Mål: At sikre en mere hensigtsmæssig fordeling af socialt udsatte elever mellem gymnasierne i fordelingsudvalg ØST inden for området, der er afgrænset af Aarhus by, jf. det viste kort.

 

For områder med kombineret udlejning gøres en særlig indsats, der skal sikre en jævnere fordeling af ansøgere, der kommer fra områder med lav tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kombineret udlejningsområde er et begreb, som man benytter sig af i almenboligloven, og som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet hver år offentliggør en liste over. Disse områder er defineret som sammenhængende almene boligområder med mindst 1000 beboere, hvor mindst 40 % af beboerne mellem 18-64 år er uden for arbejdsmarkedet.

Målet med forslaget er at få en mere hensigtsmæssig fordeling af socialt udfordrede og uddannelsesusikre elever. Grundidéen er, at skolerne i Aarhus får delt kapaciteten op i en kapacitet til elever fra disse boligområder (måske 5-10 % af den samlede kapacitet) og en resterende kapacitet til de øvrige ansøgere.

Skolerne, hvortil elever fra "kombineret udlejningsområder (KUO)" skal fordeles, er:

Langkær Gymnasium, Viby Gymnasium og HF, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium. 

De kombinerede udlejningsområder i Aarhus i perioden 2011 frem til 2017 er:

Gellerupparken/Toveshøj, Bispehaven, Håndværkerparken, Skovgårdsparken, Langkærparken (2016), Trigeparken (2016), Rosenhøj (2011), Frydenlund (2011-2013), Vorrevangen (2013), og Vejlby Vest (2012-2014).

Fordelingsprocessen forløber i følgende trin:

 1. Efter optagelsesprøverne opgøres det samlede antal af ansøgere til Aarhus-gymnasierne og det samlede antal ansøgere, der kommer fra KUO. På den baggrund fastsættes den maksimale procentandel for KUO-ansøgere på Aarhus-gymnasierne (rundes op til én decimal).

  Herefter kan et gymnasium, der har et antal KUO-ansøgere over den fastsatte procentsats, forlange, at det overskydende antal KUO-ansøgere flyttes til andre skoler, og at nedenstående proces dermed går i gang.

 2. Hvert Aarhus-gymnasiums kapacitet opgøres nu som to kapaciteter – en kapacitet 1, som svarer til den under pkt. 1 fastsatte procentandel for KUO-ansøgere af gymnasiets samlede kapacitet og en kapacitet 2 til de resterende ansøgere.

  Kun hvis det samlede søgetal for de syv gymnasier overstiger deres samlede kapacitet, kan fordelingsudvalget beslutte midlertidigt at oprette en eller flere ekstra klasser.

 3. Herefter foretages der to fordelinger:

  Første fordeling – ansøgere, der bor i KUO, fordeles til gymnasierne efter de almindelige regler i optagelsesbekendtgørelsen, sådan at hvert gymnasium maksimalt optager den beregnede procentandel af gymnasiets samlede optag. Hvis der er overskydende KUO-kapacitet overføres den til kapacitet 2.

  Anden fordeling – ansøgere, der bor uden for KUO, fordeles herefter.

 4. Det sikres i fordelingsprocessen, at der til et givet gymnasium er et tilbageløb af ikke-KUO ansøgere svarende ca. til antallet af afgivne KUO-ansøgere, såfremt der er ledig kapacitet på pågældende gymnasium. Hvis fx et gymnasium afgiver 50 elever til KUO-fordeling og herefter har ledig kapacitet, skal gymnasiet modtage et tilsvarende antal elever fra ikke KUO-puljen.

  Ved udvælgelse af hvilke ansøgere, der i denne proces skal flyttes til et andet gymnasium som ikke-KUO-ansøgere, ses på ansøgere fra gymnasier med et ansøgertal over kapaciteten. Herfra flyttes de ansøgere, der bor tættest på et gymnasium, som har afgivet KUO-ansøgere. Disse ansøgere flyttes efter deres efterfølgende prioriteringer, hvis det er muligt. Ellers placeres de på det nærmeste gymnasium, som har afgivet KUO-ansøgere.

  Når tilbageløbet således er sikret, træder de almindelige regler i optagelses-bekendtgørelsen i kraft. 

Ovenstående er enstemmigt vedtaget på et møde i fordelingsudvalget den 4.1. 2018.

Aarhus, den 4.1.2018

 

Dorte Fristrup,                            Hanne Roed,
rektor Århus Statsgymnasium     næstformand i regionsrådet 
                                                Formand for fordelingsudvalg                                                         ØST Region Midtjylland

Revideret 21-02-2020