Foto fra børnekulturfestival i Ringkøbing, der var en del af Europæisk Kulturregions festival Genopdag i 2019


Under Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG kunne børn fra hele regionen bl.a. udfolde sig kreativt til børnekulturfestival i Ringkøbing. Foto: Gorm Branderup, Skæg & Ballade/Europæisk Kulturregion.

Ønsket om et mangfoldigt og varieret kulturliv for alle betyder også en særlig opmærksomhed på kunst og kultur til børn og unge. Når børn og unge oplever kunst og selv indgår i skabende aktiviteter, stimuleres deres evner inden for kreativitet, refleksion og empati. At opleve teater og billedkunst, at dykke ned i litteraturens verden og høre eller spille musik er – udover at give gode, meningsfyldte oplevelser – også alt sammen med til at opbygge et æstetisk beredskab. I mødet med det kunstneriske sprog kan børn lære nye kommunikations- og erkendelsesformer og værdifuld viden om at begå sig i fællesskaber og forholde sig til den verden, de lever i.

Det er dokumenteret, at når børn får mulighed for at lære på en kreativ måde, styrker det også deres læring i andre skolefag og livsområder. Det er derfor vigtigt både at understøtte kulturoplevelser for børn og unge f.eks. i mødet med den professionelle kunst, og samtidig at understøtte børn og unges egne kreative udfoldelsesmuligheder.

Et fokus på børne- og ungekultur dækker desuden også en indsats for at styrke talentudviklingen og vækstlaget i regionen. Når børn møder kunsten og kulturen tidligt og løbende i opvæksten, styrker vi også mulighederne for fortsat at have de rette kompetencer på kulturområdet i fremtiden.

Vision for 2024
I 2024 er der et stærkt samarbejde mellem region, kommuner, kulturliv, daginstitutioner, skoler og andre centrale aktører på området i Region Midtjylland. Sammen skaber vi gode muligheder for, at alle børn og unge kommer tæt på kunst og kultur. Vi arbejder for, at erfaringer spredes lokalt og regionalt, og vi henter løbende inspiration fra europæiske og internationale kilder og samarbejdspartnere. Internationalt er Region Midtjylland anerkendt for at være førende indenfor samarbejde om børne- og ungekultur.

Delmål

  • Etablering af et tværregionalt udviklingssamarbejde mellem børne- og ungeområdet og kunst- og kultursektoren med henblik på at skabe sammenhængskraft og erfaringsudveksling.
  • Udvikling af bedre metoder til at give de praktisk-musiske fag en rolle i den almene skoleuddannelse for at styrke elevernes kreative kompetencer.
  • Øget fokus på betydningen af udvikling og gennemførelse af kulturtilbud til børn og unge.

 

Aktiviteter, handlinger og initiativer

  • Undersøgelse af behov for og ønsker til samarbejde gennem opsøgende arbejde hos de centrale parter på børn og unge-området.
  • Opsamling og formidling af viden om større strategiske projekter på området med potentiale for skalering eller spredning.
  • Udvikling af større strategiske projekter på børne- og ungeområdet, der omfatter flertallet af kommunerne i Region Midtjylland.
  • Formidling af projekter og viden f.eks. på Kulturmødet Mors for bl.a. at skabe øget synlighed og formidle viden.
  • Videnopbygning og kortlægning på området.