Analyse til prioritering af indsatser og virkemidler til udbygning af styrkepositionen inden for ikt i Region Midtjylland (september 2016, pdf, 1,3 MB)

"Klog hverdagsmad til en verden i forandring. Strategi for vækstforums fødevaresatsning (2016-2020). Overordnet handlingsplan for 2016-2018", januar 2016 (pdf)

Vækst- og udviklingsstrategi Region Midtjylland (januar 2016)
Region Midtjylland har som vision at skabe en attraktiv, bæredygtig vækstregion, og vækst- og udviklingsstrategien skal sætte retning for den regionale indsats.

Vækstplan 2016-2020 (januar 2016)
Vækstforum har vedtaget Vækstplan 2016-2020, som udmønter de erhvervsrettede spor i strategien gennem 9 indsatsområder.

Agenda 21 strategien ”Samfundsansvar og bæredygtighed” for perioden 2016 - 2019 (januar 2016).  
Strategien er en videreførelse af de hidtidige Agenda 21 strategier og handleplaner, som fokuserer på energiforbrug, ressourcer og miljø og affald. Som noget nyt omfatter strategien nu også indsatser i forhold til voldsomme klimapåvirkninger, arbejdsmiljø, uddannelse og Det Sociale Kapitel samt social dumping.

Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen III (november 2015)
I publikationen kan du læse en række gode eksempler fra de seneste års projekter, som har fået støtte under handlingsplanen for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland, der udløber ved udgangen af 2015.  

Grønt regnskab 2014 - Region Midtjylland udgiver hvert år et grønt regnskab over det samlede forbrug af el, varme, vand og affald på regionens hospitaler og regionshuse de seneste tre år. Det understøttes af Region Midtjyllands Lokal Agenda 21 strategi og handlingsplan 2012–2015.

Hospitalernes samlede elforbrug pr. kvadratmeter er steget 2,2 %, varmeforbruget pr. kvadratmeter er faldet med 5,9 %, og vandforbruget pr. kvadratmeter er steget 1,8 %. Disse forbrugsændringer skal ses i lyset af en aktivitetsstigning på ca. 2,9 % (målt efter DRG værdi). Ændringerne i % er set i forhold til året før. Ses det over tre år, er det reelt kun elforbruget, der er steget.

Det samlede elforbrug på hospitalerne svarer til forbruget i ca. 22.500 husstande. Varmeforbruget svarer til forbruget i ca. 7.500 husstande og vandforbruget til forbruget i ca. 4.400 husstande.

Evaluering af projektet Oplevelsesbaseret Kystturisme - Samlet slutrapportering - Resume af slutevaluering (januar 2015)

Oplevelsesbaseret Kystturisme er et stort og mange facetteret projekt, der over en periode på to år har sat projektmidler for mere end 50 mio. kr. i spil i dansk kystturisme. Projektet har været delt op i 2 dele, en del bestående af 5 demonstrationsprojekter samt en del bestående af en prioritering af 20 særlige feriesteder. 

Business Angel kapital i region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. (December 2014, 1 MB)

Analyse af hvilke hindringer forskellige investeringsvillige persongrupper oplever for at lave unoterede investeringer i start-ups og SMV’er, samt klarlægge hvad der kan gøres for at aktivere de forskellige gruppers investeringsvillighed og derved udfolde potentialet for finansieringsmuligheder for start-ups og SMV’er. 

Midtvejsevaluering af turismehandlingsplanen (december 2014)
Region Midtjylland har fået foretaget en midtvejsevaluering af Vækstforums ”Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland”. Der er tale om en evaluering af de enkelte projekter og operatører samt en samlet evaluering af den regionale handlingsplan.

Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen II (oktober 2014, 3 MB)

I publikationen kan du læse en række gode eksempler fra de seneste års projekter, som skal virkeliggøre handlingsplanen for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland.

Vækstforums Handlingsplan 2015 (august 2014, pdf. 3,7 MB)


Fremtidens Inkubator - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter
(juni 2014, pdf, 4,9 MB)
Inspirationsguide til, hvordan forsker- og udviklingsparker kan styrke de værdiskabende inkubationsaktiviteter for nye virksomheder. Guiden er udviklet i regi af projekt KASK Inkubator Match.

