Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 10. december 2020 kl. 12:00
i Videomøde - Alle ringer til meet.KSR1@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-13-3-76-19

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra HMU-mødet den 21. oktober 2020 (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for mødet
 • godkender referat fra HMU-mødet den 21. oktober 2020.

Sagsfremstilling


Beslutning

Tina Ebler bød velkommen og orienterede om, at udviklingen i forhold til Covid-19 nødvendiggjorde, at mødet i stedet blev afholdt, som et videomøde.


Der var enighed om, at punkt 7 bedst drøftes på et tidspunkt, hvor HMU kan mødes fysisk, hvor der også er bedre tid til en egentlig temadrøftelse af emnet. Punktet blev derfor udsat. Dog var der et par konkrete bemærkninger til de medsendte bilag:


Bilag 2; Vold og krænkende handlinger (øverst på side tre). Ordet "anvendelse" bør erstattes således, der i stedet står "udøvelse" af vold og krænkende handlinger. I forhold til vendingen; "opfattes som arbejdsskade", som står samme sted, bør ordet "opfattes" erstattes af "anmeldes".


Der blev spurgt ind til om bilag 4. udkast til politik… erstatter den gamle retningslinje. Dette undersøges nærmere hos Koncern HR. Ovenstående bemærkninger gælder desuden for dette bilag.


HMU besluttede:

 • at godkende dagsordenen for mødet og referatet fra HMU-mødet den 21. oktober 2020
 • at udsætte punkt 7 til et kommende møde, hvor man kan mødes fysisk
 • at bemærkningerne bringes videre til Koncern HR
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

2. COVID-19 (12.05-12.10)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status på COVID-19 situationen for hhv. Psykiatrien og Socialområdet

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status.

Beslutning

Psykiatrien:

Tina Ebler orienterede om at mange afdelinger er påvirket af at der er flere, som er sygemeldte eller hjemsendte som nære kontakter. Flere afdelinger har også haft patienter med Covid-19. Det giver generelt et stort pres på afdelingerne, som kan betyde at man bliver nødt til at indkalde personale med kort varsel.


Der var en opfordring om, at FTR i øvrigt orienteres og inddrages mere ift. Covid-19. F.eks. ved at FTR deltager på de ugentlige Covid-19 møder. Derudover var der et ønske om data ift., hvor mange og hvor henne man oplever sygdomstilfælde. Det kan vi dog ikke trække et overblik over , da det ikke
vil fremgå, hvorfor der opleves fravær (Jf. GDPR) ligesom billedet ændrer sig fra dag til dag.


Det blev til sidst bemærket, at HMU på nogle af de somatiske hospitaler har været mere involveret i forhold til Covid-19 håndteringen. Dette skyldes, at Covid-19 har fyldt mere der med bl.a. flytning af personale på tværs af afdelinger etc. end det har været tilfældet i Psykiatrien.


Retningslinjer vedr. besøgsrestriktioner følges som vanligt. Administrative medarbejdere er desuden hjemsendte igen.


Socialområdet:

Ann-Britt Wetche orienterede om at der ligeledes opleves en udfordring med medarbejdere, som er hjemsendte i karantæne eller sygemeldte. Der har været få tilfælde med syge beboere, men de har været håndteret efter retningslinjerne.


Der afholdes ikke deciderede Covid-19 møder, men situationen drøftes mere ad. hoc på områdechefmøder etc. Det skal dog overvejes, hvordan HMU/FTR mere kan involveres i forbindelse med den nye situation.


Administrative medarbejdere er ligeledes hjemsendte igen.


Retningslinjer vedr. besøgsrestriktioner følges desuden. Det betyder at det i høj grad er op til lokal vurdering, som blandt andet skal tage udgangspunkt i en vurdering af beboernes sårbarhed.


HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
 • at drøfte øget involvering af FTR/HMU i Covid-19 håndteringen
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

3. Økonomi (12.10-12.20)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status for økonomi

Sagsfremstilling

Der gives en kort økonomisk status for hhv. Psykiatrien og Socialområdet

Beslutning

Socialområdet:

Ann-Britt Wetche orienterede om at der samlet set er en fin økonomi på socialområdet. Det forventes at der vil være et mindreforbrug (overskud) på 22 mio. kr.


To steder er dog ramt af merforbrug (underskud). IKH har oplevet færre indtægter i forbindelse med Covid-19, mens Specialområde Autisme dels også har haft færre indtægter samt ekstra udgifter, idet Højskolebakken lukkes.


