Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 22. oktober 2018 kl. 11:30
i Specialområde Børn og Unge Mødelokale 1, Sindalsvej 30, 8240 Risskov


Sagnr.: 1-13-3-46-17

1. Godkendelse af dagsorden (12.00 - 12.05)

Det indstilles, at HMU

 •  godkender dagsordenen for HMU-mødet den 22. oktober 2018.

Beslutning

HMU godkendte dagsordenen, idet punkt 7 og 8 på dagsordenen blev behandlet i omvendt rækkefølge.

Bent Lykke og Ann-Britt Wetche kom senere.

Der var afbud fra Claus Graversen, Heinz Jacob, Anne-Mette Vejrup, Rasmus Stigaard, Lone Andersen, Trine Walther, Charlotte Persson.

René Lodal Christensen var ordstyrer på mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

2. Godkendelse af referat af HMU-mødet den 6. september 2018 (12.05 - 12.10)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referat fra HMU-mødet den 6. september 2018.

Beslutning

HMU godkendte referatet fra mødet den 6. september 2018.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

3. Fratrædelsesordning for hospitalsdirektør og sygeplejefaglig direktør ved Hospitalsenhed Midt samt for regionsdirektør (12.10 - 12.25)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om fratrædelsesordning for hospitalsdirektør og sygeplejefaglig direktør ved Hospitalsenhed Midt samt for regionsdirektør.

Beslutning

HMU besluttede at tage orienteringen om de indgåede fratrædelsesordninger til efterretning.

 

▪ ▫ ▪

 

Gert Pilgaard Christensen skitserede kort forløbet, som han havde set og oplevet det fra sidelinjen.

 

Forløbet starter med, at samarbejdet med direktøren og den sygeplejefaglige direktør for HE Midt pludseligt ophører. Herefter opstod der en debat i medierne om sagen. Det kulminerede med, at medarbejdersiden valgte at forlade RMU-mødet den 13. september 2018 umiddelbart efter mødestart. Forretningsudvalget tog direktionens redegørelse omkring HE Midt til efterretning, men besluttede samtidig, at der var behov for at styrke samarbejdet i RMU, og på den baggrund blev der indgået en fratrædelsesaftale med regionsdirektøren. Grundlæggende har det handlet om samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. RMU og Forretningsudvalget holder møde den 23. oktober 2018, hvor der bl.a. bliver en dialog om, hvordan samarbejdsformen skal være. Der vil være en ekstern konsulent, som skal bidrage til processen.

 

Parallelt hermed bliver der også en proces i regionsrådet, hvor det bl.a. skal drøftes, hvad det vil sige at være politisk ledelse.

 

Medarbejdersiden bemærkede, at reaktionen fra medarbejdersiden i RMU ikke havde baggrund i, at ledelsen på Regionshospitalet Midt blev afskediget. Det handlede derimod om samarbejdet i regionen. Medarbejdersiden i RMU opfattede det som om, at tilbagemeldingen fra HMU i HE Midt til regionen gav anledning til afskedigelserne af ledelsen. Medarbejdersiden i RMU var bekymret over muligheden for at kommentere på forslag til regionen. Medarbejdersiden i RMU vil gerne samarbejde, og ønskede at sende et signal til regionen.

 

Gert Pilgaard Christensen afsluttede drøftelsen med et håb om, at der ikke sker noget lignende igen. For så vidt angår samarbejdet i Psykiatri og Social er der et ønske fra ledelsens side, at dialogen i HMU vil pege på de eventuelle problemstillinger i samarbejdet, som der måtte være. Der var opbakning til dette synspunkt fra medarbejdersiden.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

4. Dialog og information i forbindelse med organisatoriske ændringer og tiltag (12.25 - 12.45)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter dialog og information ved igangsættelse af organisatoriske ændringer og tiltag.

