Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 21. oktober 2020 kl. 11:30
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-13-3-76-19

1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra HMU-mødet den 24. september 2020 (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsordenen for HMU-mødet den 21. oktober 2020.
 • godkendter referatet fra HMU-mødet den 24. september 2020.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

2. Status ift. COVID-19 (12.05-12.10)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om status ift. COVID-19.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-43-17

3. Anvendelse af timelønsansatte (12.10-12.25)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om, at HR Løn foretager løbende monitorering mhp. at sikre overholdelse af 48 timers-reglen for ansatte i psykiatrien og på socialområdet.

Sagsfremstilling

Ved HMU mødet den 24. september 2020 (punkt 10) blev HMU af FTR/FOA Bent Lykke orienteret om problematik vedr. dobbelt lønnummer i f.m. timelønnede vikarer, som samtidig er fastansatte.


I den forbindelse skal HR præcisere at der ansættelsesmæssigt ikke er noget til hindring for, at fastansatte medarbejdere sideløbende kan have en ansættelse som timelønnet tilkaldevikar ved en anden enhed. I sådanne situationer anvendes de almindelig timelønsbestemmelser i den gældende overenskomst.


Ansættelsen som timelønnet tilkaldevikar etableres uafhængig af anden ansættelse, og de pågældende medarbejdere vil derfor i lønsystemet være oprettet med to - eller flere tjenestenumre i tilfælde af flere ansættelser som tilkaldevikar.


Som arbejdsgiver har man en forpligtelse til at sikre overholdelse af den lovbestemte 48 timers-regel. Denne regel fastslår, at arbejdstiden over en periode på fire måneder højst må udgøre 48 timer i gennemsnit pr. uge.


Med henblik på at sikre overholdelse af ovennævnte arbejdsmiljømæssige forhold foretager HR Løn monitorering, hvorved der sker løbende og systematisk overvågning af, hvor mange timer medarbejdere præsterer. Dette omfatter medarbejdere med såvel et som flere ansættelsesforhold i psykiatrien og på socialområdet.


Monitoreringen foregår ved, at HR Løn laver et udtræk i lønsystemet hver 4. måned – typisk for perioderne:

 • januar – april
 • maj – august
 • september – december


Ved monitoreringen findes de medarbejdere, som over en fire måneders periode har præsteret mere end 48 timer i gennemsnit ugentligt.


Med baggrund i data fra lønsystemet for perioden januar - april 2020 kan flg. oplyses:


Antal medarbejdere, som har mere end et ansættelsesforhold (dvs. mere end et tjenestenummer):

- 150 medarbejdere med hovedbeskæftigelse i psykiatrien

- 157 medarbejdere med hovedbeskæftigelse på socialområdet


Antal medarbejdere, som har præsteret mere end 48 timer i gennemsnit pr. uge over en periode på fire måneder (januar - april 2020):

9 medarbejdere med hovedbeskæftigelse i psykiatrien

- 7 medarbejdere har udelukkende præsteret timerne ved deres ansættelsessted

- 2 medarbejdere har udover deres hovedbeskæftigelse en ansættelse på timeløn ved en anden enhed


6 medarbejdere med hovedbeskæftigelse på socialrområdet

- 3 medarbejdere har udelukkende præsteret timerne ved deres ansættelsessted

- 3 medarbejdere har udover deres hovedbeskæftigelse en ansættelse på timeløn ved en anden enhedTilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

4. Etablering af nye HMU (12.25-12.35)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om og status for etablering af nye HMU'er
 • godkender mødeplaner for 2021

Sagsfremstilling

Der gives en status på etablering af nye HMU'er. HMU bedes godkende udkast til mødeplaner for 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-86-19

5. Tilbagemelding fra HMU's Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed (12.35-12.40)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet gives en kort mundtlig tilbagemelding fra drøftelserne på seneste møde i HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed, herunder Udvalgets behandling af de indkomne høringssvar til sikkerhedsmodellen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

6. Opfølgning på trivselsmålingen efteråret 2020 (12.40-12.45)

Det indstilles, at HMU

 • behandler data for hhv. Psykiatrien og Socialområdet i to processer den 10. december
 • lader LMU'erne lokalt følge op på deres egen LMU-rapport

Sagsfremstilling

Der udarbejdes trivselsmåling i efteråret 2020. HMU behandler disse i to processer fordelt på hhv. Psykiatrien og Socialområdet på HMU mødet den 10. december. LMU'erne skal selv følge op lokalt på deres egen LMU-rapport. LMU'erne er ikke forpligtiget til at bringe resultaterne op på HMU-niveau.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