I forbindelse med dækning af merforbruget, skal der være en forventningsafstemning ift. de berørte steder om, hvorvidt den nuværende personalenormering stemmer overens med stedets aktiviteter. Dette vil være særligt relevant for projekter, hvor der netop ses faldende efterspørgsel.


Psykiatrien:

Tina Ebler orienterede om at det forventes at der vil være en mindreforbrug på 0-10 mio. kr. Der er lavet nogle investeringer i 2020, som har betydet et merforbrug på de centrale midler, dette fordi der har været et mindreforbrug på de psykiatriske afdelinger som følge af sen udmøntning af bl.a. finanslovsmidler. Finanslovsmidlerne er dog allokeret og omsat til medarbejdere for 2021. Der er dog en usikkerhed ift. det endelige resultat, da det endelige beløb der modtages for antal færdigbehandlede patienter endnu ikke kendes.


Psykiatrien har ikke oplevet særlig mange ekstra udgifter i forhold til Covid-19.


Budgetloven regulerer og styrer det offentlige niveau henover årene for at forhindre for mange udsving. Dette forklarer også, hvorfor overskud ikke automatisk overføres allerede til næste år, men først fra 2022.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

4. Evaluering af MED samarbejdet (12.20-13.00)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter evaluering af MED samarbejdet med henblik på at formandskabet sikrer en tilbagemelding til RMU

Sagsfremstilling

RMU har igangsat en evaluering af samarbejde og dialogen i hverdagen. Det ønskes afdækket, hvordan Region Midtjyllands værdi om dialog udleves. Evalueringen foregår via en spørgeskemaundersøgelse blandt HMU's medlemmer og via en dialog i MED. HMU's drøftelse af dette er med henblik på en tilbagemelding til RMU, som drøfter det den 18. december.


HMU bedes forholde sig til følgende:


 1. Hvad fungerer godt og hvorfor? Hvad skal vi holde fast i?
 2. Oplever vi, at der er plads til de svære dialoger? Hvad er vigtigt for en god dialog om svære emner?
 3. Har vi kendskab til og erfaring med muligheden for at "løfte problemstillinger et niveau op"?
 4. Har vi forslag til forbedringer i forhold til udvalgsarbejdet i eget MED-udvalg eller i forhold til MED-systemet generelt?
 5. Har vi ideer vedrørende udvikling af samarbejdet og dialogen i vores organisation?


LMU'erne er desuden også blevet bedt om at forholde sig til ovenstående samt give en tilbagemelding til HMU. LMU'ernes tilbagemeldinger er vedhæftet som bilag.


Proces:

 • 10 min. - Introduktion til punktet ved Tina Ebler
 • 30 min. - Drøftelse i plenum

Beslutning

Tina Ebler introducerede til dagsordenspunktet og bemærkede, at det hang sammen med drøftelsen om trivsel, som også er dagsordenssat til efterfølgende drøftelse.


Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen samt af LMU'ernes tilbagemeldinger, at der er et indsatsområde i forhold til at synliggøre værdien af HMU og MED generelt, men også i forhold til sammenhængen mellem LMU, HMU og RMU. Der er noget der tyder på manglende kendskab til MED og hvad man som medarbejder kan bruge de forskellige MED udvalg til. Hvad kan man f.eks. drøfte i MED fremfor for eksempel at gå til pressen. Hvad er ledelsessystemet egnet til, og hvornår aktiveres MED systemet? Dette bør der arbejdes med.


Der ses også få sager dagsordenssat fra LMU'erne i HMU, hvilket kan undre. Dog skal man være opmærksom på, at HMU som udgangspunkt ikke håndterer sager, som udelukkende hører hjemme i et LMU. Der skal være noget, der går på tværs før HMU behandler sagerne. Der kan dog være noget generelt, som gemmer sig lokalt og som bør vendes på HMU, men der er ikke kendskab til det i HMU.


HMU drøftede de fem spørgsmål og havde følgende input:

1. Hvad fungerer godt og hvorfor? Hvad skal vi holde fast i?


Svar:

Temadrøftelser – gerne i grupper fungerer godt og er med til at skabe en god drøftelse. Det generelle samarbejde fungerer godt.


2. Oplever vi, at der er plads til de svære dialoger? Hvad er vigtigt for en god dialog om svære emner?


Svar:

Der er plads til de svære dialoger, men de kræver tillid og at man ser sig selv som et samlet HMU, og ikke et HMU delt op i A og B side. Dette ønsker vi at styrke fremover, så HMU opleves som en enhed, der arbejder mod fælles mål. Den mere strategiske tilgang, fremfor en sagsorienteret tilgang med tydelig A og B side.


