Lov om råstoffer

Regionen har ansvaret for kortlægning af råstoffer, planlægning for råstofindvinding samt ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen.

Regionen er i sin planlægning, administration og behandling af ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding bundet af råstofloven.
Regionen foretager den konkrete afvejning med andre konkrete samfundsinteresser i forbindelse med den enkelte indvindingsansøgning.

Grundlaget for råstofudnyttelsen er fortsat efter lovens formål den sammenfattende planlægning, der giver myndighederne mulighed for, indsigt i og samfundsmæssig styring af råstofudnyttelsen. Planlægningen medvirker til at sikre, at råstofferne udnyttes optimalt samtidigt med, at hensynet til en række modstående interesser bliver varetaget bedst muligt.


Miljøvurdering (VVM)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, herunder planer for råstofindvinding, er som hovedregel omfattet af kravet om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering.
Det fremgår af VVM-reglerne, at en række anlæg og projekter obligatorisk er VVM-pligtige, bilag 1, mens VVM-myndigheden for andre anlæg og projekter i hvert enkelt tilfælde på grundlag af nærmere angivne kriterier konkret skal lave en screening for at afgøre, om anlægget må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, bilag 2 (miljøvurderingsscreening).


I forbindelse med konkrete projekter skal det undersøges, om der skal laves en VVM-redegørelse for projektet (råstofindvindingen).
Hvis resultatet af dette skøn er, at anlægget må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, vil projektet være VVM-pligtig.

Revideret 01-03-2021