7. Orientering om byggeriet i Gødstrup (12.45-12.50)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med byggeprojektet i Gødstrup
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

8. Eventuelt (12.50-12.55)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

9. Pause (12.55-13.05)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-75-18

10. HMU's årlig arbejdsmiljødrøftelse 2020 (13.05-15.55)

Det indstilles, at HMU

 • tager sagsfremstillingen og tilhørende bilag til efterretning - De to datapakker danner grundlag for en enhedsopdelt proces med drøftelse af 'mål og indsatser for arbejdsmiljøarbejdet 2021'
 • forbereder uformel videndeling om; "Hvad der har påvirket dit arbejdsmiljø positivt det seneste år"
 • tager oplæg om status udvalgte indsatser og oplæg om 'mål og indsatser 2018-2020' fra udvalgte LMU'er til efteretning
 • tager oplæg om status på udvikling af udvalgte HR-data og opgørelser til efterretning
 • tager oplæg om RMU's fokusområder 2021 til efterretning
 • drøfter og beslutter hvilke mål og indsatser, der skal gælde for arbejdsmiljøarbejdet for hhv. Psykiatrien og Socialområdet 2021.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljødrøftelsen 2020

Ifølge reglerne vedr. samarbejde om arbejdsmiljø skal alle virksomheder i Danmark afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse holdes på tre MED-niveauer i Region Midtjylland hhv. RMU, HMU og LMU. Der skal gøres status på indsatser og arbejdsmiljøarbejdet for det forgangne år og besluttes, hvordan og hvad der skal arbejdes med det kommende år/periode. RMU beslutter hvert år, hvilket overordnet arbejdsmiljøfokus HMU'erne skal fortolke til videre opfølgning. En HMU-beslutning skal herefter sætte rammen for det arbejde, som LMU'erne skal gå videre med lokalt. RMU's nye fokusområder for 2021 er sikkerhed, sundhed og trivsel - HMU'erne i Region Midtjylland skal i 2021 inddrage forebyggende perspektiver i forhold til Covid-19. Hvordan HMU'erne fortolker fokusområderne er op til HMU'erne at afgøre, da der ikke er nogle underpunkter fra RMU for årets fokusområder.


Formandskabet i PS-HMU har besluttet, at arbejdsmiljødrøftelsen 2020 indledes med et fælles oplæg om status på udvalgte igangværende indsatser i Psykiatri og Social. Herefter følger uformel videndeling medlemmerne imellem. Repræsentanter for udvalgte LMU'ere på tværs af Psykiatri og Social vil herefter fremlægge og videndele deres arbejde med lokale LMU-indsatser 2018-2020. Arbejdet tager afsæt i PS-fokusområderne fra 2018-2019 med afsæt i temaerne trivsel, sikkerhedskultur og ergonomi. LMU'erne skulle lokalt arbejde med at nedbringe ulykker og sygefravær år for år via egne udvalgte indsatser. Indsatsområderne blev ved den seneste arbejdsmiljødrøftelse forlænget med ét år fra 2019-2020.

Herefter følger et dataoverblik for Psykiatri og Social, med oprids af hovedpointer og tendenser, som skal danne et vist grundlag for arbejdet 2021 (og 2022). HMU-mødet opdeles dernæst i to separate processer, hvor hhv. Psykiatrien og Socialområdet drøfter og beslutter deres 'Mål og indsatser 2021' under de nye overskrifter fra RMU.


Dataoverblik - status på udviklingen 2018-2020 for Psykiatri og Social:

De vedlagte enhedsopdelte datapakker udsendes i år med dagsordenen. Disse er opdelt i hhv. Psykiatri og Socialområdet og danner et vist afsæt og baggrund for de enhedsopdelte drøftelser over middag på HMU-mødet 24. september 2020.

Kort oprids vedr. dataudviklingen på tværs af Psykiatri og Social:


 • Ulykker, VTC, dybdegående analyser og reaktioner fra Arbejdstilsynet

Ulykker med fravær falder samlet set, imens ulykker uden fravær stiger på tværs af Psykiatri og Social.

Der har været tre COVID-19 arbejdsskadeanmeldelser i psykiatrien i 2020, hvor de ansatte med overvejende sandsynlighed mener, at de er blevet smittet i relation til arbejdets udførsel.


Det samlede antal VTC'ere i Psykiatri og Social er steget fra første halvår 2019 til 1. halvår 2020. VCT 5'erne er samlet set uændret, men det er på baggrund af et fald i socialområdet og en stigning i psykiatrien. Statistikken viser, at socialområdet får registeret flere af de lave belastningsgrader end psykiatrien, hvor de fleste VTC'ere ligger i de midterste belastningsniveauer.