3. Har vi kendskab til og erfaring med muligheden for at "løfte problemstillinger et niveau op"?


Svar:

Der er kendskab til muligheden for at løfte problemstillinger op til RMU. Der skal dog arbejdes videre med at skabe sammenhænge mellem LMU, HMU og RMU. Særligt RMU kan føles "langt væk" fra driften. Men også sammenhængen mellem LMU og HMU er vigtig at styrke.


4. Har vi forslag til forbedringer i forhold til udvalgsarbejdet i eget MED-udvalg eller i forhold til MED-systemet generelt?


Svar:

Der ønskes mere præcise temadrøftelser, som opleves relevant af alle. Dette vil forventeligt blive nemmere, når HMU er opdelt i hhv. Psykiatrien og Socialområdet. Derudover ønskes der større tydelighed omkring, hvornår HMU er det rette sted at placere en drøftelse


5. Til sidst fokus på hvordan HMU kan skabe værdi ude i organisationen i fht. de emner der drøftes. Har vi ideer vedrørende udvikling af samarbejdet og dialogen i vores organisation


Svar:

Der bør være fokus på hvordan der kan skabes tillid og lydhørhed i hele organisationen. Desuden fokus på at skabe sammenhæng mellem MED og den øvrige organisation således, at medarbejdere og ledere, som ikke er en del af et MED udvalg, får kendskab til udvalgets arbejde og drøftelser samt hvordan de kan anvende det


HMU ønsker at der arbejdes videre med de ovenstående drøftelse og forbedringer i de to kommende nye HMU'er.


HMU besluttede:

 • at drøfte evaluering af MED samarbejdet med henblik på, at formandskabet sikrer en tilbagemelding til RMU
 • at der skal arbejdes videre med de nævnte temaer i de nye HMU'er
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-19-20

5. Trivselsmåling efteråret 2020 - HMUs opfølgning (13.00-13.20)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter resultaterne fra hhv. Psykiatriens og Socialområdet rapport fra den ekstraordinære Trivselsmåling 2020
 • kommer med input til om resultaterne giver anledning til øvrig opfølgning eller generelle opmærksomhedspunkter i de to driftsområder


Sagsfremstilling

På baggrund af COVID-19 situationen besluttede Direktionen, at der skulle gennemføres en trivselsmåling i hele Region Midtjylland i efteråret 2020 - beslutning udsatte den ordinære TULE og APV runde til august/september 2021 for Socialområdet. Psykiatriens nye kortlægningsperiode er endnu ikke endeligt afgjort.


Hospitalsledelsen, Socialledelsen samt afdelinger og specialområder modtog deres respektive rapporter i uge 46. De to rapporter på HMU niveau (Psykiatrien og Socialområdet) behandler nuværende og kendte TULE spørgsmål, suppleret med spørgsmål omkring dialog, samarbejde og tryghed. Rapporterne er vedhæftet som bilag. På HMU mødet den 21. oktober blev det besluttet at LMU'erne selv behandler deres rapporter og at de ikke er forpligtiget til at bringe deres drøftelser op til HMU.


Spørgsmålene er besvaret på en skala fra 1-7, hvor 7 er "i meget høj grad". Besvarelserne omregnes til en samlet tal-score, der angives for hvert spørgsmål. Scoren er således gennemsnittet, som er udregnet til at gå fra 0-100 ud fra 7-trinskalaen. HMU-rapporternes referencegruppe er Region Midtjylland. Der er generelt talt om lavere svarprocenter i Trivselsmålingen 2020 sammenlignet med den ordinære TULE-undersøgelse. Region Midt samlede svarprocent er i trivselsmålingen 2020 på ca. 48 %, hvor den ordinære TULE plejer at ligge på omkring 70 %.Hovedpointer fra Psykiatriens rapport - svarprocent omkring 41 %


Som ved den ordinære TULE/APV kan der udledes to overordnede spørgsmål:


 1. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet?

Psykiatrien scorer 61 og Region Midtjylland 64.

Afdeling for Psykoser scorer dette spørgsmål lavest med 50, Regionspsykiatrien Vest ligger højest med en score på 70.

Ved seneste ordinære TULE i 2019 var scoren på 64 for psykiatrien (Undersøgelsens svarprocent var dengang 67 % for psykiatrien). 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning

Psykiatrien scorer 73 og Region Midtjylland 74.

Afdeling for Psykoser scorer dette spørgsmål lavest med 67, imens Regionspsykiatrien Horsens ligger højest med en score på 79.

Ved seneste ordinære TULE i 2019 var scoren 75 for psykiatrien.