Vækstforums Beretning 2010-2013
(december 2013, pdf. 983 KB)

Vækstforums Handlingsplan 2013-2014
 (oktober 2013, pdf. 738 KB)
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi udmøntes gennem 2-årige handlingsplaner. Vækstforum vedtog den 23. oktober 2013 en handlingsplan, som udstikker rammen for de initiativer, der igangsættes i perioden 2013-2014.

Job i landdistrikter – redegørelse for Region Midtjyllands indsats 2007-2013(august 2013, pdf. 13,3 MB). Publikationen indeholder en kort beskrivelse af centrale regionale aktiviteter i landdistrikterne og udvalgte cases.

Kunsten at skabe en Cand.Selv. - Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland
(juli 2013, pdf, 2,6 MB)
Publikationen beskriver Vækstforums og regionsrådets samlede indsats for at styrke uddannelse i entreprenørskab på alle Uddannelsesniveauer i Region Midtjylland. Endvidere beskrives udviklingsprojekt Skandinavisk Innovationskultur der har til formål at styrke de studerendes kompetencer inden for entreprenørskab og innovation. Projektet har deltagelse af danske og svenske uddannelsesinstitutioner.

Industrien i Region Midtjylland - Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion
(maj 2013, pdf, 7,5 MB)
Industrianalysen belyser, hvilke faktorer, der har betydning for en produktionsvirksomheds konkurrenceevne i dag og hvilken betydning disse faktorer får fremadrettet. Virksomhederne fortæller med egne ord, hvad det er de gør, for at klare sig på konkurrenceudsatte markeder. Analysen peger også på en række konkrete policyforslag, som kan medvirke til at fremme udvikling og vækst i de midtjyske produktionsvirksomheder.

Skabelon til klimatilpasning (maj 2013, pdf, 3,8MB)
I et bredt fagligt samarbejde over 3 workshops har Region Midtjylland samlet inspiration til denne skabelon, som supplerer Naturstyrelsens vejledning i klimatilpasning. Skabelonen sikrer opmærksomhed på bredere gevinster og samarbejde, når det gælder klimatilpasning.

Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen (april 2013, pdf)
I publikationen kan du læse om projekterne, som skal virkeliggøre handlingsplanen for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Der er også en række eksempler fra projekterne.

Effektmåling på sociale medier - en praktisk guide til turistbranchen (marts 2013)
Midtjysk Turisme har i samarbejde med Seismonaut udarbejdet en håndbog til effektmåling på sociale medier. Håndbogen tager udgangspunkt i turisterhvervets virkelighed og giver en række forslag til, hvordan man kan måle sin indsats på de sociale medier og arbejde strategisk med indhold. Effektmåling på sociale medier er et praktisk redskab til dagligdagen med konkrete værktøjer til at vurdere og måle effekten af indholdet og indholdsstrategien.

Midtjyske væksthistorier - Casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst (Januar 2013, pdf, 1,8 MB)
En spændende casesamling om 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst. Virksomhederne er særligt udvalgte, da de alle indenfor hver sit felt er gode kandidater til at blive nogle af fremtidens vækstvirksomheder, der skaber udvikling og beskæftigelse i Danmark.

Fem år med Vækstforum Midtjylland (Sept. 2012, pdf 4 MB)
I de forløbne 5 år har Vækstforum søsat 21 initiativer og programmer, som flere tusinde virksomheder og institutioner foreløbig har nydt godt af. I alt er der tale om erhvervsudvikling for mere end 2 mia. kr. her i regionen.

Magasinet giver en række smagsprøver på, hvad Vækstforum Region Midtjylland har taget initiativ til.

Vækstforums årsberetning for 2011
(Febr. 2012, pdf 2,58 MB)
Vækstforum har i 2011 sat en række projekter i gang, som alle har til formål at understøtte visionen om en globalt, konkurrencedygtig region - her kan du læse mere om indsatsområder, initiativer og cases, som illustrerer indsatsen.

