Handleplan 2020-2025

Regionen har et vigtigt ansvar i forhold til at sikre rent drikkevand og at jordforurening ikke truer mennesker og vandmiljø. Med handleplanen for jordforurening beskrives det, hvordan regionen vil prioritere sine indsatser på området frem mod 2025. 

Handleplanen blev godkendt af regionsrådet på dets møde den 23. september. 

Seks særlige indsatsområder

 1. Indsats i balance
 2. Overblik i 2030
 3. Pesticider - en særlig trussel for drikkevandet
 4. Generationsforureninger - kræver handling
 5. Videndeling og samarbejde er afgørende
 6. Udvikling af fremtidens løsninger

Download Region Midtjyllands handleplan for jordforurening 2020-2025 (PDF). 

Download print-venlig udgave af handleplanen for jordforurening her (PDF).

Så bæredygtigt som muligt

FN's verdensmål er den strategiske ramme for regionens arbejde med regional udvikling. Derfor er verdensmålene også inddraget i Region Midtjyllands handleplan for jordforurening. Handleplanen og regionens arbejde med jordforurening bidrager særligt til mål nr. 3 om sundhed og mål nr. 6 om rent vand.

Indsatsplan 2021

Hvert år udarbejdes en indsatsplan på baggrund af den overordnede handleplan for jordforurening. Indsatsplanen er således udarbejdet inden for rammerne af den handleplan "Indsats i balance 2020 - 2025", der blev vedtaget af regionsrådet i september 2020. Heraf fremgår bl.a. at relevante dele af FN's verdensmål skal være et styringsredskab i forhold til vores indsats.

Region Midtjylland vil i 2021 fortsat have fokus på indsatsen for at:

 • beskytte grundvandet mod forurening, herunder ved at styrke overblikket over risikoen fra pesticidpunktkilder. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommuner og vandforsyninger.
 • skabe afklaring og tryghed for borgere, der bor på forurenede eller muligt forurenede grunde. 

Undersøgelser og afværge på forurenede grunde vil også i 2021 være kerneopgaven i den miljø- og sundhedsprioriterede indsats i Region Midtjylland. 

Derudover vil Region Midtjylland i 2021 gøre en særlig indsats for at vægte:

 • målet om at afklare alle muligt forurenende grunde med indsats, inden 2030
 • en bæredygtig og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen ved udbud og indkøb
 • styrke videndeling og samarbejde på tværs af myndigheder og andre samarbejdspartnere
 • udvikle bedre og billigere arbejdsgange og metoder
 • præcis og letforståelig kommunikation i forhold til borgere og virksomheder
 • indsatsen over for forureningskilder der kan true overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder.

Et særligt fokusområde i 2021, og i de kommende år, bliver håndteringen af Cheminovas forureninger på Harboøre Tange. Der blev i 2019 afsat 50 mio. kr. i øremærkede midler fra staten. På Finansloven for 2021 er der frem til 2025 blevet bevilget i alt 630 mio. kr. til gennemførelse af fase 1 i Regionernes plan for generationsforureningerne. Fase 1 omfatter bl.a. Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange, hvor en fuldskala oprensning forventes at kunne gennemføres for 250 mio. kr. pr. lokalitet. Forureningerne er undersøgt, og Region Midtjylland går i gang med det forberedende arbejde og forventer at sætte opgaverne i udbud i løbet af 2. halvår 2021.

En anden væsentlig forureningsoprensning bliver i 2021 sat i værk i forhold til en kraftig jordforurening på Videbæk Højtalerfabrik. Indsatsen indebærer fjernelse af forureningen ved hjælp af opvarmning. Den væsentligste del af forureningen kan med stor sikkerhed minimeres så meget, at risikoen over for grundvandsinteresserne fjernes. Oprensningen, forventes gennemført perioden 2021-2023, og vurderes at ville koste ca. 10-14 mio. kr.

Læs mere i Indsatsplan for Jordforurening 2021.