Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 29. marts 2017 kl. 11:30
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-57-16

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Det indstilles, at HMU

 

 •  godkender dagsordenen for HMU mødet den 29. marts 2017.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

Afbud til mødet:

Brita Bjerre Christiansen

Dina Elsenoussy

Anne Mette Vejrup

Charlotte Persson

 

Lone Tholstrup er blevet valgt som afløser for Annie Rasmussen som ledelsesrepræsentant i Specialområde Autisme.

 

Anne Mæng havde sidste HMU-møde, da hun har valgt ikke at genopstille. Hun kvitterede for det spændende arbejde i HMU, hvor det særligt har været muligt for hende, at gå i dybden med arbejdsmiljømæssige tiltag. Derudover kunne et fokuspunkt fremadrettet være, at der kan ligge en større dialog i formøderne således, at man undgår større misforståelser på selve HMU-mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

2. Godkendelse af referat af HMU mødet den 19. januar 2017 (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referatet fra HMU mødet den 19. januar 2017.

Beslutning

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

3. Økonomi og aktivitet (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status på økonomi og aktivitet.

Sagsfremstilling

Der vil blive eftersendt bilag til punktet.

Beslutning

Socialområdet:

Det forventede resultat for 2017 viser et samlet underskud på 1.5 mio. kr., men det er endnu behæftet med en form for usikkerhed. Det er hovedsagligt Specialområde Børn og Unge og Specialområde Socialpsykiatri Voksne, der er udfordret økonomisk. Specialområde Børn og Unge på grund af vigende efterspørgsel på nogle af tilbuddene og Specialområde Socialpsykiatri Voksne på grund af Blåkærgård.

 

Psykiatrien:

I psykiatrien viser det forventede regnskabsresultat for 2017 et underskud i de psykiatriske afdelinger på 823.000 kr., hvilket ligeledes er behæftet med en form for usikkerhed.

 

HMU drøftede muligheden for, om regnskabsresultaterne kan gøres mere gennemsigtige ved at udsende supplerende materiale med henblik på at synliggøre de konsekvenser eventuelle underskud kan have ansættelsesmæssigt. Der var enighed i, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis der ved større underskud var nogle supplerende noter, men at HMU's rolle er at iagttage det overordnede billede, og at de enkelte budgetter i højere grad er de enkelte LMU'er, der skal drøftet disse.

 

HMU besluttede

 • at der igangsættes en prøvehandling, hvor der ved de afdelinger og specialområder, der har et forventet overforbrug på mere end 1 %, kan laves en note med, hvilke udfordringer den pågældende afdeling eller specialområde har oplevet, der kan være medvirken til underskuddet.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-104-16

4. Målbillede på socialområdet (10 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efteretning.

Sagsfremstilling

Målbilledet for socialområdet blev forelagt og godkendt af regionsrådet december 2016 sammen med målbillederne for Regional Udvikling og Sundhed. På grund af en stram tidsplan blev socialområdets målbillede for 2017 (vedlagt) udarbejdet af Psykiatri og Socialledelsen (PSL) og administrationen, og har karakter af en "light-model", som i den kommende tid skal udvikles og forankres i forhold til specialområderne og politikerne.

 

Målbilledet er en værdibaseret styringsmodel og dialogredskab, der omsætter den fælles forståelsesramme om vision, strategier og mål til lokale løsninger. Som dialogredskab mellem PSL og specialområderne er det hensigten, at målbilledet i sidste ende skal give fleksible lokale initativer og prioriteringer i det enkelte specialområde, samt sikre rammen for en løbende opfølgning.

 

Målbilledet tager hovedafsæt i Region Midtjyllands Social Strategi, udvalgte mål fra regeringens målsætninger for social mobilitet, strategipapirer fra rammeaftalearbejdet og Dansk Social Kvalitetsmodel.   

 

Et nyt "udvidet" målbillede for socialområdet, som vil være gældende fra 2018, skal ses i sammenhæng med, at Social Strategi udløber med udgangen af 2017. Derved bliver Social Strategi langsomt udfaset, og det nye målbillede vil fremstå som den kommende strategiske ramme for socialområdet.

 

Der igangsættes derfor nu en større proces, hvor vi i fællesskab udarbejder en "udvidet" model for målbillede, som skal være gældende fra 1. januar 2018 og frem. Arbejdet med målbilledet for socialområdet bliver et væsentligt tema på det kommende OL-udviklingsseminar den 7. april, hvor også alle afdelingsledere fra specialområderne er inviteret. Det er tanken, at målbillede for socialområdet tager udgangspunkt i vedlagte målbillede, men at strategierne og målene skal udfoldes. Herefter skal målbilledet bl.a. behandles politisk i det rådgivende udvalg for psykiatriområdet og det specialiserede socialområde samt godkendes endelig på regionsrådsmøde i efteråret 2017.

 

HMU vil blive præsenteret for det endelige målbillede, når det foreligger i efteråret 2017.