SOSU-personalet i psykiatrien er den faggruppe, som generelt scorer lavest på alle spørgsmålene samlet set. Ansatte under 39 år scorer en smule lavere på trivslen samlet set.

Psykiatrien scorer særligt højt på spørgsmål vedr. at støtte hinanden i svære situationer med en score på 79.


Hovedpointer fra Socialområdets rapport 2020 - svarprocent omkring 40 %


 1. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet?

Socialområdet scorer 62 og Region Midtjylland 64.

Specialområdet Voksen scorer dette spørgsmål lavest med 51, imens Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge ligger højest med en score på 72.

Ved seneste ordinære TULE i 2018 var scoren på 69 for Socialområdet (Undersøgelsens svarprocent var dengang 70 % for socialområdet).


 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning

Socialområdet scorer 75 og Region Midtjylland 74.

Specialområdet Voksen scorer dette spørgsmål lavest med 68, imens Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge ligger højest med en score på 81.

Ved seneste ordinære TULE i 2018 var scoren 79 for Socialområdet.


SOSU-personalet er den faggruppe, som generelt har scoret Socialområdet lavest på alle spørgsmålene samlet set. Ansatte under 30 år og 30-39 årige scorer ligeledes lavest på spørgsmålene samlet set. Socialområdet scorer særligt højt på spørgsmål vedr. at støtte hinanden i svære situationer med en score på 80.

Beslutning

Tina Ebler introducerede til punktet.


Der er foretaget en trivselsmåling blandt ansatte i efteråret 2020. Rapporter vedrørende de enkelte afdelinger og specialområder er udarbejdet med henblik på lokal drøftelse af, hvad resultaterne betyder.


Der er også lavet en fælles rapport for hhv. Psykiatrien og Socialområdet. Trivselsmåleingen er et øjebliksbillede og desværre præget af en forholdsvis lille svarprocent. Men den viser dog nogle tendenser, som er værd at drøfte.


Blandt andet viser rapporterne, at SOSU personale samt yngre medarbejdere scorer generelt lavere end andre personalegrupper. Der er tale om tendenser, som ses i hele Region Midtjylland.


HMU drøftede hvad der eventuelt kan ligge til grund for dette. For eksempel kan det overvejes om man, som arbejdsplads er god nok til at indtænke yngre medarbejderes særlige behov i forhold til deres aktuelle livsfase – f.eks. ift. arbejdstid. Det kan også undre om forventningsafstemning ift. kompetenceudvikling, løn, arbejdsvilkår relateret til målgruppen etc. er god nok.


Dette fordrer en kommende temadrøftelse om, hvordan der kan skabes en attraktiv arbejdsplads blandt yngre medarbejdere – hvad er de gensidige forventninger ift. ledelsesinddragelse etc.


Det blev desuden bemærket at man gerne ser rapporter, som går tættere på. For eksempel, som viser resultater på et endnu mere lokalt niveau. Der er nedsat en regional arbejdsgruppe, som kigger på dette.


HMU besluttede:

 • at drøfte resultaterne fra den ekstraordinære Trivselsmåling 2020
 • at foreslå et kommende tema i de nye HMU'er omhandlende yngre medarbejdere
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

6. Pause (13.20-13.30)

Sagsfremstilling


Beslutning

.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-52-20

7. Krænkende handlinger og seksuel chikane (13.30-14.00)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning
 • drøfter hvorvidt HMU bør iværksætte yderligere tiltag ift. retningslinjer og kodeks for adfærd
 • drøfter hvorledes emnet kan videredrøftes i de lokale MED-udvalg


Sagsfremstilling

På HMU-mødet 21. oktober 2021 blev det besluttet at dagsordensætte "krænkende handlinger og seksuel chikane" på MED-niveau i Psykiatrien og på Socialområdet.


Den 21. oktober 2020 blev HMU's Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed skriftligt orienteret af HR-chef Dorthe Pinnerup vedr. de sexismesager, der har været på tværs af Psykiatri og Social i 2019 og 2020.


Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø har lavet en tværgående undersøgelse med gennemlæsning af APV, VTC og ulykkessager i Region Midtjylland 3 år tilbage i tid. Fokus har været på interpersonelle krænkende handlinger mellem medarbejdere og ledere mv. Af de sager, som der blev fundet, var langt de fleste vedr. krænkende handlinger rettet mod de ansatte med borger/patient som udøvende krænker. Socialstaben og Psykiatristaben har i tillæg til Koncernens undersøgelse lavet en række søgninger på andre relevante søgeord i registreringerne af VTC og ulykker.


