Udvikling af et stærkt erhverv inden for sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation området er udpeget som indsatsområde, da det er et område med stor samfundsmæssig interesse både set ud fra et erhvervsøkonomisk og et sundhedsøkonomisk perspektiv.

Region Midtjylland har gode forudsætninger for at udvikle en potent sundhedsklynge. En stærk sundhedsforskning og universitetsstyrker inden for ingeniørvidenskab, nanoteknologi, datalogi, materialer m.m., et højkompetent behandlingssystem og en vis kritisk masse og styrker inden for relaterede erhverv, hvorfra man kan rekruttere ledere og forretningsudviklere.

Region Midtjylland vil understøtte en erhvervsudvikling, der er innovativ og globalt orienteret. Det skal ske ved at øge samarbejdet mellem erhvervsliv, sundheds- og videnmiljøer og på tværs af fagdiscipliner, brancher, sektorer og geografiske grænser.


MedTech Innovation Consortim (MTIC)
MTIC har som hovedformål at kompensere for manglende kritisk masse af industrielle og kommercielle kompetencer i Region Midtjylland og dermed bidrage til at sikre virksomhederne, at de får hurtigere adgang til nødvendige og relevante netværk og kompetencer. MTIC’s fokus er den kommercielle og forretningsmæssige del af projekterne – herunder hvad der forsknings- og udviklingsmæssigt er nødvendigt for at sikre kommercielt interessante produkter.

MTIC udvikler ikke selv projekter, men fokuserer på at hjælpe eksisterende virksomheder og offentlige organisationer med deres innovationsprojekter/produkter. MTIC bidrager dermed til at løse virksomhedernes forretningskritiske problemstillinger lige fra patentstrategiske udfordringer til exit bestræbelser. Til specifikke forretningskritiske problemstillinger hjælper MTIC med at finde eksperter, som stilles til rådighed for virksomhederne. MTIC deltager under hele forløbet som sparringspartner og sikrer, at processen forløber optimalt. MTIC arbejder altid efter et ”hjælp til selvhjælp” fokus, så virksomhederne rent faktisk implementerer og udnytter den viden, som stilles til rådighed til at sikre arbejdspladser og vækst.
Udover at vejlede enkelte virksomheder og projekter arrangerer MTIC kollektive kompetencegivende møder. Det gør MTIC gennem Masterclasses, life-sparring arrangement og workshops.

MTIC evaluering 2011

AUH og Randers evaluering 

Horsens Evaluering 

Evaluering af MTIC - juni 2013

 

Initiativet ”Innovation og forretningsudvikling på hospitaler i Region Midtjylland” har sit udgangspunkt i at fremme innovationspartnerskaber mellem virksomheder og hospitaler i Region Midtjylland. Siden 2009 har MTIC haft en medarbejder indlånt til Regionshospitalet Horsens innovationsteam. Fokus har været på projekter, der kommer den dobbelte bundlinje til gavn, hvilket betyder højnet kvalitet og effektivitet på hospitalet samt bidrag til løsninger, som den erhvervsmæssige samarbejdspartner har kunnet og kan afsætte til andre kunder. Ordningen har vist sig yderst succesfuld og initiativet er nu udvidet med en medarbejder på Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital. Disse arbejder tæt sammen med hospitalernes egne innovationsteam, der er nedsat i 2012, som led i realiseringen af en intern innovationsstrategi i Region Midtjylland.

Se www.mtic.dk 


INNO-X Healthcare
Visionen med INNO-X Healthcare er at skabe innovative løsninger til identificerede kliniske og organisatoriske behov på hospitalerne. Behov, der viser sig internationalt, og dermed løsninger, der har et konkret markedspotentiale.

Målet er at styre uden om "dødens dal" ved at skabe et bedre grundlag for at produkterne matcher reelle behov. Derudover sikre at udviklingen tager højde for den sammenhæng, hvori de skal implementeres, og at de rette kompetencer indgår på rette tid i produktets udvikling. 

INNO-X Healthcare er en offentlig-privat samarbejdsplatform, der står for:

A) At etablere og drive efteruddannelsen BioMedicalDesign, der skal uddanne sundhedsinnovatører og specialiserede iværksættere.
B) Etablere og drive teknologi- og idémodningsprojekter gennem partnerskaber med fokus på udvikling af løsninger til kliniske behov. 

INNO-X Healthcare henvender sig til personer og aktører offentlige såvel som private, på tværs af fagligheder og med den fælles interesse, at de ønsker at anvende deres viden og kompetencer til at skabe sundhedsteknologiske løsninger, der kan kommercialiseres og implementeres. 

INNO-X Healthcare placeres centralt i miljøet omkring Aarhus Universitetshospital. I pilotfasen (2013-2015) organiseres INNO-X Healthcare med en styregruppe, et business advisoryboard og et sekretariat med 2-3 ansatte, som står for den konkrete udførelse af aktiviteterne.

INNO-X Healthcare er en platform skabt på samarbejde mellem, og finansiering fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, MTIC og Vækstforum Region Midtjylland. Yderligere indgår andre relevante partnere i samarbejdet.

Se: http://innox.au.dk/  

Eksterne links

MedTech Innovation Consortium

Kom godt i gang med OPI, se
OPIGUIDE

Partnerskabet UNIK
I projektet UNIK skabte virksomheder, sygehuse, patientforeninger, kommuner, forskningsinstitutioner sammen innovativ teknologi til kronikere. Læs publikationen Superbrugerne, der har samlet en række anbefalinger fra projektet.

Markedsmodningsfonden

Højteknologifonden