 

Det udvidede målbillede for socialområdet skal derudover suppleres med en årsplan. Konceptet for årsplanen ligger ikke fast endnu, men i hovedtræk omhandler ideen, at:

 • Med afsæt i målbilledet udvælges der årligt en række fokusområder, som skal være gældende for det kommende år.
 • Fokusområderne udvælges i et samarbejde mellem PSL og områdelederne.
 • Årsplanen kører i eget selvstændigt spor og er ikke formelt en del af processen for målbilledet.
 • Formålet er at få et fleksibelt og dynamisk værktøj, hvor man årligt forholder sig til aktualiteten af indsatsområderne samt omfanget af nye initiativer.

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede om målbillede på socialområdet for 2017, hvor psykiatri- og socialledelsen og Psykiatri- og Socialadministrationen på grund af en stram tidsplan, har udarbejdet en "light-model", som i den kommende tid skal udvikles og forankres i forhold til specialområderne og politikerne.

 

Der igangsættes derfor en større proces, hvor vi i fællesskab udarbejder en "udvidet" model for målbillede, som skal være gældende fra 1. januar 2018, og HMU vil blive præsenteret for det endelige målbillede, når det foreligger i efteråret 2017.

 

Der blev spurgt til formuleringen om, at "i det omfang det er muligt, at borgeren tager det overordnede ansvar for, at der sker en forandring". Dette handler om, at borgerne på det sociale område har selvbestemmelse, og at borgerne altid involveres i handlinger, der omhandler dem selv, og derfor i sidste ende har det overordnede ansvar for eget liv.

 

HMU tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

5. Opmærksomhed om tavshedspligt ved brug af sociale medier (15 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

RMU har fremsendt et orienteringspunkt vedr. tavshedspligt ved brug af sociale medier. Der er desuden vedlagt et notat, som tydeliggør de juridske regler og de politikker, som er gældende i Region Midtjylland.

 

Vedlagt som bilag:

 

 • Opmærksomhed om tavshedspligt ved brug af sociale medier
 • 7 gode råd om sociale medier
 • Udtalelser til pressen, ytringsfrihed og sociale medier

 

Beslutning

Psykiatri- og socialledelsen har måttet konstatere, at der i takt med den udbredte anvendelse af sociale medier indimellem opstår sager, hvor medarbejdere glemmer, at de har tavshedspligt omkring personlige forhold, der vedrører patienter, pårørende, kolleger og ledelse.

 

HMU tog vedlagte notat, som tydeliggør de juridiske regler og de politikker, som er gældende i Region Midtjylland til efterretning, og drøftede, hvor langt man bør gå i forhold til at udlevere tavshedsbelagte oplysninger i pressemeddelelser. Blot fordi man har muligheden rent juridisk at udlevere nogle tavshedsbelagte oplysninger, er det ikke altid nødvendigt, og det bør derfor overvejes grundigt, hvilke oplysninger der udleveres.  

 

HMU kvitterede for notatet, og at dette formuleres ud på vegne af psykiatri- og socialledelsen og HMU.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

6. Overbelægning på tværs af regionen (15 min)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter hvordan HMU kan bidrage til at sætte fokus på problemerne ved overbelægning på de psykiatriske afdelinger og finde løsninger.

Sagsfremstilling

I perioder er det nødvendigt at indlægge RegionMidt patienter udenfor regionen grundet overbelægning og køre patienter til andre afdelinger/regionspsykiatrier pga. pladsmangel.

 

Med afsæt i kendte fakta og kendt viden regionalt, nationalt og internationalt kunne HovedMED-udvalget analysere og drøfte overbelægningen på afdelingerne, herunder belyse overbelægningens omfang og karakter og sætte fokus på, hvad der allerede gøres og kan gøres fremadrettet på kort og langt sigt for at forebygge problemer for patienter og personale som følge af overbelægning.

 

Vedhæftede bilag: Kommissorium - Regions-MEDudvalgets dialogforum vedrørende overbelægning på akut og medicinske afdelinger i Region Midtjylland af 15/4 2013 til understøttelse af punktet.

Beslutning

Henrik Ørskov har dagsordenssat punktet med henblik på en drøftelse af, hvordan HMU kan bidrage til at sætte fokus på problemerne ved overbelægning på de psykiatriske afdelinger og finde løsninger.

 

Der er nogle tilfælde, hvor det har været nødvendigt at indlægge patienter udenfor regionen grundet overbelægning, men det er svært at gøre op, hvor mange patienter det reelt drejer sig om.  

 

Helle Odde Poulsen er formand for en arbejdsgruppe, der skal se på flow og kapacitetsstyring i Risskov, herunder hvordan man ville kunne arbejde på nye måder. Det er i den sammenhæng også relevant at se på, hvor mange patienter, vi flytter mellem Risskov og regionspsykiatrien.