Perspektivplan for 50 % vedvarende energi (januar 2012, pdf)
Perspektivplanen tegner et billede af regionens nuværende og fremtidige energilandskab og viser, hvorledes vi kan bevæge os fra visionen, over en opgørelse af regionens energiressourcer på biomasse, biogas, vindkraft, sol, jordvarme, geotermisk varme med videre, til en gennemgang af vores mest oplagte handlemuligheder, for til sidst at ende rejsen med at angive en mulig vej til at nå vores mål om 50 % vedvarende energi i 2025.

Den digitale værktøjskasse
, udviklet af Seismonaut for Midtjysk Turisme (pdf, 18 MB)
Den digitale værktøjskasse er en introduktion til den digitale udvikling og de muligheder, den åbner for i oplevelses- og turistindustrien. Håndbogen introducerer en lang række værktøjer, som turistaktører kan bruge i deres arbejde.

En bid af historien. Ferielogik, trends og tendenser i privat- og erhvervsturisme.
(februar 2012, pdf, 20 MB)
Rapporten er udarbejdet af Foodlife i forbindelse med det regionale vækstprojekt under Zonen for Madkultur. Rapporten undersøger beslutningslogikken forbundet med at holde ferier.

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland - Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst
(februar 2012, pdf, 10 MB)
Publikationen giver et overblik og en indsigt i, hvorfor og hvordan der arbejdes med at fremme entreprenørskab og virksomhedsudvikling i Region Midtjylland.
Publikationen er også tilgængelig i en engelsk udgave.

Ny VÆKST i turismen
(september 2011, pdf, 5 MB) - pixiudgave

Ny VÆKST i turismen - en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland
 (marts 2011, pdf, 1 MB)
Vækststrategi udarbejdet med afsæt i en undersøgelse af turismens vækstpotentiale og den efterfølgende proces med turismens parter.

Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland (marts 2011, pdf, 1 MB)
Som led i udmøntningen af vækststrategien er der udarbejdet en handlingsplan frem til 2015 i samarbejde med de relevante aktører på turistområdet i Region Midtjylland.

Vækstforums Handlingsplan 2011-2012 (marts 2011, pdf, 3,1 MB)

Opdateret Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 (januar 2011, pdf, 1,7 MB)
Handlingsplanen er en fælles platform for indsatsen omkring bæredygtig udvikling og giver et samlet bud på en tværgående intern indsats for udviklingen af Region Midtjylland som bæredygtig virksomhed.

Fødevareudvikling i fem regioner - Danske Regioners fødevarepjece 2011 (2011, pdf, 16,8 MB)
Pjecen viser, hvordan fødevareområdet er højt prioriteret i regionerne. Fødevareindsatsen bygger på de regionale styrkepositioner, hvilket har ført til særlige satsninger inden for bl.a. produktudvikling, innovation og kompetenceudvikling i fødevareerhvervet.

Tal og tendenser (november 2010, pdf, 647 KB)
Rapporten giver et statistisk overblik over Region Midtjylland ud fra et erhvervsøkonomisk perspektiv. Rapporten udgør et af fundamenterne for den erhvervsudviklingsstrategi for et globalt konkurrencedygtigt Region Midtjylland, som Vækstforum vedtog den 3. november 2010.

Energi - Grøn regional vækst (november 2010, pdf, 11,1 MB)
Eksempler på hvorledes Regionerne, gennem Vækstforaerne, bidrager til regeringens målsætninger om højere energieffektivitet, grøn energi og vækst.

På sporet med VÆKSTmidt. (november 2010, pdf, 5,6 MB)
Casekatalog, der beskriver 8 virksomheder, som har deltaget i Vækstforums virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt.

