Herunder findes en række publikationer om fødevarer - du kan også læse mere om fødevareindsatsen i Region Midtjylland.

Følgeforskning af Future Food Innovation (FFI)

I perioden 2015-17 er der gennemført følgeforskning af FFI's facilitering af innovationssamarbejder, herunder er der udviklet en faciliteringstypologi.

Følgeforskningen viser, at FFI i høj grad lykkes med at facilitere succesfulde udviklingsprocesser.  

I rapporten kommer følgeforskerne med en række anbefalinger, herunder overvejelser og input til nuværende erhvervsfremmeindsatser og overvejelser om design af kommende indsatser.

Følgeforskerteamet bestod af Jacob Høj Jørgensen fra Delendorff Advisory og René Goduscheit fra Syddansk Universitet.

Analyse af fødevarelandskabet

Vestdansk Erhvervssamarbejde (samarbejdet mellem Vækstforum i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland) har fået udarbejdet en uvildig "Analyse af fødevarelandskabet - trends, udfordringer og behovet for at videreudvikle erhvervsfremmeindsatsen", august 2017 (pdf). Se pressemeddelelse udsendt den 25. august 2017 (pdf) i forbindelse med offentliggørelse af analysen. 

Strategi og handlingsplan "Klog hverdagsmad til en verden i forandring"

Vækstforums fødevaresatsning vil fra 2016 blive udmøntet gennem tre overordnede indsatser:

  • Udvikling af den danske fødevareklynge
  • Innovationsdrevet vækst i fødevarevirksomhederne
  • Udvikling af lokale udviklingsplatforme for fødevarer – EngageFood

Læs "Klog hverdagsmad til en verden i forandring. Strategi for vækstforums fødevaresatsning (2016-2020). Overordnet handlingsplan for 2016-2018", 2016 (pdf)

Evaluering af Future Food Innovation

Region Midtjyllands innovationsmiljø Future Food Innovation (vedrører perioden 1.1.2015- 30.4.2016) er blevet evalueret af COWI. Slutevaluering af Future Food Innovation, juni 2016 .

September 2016: Der er udarbejdet et tillæg til COWI's evaluering af Future Food Innovation, som afspejler virksomhedernes forventninger og effekter fordelt på de enkelte hovedaktiviteter i projektet.

Fødevareerhverv i forandring. Nye kompetencer i spil

Læringsrapport om kompetenceudvikling via eksperimenterende innovationssamarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Fødevareerhverv i forandring. Nye kompetencer i spil, marts 2016 (pdf).

Landmand - Analyse af Landmad butikkernes effekt

Region Midtjyllands fødevareindsats har gennem Future Food Innovation været fødselshjælper i det nye detailhandelskoncept Landmad.

Projektets nyskabende værdikæde afdækkes i denne analyse som belyser hvad der sker når et nyt koncept som Landmad udfordrer det traditionelle kunde-leverandør forhold, og får skabt en ny forretningsmodel med stort vækstpotentiale.

Landmand - Analyse af Landmad butikkernes effekt, marts 2016 (pdf). 

Tværgående rapport for de fire regionale fødevarenetværk

Analysen "Tværgående rapport for de fire regionale fødevarenetværk" er udarbejdet på baggrund af delrapporterne for de fire netværksprojekter i Region Midtjylland.

Analysen omfatter projekterne:

  • Madlandet i vest,
  • Smagen i Centrum,
  • Smag på Landskabet og
  • Østjyllands Spisekammer.

Analysens formål er at uddrage læringen på tværs af de fire projekter hvad angår Netværket, Virksomhederne samt Operatør og Organisation.

Tværgående rapport for de fire regionale fødevarenetværk, januar 2015 (pdf). 

 

Evaluering af Future Food Innovations differentieringspulje

Differentieringspuljen fremstår som et program, der foretager en grundig og kvalificeret screening af deltagerne og deres projekter, og hvor de deltagende virksomheder med stor sandsynlighed vil lykkes med deres udvikling.

Evaluering af Future Food Innovations differentieringspulje, juli 2014 (pdf)

Danmarks Fødevareklynge

Agro Food Park har i samarbejde med Børsen udgivet avisen Danmarks Fødevareklynge (pdf). Her kan man bl.a. læse om projekter og aktiviteter, der indgår i eller spiller sammen med Vækstforums fødevaresatsning Klog hverdagsmad. 

På vej mod en international fødevareklynge i Danmark

Region Midtjylland har i samarbejde med RegX - Det Danske Klyngeakademi - Future Food Innovation og Agro Food Park gennemført en analyse af de regionale styrkepositioner indenfor fødevareerhvervet. 

Analysen tager udgangspunkt i EU’s 2020 målsætning, og EU’s anbefaling om at arbejde med konceptet ”Smart Specialisation Strategy”. Rapportens konklusioner anbefaler en systematisk udvikling af klyngesamarbejde på nationalt plan, og peger på Region Midtjylland som naturligt centrum for denne udvikling. 

På vej mod en international fødevareklynge i Danmark, maj 2013 (pdf)

Towards an International Food Cluster in Denmark, maj 2013 (pdf)

Uddannelsesbehov i fødevareerhvervet

New Insight har for Region Midtjylland i 2011 udarbejdet en landsdækkende kvantitativ analyse af danske fødevarevirksomheders uddannelsesbehov. 

Uddannelsesbehov i fødevareerhvervet, marts 2011 (pdf)
Resumé af kvantitativ uddannelsesanalyse, marts 2011 (pdf)

"Fødevareerhverv i forandring - kan vi det vi skal kunne?" er udarbejdet som en kvittering med tak for bidrag til de 500 danske virksomheder inden for fødevareerhvervene, der deltog i undersøgelsen”Uddannelsesbehov i fødevareerhvervet”

Fødevareerhverv i forandring - kan vi det vi skal kunne?, 2011 (pdf)

Midtvejsevaluering af Klog hverdagsmad

LB Analyse har for Region Midtjylland i foråret 2012 gennemført en midtvejsevaluering af Vækstforums erhvervsudviklingssatsning inden for fødevareområdet - ”Klog hverdagsmad”. Formålet har været at afdække fødevaresatsningens fremdrift, funktionsmåde og effekter.

Midtvejsevaluering af Klog hverdagsmad, august 2012 (pdf)

Sammenfattende rapport om fremtidens fødevareuddannelse

På baggrund af fokusgruppeinterview med udvalgte virksomhedsledere og telefoninterviews med ledere af uddannelsesinstitutioner beskrives erkendte fremtidige uddannelsesbehov. Endvidere peger rapporten på ikke-erkendte behov, ud fra de trends og tendenser der er fremkommet i undersøgelsen.  

Sammenfattende rapport om fremtidens fødevareuddannelse, september 2009 (pdf)

Klog hverdagsmad som sund forretning

Læs Strategi og handlingsplan 2009-2011 for Vækstforums megasatsning på fødevareområdet, 2009 (pdf)

Status på megasatsning, december 2007 (pdf)
Arbejdsgruppens rapport med forslag til vision og indsatsområder blev behandlet på Vækstforums møde den 10. december 2007.

Rapport vedrørende fødevaresatsningens ekspertundersøgelse (pdf), oktober 2007
Tre ekspertpanelers vurdering af arbejdsgruppens forslag til indsatsområder.