Mail modtaget d. 2. februar 2007

 

H�ringssvar fra Kristian Emmertsen, formand for Specialer�det for Kardiologi  i Region Midtjylland

 

 

Akutrapporten er mig bekendt.

Kardiologer har bem�rkninger til rapporten vedr behov for kardiologisk speciall�ge i vagt p� akutte modtageafdelinger. I rapporten st�r at der p� 24- timers basis skal kunne udf�res ekkokardiografi hvilket efter vores opfattelse er upr�cist. Kun kardiologer behersker ekkokardiografi. Via Dansk Kardiologisk Selskab argumenteres der derfor for at rapporten omformuleres p� dette punkt.

Som tidligere anf�rt deler jeg heller ikke opfattelsen at �N og kun een indgang for alle akutte patienter til et medicinsk+ kirurgisk visitationsafsnit er hensigtsm�ssigt p� en st�rre sygehusenhed. Is�r n�r man bet�nker at hensigten hermed er at en stor del af patienterne skal forblive i visitationsafsnittet i b�de 2 og 3 d�gn mhp at undg� afdelingsskift. Hvis man t�nker p� et stort centralsygehus med et optageomr�de p� 250.000 indbyggere har de vel omtrent 30 akutte medicinske og 30 akutte kirurgiske indl�ggelser i d�gnet (du har formentlig mere pr�cise tal herfor), og det akutte visitationsafsnit skal vel s� dimensioneres til 120 senge eller lignende, hvilket uv�gerligt vil f�re til subspecialisering (abdominalkirurgisk afsnit, ortop�dkirurgisk afsnit, medicinsk afsnit, kardiologisk afsnit, intensivt afsnit) for at f� overblik i en meget urolig afdeling hvor patienterne ryger ud og ind i stort tal. Og s� har vi skabt et hospital i hospitalet. Hvem varetager ledelsesansvaret?- f.eks for det ortop�dkirurgiske afsnit i det blandede modtageafsnit. Tanken om den multidisciplin�re indsats over for de diagnostisk uafklarede patienter er jo god, men jeg tror det multidisciplin�re drukner i en s� stor organisation.

Hellere ser jeg derfor at forud visiterede patienter g�r direkte til relevant afdeling, medens diagnostisk uafklarede g�r til et f�lles modtageafsnit.

Sundhedsstyrelsen debatopl�g n�vner muligheden for direkte visitation til specialafdeling men fremh�ver ellers den f�lles indgang, hvilket ogs� synes at v�re den fremherskende opfattelse i akutgruppen i RM, i hvert fald blandt forvaltningsrepr�sentanterne. Og her er det kardiologiske specialer�d alts� uenig.

 

Mvh

 

Kristian Emmertsen

 

Overl�ge dr.med.,

Hjertemedicinsk afdeling,

�rhus Universitetshospital, Skejby Sygehus