I Region Midtjylland beskæftiger vi os også med jordforurening, der kan have stor betydning for den enkelte borger og for samfundet.

Vi beskytter bl.a. børneinstitutioner, boliger og grundvandet samt overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder i regionen mod følgerne af jordforurening. Derfor arbejder vi tæt sammen med borgere, virksomheder og institutioner.

Det er i vores fælles interesse, at vi lokaliserer en jordforurening og at der tages vare på den. Som ejer af en forurenet grund kan det virke som en uoverskuelig situation. Derfor står vores faglige eksperter klar til at hjælpe. Vi ved meget om jordforurening og om, hvordan man mest hensigtsmæssigt tager sig af den.

Indsatsplan for Jordforurening 2020

Region Midtjylland vil i 2020 have et særligt fokus på indsatsen for at

  • beskytte grundvandet mod forurening, herunder ved at styrke overblikket over risikoen fra pesticidpunktkilder. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommuner og vandforsyninger.
  • skabe afklaring og tryghed for borgere, der bor på forurenede eller muligt forurenede grunde. 

Region Midtjylland prioriterer indsatsen mod forureningerne højt. Regionsrådet har således afsat 6 mio. kr. i ekstraordinære midler i 2020, samt givet et permanent løft på ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Undersøgelser og afværge på forurenede grunde vil også i 2020 være kerneopgaven i den miljø- og sundhedsprioriterede indsats i Region Midtjylland. 

Desuden vil der være fokus på håndteringen af Cheminovas forureninger på Harboøre Tange og dialogen med staten om at afsætte yderligere ressourcer ud over de 50 mio. kr., der er allerede er afsat til oprydning ved Høfde 42 og/eller den gamle fabriksgrund.

I 2020 vil den styrkede indsats for at beskytte grundvandet mod pesticidforureninger fortsætte, i form af at skabe et bedre overblik over forureningsrisikoen og  at håndtere forureningerne.

Det forventes at den nye regionale opgave med undersøgelse af forureninger, som potentielt kan påvirke overfladevand i vandløb, søer og kystvande påbegyndes i 2020.

Læs mere i Indsatsplan for Jordforurening 2020.

Grundvand

Siden Region Midtjyllands oprettelse i 2007 har vi fundet næsten 6.000 steder i regionen, hvor tidligere tiders aktiviteter kan have forurenet jorden. Se film om arbejdet med at sikre rent drikkevand (6:47 minutter).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

1 års boligundersøgelse

Region Midtjylland har ansvaret for, at vi trygt kan anvende vores jord og opholde os i vore boliger uden risiko fra jordforurening. Se film om de forskellige metoder og teknikker vi anvender, når en bolig undersøges for jordforurening (6:23 minutter).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Yderligere oplysninger

Ønsker du mere information, kan du skrive til Jordforurening på jordforurening@ru.rm.dk eller kontakte os på tlf. 7841 1999 alle hverdage 9.00 - 15.00 - fredage dog 9.00 - 14.00.