Undersøgelserne viste ikke flere sager end Koncernens undersøgelse, hvorefter yderligere intern søgning blev indstillet. Via Arbejdsmiljøsystemet og HR-personalesager er der i alt for Socialområdet fundet 4 sager og 3 i psykiatrien.


De to stabe har udarbejdet bilag, som HMU-drøftelserne kan tage udgangspunkt i. Af dette bilag fremgår bl.a. et overblik over relevante politikker/retningslinjer (vurderes de dækkende?), et visuelt overblik over, hvordan episoder kan håndteres/registreres samt endeligt et afsæt for, hvorledes HMU på mødet bedst kan inspirere til videre lokale drøftelser i LMU'erne.

Beslutning

HMU besluttede:

 • at udsætte punktet – se under punkt 1.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

8. Principper for hjemmearbejde i Psykiatrien (14.00-14.10)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter og beslutter principper for hjemmearbejde i psykiatrien

Sagsfremstilling

Belært af erfaringerne med bl.a. hjemmearbejde i forbindelse med COVID-19, har hospitalsledelsen besluttet at nogle overordnede principper for hjemmearbejde, som bl.a. skal drøftes i MED-regi. Principperne er tidligere drøftet i AL kredsen. Vedlagte principper for hjemmearbejde er udarbejdet med henblik på dette.


Principperne tager udgangspunkt i følgende:

 • At principperne dækker hele psykiatrien
 • At de lokale rammer for hjemmearbejde aftales i LMU
 • At der er tale om en mulighed for hjemmearbejde - og at dette aftales konkret mellem den enkelte medarbejder og leder
 • At man skal være tilgængelig og kunne udføre sine opgaver, som var man fysisk tilstede
 • At der er sammenhæng med nuværende erfaringer i afdelingerne og med Koncern HR's vejledning


Beslutning

Tina Ebler orienterede om baggrunden for, at HL har udarbejdet principper for hjemmearbejde i Psykiatrien. Der er tale om en forholdsvis bred ramme, som tydeliggør, at hjemmearbejde kan være en mulighed samt at man lokalt skal sikre en drøftelse af, hvordan hjemmearbejde kan give mening.


Hjemmearbejde er et redskab, som bl.a. kan bruges til at sikre god balance mellem privatliv og arbejdsliv. Derudover kan det styrke muligheden for rekruttering i forhold til de faggrupper, hvor hjemmearbejde reelt er en mulighed.


Det er svært at lægge faste rammer ind i principperne, da der er store forskelle i de forskellige afdelinger og blandt de forskellige faggrupper. Der er flere medarbejdergrupper, som naturligt vil være afskåret fra muligheden grundet arbejdsopgaverne (f.eks. på et sengeafsnit eller et botilbud), mens hjemmearbejde vil give god mening for andre medarbejdergrupper i forhold til deres opgaver.


Der blev kvitteret for principperne og baggrunden for, hvorfor disse er udarbejdet. Dog blev det bemærket, at man kan frygte store lokale forskelle alt afhængig af, hvilket syn man har på hjemmearbejde. HL har dog interesse i at man har de samme muligheder, dog under hensynstagen til de lokale forhold. HL vil derfor følge op på, hvilke aftaler man laver i de enkelte LMU'er.


HMU besluttede:

 • at principperne sendes ud til lokal drøftelse (i Psykiatrien) med henblik på at de drøftes og implementeres
 • at HMU for Psykiatrien følger op og evaluerer i 2021
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-28-20

9. Orientering om sygefraværsprojektet (14.10-14.15)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om sygefraværsprojektets forankring i organisationen


Sagsfremstilling

For at sikre at projektet opleves som meningsfuldt og agilt for de ledere og medarbejdere som er direkte involveret i projektets indsatser har det været nødvendigt at retænke de strukturer/rammer der oprindeligt var opsat for projektet. Hertil vil det blive præsenteret, hvordan projektet samtænkes i forhold til det øvrige strategiske arbejde og for at skabe lokalt ejerskab til de indsatser der igangsættes vil beslutningskraften være lokalt placeret hos TRIO. For at sikre gennemsigtighed i projektet vil der fremadrettet blive anvendt de eksisterende forummer til at orientere om projektets fremdrift herunder HMU og HMU Underudvalg såvel som Årsplansporet.

Beslutning

Der blev orienteret om, at BIDI beslutningsgruppen nedlægges, da der er forskellige forhold lokalt, som fordrer at der ikke er én model som passer til alle. Arbejdet skal derfor forankres mere lokalt via TRIO og i HMU via Underudvalget for Arbejdsmiljø og Sikkerhed. Sygefraværskoordinatoren vil være brobygger mellem de to driftsområder.


HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-86-19

10. Orientering fra HMU's Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed (14.15-14.25)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet gives en kort mundtlig tilbagemelding fra drøftelserne på seneste møde i HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed, herunder særligt en status på hospitalsledelsens og socialledelsens implementeringsmetoder af sikkerhedsmodellen.


Sikkerhedsmodellerne er udsendt til afdelingerne i psykiatrien og specialområderne. De godkendte sikkerhedsmodeller er vedlagt som bilag.


Der orienteres desuden kort om alarmsituationen ved AUH Psykiatrien. Mail fra HL og FTR er vedlagt, som bilag.

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede om seneste møde, hvor man gennemgik relevante data.


Der var desuden særlig fokus på følgende temaer:

 • Yngre medarbejdere (særligt fokusområde)
 • Analysen af sygefravær
 • Sexisme
 • Implementeringstiltag vedr. sikkerhedsmodeller


Tina Ebler orienterede kort om alarmsituationen på Skejby, hvor alarmudfald som følge af netværksproblemer har skabt utryghed. Der er stort fokus fra HL’s side ift. at sikre at dette stabiliseres, og der er en tro på, at der er udsigt til færre udfald fremadrettet. Der er ligeledes kommet et stort fokus fra it afdelingen – herunder alvoren af udfald.


Der blev desværre oplevet et nedbrud i lørdags.


Der blev kvitteret for at HL tager situationen alvorligt.


Det er muligt at indkalde ekstra personale ved planlagte nedlukninger. Da der endnu ikke har været en planlagt nedlukning, har dette ikke været anvendt.


HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

11. Orientering om status vedr. forslag om Akut Psykiatri (14.25-14.30)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om status vedrørende forslag om ny organisering af Akut Psykiatri

Sagsfremstilling

Forslag om ny organisering af Akut Psykiatri har været i høring. Der gives en status for dette.


Alle indkomne høringssvar er bl.a. vedlagt som bilag.

Beslutning

Tina Ebler orienterede om de indkomne høringssvar samt om, at HL i AUH somatikken og Psykiatrien på baggrund af disse, går i dialog med de berørte personalegrupper for at drøfte håndtering af akutfunktionen. HMU vil i den forbindelse blive involveret. Der henvises til mail, hvor HL kvitterer for de indkomne høringsforslag (vedlagt som bilag).


Det er et område som nyder stor politisk bevågenhed.


HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

12. Orientering om status for etablering af de nye HMU'er (14.30-14.35)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om status for etablering af nye HMU'er

Sagsfremstilling

Der gives en kort status for dette - herunder ift. udpegning.

Beslutning

Seneste status er at man i de faglige organisationer fortsat drøfter fordeling af medlemmer. Der er derfor ikke indkommet navne på deltagere endnu. Der er derfor således heller ikke foretaget ledelsesudpegning endnu.


Såfremt at det viser sig, at udpegningen går for langt ind i 2021, forestår der en drøftelse af, hvordan HMU dækning for driftsområderne Psykiatrien og Socialområdet bør sikres fremover fra 1. kvartal 2021. Det forventes ikke at den nuværende model vil være tilstrækkelig i forhold til, at HMU kan medvirke til konsolidering og udvikling af hhv. Psykiatrien og Socialområdet.


HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-133-09

13. Orientering om børne- og straffeattester i voksenpsykiatrien (14.35-14.40)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om HL's beslutning om at der ved ansættelse af personale i voksenpsykiatrien i Region Midtjylland, fremadrettet bestilles offentlige straffeattester og børneattester

Sagsfremstilling

PSL besluttede i 2013 at der fremadrettet skulle indhentes private straffeattester i forbindelse med ansættelse af personale voksenpsykiatrien.


På tidspunktet for beslutningen var det alene muligt at bestille private straffeattester i forbindelse med ansættelse af personale i psykiatrien. Dog blev der i børne- og ungdomspsykiatrien bestilt offentlige straffeattester. Baggrunden for forskellen var formentlig, at børne- og ungdomspsykiatrien var forankret i et "Center" og derfor ikke blev betragtet som et hospital. Praksis er imidlertid videreført fra amternes tid, så baggrunden kendes ikke med sikkerhed.


Den private straffeattest medtager forhold inden for straffeloven og narkotikalovgivningen, der er op til 5 år gamle efter endelig løsladelse/prøvetidens udløb/endelig ophævelse.


I forbindelse med bestilling af straffeattester hos Kriminalregistret er der nu åbnet op for, at der kan bestilles offentlige straffeattester i forbindelse med ansættelse af personale i behandlingspsykiatrien. Den offentlige straffeattest medtager forhold inden for straffeloven, narkotikalovgivningen og særlovgivningen, der er op til 10 år gamle efter endelig løsladelse/prøvetidens udløb/endelig ophævelse.


