Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 7. april 2016 kl. 11:30
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-44-15

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsordenen for HMU mødet den 7. april 2016

Beslutning

HMU besluttede at godkende dagsorden med følgende bemærkninger:

 

Det er tidligere blevet ønsket en præcisering af, hvornår der skal bruges konsulentbistand i forbindelse med TULE.

 

Der bydes velkommen til:

 • Rasmus Ladefoged Dinnesen, som er den nye leder af Holmstrupgaard
 • Anne-Mette Vejrup, Oversygeplejerske i Randers

 

Derudover er det sidste gang Jette Marie Lund deltager i HMU, da hun går på pension til sommer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-44-15

2. Godkendelse af referat af HMU mødet den 4. februar 2016 (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referatet fra HMU mødet den 4. februar 2016

Beslutning

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-2-16

3. Psykiatriplan 2017 (45 min)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter input til det faglige perspektiv til det rådgivende udvalgs arbejde med Psykiatriplan 2017.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har besluttet at udarbejde en ny psykiatriplan, som skal være gældende fra 2017. Den nye psykiatriplan har foreløbig arbejdstitlen Psykiatriplan 2017. Det rådgivende udvalg vedr. psykiatriområdet og det specialiserede socialområde godkendte i januar en procesplan for arbejdet med Psykiatriplan 2017. Planarbejdet igangsættes på et døgnseminar den 12.-13. april for det rådgivende udvalg. Det er endvidere besluttet, at som forberedelse til døgnseminaret vil der forinden have været dialog med medarbejdere, afdelingsledelser og specialeråd samt professorerne med henblik på at få belyst deres vurdering af udfordringerne for og udviklingen af psykiatrien. Det er koncernens Sundhedsplanlægning, som forestår arbejdet med at udarbejde Psykiatriplan 2017, og arbejdet er forankret i en styregruppe under ledelse af vicedirektør Rikke Skou, Sundhedsplanlægning og med deltagelse af bl.a. psykiatri- og socialledelsen.

 

Afdelingsledelserne og specialerådsformændene arbejder den 29. marts med det faglige perspektiv i Psykiatriplan 2017. Med afsæt i en præsentation af det faglige perspektiv til Psykiatriplan 2017 bedes HMU drøfte oplægget således, at medarbejdernes perspektiv indarbejdes i den samlede præsentation af drøftelserne for det rådgivende udvalg den 12.-13. april.

 

På døgnseminaret i april 2016 vil det rådgivende udvalg blive præsenteret for drøftelserne. Endvidere modtager det rådgivende udvalg input fra dels patient og pårørende, dels eksterne samarbejdspartnere fra kommuner og praktiserende læger.

 

Oplægget til drøftelsen på mødet eftersendes omkring den 1. april. Oplægget vil have form af en række overheads.

 

Beslutning

HMU er blevet bedt om at komme med bud på, hvad der skal med til den videre behandling af psykiatriplanen samt kvalificere det nuværende oplæg. Til efteråret kommer selve Psykiatriplanen i høring i HMU.

 

Psykiatriplanen skal opfange både noget fagligt og politisk. Der er tale om at arbejde i et politisk rum, hvor politikerne skal kunne genkende rammerne og bygge videre på den nuværende psykiatriplan. Den nye psykiatriplan skal kommunikeres i et sprog, som politikerne kan tage til sig, for at de skal kunne tage planen til sig og viderekommunikere den.

 

Psykiatriplanen skal være retningsgivende og udlægge spor, der skal arbejdes efter fremfor konkrete handleplaner. Dette er politisk accepteret.

 

Der tages udgangspunkt i, hvilke udfordringer psykiatrien står overfor.

 

Plancherne blev gennemgået af Per Jørgensen, og udvalget havde følgende bemærkninger til oplægget:

 

 • Hvis grafen, der viser den historiske udvikling, skal medtages, bør der sættes flere ord på til at forklare den
 • Et ønsket fokuspunkt under udfordringer er bedre sikkerhed set i relation med f.eks. mord på personale (på sociale tilbud eller i kommunalt regi)
 • Stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter er en udfordring
 • Kompetenceudvikling og sengepladser blev nævnt som ønsket udfordring (men det vil være metoder til at løse udfordringerne)
 • Øget fokus på de marginaliserede borgere som kan være svære at nå, men som har brug for hjælp
 • Der skal dvæles ved begrebet 'på patientens præmisser contra systemets præmisser', da det kan rumme et dilemma.