Sagsfremstilling

Dette punkt er ønsket af medarbejdersiden hos LMU i Specialområde Kommunikation og Handicap. Der ønskes en drøftelse af dialog og information ved igangsættelse af organisatoriske ændringer og tiltag. Eksempelvis serviceeftersyn af det administrative område på socialområdet, lederrokader, flytning, sammenlægning etc.

Beslutning

HMU besluttede, at det ved fremtidige lignende situationer er vigtigt at være opmærksom på, at der sker en præcis kommunikation og på den måde undgå unødig bekymring hos medarbejderne. I den forbindelse er det også vigtigt med en uformel kontakt mellem ledelse og TR'er for at forebygge de misforståelser, der kan opstå ved problematiske situationer.

 

▪ ▫ ▪

 

Ann-Britt Wetche oplyste, at punkt 4 og 5 på HMU-dagsordenen egentlig hører sammen, og drøftelsen af disse punkter gerne skal føre til en afklaring af, hvad det er for en dialog, vi skal have fremadrettet.

 

Beslutningen om det administrative serviceeftersyn er taget af direktionen, PSL og områdecheferne. Socialtilsynet giver mange opgaver og udfordringer for det specialiserede socialområde. I den sammenhæng er det relevant at se på, om bestykningen m.m. er skruet rigtigt sammen, nu hvor specialområderne har eksisteret i 5 år. Ann-Britt Wetche medgav, at dialogen har foregået i ledelsessystemet

 

Der har ikke været information i LMU'erne og HMU. Serviceeftersynet er blevet informeret ud samtidig med, at den konstituerede områdechef på IKH var på ferie. Det sker samtidig kort tid efter, at Gaby Juhl er blevet konstitueret som områdechef hos SBU.

 

Medarbejdersiden oplyste, at kommunikationen i IKH har været uheldig, idet medarbejderne med meget kort varsel blev bedt om at møde op på matriklen på P.P. Ørumsgade, kl. 12. Flere medarbejdere forventede derfor, at der ville være afskedigelser og flytninger på vej. Medarbejdersiden savnede inddragelse og information om, at det "kun" handlede om et spørgeskema, som skulle udfyldes. Medarbejdersiden undrede sig over, at man ikke havde udnyttet muligheden for at give en orientering om undersøgelsen på HMU-mødet den 6. september 2018 – altså 4 dage før udmeldingen kom.

 

Ann-Britt Wetche oplyste i øvrigt, at der har været medarbejderinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

5. Sager ved Specialområde Børn og Unge (12.45 - 12.50)

Det indstilles, at HMU

 • tager orientering om aktuelle sager til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres kort om aktuelle sager i Specialområde Børn og Unge (SBU).

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning.

 

Der er enighed om, at det er væsentligt at have en god dialog og udnytte muligheden for at drøfte udfordringer og forandringer igennem TR- og MED-systemet, herunder den direkte kontakt mellem ledere og TR.

▪ ▫ ▪

 

Ann-Britt Wetche oplyste, at Socialtilsynet umiddelbart inden sommerferien meddelte, at tilsynet ville trække godkendelsen af SBU tilbage, idet en enkelt afdeling ikke har levet op til forpligtelserne. Dette ville betyde, at 140 børn og ca. 600 medarbejdere skulle flyttes og omplaceres. PSL besluttede derfor at anke afgørelsen.

 

Efter sommerferien var der et nyt møde med Socialtilsynet, og her ændrer tilsynet afgørelsen til, at Skovhuset skal lukkes, men at tilbuddet godt kan genopstå som en ny afdeling med en ny ledelse.

 

Socialtilsynet har udover Skovhuset også haft fokus på afdelingerne Ulriksdal, Dalstrup og Møllebækken i SBU.

 

Områdechefen hos SBU ønskede af forskellige årsager ikke at fortsætte i stillingen. PSL var derfor nødt til at træffe en hurtig beslutning, da tilsynet forlanger, at der skal være en områdechef. Ann-Britt Wetche var således leder for specialområdet i 3 dage, men dette var ikke holdbart, idet tilsynet forlanger at der skal være nærledelse.

