Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 14. august 2020 kl. 11:00
i Ekstraordinært HMU - videomøde

 


Sagnr.: 1-13-3-76-19

1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at HMU

  • godkender dagsorden til mødet.

Sagsfremstilling


Beslutning

HMU besluttede at godkende dagsordenen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

2. Forslag til konkretisering af ledelsesmodellen på Socialområdet samt placering af den sundhedsfaglige indsats på Socialområdet

Det indstilles, at HMU

  • afgiver bemærkninger til høringssvar.

Sagsfremstilling

Direktionen har den 6. august 2020 fremsendt forslag til konkretisering af ledelsesmodellen på Socialområdet samt forslag til placering af den sundhedsfaglige indsats på Socialområdet i høring i MED-systemet (HMU for Psykiatri og Social, LMU'erne i de 8 specialområder samt LMU for PS-Administrationen). Tidsplanen for høringen og beslutningsprocessen ser således ud:4. august

Direktionen drøfter høringsmaterialet vedr. ledelsesmodeller mm på socialområdet

6. august- 20. august

Høring i MED systemet


- 13. august - høringsfrist for LMU'er til HMU


- 14. august - ekstraordinært HMU møde


- 20. august - frist for høringssvar fra HMU

25. august

Direktionen genbehandler ledelsesmodellen og behandler høringssvar.

Direktionen godkender dagsordenspunkt til politisk behandling

2. september

Møde i Psykiatri og Socialudvalget

15. september

Møde i Forretningsudvalget

23. september

Møde i Regionsrådet


Høringen kommer på baggrund af regionsrådets beslutning den 24. juni, om at der skal forelægges en sag for det politiske system i august 2020 om en konkretisering af ledelsesmodellen på Socialområdet samt om placering af den sundhedsfaglige indsats på Socialområdet.


HMU bedes afgive bemærkninger til høringsmaterialet, hvorefter HMU's formandskab, på baggrund af disse bemærkninger, udarbejder endeligt høringssvar til direktionen.

Beslutning

Tina Ebler orienterede om punktets formål, samt bemærkede at hun vil fungere som ordstyrer under punktets behandling. Ann-Britt Wetche bemærkede ligeledes, at hun primært vil forholde sig lyttende og neutral under punktets behandling grundet, at punktet omhandler den kommende ledelse af socialområdet.


HMU drøftede de af direktionen foreslåede ledelsesmodeller. Et bredt flertal i HMU mente, at ledelsesmodel 1 bør anbefales i høringssvaret. Dels da dette er i overensstemmelse med langt de fleste LMU høringssvar, men også fordi denne model vurderes mest effektiv samt at den ligner det, som anvendes i kommunerne og de øvrige regioner.


Model 2 blev desuden vurderet til at være en mulighed, som vil kunne være med til at styrke socialområdet.


Et mindretal på medarbejdersiden foreslog, at man valgte en model med tre sideordnede direktører, hvoraf den ene var sundhedsfaglig. Argumentet for dette var dels, at denne model ligner det, der anvendes på regionens hospitaler, men også fordi dette vil kunne styrke den sundhedsfaglige indsats på socialområdet. Det blev i den henseende bemærket, at der var forlydende om, at der var vanskeligheder med håndteringen af sundhedsopgaverne på socialområdet. Der forekom dog ingen konkrete eksempler herpå under mødet, ligesom påstanden ikke kunne genkendes blandt flere HMU-medlemmer.


Der blev udtrykt bekymring for finansieringen af model 2 og eventuel en model med tre sideordnede direktører, da det frygtes, at finansieringen primært vil komme ved at øge specialområdernes overhead til administration eller ved at reducere i antallet af medarbejdere.


HMU besluttede

  • at afgive bemærkninger til høringssvar
  • at formandsskabet udarbejder endeligt høringssvar.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

3. Eventuelt

Det indstilles, at HMU

  • drøfter eventuelt.

Sagsfremstilling


Beslutning

Proces for nye HMU

Tina Ebler orienterede om, at HMU-formandskabet og Ann-Britt Wetche har holdt møde med RMU-formandskabet. Meldingen fra RMU-formandskabet var, at teten med at igangsætte nye HMU'er lå hos det nuværende HMU.


I den forbindelse nedsættes der en følgegruppe bestående af koncerndirektør Anders Kjærulff og HMU-næstformænd Jette Ohlsen og Anja Laursen. Følgegruppen skal godkende processen for oprettelse af to nye HMU'er. Der vil forventeligt blive indkaldt til et ekstraordinært HMU-møde i starten af september. HMU-formandsskabet og Ann-Britt Wetche mødes torsdag den 20. august til et ekstraordinært formandsskabsmøde.


Der blev stillet spørgsmål til om de to nye stabe kan nedsætte LMU'er inden de respektive nye HMU'er er blevet konstitueret. HMU bad formandsskabet drøfte dette ligeledes på deres kommende formandsskabsmøde.


Status COVID

Tina Ebler gav en kort status på COVID-19-situationen i psykiatrien. Alt i alt er der godt styr på det. Man følger de retningslinjer om besøgsrestriktioner, brug af mundbind etc., som udmeldes af Region Midtjylland. Iværksættelsen af dette har fungeret godt.


Der har været en patient med en falsk positiv COVID-19 test. Beredskabsplaner blev i den forbindelse aktiveret, og selvom det viste sig at der var tale om en falsk positiv, var episoden en god test af beredskabsplanerne. Administrativt personale i Aarhus og Silkeborg (bor og/eller arbejder) er pt. sendt hjem, med henblik på at man arbejder hjemme.


Lige nu er der særlig fokus på, hvordan test af medarbejdere bedst muligt kan sikres.


Ann-Britt Wetche orienterede kort om status ift. socialområdet. Alt i alt er der ligeledes godt styr på situationen. Der er ikke kendskab til at der pt. skulle være smittede beboere. Der har været smittede medarbejdere, men dette er håndteret efter retningslinjerne og sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed.


Socialområdet følger Socialministeriets retningslinjer. Der er indført besøgsrestriktioner hos tilbud i Aarhus og Silkeborg, som har beboere, der er særligt udfordrede. Det vil sige Fenrishus, Høskoven, Pilebakken og Gødvad. Administrative medarbejdere er ligeledes sendt hjem.


Der er, som det ser ud pt. ikke lovhjemmel til at lukke ned for dagtilbud i de to kommuner, hvor der gælder særlige restriktioner.


HMU besluttede

  • at drøfte eventuelt


Tilbage til toppen