Antallet af dybdegående analyser var samlet set 33 stk. i Psykiatri og Social i 2019. I 2020 har der til og med august været 7 stk.

Covid-19 nedlukningen har få gange påvirket analyserne med central bistand, som i stedet måtte foregå som strukturerede analyser lokalt. De dybdegående analyser har fungeret siden 2017. Der tages nu oftere og oftere lokalt initiativ til at få analyseret de alvorlige hændelser og dokumenteret arbejdet hermed.


 • Påbud fra Arbejdstilsynet

Pga. Corona/Covid-19 har der været få besøg i Psykiatrien og Socialområdet. I 2019 fik Psykiatrien 10 påbud, heraf 3 strakspåbud. I første halvår 2020 er der givet 2 påbud heraf 1 strakspåbud. Reaktionerne fra Arbejdstilsynet dækker over tunge løft (ergonomi), Arbejdsmængde/tidspres, alarmer, støj og indeklima. I 2019 fik Socialområdet 3 påbud - alle var 3 strakspåbud. I første halvår 2020 er der givet 2 påbud heraf 1 strakspåbud. Reaktionerne fra Arbejdstilsynet viser høje følelsesmæssige krav og manglende voldsforebyggelse. Arbejdstilsynet vil fremadrettet arbejde ud fra et branchefokus og have et særligt øje for det psykiske arbejdsmiljø og nedslidning i hospitals- og døgninstitutionsområdet. Særligt det høje følelsesmæssige krav i arbejdet vil være i fokus.


 • Sygefraværsdata

Psykiatri og Socials samlede sygefravær er steget med et halv procent point fra 2018 til 2019 hvor den gennemsnitlige sygefraværsprocent er 6,26%

Psykiatrien sygefravær er fra 2018 til 2019 steget med et halv procentpoint til 6,03%, efter at have ligget stabilt omkring 5,5 % siden 2015.

Socialområdet sygefravær er igen stigende for første gang siden 2015. Fra 2018-2019 steg sygefraværet således også med knap et halv procentpoint fra 6,12% til 6,57%.


Med STAR-midlerne til den nye sygefraværsindsats i Psykiatrien og Socialområdet arbejdes der på flere bagvedliggende parametre for at sænke sygefraværet.

For Psykiatri er målet, at sygefraværet skal nedbringes med 1 procentpoint fra 6,2% (14,5 dage) til 5,2% (12,2 dage) svarende til en nedgang på 2,3 dage.

For Social er målet, at sygefraværet skal nedbringes med 1 procentpoint fra 6,5% (15,3 dage) til 5,5% (12,9 dage) svarende til en nedgang på 2,4 dage.

HMU'erne vil løbende blive orienteret frem mod projektets afslutning marts 2022.


HMU mål og indsatser for 2021

Fokusområderne fra RMU er Sikkerhed, sundhed og trivsel - HMU'erne er ikke forpligtiget til at se på de tre fokusområder som søjleopdelte. Hovedvægten for 2021 ligger på fokusområdet sundhed og trivsel med særlig opmærksomhed på at fremme trivsel, arbejdsglæde, mening, inddragelse og nærvær. Desuden er fremme af sikkerhed og forebyggelse af nedslidning vigtige indsatsområder. Alle HMU'ere skal udvælge temaer eller retninger, som der skal arbejdes videre lokalt i 2021 (og 2022).

Processen herfor fremlægges på mødet. Opfølgning på denne proces præsenteres for HMU på et efterfølgende HMU møde i 2020. Opfølgningen vil indeholde konkrete anvisninger til LMU'ernes arbejde med fokusområderne. Dette opdrag vil som vanligt blive tilsendt LMU-formands- og næstformandsskaberne med cc. til de lokale arbejdsmiljøkoordrinatorer hurtigst muligt herefter.


På et af de førstkommende HMU-møder i hhv. Socialområdet og Psykiatrien i 2021 vil der blive dagsordenssat et punkt om, hvordan HMU'erne ønsker at få præsenteret løbende arbejdsmiljødata og hvordan de ønsker at behandle faste arbejdsmiljøemner på møderne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

11. Evaluering af mødet (15.55-16.00)

Det indstilles, at HMU

 • evaluerer mødet 

Sagsfremstilling

Fik vi talt om det vi ville tale om, var punkterne relevante og havde alle mulighed for at sige noget?

Tilbage til toppen