Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 26. august 2020 kl. 09:00
i Videomøde - Der ringes meet.rm40@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-13-3-76-19

1. Godkender dagsorden

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden

Sagsfremstilling


Beslutning

HMU besluttede at godkende dagsordenen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

2. Høring af forslag til budget 2021

Det indstilles, at HMU

 • afgiver bemærkninger til høringsmaterialet.

Sagsfremstilling

Høringsmateriale er vedlagt punktet som bilag.


Vedlagt er følgende materiale:


 • Indkomne LMU høringssvar pr. 21.08.20
 • Følgemail
 • Forslag til budget 2021 for Region Midtjylland
 • Medarbejdernes udtalelse til den politiske behandling af budget 2021
 • Investeringsplan 2021-2029
 • Bilag A – Uddybende beskrivelser
 • Bilag B – Indmeldte projekter til fremadrettet prioritering
 • Notat om Region Midtjyllands gæld
 • Forslag til emner i budget 2021 for Sundhedsområdet
 • Forslag til emner i budget 2021 for Regional Udvikling


Fristen for afgivelse af høringssvar er mandag d. 31. august 2020 kl. 12.00.

Beslutning

HMU drøftede det vedlagte udkast til høringssvar samt høringsmaterialet. I den forbindelse blev det præciseret, at der med henvisningen til "demografisk udvikling" i høringssvaret blev refereret til befolkningstilvækst, og dermed flere personer, som psykiatrien skal kunne håndtere. Det blev samtidigt bemærket, at HMU finder det positivt, at der er fokus på ikke at øremærke eventuelle realvækstmidler til konkrete projekter, når der er budgetforhandlingerne. Midler skal anvendes der, hvor de giver mening i driften.


HMU havde ingen ændringer til udkastet.


HMU besluttede at godkende høringssvaret.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

3. Eventuelt

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt

Sagsfremstilling


Beslutning

Tina Ebler orienterede kort om at det fortsat er hensigten, at akutfunktionen flyttes tilbage til AUH 1. september. Der er stort fokus på akutfunktionen pt. både i pressen og fra politikerne. Psykiatrien har brug for at kunne genetablere de særlige pladser.


Tina Ebler orienterede desuden om, at der holdes ekstraordinært HMU-møde den 4. september, hvor procesplan for etablering af de nye HMU'er skal drøftes.

Tilbage til toppen