 

Plancherne sendes ikke med referatet ud.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-68-12

4. Rusmiddelpolitik (20 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Psykiatri og Socials Rusmiddelpolitik samt dokumentet "håndtering af rusmiddelpolitikken", var på HMU den 18. december 2015. Rusmiddelpolitikken blev godkendt og HMU havde enkelte bemærkninger til "håndtering af rusmiddelpolitikken", hvilket er taget til efterretning og blevet tilrettet efterfølgende.

 

Rusmiddelpolitikken er uændret siden sidst, det blev forelagt HMU.

 

I dokumentet "håndtering af rusmiddelpolitikken" er der sidenhen lavet tilføjelser vedr. urin- og blodprøvetagning. Derfor forelægges den endnu engang for HMU med henblik på, at rusmiddelpolitikken kan komme i e-dok og på intranettet, og "håndtering af rusmiddelpolitikken" kan ligges i HR's værktøjskasse. Det tilføjede er fremført med blåt i vedlagte bilag.

 

Der er ikke sket ændringer i den praksis, der hidtil har været ved håndtering af personalesager med rusmiddelproblematikker, det er blot blevet beskrevet som en hjælp til ledere og decentrale HR-medarbejdere, som vil kunne finde informationen i HR's værktøjskasse.

 

Vedlagt er rusmiddelpolitikken og dokumentet "håndtering af rusmiddelpolitikken".

Beslutning

Udvalget havde følgende bemærkninger:

 

I dokumentet 'rusmiddelpolitik':

 

Betydningen af sidste bullit vedr. at medarbejdere ikke må indtage rusmiddel i regionens køretøjer mm udenfor arbejdstid drøftes.

 

I dokumentet 'håndtering af rusmiddelpolitikken':

 • Ordet medarbejder ønskes konsekvent udskiftet med ordet ansat
 • 'Nægter' at afgive blod/urinprøve bør udskiftes med 'ønsker ikke at..'
 • Sidste bullit: 'Det skal være proportionalt' Betydningen drøftes i udvalget, og hvis man sætter meget i værk, skal det være på en begrundet mistanke
 • Medarbejdersiden ønsker at vide, hvad tungtvejende grunde betyder – det kunne f.eks være, hvis man er på vej til at sætte sig ud i en bil med børn, skal man være sikker på, at der ikke er et misbrug. Konsekvenserne i denne situation vil være langt alvorligere, end hvis man sætter sig ind bag et skrivebord med lukket dør
 • På side 3 under fremgangsmåde ved urin og blodprøvetagning: Det drøftes og præciseres, at det ikke er ens nærmeste kolleger, der skal forestå prøvetagningen. I psykiatrien er udstyret til at tage blodprøver heller ikke til stede, og det er en laborant, der kommer og tager blodprøver på patienter. Ved mistanke om misbrug vil det også være en laborant, der tager blodprøven på den ansatte.

 

Medarbejdersiden påpeger, at hvis håndteringsdelen kun er sanktioner og kontrolforanstaltninger, vil det kunne bevirke, at folk ikke vil være åbne omkring et evt. misbrug. Der er et ønske om at få indarbejdet noget om, hvordan et misbrug skal håndteres.

 

Kommentarerne tages med tilbage til PS HR-afdeling, og de indarbejdes og drøftes efterfølgende i formandskabet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-10-11

5. Status vedr. antal afskedigede og omplacerede i forbindelse med besparelser 2015-2019 (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med besparelserne 2015-2019 indberetter Psykiatri og Socials afdelinger status for afskedigede og omplacerede hver tredje måned. Status pr. 1. april 2016 er følgende:

 

