Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har fået stigende betydning for virksomhedernes innovation og vækstmuligheder ligesom udbuddet af arbejdskraft er en væsentlig faktor for regional vækst. Dette afspejles i Vækstforums indsatsområder.
En effektiv regional erhvervsfremme involverer et tæt samspil mellem erhvervsfremmeindsatsen, beskæftigelsesindsatsen og uddannelsespolitik. Derfor må der etableres et tæt samarbejde mellem de forskellige politiske aktører på de respektive områder:


Det er nødvendigt at sikre, at virksomhederne får adgang til den nødvendige arbejdskraft. Det vil sige at sikring af såvel den kvalitativt som den kvantitativt arbejdsstyrke er en forudsætning for fortsat vækst og udvikling i regionen.

KOMPETENCEFORSYNING 2.0

Vækstforum ønsker med dette projekt at sætte fokus på virksomhedernes behov for kompetencer og stimulere til et mere strategisk arbejde med virksomhedernes kompetenceforsyning. Projektet er en videreførelse og videreudvikling af projekt KOMPETENCEFORSYNINGmidt.

Formålet med projektet er at sikre virksomhedernes kompetenceforsyning ved at flere virksomheder arbejder strategisk hermed. Det kræver HR funktioner, som projektet skal hjælpe virksomhederne med. Det kræver yderligere tiltrækning af nødvendig arbejdskraft samt videre- og efteruddannelse af virksomhedernes medarbejdere og ledelser.

Alle projektets aktiviteter gennemføres i lokale partnerskaber, som har til formål at sikre den nødvendige koordinering i de offentlige systemers kontakt til virksomhederne; men også at forpligte virksomhederne på helheden.

Læs mere om Kompetenceforsyning 2.0

KOBRA

KOBRA (KompetenceBaseret Regional Analyse) er et Skandinavisk Interreg-projekt, som har til formål at udvikle fælles viden, strategier og redskaber, som kan anvendes ift. at bistå virksomhederne med deres kompetenceforsyning på arbejdsmarkedet. Region Midtjylland er Lead partner.

Projektet indeholder en lang række aktiviteter, der skal understøtte formålet ex. Indsamling og udveksling af viden, analyser af virksomhedernes fremtidige kompetencebehov i relation til arbejdskraftens kompetencer.

Læs mere om KOBRA

Yggdrasil

Yggdrasil, som er et Interreg Öks projekt, etablerer samarbejder mellem forskellige aktører, og gennem disse samarbejder (mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsaktører) introduceres validering som et redskab til at synliggøre og dokumentere kompetencer. Gennem udviklingen af en fælles skandinavisk "kompetenceattest" vil projektet skabe en ny og mere målrettet tilgang til identifikation og dokumentation af kompetencer hos målgrupperne.

Kompetenceattesten vil rumme nye måder at identificere og dokumentere kompetencer på, der tager udgangspunkt i ikke-formel og uformel læring.

Læs mere om Yggdrasil

Det Midtjyske kompetenceråd

Det Midtjyske kompetenceråd er et rådgivende organ på kompetenceområdet for Regionsrådet, Vækstforum og Konsortierne under KOMPETENCEmidt i Region Midtjylland 

Læs mere om Det Midtjyske kompetenceråd.

Det regionale vidennetværk

Det regionale vidennetværk er et analyse- og formidlingssamarbejde om kompetencer og kompetenceudvikling i Region Midtjylland. Vidennetværket er et formaliseret samarbejde mellem VEU-centrene i Midtjylland, Jobcentrene, Region Midtjylland, Beskæftigelsesregion Midtjylland og Erhvervsservicesystemet.

Læs mere om det regionale vidennetværk

Rummelig imidt

Rummelig imidt skal bidrage til at øge arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Indsatsen skal bidrage til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked til gavn for de borgere, som i dag har svært ved at finde deres vej ind på virksomhederne og til gavn for regionens virksomheder, som både får nye medarbejdere og mulighed for at styrke deres branding på at de tager et socialt ansvar.

Læs mere om Rummelig imidt her