Bedre råstoffer til beton

Beton er et meget udbredt byggemateriale i hele verden på grund af stor fleksibilitet, høj styrke og lang holdbarhed. Beton består i princippet af sand og sten bundet med cement og evt. armeret med jern. Produktion af beton stiller de højeste krav til kvalitet af sand, grus og sten og 20-25 % af indvindingen af sand, grus og sten i Danmark anvendes til betonproduktion.

Betonproduktionen i Region Midtjylland udgør mindst 30 % af Danmarks samlede betonproduktion, hvilket giver en omsætning på 4 mia. kr. og 1.650 arbejdspladser i regionen. Betonproduktionen i Region Midtjylland skaber fundament for Danmarks stærkeste bygge- og anlægsbranche med 6.250 virksomheder og en omsætning på 56 mia. kr. samt 39.000 fuldtidsstillinger.

Region Midtjylland er selvforsynende med sand af høj kvalitet til betonproduktionen, men indvinding af sten til beton i regionen dækker højst 1/3 af behovet og har en forholdsvis lav kvalitet. Til højeste kvalitet beton importeres skærver, udover at der benyttes sømaterialer fra Thyborøn, Aarhus og Horsens samt af sten fra Region Nordjylland. Transport af råstoffer til beton omfatter 185.000 transporter á 20 tons svarende til 20 mio. km. Dette fordyrer råstofferne med 200 mio. kr. og giver desuden en samfundsudgift på 75 mio. kr. i form af slid på veje, færdselsuheld, kødannelser, luftforurening, klimaforandring mv.

Læs rapporten Bedre råstoffer til beton, 2018 (pdf).

Danske Råstofsøer - Vandkvalitet og Biologisk tilstand

Allerede i dag findes der i Danmark mange søer dannet i forbindelse med råstofindvinding. Med henblik på, at indhente viden til brug for såvel råstofplanlægning som tilrettelæggelse af konkret indvinding har formålet med dette projekt været, at undersøge tilstanden i en række danske råstofsøer for derigennem at kunne vurdere, hvilken naturkvalitet der bliver skabt, når der
indvindes råstoffer under grundvandsspejl.

Læs publikationen Danske Råstofsøer - Vandkvalitet og Biologisk tilstand, 2017 (pdf).

Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet

Der findes store råstof-forekomster under grundvandsspejlet, men tager grundvandskvaliteten skade af råstofindvinding under grundvandsspejl? Indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet betyder imidlertid en bedre udnyttelse af råstofressourcen og reducerer dermed behovet for udpegning af nye graveområder.

Læs publikationen Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet, november 2014 (pdf)

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding definerer nogle spilleregler for sameksistens – fra ansøgning om gravetilladelse til efterbehandlingen er afsluttet. Målet er, at løsningen af de problemer, der opstår, i højere grad kan ske gennem dialog mellem virksomheden og naboerne. Ved at indgå i kodekset, ved naboer hvad de kan forvente af virksomheden – udover det, der står i gravetilladelsen.

Læs publikationen Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding (pdf).