 • 13 medarbejdere er afskediget. Heraf er 2 fratrådt Region Midtjylland efter endt opsigelsesvarsel. 2 af de 13 medarbejdere har selv sagt op i opsigelsesperioden
 • 36 medarbejdere er varslet omplaceret til anden stilling (væsentlig stillingsændring). Heraf er det lykkedes at overføre 11 medarbejdere til en anden fast stilling (ikke væsentlig stillingsændring). 1 person har selv sagt op. Særligt i forbindelse med flytningen af M2 til Regionspsykiatrien Midt, har det været muligt at overføre en del medarbejdere til ledige stillinger i Afdeling P.
 • Derudover har 6 medarbejdere sagt nej til stillingsændring og valgt opsigelse. Heraf er 2 omplaceret til en fast stllling. 2 af de 6 medarbejdere er fratrådt efter endt opsigelsesvarsel
 • Derudover er yderligere 3 medarbejdere omplaceret til lavere stilling. Heraf har 1 selv sagt op.

 

I alt 58 medarbejdere har været direkte berørte af besparelserne.

Beslutning

Ovenstående opgørelse er for psykiatrien.

 

Medarbejdersiden bemærker, at det ville være fordelagtigt med en større detaljeringsgrad, så man f.eks. kan se hvilke faggrupper, der er berørt, og hvor medarbejderne kommer fra. Det kunne eventuelt også laves, så man kan se hvilken overenskomstgruppe, der er tale om (sygeplejerske/ledende sygeplejerske). Dette laves og sendes med referatet ud.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-30-16

6. Orientering om baggrund og status for afviklingen af Specialområde Hjerneskades afdeling Elbækvej (20 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og socialledelsen orienterede på mail den 23. februar 2016 HMU om dirkektionens beslutning om at lukke Specialområde Hjerneskades afdeling Elbækvej i Elbæk ved Horsens. HMU blev ved samme lejlighed stillet en uddybende orientering i udsigt på mødet den 7. april 2016.

 

Baggrunden for direktionens beslutning og den overordnede tidsplan for lukningen af afdeling Elbækvej fremgår nærmere af vedlagte redegørelse, som blev udsendt til regionsrådet den 23. februar 2016.

 

På mødet vil der blive givet en orientering om den aktuelle status for lukningen af afdeling Elbækvej.

Beslutning

Punktet blev gennemgået jf. slides.

 

Ann-Britt Wetche orienterede generelt om det sociale område som værende markedsbaseret i forhold til kommunernes efterspørgsel af pladser.

 

I en årrække har Elbæk været udfordret på økonomien, og de seneste år har der været et underskud i størrelsesordenen 7-9 mio. kr. om året. Derfor blev det besluttet at lukke institutionen.

 

Den MED-mæssige håndtering af lukninger af institutioner skal tages op i HMU, da det er en tilbagevendende situation grundet den skiftende efterspørgsel. Informationspligten i MED-aftalen rummer nogle dilemmaer og udfordringer for både ledelsessiden og medarbejdersiden. F.eks. hvis man går for tidligt ud og informerer, skaber det utryghed, og hvis der først meldes ud, når der er truffet en beslutning, så kan det være, at det ikke er rettidigt.

 

Der blev orienteret om, at der vil komme en sag på HMU omkring orienterings/drøftelsesbestemmelsen i MED aftalen.

 

Hans Henrik Christensen Afdelingsleder i SOH orienterede om den personalemæssige situation på Elbæk, jf. Slides.

 

Nogle af borgerne bliver forsøgt flyttet til Svalevej i Assentoft. Medarbejdersiden påpeger bekymringen herfor, da det bemærkes, at psykiatrien her i forvejen er belastet af borgerne på Svalevej, og der er p.t. ikke ledige pladser på Svalevej.

 

Det blev drøftet hvorvidt, der skal være en generel temadrøftelse omkring omplacering af medarbejdere og besættelse af stillinger på socialområdet, der ikke bliver slået op. Det blev besluttet, at undersøge det nærmere.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-3-15

7. Arbejdsulykker og politianmeldelser 2014 og 2015 fra LMU'erne (orientering 5 min.)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I de vedlagte bilag er LMU'ernes egne opgørelser over arbejdsulykker og politianmeldelser for 2014 og 2015.

