Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 9. oktober 2015 kl. 13:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-30-74-38-14

1. Realisering af Spareplan 2016-2019 i psykiatrien

Det indstilles, at HMU

  • drøfter forslagene til realisering af Spareplan 2016 - 2019 samt de indkomne bemærkninger fra psykiatriens LMU'er.

Sagsfremstilling

Forslagene til realisering af følgende fire nedenstående forslag i Spareplan 2016 - 2019 har været udsendt til behandling i LMU'erne i psykiatrien.

  • Forslag nr. 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt
  • Forslag nr. 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge i AUH Risskov
  • Forslag nr. 2.3 Samling af akutmodtagelse og lukning/omlægning af senge i Regionspsykiatri Vest
  • Forslag nr. 3.3 Organisatoriske sammenlægninger

 

HMU vil behandle forslagene og de indkomne bemærkninger fra psykiatriens LMUer.

 

Endvidere er vedlagt status på realisering af spareforslagene på Løn-og Personaleområdet.

Beslutning

Indledning til punktet jf. slides, der blev gennemgået på mødet.

 

De udsendte spareforslag, der er sendt i høring, udgør en tredjedel af de samlede spareforslag. På dette møde holdes fokus på de spareforslag, der er i høring.

 

Udvalget kvitterer for de indkomne høringssvar fra LMUerne, som er gode og fornuftige og LMUerne forholder sig til de helt konkrete ting.

 

Der ønskes en større præcisering af, hvad der er indeholdt i tallene i materialet.

 

Der har været en del usikkerhed omkring processen i Risskov, hvorfor der afholdes et dialogmøde på mandag den 12. oktober 2015.

 

Medarbejdersiden udtrykker tilfredshed med, at der tages hånd om afsnit M2 i Risskov, der er præget af stor usikkerhed. Her ønsker ledelsessiden at ændre den udmeldte tidsplan, således at processen bliver fremskyndet, jf. tidsplanen på slides.

 

Medarbejdersiden i udvalget finder det vanskeligt at tage stilling til et enkelt afsnit i forhold til at speede processen op. Medarbejdersiden ønsker derfor, at der bliver taget beslutning om dette på det planlagte dialogmøde på mandag.

 

Når man samlet læser spareforslagene, er der forskellig struktur i beskrivelserne i forhold til, hvor enkelte funktioner lægges ind under rent ledelsesmæssigt. F.eks. OPUS og Fysioterapeuterne er der ikke taget endelig stilling til, hvordan vi ser enhederne fremadrettet. De forskellige styregruppers forslag er ikke så tydelige som forventet.

 

Medarbejdersiden ytrer, at spareforslagene er meget overordnet beskrevet, og de havde ønsket en højere detaljeringsgrad i forslagene, således medarbejderne ville have mulighed for at se, hvor der eventuelt kan være en fremtidig arbejdsplads.

 

Det er en balancegang i forhold til hvor detaljeret, man kan lave forslagene, inden de kommer i høring. Der er blevet arbejdet på forslagene helt op til, de blev udsendt, og det var ikke muligt at nå længere med arbejdet. Derfor må der også forventes flere ændringer i forhold til den beskrevne plan i løbet af den kommende tid. Der er afdelinger, som vil blive vanskelige at opretholde indtil den 1. juli 2016.

 

15-20 personer forventes afskediget - men sandsynligvis færre pga. af de store bevægelser/rokeringer, der initieres af medarbejdere. Dette bekræftes af BUC, der har haft samme erfaring fra deres sparerunde. Det foreslås af medarbejdersiden, at tallet vedr. de forventede afskedigelser måske bør lægges ud på intranettet, således medarbejderne kan forholde sig til, hvor mange det reelt drejer sig om. Dette kunne bevirke, at der skabes mindst mulig utryghed, så færre medarbejdere vælger at rejse. Det konkluderes dog, at dialogen omkring dette vil være vigtigere i de enkelte afdelinger/enheder, eftersom det ikke altid er muligt at forudse præcist hvor mange, der skal afskediges på de enkelte enheder.

 

PSL er optaget af selve flytningen af patienterne fra f.eks. Risskov til Viborg, og hvorvidt man kan blive klar de pågældende steder til at modtage de nye patienter. Derudover bør der fremover også være en øget opmærksomhed på de sikkerhedsmæssige forhold.

 

De diagnoseopdelte afdelinger skal fremover kunne håndtere ældre psykiatriske patienter.

