Handleplan 2020-2025

Regionen har et vigtigt ansvar i forhold til at sikre rent drikkevand og at jordforurening ikke truer mennesker og vandmiljø. Med handleplanen for jordforurening beskrives det, hvordan regionen vil prioritere sine indsatser på området frem mod 2025. 

Handleplanen blev godkendt af regionsrådet på dets møde den 23. september. 

Seks særlige indsatsområder

 1. Indsats i balance
 2. Overblik i 2030
 3. Pesticider - en særlig trussel for drikkevandet
 4. Generationsforureninger - kræver handling
 5. Videndeling og samarbejde er afgørende
 6. Udvikling af fremtidens løsninger

Læs Region Midtjyllands handleplan for jordforurening 2020-2025 (PDF). 

Download printvenlig udgave af handleplanen for jordforurening her (PDF).

Så bæredygtigt som muligt

FN's verdensmål er den strategiske ramme for regionens arbejde med regional udvikling. Derfor er verdensmålene også inddraget i Region Midtjyllands handleplan for jordforurening. Handleplanen og regionens arbejde med jordforurening bidrager særligt til mål nr. 3 om sundhed og mål nr. 6 om rent vand.

Indsatsplan 2022

Hvert år udarbejdes en indsatsplan på baggrund af den overordnede handleplan for jordforurening. FN's verdensmål er et styringsredskab i forhold til vores indsats på jordforureningsområdet. I 2022 sker det bl.a. ved at sætte konkrete initiativer i gang på en række udvalgte temaområder med henblik på at styrke sundhed, trivsel og bæredygtighed, samt indarbejde verdensmålene i større projekter.

Region Midtjylland vil i 2022 have fokus på:

 • at beskytte grundvandet mod forurening, herunder ved at styrke overblikket over risikoen fra pesticidpunktkilder og PFAS-punktkilder. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommuner og vandforsyninger.
 • at skabe afklaring og tryghed for borgere, der bor på forurenede eller muligt forurenede grunde. 
 • indsatsen over for forureningskilder, der kan true overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder.

I 2022 er undersøgelser og afværge på forurenede grunde kerneopgaven i den miljø- og sundhedsprioriterede indsats i Region Midtjylland. 

Derudover vil Region Midtjylland i 2022 gøre en særlig indsats for at vægte:

 • målet om at afklare alle muligt forurenende grunde med indsats inden 2030
 • en bæredygtig og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen ved udbud og indkøb
 • styrke videndeling og samarbejde på tværs af myndigheder og andre samarbejdspartnere
 • udvikle bedre og billigere arbejdsgange og metoder
 • præcis og letforståelig kommunikation i forhold til borgere og virksomheder.

Download Indsatsplan for Jordforurening 2022.

Særlige fokusområder

Et særligt fokusområde i 2022 er håndteringen af generationsforureningerne på Harboøre Tange. På Finansloven for 2021 er der frem til 2025 bevilget i alt 630 mio. kr. til gennemførelse af fase 1 i regionernes plan for generationsforureningerne. Auriga Industries A/S (ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond) har bevilget 125 mio. kr. til oprensningen af Høfde 42. Fase 1 omfatter bl.a. oprensning på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Oprensningen forventes at kunne gennemføres for 250 mio. kr. pr. lokalitet.

Region Midtjylland har i 2021 sammen med bygherrerådgiveren udarbejdet udbudsmateriale, som efter en markedshøring blev offentliggjort ultimo 2021. Oprensningen på Cheminovas gamle fabriksgrund er forskudt to år i forhold til Høfde 42, på grund af ressourcemæssige begrænsninger og ønske om at drage fordel af erfaringerne fra Høfde 42. Det forberedende arbejde på den gamle fabriksgrund vil fortsætte i denne periode.

Læs om generationsforureningerne på Harboøre Tange.

I 2021 gik Region Midtjylland i gang med en anden stor jordforurening ved Videbæk Højtalerfabrik. Vi skal fjerne forureningen ved hjælp af opvarmning. Det meste af forureningen kan med stor sikkerhed minimeres så meget, at risikoen over for grundvandsinteresserne fjernes. Oprensningsopgaven vil blive sendt i udbud med henblik på at påbegynde selve oprensningen i efteråret 2022 med afslutning i foråret 2023. Opgaven forventes at koste ca. 10-14 mio. kr.

Læs om forureningen i Videbæk.