Børneattester i voksenpsykiatrien:

Det fremgår af Region Midtjyllands retningslinjer for børne- og straffeattester, at der skal bestilles børneattester på institutioner og opholdssteder for børn og unge under 15 år, og på hospitalerne i overensstemmelse med den beslutning, der blev truffet på mødet i Strategisk Sundhedsledelsesforum den 23. august 2007.


Der bestilles børneattester for det personale, der har direkte kontakt til børn og unge under 15 år. Derudover bestilles der børneattester for personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på et sted, hvor der er børn og unge under 15 år, og hvor personerne derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene/de unge. Oplysningerne om en lovovertrædelse vil fremgå af børneattester i mindst 10 år, og i nogle tilfælde til den registrerede dør.


På nuværende tidspunkt bestilles der i Psykiatrien i Region Midtjylland alene børneattester i forbindelse med ansættelse af personale i børne- og ungdomspsykiatrien.


På de somatiske hospitaler i Region Midtjylland er det forskelligt, om man bestiller børneattester på hele hospitalet eller dele af hospitalet.


Da der flere steder i voksenpsykiatrien gøres meget for at inddrage patientens pårørende – herunder også børn – i behandlingen, vil personalet flere steder have mulighed for at opnå direkte kontakt til børn og unge under 15 år.


Psykiatristabens HR er i samarbejde med Koncern HR i gang med en gennemgang af de administrative procedurer for at sikre, at disse understøtter den ansættende enhed. De nuværende retningslinjer kan ses her: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/borne--og-straffeattester-ved-ansattelse-af-medarbejdere/

Beslutning

Tina Ebler orienterede om at der ved ansættelse af personale i voksenpsykiatrien i Region Midtjylland, fremadrettet bestilles offentlige straffeattester og børneattester. Dette skyldes bl.a., at medarbejdere i voksenpsykiatrien også kan have opgaver, som involverer børn – f.eks. børn, som pårørende.


Der blev spurgt ind til, hvorfor man kun anmoder om attesterne ved nyansættelser. Personale som ofte skifter ansættelsessted (som yngre læger) oplever at skulle fremskaffe en attest ofte, hvorimod en medarbejder, som har været samme sted i mange år kun har leveret en attest, da personen blev ansat.


HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
 • at det undersøges, hvorfor der kun anmodes om børneattester ved nyansættelse
 • at det undersøges, om YL der ofte skifter afdeling som led i uddannelse skal leverer attester ved hvert skift
 • at HMU modtager en tilbagemelding om dette
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-20

14. Orientering om arbejdsmiljødrøftelsen i HMU - Mål, anbefalinger og indsatser 2021-2022 (14.40-14.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager den skriftlige orientering til efterretning

Sagsfremstilling

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse blev afholdt i HMU den 21. oktober 2020. Drøftelsen blev indledt og afsluttet i plenum mellem Psykiatrien og Socialområdet. Selve processen for arbejdsmiljøarbejdet fremadrettet 2021-2022 var opdelt i to drøftelser for hhv. Psykiatrien og Socialområdet. Af bilagene fremgår produkterne fra disse drøftelser. HMU-medlemmerne fik produktet (de to huse) til godkendelse pr. mail i uge 46, hvorefter LMU'erne er blevet orienterede om HMU's arbejde og opgaven til dem. LMU'erne er blevet orienterede om, at der skal gives en midtvejsstatus til HMU september 2021 og en endelig tilbagemelding på mål og indsatser på den årlige arbejdsmiljødrøftelse september 2022. Formålet med indsatserne er aktivt at arbejde med og bedre arbejdsmiljøet lokalt, samt skabe videndeling sådan, at de positive indsatser kan sprede sig i områderne.


Socialområdet:

HMU (social)-medlemmernes gruppearbejde har udmøntet sig i 6 aktive mål for LMU'ernes arbejdsmiljøarbejde for årene 2021-2022. Ud over målene følger en række anbefalinger som HMU-social mener vil bidrage til, at LMU'erne bedst muligt kan nå målene i deres arbejde.


Målene afspejler et stort fokus på og et behov for at arbejde med at nedbringe nyansattes fraværsulykker og mindske belastninger af høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.


Opgaven til LMU'erne er, at de skal vælge minimum to mål og arbejde aktivt med disse i hhv. 2021 og 2022. Socialstaben vil understøtte målene og anbefalingerne løbende i perioden.