 

Gaby Juhl, områdechef for IKH, tiltrådte derfor med få timers varsel som konstitueret områdechef. Gaby Juhl starter efter planen på IKH igen den 1. marts 2019.

 

Gaby Juhl har siden konstitueringen arbejdet intenst med udfordringerne i SBU. Som en hjælp til SBU er afdelingsleder Janni Martinussen midlertidigt flyttet fra SVO til SBU. Endvidere er der flyttet en afdelingsleder fra SAU til Skovhuset.

 

Medarbejdersiden spørger om TR- og MED-systemet har været inddraget, og der er orienteret på HMU og til SBU's TR og LMU.

 

Som det fremgår var der ikke tidsmæssigt mulighed for en dialog, men den har været prioriteret efterfølgende. Der har således været dialog i LMU i SBU, ligesom afdelingslederne er blevet klædt på til at tage dialogen.

 

Socialtilsynet fungerer nærmest som et ledelsessystem "ved siden af"  regionens ledelsessystem. Det indebærer, at det skal gå hurtigt en gang imellem, og det vil derfor også udfordre ledelsessystemet, herunder muligheden for at inddrage MED-systemet, når afgørelserne træffes så hurtigt.

 

Medarbejdersiden havde forståelse for, at processen skulle gå hurtigt, men der er ønske om en bedre orientering, når en områdechef forlader et område med kort varsel for at blive konstitueret i et andet område.

 

Aktualiseret af de igangværende overvejelser i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) om at flytte administrationen østpå, blev der spurgt fra medarbejdersiden, om der er en bevægelse i gang med at flytte den administrative ledelse af specialområderne til Østjylland.

 

Ann-Britt Wetche oplyste, at det er der ikke, ligesom der heller ikke er overvejelser i gang om at lave en centerstruktur. Seks administrative enheder ligger i Aarhus-området, idet hovedparten af institutionerne ligger i det midtjydske og i Østjylland.

 

SUA ønsker nye lokaler til bl.a. undervisning. Specialområdet er derfor ved at undersøge, om der findes egnede administrationslokaler i Viborg eller Aarhus.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-73-18-18

6. Budget 2019 - konsekvenser for psykiatrien og anbefalinger af tiltag (12.50 - 13.35)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter forslag til konkrete indsatser og bidrager med konkrete anbefalinger til prioritering af tilførte midler.

Sagsfremstilling

Psykiatrien i Region Midtjylland får i forbindelse med budgetforliget for 2019 varigt tilført 50 mio. kr. til løft af psykiatrien. Med økonomiaftalen for 2019 mellem Danske Regioner og regeringen blev der afsat 42,9 mio. kr. til psykiatrien i Region Midtjylland. Derudover blev der yderligere afsat 7,1 mio, kr. ved indgåelse af budgetforliget, således at der samlet er 50 mio. kr. til initiativer i psykiatrien.

 

Der peges i budgetforliget på en række indsatsområder og initiativer inden for hvilke, midlerne skal anvendes i 2019 og frem. Endvidere er der en forventning om konkrete succeskriterier for målopfyldelse, og monitorering af indsatserne i forbindelse med en halvårlig afrapportering til regionsrådet.

 

Administrationen har til opgave frem til regionsrådsmødet i december at udarbejde forslag til en nærmere udmøntning af midlerne, samt konkretisering af initiativerne. Som det fremgår af budgetforliget er der mange indsatser og for at sikre at der reelt sker en mærkbar styrkelse ved tilførelse af midler på særlige udvalgte områder, ønskes der input til dette fra HMU. HMU skal derfor på mødet drøfte og give anbefalinger til hvilke særlige områder, der bør styrkes ved tilførelse af midler.

