Region Midtjylland har en overordnet vision om at blive en attraktiv og bæredygtig region - for alle. Den røde tråd i strategien er, at Region Midtjylland og den midtjyske region bidrager til at skabe gode, fremtidssikrede løsninger - inden for rammen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Udfordringerne er så komplekse, at samarbejde på tværs af regioner, kommuner, forsknings-og uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre interessenter er nødvendige for at finde løsninger på både kort og lang sigt.

Derfor har Regional Udvikling igangsat initiativet "Cirkulære kommuner i en bæredygtig fremtid – for alle". Visionen er at gøre vejen mod det affaldsfri samfund hurtigere og nemmere ved at skabe partnerskaber, der giver affald nyt liv.

Seminarer og workshops

Der gennemføres tre seminarer i 2019. Seminarerne skal give inspiration til udvikling og til at danne netværk og partnerskaber på tværs. Mellem seminarerne er der mulighed for, at kommuner, kommunale selskaber m.fl. arbejder sammen i workshops om at udvikle projekter.

Første seminar blev afholdt den 6. juni 2019 og satte fokus på mulighederne for at koble cirkulær økonomi/genbrug/genanvendelse med det sociale område og jobskabelse.

Andet seminar blev gennemført de 16. september 2019 og satte fokus på hvordan vi får mest mulig værdi ud af at øge genbrug og genanvendelse. Der var særlig spot på Plast; Træ; WEEE og Bioressourcer og hvordan man kan sikre kvalitet, volumen og forsyningssikkerhed og dermed sikre aftagere/marked.

Tredje seminar forventes afholdt den 12. november 2019 og sætter fokus på hvordan udbud og indkøb kan skabe de optimale rammer for øget forebyggelse, genbrug og genanvendelse.

Det er forventningen, at de emner, der arbejdes med i 2019, kan bruges til at skabe partnerskaber mellem kommunerne og Region Midtjylland, så man i fællesskab kan ansøge eksterne midler i f.eks. EU i de kommende år. Desuden flugter temaerne på seminarerne med temaerne i Udviklingspuljen.

Fra det første af i alt tre seminarer. Dette blev holdt i bygningerne ved Jobcentret i Hedensted. Foto: Region Midtjylland 

Fra det første af i alt tre seminarer. Dette blev holdt i bygningerne ved Jobcentret i Hedensted. Foto: Region Midtjylland 

Udviklingspulje
Regional Udvikling har etableret en udviklingspulje, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om tilskud til projekter.

Formålet med puljen er at gøre det nemmere for kommunerne at anvende cirkulær økonomi som innovationsredskab, der mindsker ressourcespild, fremmer miljørigtige beslutninger og skaber værdi. Fokus er på øget forebyggelse, genbrug og genanvendelse samt jobskabelse.

Puljen lægger sig tæt op ad EU's affaldsdirektiver, der er undervejs med at blive omsat til en national affaldsplan og senere omsættes i kommunale affaldsplaner.

 

Ansøgningsfrist

Puljen udbydes to gange i 2019. Første gang var med ansøgningsfrist den 1. september 2019. Næste ansøgningsfrist er fredag den 18. oktober 2019.

Temaer i 2019

Tilskudsrammer

Hvad ydes der tilskud til

Hvem kan søge

Generelle kriterier

Udgiftsposter

Andre væsentlige oplysninger

Sådan søger du

Revideret 11-02-2020