Handleplan 2020-2025

Regionen har et vigtigt ansvar i forhold til at sikre rent drikkevand og at jordforurening ikke truer mennesker og vandmiljø. Med handleplanen for jordforurening beskrives det, hvordan regionen vil prioritere sine indsatser på området frem mod 2025. 

Handleplanen blev godkendt af regionsrådet på dets møde den 23. september. 

Seks særlige indsatsområder

  1. Indsats i balance
  2. Overblik i 2030
  3. Pesticider - en særlig trussel for drikkevandet
  4. Generationsforureninger - kræver handling
  5. Videndeling og samarbejde er afgørende
  6. Udvikling af fremtidens løsninger

Læs mere om indsatsområderne i handleplanen for jordforurening. Du kan finde en print-venlig udgave af handleplanen for jordforurening her.

Så bæredygtigt som muligt

FN's verdensmål er den strategiske ramme for regionens arbejde med regional udvikling. Derfor er verdensmålene også inddraget i Region Midtjyllands handleplan for jordforurening. Handleplanen og regionens arbejde med jordforurening bidrager særligt til mål nr. 3 om sundhed og mål nr. 6 om rent vand.

Indsatsplan 2020

Hvert år udarbejdes en indsatsplan på baggrund af handleplanen.

Region Midtjylland vil i 2020 have et særligt fokus på indsatsen for at

  • beskytte grundvandet mod forurening, herunder ved at styrke overblikket over risikoen fra pesticidpunktkilder. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommuner og vandforsyninger.
  • skabe afklaring og tryghed for borgere, der bor på forurenede eller muligt forurenede grunde. 

Region Midtjylland prioriterer indsatsen mod forureningerne højt. Regionsrådet har således afsat 6 mio. kr. i ekstraordinære midler i 2020, samt givet et permanent løft på ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Undersøgelser og afværge på forurenede grunde vil også i 2020 være kerneopgaven i den miljø- og sundhedsprioriterede indsats i Region Midtjylland. 

Desuden vil der være fokus på håndteringen af Cheminovas forureninger på Harboøre Tange og dialogen med staten om at afsætte yderligere ressourcer ud over de 50 mio. kr., der er allerede er afsat til oprydning ved Høfde 42 og/eller den gamle fabriksgrund.

I 2020 vil den styrkede indsats for at beskytte grundvandet mod pesticidforureninger fortsætte, i form af at skabe et bedre overblik over forureningsrisikoen og  at håndtere forureningerne.

Det forventes at den nye regionale opgave med undersøgelse af forureninger, som potentielt kan påvirke overfladevand i vandløb, søer og kystvande påbegyndes i 2020.

Læs mere i Indsatsplan for Jordforurening 2020.