 

Udover ovennævnte løft af psykiatrien gennem permanent tilførsel af 50 mio. kr. årligt, kan psykiatrien forvente et yderligere løft gennem nogle af de indsatsområder som der peges på i regeringens nyligt offentliggjorte psykiatriplan, hvor der peges på 43 initiaitiver. I alt foreslår regeringen at afsætte 2,1 mia. kr. over de næste 4 år til at løfte psykiatrien. Initiativerne forventes finansieret enten gennem finansloven for 2019 eller via satspuljer, men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor mange af de midler som forventes afsat til implementering af psykiatriplanen, som vil komme regionerne, herunder specifikt Region Midtjylland til gode. Der er dog en række af initiativerne som forventes målrettet det regionale område, bl.a. følgende:

 

 • Oprettelse af nye intensive sengeafsnit (70 mio. årligt på landsplan)
 • Oprettelse af nye intensive børne og ungdomspsykiatriske specialiserede teams (30 mio. årligt på landsplan)
 • Styrkelse af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien (satspulje 2019-2022, 20 mio. kr. på landsplan)
 • Bedre overgang fra behandling til indsatser - udskrivningsaftaler og Koordinationsplaner gøres obligatoriske for en bredere målgruppe (satspulje, 7 mio. i 2019, herefter 14 mio. årligt på landsplan)

 

Regeringens Psykiatriplan er vedlagt som bilag.

 

 

 

 

Beslutning

HMU havde på baggrund af gruppearbejde følgende forslag:

 

Gruppe 1

1. Højere tværfaglig bemanding på udvalgte afsnit

2. Opnormere UBR enhed (grundigere og dermed forebyggende udredninger)

3. Sekretærbistand til at friggøre ressourcer til klinikere

4. Multidisciplinær (svære syge som bruger flere systemer)

 

Gruppe 2:

1. Højere bemanding i sengeafsnittene med fokus på de svært syge/selvskadende. Pa-      tienterne kan være indlagt både på AUHP og regionspsykiatrierne. Det vigtigste er at                  koncentrere ressourcerne.

2. TUT/Tværgående udgående teams indsats tæt på hjemmet – både ambulant og sen-      geafsnit.

3. Samarbejde i specialområderne om de komplekse patienter.

 

Gruppe 3

1. Bruge midlerne koncentreret.

2. Højere bemanding på udvalgte afsnit (udvælges ud fra hændelser mod personalet)

3. Forebygge tvang.

 

Gruppe 4

1. Tværfaglighed i behandlingen – samarbejde mellem ergo- og fysioterapeuter

2. Sanse- og aktivitetsrum

3. Fælles skolebænk/uddannelse mellem psykiatri og social

4. Intensivt ambulant

 

▪ ▫ ▪

 

Per Jørgensen oplyste, at der fra politisk side er lagt op til at tilføre psykiatrien ca. 100 mio. kr. inden for kort tid. Heraf vil 50 mio. kr. blive brugt til konkrete initiativer i psykiatrien. Regionsrådet har allerede udstukket en del af rammerne for psykiatrien, bl.a. vil 10 mio. kr. skulle bruges til at opretholde buffersenge på AUH P Skejby.

 

De resterende 40 mio. kr. foreslår regionsrådet bl.a. skal gå til peer-medarbejdere, et kreativt værksted, samarbejdet med kommunerne og almen praksis. Der er lagt op til 12 voksensenge, og ikke de 17-20 senge, der er peget på i rapporten.

 

Regionsrådet skal i december måned 2018 træffe endelig beslutning om anvendelsen af de 50 mio. kr.

 

Psykiatri og Social skal komme med kommentarer til, hvordan midlerne bedst kan anvendes. Det kan handle om indsatser stationært, ambulant, for voksne og børn, samarbejdet med somatikken osv. Det skal dog samtidig kunne gøre en forskel og derfor er det væsentligt at prioritere.