Grøn energi og erhvervsudvikling (juni 2010, pdf)
Oversigt over de aktiviteter, der er igangsat i Region Midtjylland indenfor energi- og miljøområdet i perioden 2007-2010.
English version: Green Energy and Business Development

Vækstforum 2007-2009. Indsatser og resultater
. (marts 2010, pdf, 2,8 MB)
Denne publikation er en opsamling på resultaterne for de indsatsområder, Vækstforum har iværksat i  perioden 2007-2009

Global konkurrencedygtighed - på vej mod en ny midtjysk erhvervsudviklingsstrategi 2010 - 2020. (december 2009, pdf, 541 KB)
Depechen  er en beretning om de erfaringer, Vækstforum har gjort i forhold til 1. generation af en strategisk regional erhvervsfremmeindsats; en oversigt over de udfordringer, der tegner sig for den kommende regionale erhvervsfremmeindsats, samt en præsentation af en række anbefalinger på baggrund af de resultater, Vækstforum har opnået i perioden 2007-2009.

Vidensopsamling - Internationale oplevelsesfyrtårne
 (september 2009, pdf, 469 KB)
Rapporten opsamler og beskriver det materiale, som er blevet udarbejdet i forbindelse med ansøgningerne. Rapporten skal bidrage til, at den viden og de erfaringer, som er opnået i forbindelse med arbejdet med de internationale oplevelsesfyrtårne, samles, så det også kommer regionens øvrige aktører til gavn.

Midtjyske Studentervæksthuse (august 2009, pdf, 882 KB)
Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland.

Midt i Væksten - Job og Kompetencer (aug. 2009, pdf, 2,5 MB)
Bag ethvert stærkt velfærdssamfund står et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Derfor vil Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland igennem en række initiativer styrke virksomhedernes muligheder for vækst, skabe flere arbejdspladser og øge kompetenceniveauet.
Denne publikation omhandler to typer initiativer, nemlig nogle, der opkvalificerer arbejdsstyrken, og nogle, der skal udvide den.

Midt i Væksten - Idé og Forretning (aug. 2009, pdf, 4 MB)
Bag ethvert stærkt velfærdssamfund står et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Derfor vil Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland igennem en række initiativer styrke virksomhedernes muligheder for vækst, skabe flere arbejdspladser og øge kompetenceniveauet.
Denne publikation omhandler især initiativer, der er rettet mod at udvikle iværksættere og virksomheder.

Vækstforums Handlingsplan 2009 (jan. 2009, pdf. 722 KB)

FVU i Region Midtjylland.
Forberedende voksenundervisning (FVU) skal styrkes. Skolerne, der tilbyder dansk og matematik til voksne, har kun fat i en brøkdel af de mennesker, der har brug for dem. Det afslører en ny analyse udarbejdet af Region Midtjylland. Manglende uddannelse kan skubbe disse mennesker ud af arbejdsmarkedet og sinke samfundsudviklingen.

Byernes roller i fritiden (september 2008, pdf., 5 MB)
Byernes roller er i forandring, og det medfører ændrede vilkår for den kommunale planlægning. For at kvalificere planlægningen har Plan09 og Region Midtjylland gennemført en analyse, som belyser byernes roller i fritiden i Midtjylland.

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland - delrapport 1 (juli 2008, pdf)
I denne første delrapport har Region Midtjylland forsøgt at få en forklaring på, hvorfor nogle af regionens unge vælger at uddanne sig, mens andre tabes i uddannelsessystemet og dermed bliver mere sårbare over for ledighed senere i livet.

Engineering The Future - The Advanced Manufacturing and Engineering (AME) Cluster (maj 2008, pdf).

Megasatsning Energi og Miljø - det første år (maj 2008, pdf)
I denne pjece findes en oversigt over aktiviteter, som er igangsat i det første år. Der er dels tale om aktiviteter, som Vækstforum selv har taget initiativet til at igangsætte, og dels demonstrationsprojekter, som er blevet igangsat på grundlag af projektidéer fra eksterne aktører.
English version: Mega Target “Energy and Environment” - the first year

Energi- og miljøteknologisk foregangsregion - vision og mål for en fælles regional indsats (april 2008, pdf)
En vision for udviklingen på energi- og miljøområdet. Tankerne udfoldes i denne pjece med en beskrivelse af regionens stærke udgangsposition på området. Dertil kommer en række af de overordnede mål, der med afsæt i regionens eksisterende erhvervsstruktur, den vedvarende energiproduktion og industriens fremadrettede behov skal bære visionen.
English version: Central Denmark Region as The Leading Energy and Environment Region - Vision and Targets for a Common Regional Effort

Den regionale udviklingsplan 2008 for Region Midtjylland
Den regionale udviklingsplan består af fire dele: vision, redegørelse, analyser og bilag. Denne regionale udviklingsplan er første generation af en ny plantype. Et helt nyt instrument, der inviterer til dialog mellem region og kommuner og med regionens øvrige aktører.

