Nedenfor er listet centrale love/bekendtgørelser for arbejdet på jordforureningsområdet. Da der jævnligt sker revisioner og der kommer nye bekendtgørelser til, henvises til Retsinformations hjemmeside.

 • Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
 • Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord
 • Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord
 • Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
 • Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
 • Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
 • Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
 • Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder
 • Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder
 • Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

Miljøstyrelsens hjemmeside findes oplysninger om:

 • Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord (jordkvalitetskriterier, afskæringskriterier, grundvandskriterier og afdampningskriterier)
 • Liste over drikkevandskriterier for stoffer, som ikke er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Du kan finde lovene på retsinformation.dk

Revideret 11-02-2020