 

HMU blev herefter opdelt i mindre grupper, som hver skulle komme med prioriterede forslag, som kan indgå i den videre proces. Forslagene skal kunne effektmåles, således at dette kan indgå i en ½ årlig afrapportering til regionsrådet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-514-17

7. Psykiatriens og socialområdets strategiske kompetenceudvikling (13.35 - 13.55)

Det indstilles, at HMU

 • tager status på psykiatriens og socialområdets strategiske kompetenceudvikling til efterretning
 • kort drøfter erfaringer og giver gode råd til psykiatriens og socialområdets kommende kompetenceudviklingsarbejde.

 

Sagsfremstilling

Psykiatrien og socialområdet har siden 2015 arbejdet med strategisk kompetenceudvikling. De to dele af organisationen står begge over for nye tiltag, som vil læne sig op af de erfaringer, som vi har erfaret igennem de seneste år. Kompetenceudviklingsarbejdet har i de to dele af organisationen taget forskellig form og mødt forskellige udfordringer undervejs.

 

For psykiatrien er det næste skridt udarbejdelsen af en ny kompetenceudviklingsstrategi, og for socialområdet er det udarbejdelsen og lanceringen af et øget antal tværgående kompetenceindsatser samt fortsat udvikling og implementering af fagpilotuddannelserne.

 

Der vedhæftes uddybende bilag med:

 • Erfaringsopsamling på psykiatriens kompetencestrategi

o    Fra LMU, AL og specialerådene samt en opsummering af deres gode råd til næste strategi.

o    Dertil en samlet oversigt i forhold til de centrale kurser som Infograf.

 • Erfaringsopsamling og status på arbejdet med fagpilotuddannelserne på socialområdet

o    Hvor er vi nu og hvad er næste skridt.

 

Der ønskes input fra HMU omkring psykiatriens og socialområdets kompetenceudviklingsindsatser:

 • Hvad ser vi som det væsentligste i forhold til det videre arbejde med kompetenceudviklingen på socialområdet og i psykiatrien?
 • Ud fra de erfaringer med hhv. strategier og indsatser - hvad er så vigtigt at få med i det videre arbejdet?

 

Beslutning

Spørgsmålene blev drøftet i grupper. Der kom følgende tilbagemeldinger:

 

Bord 1

Det er vigtigt, at medarbejderne bliver opkvalificeret alsidigt og dermed ikke for smalt. Det sikrer flere handlemuligheder i praksis.

 

Bord 2

Der er en drøftelse af en bedre introduktion for medarbejderne. Introduktionen skal også handle om en introduktion til den organisation, som man arbejder i.

 

Der er brug for, at medarbejderne får flere kompetencer til at tackle, at der er borgere og patienter med misbrug, selvskade, ADHD og autisme. Det er vigtigt at kunne identificere og behandle borgere og patienter med flere diagnoser.

 

Der er gode erfaringer med, at det virker med fælles oplæg for medarbejdere, som dermed får fælles viden om væsentligste udfordringer.

 

Bord 3

Hvordan får vi flyttet perspektivet fra fokus på 'kompetenceudvikling' til også at handle om at omsætte kompetencerne i praksis. Opkvalificering skal ikke kun være konkret, men gerne noget, der også kan bruges generelt, og dermed være med til at løfte det almene niveau.

 

Bord 4

Specialområderne har i forbindelse med kompetencestyregruppen ønsket egen kompetenceudvikling fremfor en fælles kompetenceudvikling. Medarbejderne flytter sig på tværs af områder, og derfor kan det give mening med fælles kompetenceudvikling.

Der er behov for en hurtig introduktion, så medarbejderne ikke kommer så nemt til skade efter ansættelse.

 

Der er behov for tværgående kompetenceudvikling for Psykiatri og Social, men selvom der ikke er mulighed økonomisk og organisatorisk åbnet for dette,  er det værd at forsøge en løsning.

 

Gert Pilgaard Christensen bemærkede til forslaget om en fælles kompetenceudvikling mellem behandlingspsykiatrien og det specialiserede område, at det kan blive en udfordring, idet hvert område har deres egen økonomi, som ikke må sammenblandes.