Psykiatrien:

HMU (psykiatri)-medlemmernes gruppearbejde har udmøntet sig i 12 mulige mål for LMU'ernes arbejdsmiljøarbejde for årene 2021-2022. Ud over disse mål følger også her en række anbefalinger som HMU-psykiatrien mener vil bidrage til, at området samlet kan nå de valgte mål.


De 12 mål afspejler alle vigtige indsatsområder, men det er det lokale MED-udvalg, som udvælger egne mål og indsatser. LMU'erne skal som minimum udvælge tre mål og arbejde aktivt med disse i hhv. 2021 og 2022.


Psykiatristaben vil understøtte målene og anbefalingerne løbende i perioden.

Beslutning

Punktet blev håndteret som et skriftligt orienteringspunkt, og der blev derfor henvist til sagsfremstillingen. Der var ingen bemærkninger til punktet.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-75-18

15. Orientering vedr. ulykkesdata for timelønnede (14.45-14.50)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse (2020), afholdt 21. oktober blev det efterspurgt hvorvidt, det er muligt statistisk at udtrække ulykkesdata fra BI eller Arbejdsmiljøsystemet for timelønsansatte, herunder hvor disse er tilknyttet ansættelse.


Psykiatristaben og Socialstaben har i samarbejde undersøgt dette hos Koncernen Fysisk Arbejdsmiljø og hos Koncern IT.

Konklusionen er, at sådanne data ikke er tilgængelige og at grundlaget for data med de baggrundsinformationer, som er i systemerne ikke vil kunne understøtte et validt grundlag for udtræk af det efterspurgte dataudtræk.

Beslutning

Tina Ebler orienterede om, at ulykkesdata vedrørende timelønnede ikke kan trækkes i systemet. De vil derfor skulle udarbejdes manuelt, hvilket vil være meget ressourcekrævende. Dette vurderes derfor ikke fordelagtigt nu. I stedet skal der være fokus på de data, som foreligger og som kan trækkes. Derudover blev det bemærket at der altid sker en opfølgning på de ulykker, som måtte forekomme.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

16. Orientering om byggeriet i Gødstrup (14.50-14.55)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med byggeprojektet i Gødstrup

Sagsfremstilling


Beslutning

Claus Graversen orienterede om, at Psykiatrien forventeligt flytter omkring starten af efteråret 2021. Somatikken flytter først fra Holstebro og derefter fra Herning, i denne proces flytter psykiatrien samtidig med somatikkens flytning fra Herning.


HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

17. Orientering om arbejdstilsynets aktuelle engagement i PS (14.55)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efteretning


Sagsfremstilling

Der henvises til bilag vedr. Arbejdstilsynets besøg.


Desuden henvises til det kvartalsvise HMU-bilag vedr. Arbejdstilsynets reaktioner i Region Midt 2012 - okt 2020:

I perioden 1. januar - 31. oktober 2020 har:

 • Psykiatrien har modtaget 6 påbud, hvoraf 2 var strakspåbud. 4 af de 6 reaktioner er givet på forhold vedr. det psykiske arbejdsmiljø, en er på ergonomi og den sidste er på egen indsats. Der er desuden afgivet to afgørelser uden handlepligt, hvor forholdet er løst i høringsfasen eller inden Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.


 • Socialområdet har modtaget 4 påbud, hvoraf to er strakspåbud. 2 ud af de 4 reaktioner er på forhold vedr. det psykiske arbejdsmiljø, en er på indeklima og den sidste er på egen indsats. Der er desuden afgivet to vejledninger og to afgørelser uden handlepligt, hvor forholdet er løst i høringsfasen eller inden Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.


både Psykiatrien og Socialområdet har fået et bødekrav som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Beslutning

Punktet blev håndteret som et skriftligt orienteringspunkt, og der blev derfor henvist til sagsfremstillingen. Der var ingen bemærkninger til punktet.


HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

18. Eventuelt (14.55-15.00)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt

Sagsfremstilling


Beslutning

Der var intet til eventuelt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

19. Evaluering af mødet (15.00)

Det indstilles, at HMU

 • evaluerer mødet

Sagsfremstilling

Fik vi talt om det vi ville tale om, var punkterne relevante og havde alle mulighed for at sige noget?

Beslutning

Følgende blev bemærket:

 • Der er kommet en god rutine i at arbejde med virtuel mødeform, og mødet gik godt
 • Der var mange punkter, og det ville have været svært at nå dem alle, hvis ikke et punkt var blevet udsat
 • Den fulde mødetid ved virtuelle møder bør fastholdes. Gerne med flere pauser
 • Socialområdet opfordres til at melde punkter ind
Tilbage til toppen