 

LMU'ernes opgørelse for 2014 og 2015 er opgjort på et senere tidspunkt end Region Midts fælles opgørelse over arbejdsulykker.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-5-16

8. Orientering om politianmeldelse indenfor 72 timer (orientering 5 min.)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

HR sender vedlagte brev i uge 13 til alle arbejdsmiljøgrupper i Psykiatri og Social om politianmeldelse indenfor 72 timer. I kan læse nærmere i det vedlagte materiale til arbejdsmiljøgrupperne, både i det vedhæftede notat fra Forsikringsenheden og i det vedlagte materiale fra Erstatningsnævnet, som I også kan finde via linket i brevet til arbejdsmiljøgrupperne.

 

Kravet om politianmeldelse indenfor 72 timer handler udelukkende om de tilfælde, hvor en medarbejder ønsker at få erstatning efter offererstatningsloven. 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Punktet og bilaget er en præcisering af praksis i forbindelse med politianmeldelser og der blev rejst følgende spørgsmål:

 • Hvor ofte udbetales der midler fra offerskadeerstatningen?
 • Bør der laves et skema, hvor der kan afkrydses, hvorvidt man ønsker anmeldelsen til registrering eller til domsforfølgelse?
 • Er registrering tilstrækkeligt i forhold til at få offerskadeerstatningen?

 

Underudvalget arbejder videre med ovenstående.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-3-15

9. Datapakker over påbud og arbejdsulykker i Region Midt i 2012-2015 (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktionen har på sit møde den 2. juni 2015 besluttet, at regionsrådet 4 gange årligt modtager oversigter over Arbejdstilsynets reaktioner i Region Midtjylland. Oversigterne fremsendes tillige til direktionen, RMU samt de enkelte områders hovedpostkasser.

 

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø vurderer endvidere alle indkomne reaktioner ved modtagelsen fra Arbejdstilsynet. Ved særligt kritiske sager samt sager af særlig karakter informeres koncerndirektion, regionsråd og RMU.

 

Strategisk HR-Forum besluttede endvidere i marts 2014, at datapakker på ulykker fremsendes én gang årligt til HMU og RMU.

 

Vedhæftede påbuds- og ulykkesdata for 2012-2015 vil til orientering blive indarbejdet i Arbejdsmiljøredegørelse 2015, som er under udarbejdelse.

 

Påbud:

Langt de fleste påbud er givet i forbindelse med Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn.

Overordnet ligger antallet af påbud på samme niveau som de tidligere år.

Opgørelsen viser et fald i antallet af påbud inden for psykisk arbejdsmiljø og en stigning i forhold til ulykkesforebyggelse. Ca. halvdelen af påbuddene inden for det psykiske område er givet i forbindelse med Arbejdstilsynets særlige kampagne omhandlende sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø på hospitaler. Denne kampagne er afsluttet ved årsskiftet 2015/2016.

 

En arbejdsgruppe under HR-/Personalecheferne har arbejdet med erfaringsopsamling af påbud inden for det psykiske arbejdsmiljø for perioden 2014-2015, og der bliver blandt andet udarbejdet en række vejledninger til at understøtte forebyggelsen heraf i et samarbejde mellem driftsområderne og Koncern HR.

 

Ulykker:

Antallet af fraværsulykker ligger på samme niveau som i 2014. Der er et stort fald i antallet af ulykker uden fravær. Det er ikke p.t. muligt at give en fyldestgørende forklaring herpå. Der er i perioden indført et nyt modul til registrering af vold, trusler og chikane, som kan have betydning. Der er i perioden også ændret anerkendelsespraksis fra Arbejdsskadestyrelsen og indført en "bagatelgrænse" for mulighed for erstatning, som kan have haft indflydelse.

 

Region Midtjylland har sat særlig fokus på ulykkesforebyggelse og indfører pr. 1. februar 2016 et nyt ulykkessystem, der forenkler anmeldelsesproceduren og giver bedre forebyggelsesdata, og som kan understøtte driftsområdernes arbejde imod at skabe en kultur med sikker adfærd i det daglige arbejde.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Dette tages med til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Inden arbejdsmiljøtemadagen skal Underudvalget finde hovedtrækkene/evt. mønstre heri samt VTC skemaerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-55-15

10. Orientering om Arbejdstilsynets engagement i Psykiatri og Social (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-44-15

11. Eventuelt (5 min)

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Tilbage til toppen