 

HMU ønsker både fælles kompetenceudvikling og  kompetenceudvikling, som rækker ud over et smalt fagligt perspektiv. Samt hurtig introduktion og fokus på omsætning til praksis.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

8. Monitoreringsredskab af personalenormering i psykiatrien (13.55 - 14.05)

Det indstilles, at HMU

 • beslutter, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal give input til, hvordan monitoreringsredskabet skal se ud og anvendes.

Sagsfremstilling

Det midlertidige HMU underudvalg om Risskov på vej til Skejby har på møde den 1. oktober 2018 drøftet opgørelse af personalenormering på afdeling P og Q - herunder brug af monitoreringsredskab ved personalenormering. Underudvalget besluttede på mødet, at der ønskes input til, hvordan monitoreringsredskabet skal se ud, og hvordan det skal bruges. Det foreslås derfor, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe i HMU, som kan kigge på dette. Gruppen sammensættes med formand for HMU, 2 HMU-medlemmer fra medarbejdersiden (fra psykiatrien), en ledelsesrepræsentant samt en medarbejder fra HR (sekretariatsbetjening).

Beslutning

HMU besluttede at nedsætte en gruppe til at afklare, hvordan monitoreringsredskabet skal bruges.

 

Medarbejdersiden har valgt Hanne Elkjær og Jesper Priskorn til arbejdsgruppen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-64-17

9. Nyt kommisorium for HMUs Underudvalg for arbejdsmiljø og sikkerhed (14.05 - 14.15)

Det indstilles, at HMU

 • godkender, at der etableres et nyt HMU Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed
 • godkender kommissorium for HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed.

Sagsfremstilling

Styregruppen for Sikkerhed i Psykiatri og Social har på møde den 28. august 2018 besluttet, at styregruppen skal ophøre. I stedet skal sikkerhedsproblematikker håndteres i et nyt HMU Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed. Vedlagte kommissorium beskriver organiseringen af det nye underudvalg. Underudvalget skal sikre, at der sker en samlet drøftelse af både sikkerhed og arbejdsmiljø i regi af HMU og MED systemet.

Beslutning

HMU besluttede, at Kommissoriet bliver opdateret, så der skabes sammenhæng mellem HMU's beslutninger og underudvalgets arbejde. Det skal samtidig suppleres med, at formandskabet for HMU kan inddrages i de tilfælde, hvor der er særlige situationer og sager, der skal afgøres hurtigt. Formandskabet orienterer efterfølgende HMU.

 

HMU besluttede endvidere, at 2 af de 4 medarbejderrepræsentanter skal være AMR.

 

▪ ▫ ▪

 

Medarbejdersiden var bekymret for, at det foreliggende kommissorium kunne resultere i et 2-strenget system. Det er derfor vigtigt, at HMU bliver opgavestiller for opgaverne i underudvalget.

 

Kommissoriet vil blive opdateret, så der skabes sammenhæng mellem HMU's beslutninger og underudvalgets arbejde. Det skal samtidig opdateres med, at det i tilfælde af særlige situationer og sager, der skal afklares hurtigt, vil være mulighed for at inddrage formandskabet for HMU. Formandskabet orienterer efterfølgende HMU.

 

Endvidere var der forslag om, at 2 af de 4 medarbejderrepræsentanter skal være AMR.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

10. Temamøde for LMU formandskaberne vedr. rekruttering og fastholdelse (14.15 - 14.25)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om tilbagemelding fra temamødet.

Sagsfremstilling

På HMU-møde den 18. april 2018 besluttede HMU at nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at drøfte, hvordan rekruttering og fastholdelse kunne tematiseres ud til den øvrige organisation. Arbejdsgruppen har holdt møde den 28. juni. Her blev det besluttet, at man gerne ville have en drøftelse af temaet med LMU-formandskaberne.

