturen er i vores vaner, i vores antagelser og i måden, vi omgås hinanden på. Vi taler for eksempel både om kultur på arbejdspladsen, i familien og i sportsforeningen. Om national kultur, debatkultur, måltidskultur, digital kultur og klimakultur. Kultur er både et begreb, vi bruger til at finde ligheder og understrege forskelle. Til at sætte grænser op og til at nedbryde dem med.

I Region Midtjylland fokuserer vores kulturindsats primært på kunstneriske udtryksformer. Det er bredt defineret og kan både dække over traditionelle kunstformer som billedkunst, teater, litteratur og musik. Det kan også være brancher, der beskæftiger sig med kreativ skabelse og et kunstnerisk sprog som for eksempel arkitektur og design. Eller projekter, der arbejder med kunstneriske udtryksformer inden for andre områder i samfundet. Det kan for eksempel være uddannelsessystemet, by- og landdistriktsudvikling eller sundhedssektoren. Når Regionsrådet udvælger, hvilke områder og projekter, vi vil arbejde med, er det vigtigt, at der indgår kunstneriske elementer. Vi beskæftiger os for eksempel ikke med sports- eller naturprojekter, medmindre de indeholder kunstudtryk i en eller anden form.

Regionsrådet har afsat midler i perioden 2020–2024 til en Kultur- og eventpulje for tiltrækning og gennemførelse af store internationale kultur- og sportsevents. Puljen skal bidrage til at virkeliggøre Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategis ambition om at gøre det mere attraktivt at bo og leve i regionen.

Den regionale rolle
Regionens størrelse og placering mellem staten og kommunerne giver helt særlige muligheder for eksempelvis at skabe overblik, etablere brede samarbejder både internt i kulturverdenen og med andre samfundsområder, opbygge og dele viden, skabe internationalt udsyn og støtte større projekter på tværs af kommunegrænser. Region Midtjylland kan både bidrage til udvikling af kulturlivet gennem egne strategiske projekter og indsatser og gennem økonomisk støtte til kulturaktører.

Region Midtjyllands rolle på kulturområdet er bl.a. at bringe aktører sammen og understøtte netværksdannelse, formidle viden, gennemføre analyser og undersøgelser, styrke den kulturelle infrastruktur i regionen, udvikle eksisterende og nye kulturtilbud gennem facilitering af regionale partnerskaber og at hjælpe med opbygning af nye kompetencer blandt kunstnere, institutioner og andre aktører i kulturlivet.

Regionen kan stimulere nye samarbejder mellem kunstgrene, der f.eks. arbejder med nye målgrupper. Vi har også en rolle i at understøtte kulturaktørers internationale samarbejde gennem viden, samarbejdsprojekter m.m. samt at understøtte et fokus på bæredygtig udvikling.

Med udgangspunkt i den regionale rolle lægger vi vægt på at:

  • tænke i helheder og sammentænke kultur med fælles samfundsudfordringer
  • eksperimentere og dele viden og erfaringer
  • arbejde med udsyn, synlighed og udveksling


Udmøntning af kulturpolitikken
Kulturpolitikken udmøntes gennem årlige handlingsplaner, der mere konkret beskriver de handlinger, som skal levendegøre politikken og omsætte politikken til praksis. Realiseringen sker i et samarbejde med kommuner, kulturaktører, foreninger m.m. og understøttes af regionens administration og de regionale kulturudviklingsmidler.


Download Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024 her

Download handlingsplan for kulturområdet 2022 her

Hvis du har spørgsmål til kulturpolitikken, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktoplysninger på medarbejderne i kulturteamet her.

Overordnede mål for kulturpolitikken

Tværgående udviklingsspor

Indsatsområder

Handlingsplan 2021