Medarbejderne stiller spørgsmålstegn ved, hvordan man tager højde for, at psykiatrien fortsætter med at være et godt uddannelsessted og fastholder gerontopsykiatrien.

 

En proces som denne spareplan medfører usikkerhed og utryghed hos alle medarbejdere, og der er forståelse for de bekymringer, der fylder hos medarbejderne.

  

Forslag: Etablering af Regionspsykiatrien Midt

Der overflyttes et sengeafsnit til Viborg, men der er ikke taget højde for service og vedligehold, men det er Serviceafdelingen ved at regne på.

 

Udvalget slog fast, at når det var besluttet, at der skal spares penge på et ledelsesområde, så vil det også være i disse funktioner, der bliver sparet. Der vil ikke blive oprettet nye ledelsesstillinger, hvor der ikke har været ledelsesstillinger før til eksisterende ledere, der mister deres stilling i besparelserne.

 

Omlægning af voksenpsykiatriske senge i AUH Risskov:

Ingen bemærkninger

 

Samling af akutmodtagelse og lukning/omlægning af senge i Regionspsykiatrien Vest:

Den lange transport af psykiatriske patienter samt ambulante patienter påpeges som problematisk i og med, at der ikke forbliver en ambulant funktion i Holstebro efter flytningen til Gødstrup. Dette er der indgået forlig om på politisk niveau, og er derfor ikke noget, der kan ændres.

 

Medarbejderne ønsker, at der tages højde for de ambulante patienter, der i forbindelse med omlægningerne ikke ved, hvor de er tilknyttet efter den 1. januar 2016. Pr. 1. januar 2016 sker der en ledelsesmæssig omlægning, men ikke en organisatorisk omlægning. Når den praktiske omlægning sker, skal der være fokus på at informere patienterne om, hvor de skal henvende sig.

 

Samling af Børne -og ungdomspsykiatrien:

Ingen bemærkninger

 

Spareforslagene på Løn - og personaleområdet:

Ingen bemærkninger

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-28-15

2. Omplaceringsretningslinjer 2015

Det indstilles, at HMU orienteres

  • orienteres om den reviderede interne drejebog for Psykiatri og Social.

Sagsfremstilling

HR har på baggrund af de reviderede retningslinjer fra RMU opdateret Psykiatri og Socials interne drejebog ift. omplaceringer.

 

HR har konsekvensrettet materialet, men har ikke skærpet eller løsnet hverken krav eller forpligtigelser ift. til ledelse og medarbejder. Det reviderede dokument er således udfærdiget som operationalisering af Koncern HRs retningslinje med respekt for den hidtidige fortolkning af retningslinjerne i Psykiatri og Social.

 

Samtidig er den vedlagte drejebog blevet sammenskrevet med vejledningen om praktiske forhold i forhold til strukturændringer og besparelser, som også er intern for psykiatri og Social. Da der var mange gentagelser i vejledningen og i drejebogen, har HR valgt at sammenskrive de to dokumenter for overskuelighedens skyld.

Samtidig er der sket mange små konsekvensrettelser i forhold til de nye retningslinjer fra RMU.

 

HR afdelingen i Psykiatri og Social rådgiver p.t. de enkelte psykiatriske afdelinger omkring strukturelle besparelser. Det er derfor afgørende at kunne rådgive med udgangspunkt i de reviderede retningslinjer fra RMU. Når formandskabet for HMU er blevet orienteret, lægges drejebogen på Psykiatri og Socials intranet og HRs værktøjskasse umiddelbart derefter. Efterfølgende forelægges drejebogen til orientering på det ekstraordinære HMU-møde den 9. oktober 2015.

Beslutning

Den tidligere vejledning og drejebog er sammenskrevet i en retningslinje for at undgå at skulle læse to steder, som det var tilfældet tidligere.

 

Medarbejdersiden udtrykker et ønske om at få ændret sproget i retningslinjen, da det opfattes som koldt og giver indtryk af, at det er 'pakker', der er tale om, og ikke mennesker.

 

Personalejurist Julie Witt påpeger dog, at man f.eks. ikke kan bruge ordet omplacering i stedet for overførsel, da de to ord betyder forskellige ting rent juridisk, og der medfølger forskellige juridiske rettigheder/forpligtelser.

 

Det aftales, at eventuelle rettelser eller bemærkninger til retningslinjen sendes til Louise Lyngsø senest mandag den 19. oktober 2015.

 

Retningslinjen og de indkomne bemærkninger vil blive dagsordensat på næste HMU møde den 23. oktober 2015.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-75-14

3. Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Tilbage til toppen