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland
Regionsrådet sendte den 7. januar 2008 et forslag til regionens første råstofplan i høring. De primære råstoffer i Region Midtjylland er sand, sten og grus, men planen kommer også til at styre fremtidens udvinding af ler, moler,
plastisk ler, tørv og kalk.

Lokal Agenda 21-strategi
 (december 2007, pdf, 412 KB)
Med denne første lokale Agenda 21-strategi vil Region Midtjylland markere, at regionen vil være en aktiv medspiller på energi- og miljøområdet. Visionen om bæredygtig udvikling er et overordnet princip for udviklingen af Region Midtjylland.

Uddannelse i Region Midtjylland (2007, pdf, 1.468 KB)
Rapporten "Uddannelse i Region Midtjylland" beskriver uddannelsesniveau, uddannelsesudbud og uddannelsesmønstre analyseret for Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Ud over historiske tal for befolkningens uddannelse og uddannelsesadfærd, præsenteres i rapporten en fremskrivningsmodel for, hvordan en ny ungdomsårgang i regionen vil uddanne sig.

Tillæg: Revideret uddannelsesmodel 

Idekatalog
Idekataloget er en opsamling af ideer og forslag på konferencen "Nutidsvalg er fremtidsvilkår" (marts 2007, pdf. 3,5 MB). Idekataloget skal bruges som inspiration i politiske og borgerrettede aktiviteter i 2007.

Kend din region: Museer og vandringer i Midtjylland. (juni 2007, pdf. 5,3 MB)
Pjecen er en nøgle til museerne og samtidig en nøgle til kendskab og viden om regionen, regionens byer og landskaber - og historierne bag dem. Regionens 36 statsanerkendte museer præsenterer i denne pjece mere end 100 guidede ture, som spænder fra kunsthistoriske opdagelsesrejser, vandringer i kulturhistoriske miljøer i by og på land til jagt på fossiler. Pjecen er blevet til i et godt samarbejde med Midtjyske Museers Udviklingsråd.

Anna Amalia inviterer dig til debat

Flere end 20 - alle inspirerende, handlekraftige og initiativrige kvinder og borgere i Region Midtjylland har sagt ja til at afholde en række tesaloner i den gamle stil, men med det dugfriske formål at samle idéer til fremtidens Region Midtjylland. De vil invitere andre borgere fra regionen - også mænd! - til en kop te eller to og livlig debat om regionens fremtid.

Debatoplæg til konferencen "Nutidsvalg er fremtidsvilkår" (marts 2007, pdf, 1.820 KB)
Debatoplægget skitserer et billede af Region Midtjylland og fremhæver udviklingstendenser og – træk. Billedet er malet med en bred pensel og er tænkt som inspiration til at drøfte: Hvilke problemstillinger og udviklingsmuligheder er det vigtigt at tage fat i og tage hånd om?

Styrkepositioner på energi- og miljøteknologi
Rapporten ”Energi- og miljøteknologi” har fungeret som baggrundsmateriale for Vækstforums tænketank for energi- og miljøteknologi. Rapporten beskriver en række teknologier og sætter fokus på udviklingspotentialerne i den midtjyske region. Desuden gives en oversigt over regionale aktører og igangværende aktiviteter.

Fornyelse og vækst i en international vækstregion
Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 
Erhvervsudviklingsstrategien udgør rammen for de indsatsområder, Vækstforum for Region Midtjylland vil prioritere frem til 2010. Udmøntning vil ske gennem årlige handlingsplaner,der fastlægger rammerne for de initiativer, vækstforum vil indstille til Regionsrådet for Region Midtjylland at finansiere.

