I Region Midtjylland flyttes årligt 6 mio. tons overskudsjord, og meget af det transporteres over store afstande. Det er dyrt både i penge og CO2

Læs "Regional analyse af jordproduktionen – prognose for 2018-2030" (pdf).

En lastbil læsser jord af

Råstofindvinding og lastbiler fyldt med overskudsjord på vejene er en dyr fornøjelse – også for miljøet. Det støjer, slider på vejene og forurener med partikler. Men ofte kan jorden bruges til noget, i stedet for at blive kørt lagt væk til deponi. Her flyttes overskudsjord på Aarhus Havn. Foto: Aidin Esmaeli, Aarhus Kommune.

Regionen har fokus på en øget genanvendelse af ren jord, lettere forurenet jord og visse typer forurenet jord, hvor det er hensigtsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.

Overskudsjord til mange formål 

Jorden kan bruges mere nyttigt og bæredygtigt som bl.a. erstatning for råstoffer og som jord til rekreative formål. Fx kan en støjvold have en moun­tainbikebane på bagsiden, og et etableret bakkelandskab kan udnyttes til kultur-, fritidsformål eller skovrejsning.

Som klimatilpasning kan planlagte bebyggelser i lavtliggende områder pla­ceres på hævet terræn, eller der kan bygges diger for at undgå problemer ved de øgede ned­børsmængder/øget grundvandsstand. Måske kan også lavtliggende mindre landbrugs­arealer hæves lidt med ren jord for at øge markudbyttet.

Mulighederne er mange, og derfor vil det være positivt, hvis jordaktørerne kan være med til at se nye muligheder og udføre dem i praksis i de enkelte projekter.

Læs mere og få ideer til genanvendelse i Region Midtjyllands Inspirationskatalog (pdf).

Når ren jord bruges til nye formål, er der mindre jord til deponi i de få råstofgrave, der har dispensation og kapacitet til at modtage ren jord. 

Kommunernes rolle ift. overskudsjord

Planlægningsværktøjer til brug for alle jordaktører

Prognose-værktøj ift. mængden af jord

Inspirationskatalog med idéer til genanvendelse 

Skabelon til jordhåndterings-strategi

Vejledning til jordhåndterings-strategi

Revideret 13-10-2022