 

Der er derfor afholdt temamøde med LMU-formandskaberne den 27. september 2018. Formålet med temamødet var at få en drøftelse af, hvordan der kan arbejdes videre med rekruttering og fastholdelse i Psykiatri og Social. Det blev besluttet på mødet, at der nedsættes en styregruppe på tværs af Psykiatri og Social. Styregruppen får til opgave at sikre fokus på arbejdet med rekruttering og fastholdelse, igangsætte initiativer etc. Der udarbejdes et kommissorium for styregruppens sammensætning og opgaver.

 

HMU præsenteres for kommissoriet på HMU-mødet den 28. november 2018.

 

 

Beslutning

HMU tog orienteringen om tilbagemeldingen fra temamødet til efterretning.

 

▪ ▫ ▪

 

Gert Pilgaard Christensen orienterede om temamødet. Ledersiden i behandlingspsykiatrien var sparsomt repræsenteret, men det havde været et konstruktivt møde. Administrationen er i gang med at skrive et kommissorium for en gruppe, der skal følge arbejdet med rekruttering og fastholdelse. I dette arbejde vil der bl.a. være elementer, som der kan arbejdes med lokalt og elementer, som der kan arbejdes med fælles.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-69-17

11. Orientering om Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social (14.25 - 14.30)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning.

 

Til næste HMU-møde dagsordensættes der et punkt om orientering fra Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

▪ ▫ ▪

 

Der er denne gang to overbliksark, da PS-HR forsøger at skabe et bedre overblik for HMU over de indkomne sager.

 

Fra medarbejderside blev der stillet forslag om, at HMU også får en orientering om det aktuelle engagement fra Socialtilsynet.

 

Gert Pilgaard Christensen bemærkede hertil, at han bakkede op om, at HMU får en dialog omkring Socialtilsynet, både som organisation, og hvordan den arbejder. Tilsvarende kunne HMU have en dialog om Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

12. Orientering om de store byggerier (14.30 - 14.35)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med de 2 byggeprojekter i Gødstrup og Skejby.

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning.

 

▪ ▫ ▪

 

Gert Pilgaard Christensen oplyste, at Skejby-byggeriet næsten er færdigt, og at der nu sættes møbler ind. Den 16. november 2018 flytter Afdeling R's patienter ind.

 

Torsdag den 25. oktober 2018 er der kunstfernisering, og på søndag den 28. oktober 2018 er der åbent hus i AUH Psykiatrien.

 

Fra medarbejderside blev det problematiseret, at der allerede nu flyttes møbler fra Risskov.

 

Gert Pilgaard Christensen medgav, at det giver nogle udfordringer, men han opfordrede dog til, at medarbejderne er tolerante i den situation, for det er nødvendigt, da det er en stor logistisk opgave at flytte et hospital i drift. Det svarer lidt til at skulle slå græsset i Parken under en landskamp.

 

Psykiatribyggeriet i Gødstrup bygges efter planen. Det er vigtigt, at indflytningen sker samtidigt med somatikken.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

13. Foreløbige mødedatoer 2019 (14.35 - 14.40)

Det indstilles, at HMU

 • godkender de foreløbige HMU mødedatoer for 2019.

 

Sagsfremstilling

 • HMU møde - onsdag d. 27. februar  
 • HMU møde - onsdag d. 08. maj
 • HMU møde - onsdag d. 26. juni
 • HMU møde - onsdag d. 11. september (inkl. arbejdsmiljøtemadrøftelse)
 • HMU møde - torsdag d. 24. oktober
 • HMU møde - onsdag d. 11. december

 

Til orientering afholdes der desuden arbejdsmiljøtemadag onsdag den 10. april.

Beslutning

HMU godkendte de foreløbige HMU-mødedatoer for 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

14. Eventuelt (14.40 - 14.45)

Beslutning

Der blev orienteret om, at formandskabet retter henvendelse til RMU og beder om, at valget til AMR udsættes indtil 2021 for de afdelinger (BUC, R, P og Q), som bliver berørt af flytning inden for perioden.

Tilbage til toppen