Handlingsplan 2007-2008
Handlingsplanen er lavet på baggrund af Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Handlingsplanen skal sikre investeringer i visionære initiativer, der giver fornyelse og vækst i regionen. Den er udtryk for Vækstforums overordnede prioritering i 2007-2008.

Kort udgave af Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling (2006, pdf, 11.4 MB)
Flere års systematisk indsats i regionen rummer mange væsentlige erfaringer omkring landdistriktsudvikling. I rapporten viderebringes nogle af disse erfaringer og kobles samtidig til de fremtidige rammer for landdistriktsudviklingen.

Finansiering af regional udvikling (2006, pdf, 1.598 KB)
Danske Regioner har lavet en pjece, som beskriver de midler regionerne har til finansiering af regional udvikling og de EU-midler, som skal bruges på regional udvikling i Danmark.

Danmarks internationale vækstregion (2006, pdf, 3.566 KB)
I publikationen bliver resultaterne af det midlertidige vækstforum præsenteret.

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 (2006, pdf, 1.470 KB)
Økonomi- og Erhvervsministeriet har lavet en regionalpolitisk vækstredegørelse, som beskriver de nye rammer for regional vækst og erhvervsudvikling. Regeringen vil i de kommende år følge udviklingen i de regionale vækstvilkår og foretage en årlig sammenligning af vækstvilkårene på tværs af landet.

Vækstregion Midtjylland (2005, PDF, 3.509 KB)
Det midlertidige vækstforum for Region Midtjylland har lavet publikationen, som tegner et billede af regionen.

Udgangspunkt for vækst i Region Midtjylland.
De første skridt til et faktabaseret grundlag. (2006, pdf, 727 KB)
Notatet kan tjene som en indledning i hvordan man kan gennemføre en fremadrettet
erhvervspolitisk analyse der tager udgangspunkt i det virksomhederne konkurrerer på. I
industrisamfundet var det på kompetencen til at frembringe en ydelse til en pris og kvalitet der
var bedre end konkurrenternes. I vidensamfundet er det kompetencen til at frembringe en
ydelse hvor pris og kvalitet er i orden, men hvor ydelsen giver en unik oplevelse som
konkurrenterne ikke kan efterligne. Hvordan er Midtjylland rustet til denne opgave?

Udkast til Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark 2007-2013

"Flere og bedre jobs"

Udgangspunktet for den danske strukturfondsindsats for perioden 2007-2013 er det Europæiske Råds ønske om, at EU's strukturfonde – Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond – skal medvirke til at udmønte EU's samhørighedspolitik,der bidrager til udfyldelsen af de såkaldte Lissabon-målsætninger om bæredygtigvækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Udkast til Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 

"Innovation og Viden"

Udgangspunktet for den danske strukturfondsindsats for perioden 2007-2013 er det
Europæiske Råds ønske om, EU's strukturfonde – Den Europæiske Socialfond og Den
Europæiske Regionalfond – skal medvirke til at udmønte EU's samhørighedspolitik,
der bidrager til udfyldelsen af de såkaldte Lissabon-målsætninger om bæredygtig
vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.


Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument 

Danmarks strategiske dokument udgør den overordnede ramme for den
danske strukturfondsindsats. I det strategiske dokument identificeres de
væsentligste vækstpolitiske udfordringer, og der opstilles en række nationale
mål, som strukturfondsindsatsen skal medvirke til at understøtte med
henblik på at styrke EU's samlede konkurrenceevne og beskæftigelse.

Fra dansk side vil indsatsen koncentrere sig om fire indsatsområder:

  • Udvikling af de menneskelige ressourcer
  • Innovation, videndeling og videnopbygning
  • Anvendelse af ny teknologi
  • Etablering og udvikling af nye virksomheder

Vækstredegørelse 2005 stiller skarpt på innovation, uddannelse og iværksætteri, der har betydning for Danmarks konkurrencedygtighed. Vækstredegørelsen er udgivet af Økonomi- og erhvervsministeriet i november 2005.