 

HMU kvitterede for initiativet med punktet, og synes det indledningsvist er nødvendigt med en klar definition af overbelægningsbegrebet samt, hvordan og fra hvilke kilder der kan trækkes data. Der skal produceres nogle klinisk logistiktal, der opgøres på samme måde i alle afdelinger i forhold til, hvor mange senge vi har, hvad belægningen på sengene er, samt en eventuel timebelastning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-1-17

7. Systematisk opfølgning på arbejdsulykker (20 min).

Det indstilles, at HMU

 • drøfter oplægget om systematisk opfølgning på arbejdsulykker og hændelser med vold, trusler og chikane med henblik på at rådgive Psykiatri- og Socialledelsen med særlig fokus på identifikation af de mest alvorlige hændelser.

Sagsfremstilling

 

Anmeldelser og registrering af arbejdsulykker og hændelser med vold, trusler og chikane

Arbejdstilsynet har fokus på, at Region Midtjyllands arbejdspladser generelt bliver bedre til at anmelde arbejdsulykker inden for den lovpligtige 9-dages frist. Strategisk HR-Forum i Region Midt har besluttet, at der skal yderligere fokus på at anmelde arbejdsulykker inden for 9-dages fristen og analysere arbejdsulykker med henblik på at forebygge.

 

Psykiatri og Social, HR vil i samarbejde med Koncern HR tilbyde kurser for arbejdsmiljøgrupperne i at anmelde og registrere arbejdsulykker og hændelser med vold, trusler og chikane i Arbejdsmiljøsystemet (AMS). Kurset vil være en opdatering af et tilsvarende kursus i 2015 og målgruppen er nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsmiljøledere. Der vil desuden blive udbudt et supplerende kursus for arbejdsmiljørepræsentanterne.

 

Det er samtidigt væsentligt, at medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne er gode til at samarbejde, så de kan nå at anmelde arbejdsulykker inden for 9-dages fristen f.eks. også i ferieperioder. Det er både af hensyn til den skadelidte og af hensyn til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

 

Udvidet analyse af alvorlige hændelser med vold, trusler og chikane

 

Psykiatri- og Socialledelsen er ved at udarbejde et oplæg, om hvordan afdelinger og områder kan arbejde mere systematisk med at følge op på arbejdsulykker og de alvorligste hændelser med vold, trusler og chikane vurderet på baggrund af belastningsgraden. Modellen er endnu ikke fuldt udviklet, og den lægges frem på dette møde for at kunne indhente rådgivning fra HMU, inden det endelige forslag udarbejdes.

 

Arbejdstilsynet har i januar 2017 givet et strakspåbud på en alvorlig voldsulykke. Arbejdstilsynet fandt, at afdelingen havde håndteret situationen med den berørte medarbejder og kollegaer meget tilfredsstillende. De mente til gengæld, at afdelingen skulle have fulgt mere systematisk op i forhold til at lære af ulykken for dermed at kunne forebygge lignende ulykker i fremtiden. Afdelingen har efterfølgende foretaget en dybdegående ulykkesanalyse og har opstillet en handleplan på baggrund af analysen. Siden har der været foretaget yderligere to dybdegående analyser på voldsulykker. Der har været deltagere med fra PS HR og PS Kvalitet til alle tre opfølgninger.

 

VTC'erne er grupperet efter oplevet belastningsgrad, hvor 1 er den laveste grad og 5 den højeste. I 2016 har Psykiatriområdet registreret i alt 1.772 VTC'er, heraf 288 med belastningsgrad 5. Socialområdet har i samme periode registreret i alt 3.515 VTC'er, heraf 192 med belastningsgrad 5.

 

Antallet af registreringer med en belastningsgrad på 5 betyder, at der kun skal følges centralt op på de mest alvorligste hændelser heraf, maksimalt 15 om året. De alvorligste hændelser afgrænses til at være dem, hvor en eller flere medarbejdere har været i alvorlig fare eller livsfare, fx ved kvæler-/halstag, kniv/våbenoverfald, ildspåsættelse af genstande/område nær personale, spark/hårde slag i ansigt/hoved.

 

Udkast til model for systematisk opfølgning på voldsulykker

 

VTC: 1-4

VTC: 5 og fraværsulykker med vold

VTC: 5 + (de alvorligste ulykker)

Lokal opfølgning

Afdelinger og områders nuværende metode.

Afdelinger og områders nuværende metode og centralt analyseredskab. Afdelinger og områder skal udarbejde en skriftlig handleplan, som de skal sende til PS arbejdsmiljøkoordinatorer.

Lokal deltagelse i analyse faciliteret af centralt team.

Central opfølgning

Ingen central opfølgning fra PS HR eller PS Kvalitet.

PS arbejdsmiljøkoordinatorer følger op på afdelinger/områders skriftlige handleplan med tværgående analyse ift. opsamling og videndeling.

Centralt team faciliterer analyse af ulykken med en fast central metode. Der er en central afrapportering til Psykiatri- og Socialledelsen med henblik på, at der kan følges op på driftsmøde med den konkrete afdeling/område.

Der skal desuden være aggrerede analyser for at se mønstre på tværs.

 

Dette udkast indeholder forslag om en dybdegående analyse af de alvorligste voldsulykker, betegnet VTC +5 i skemaet ovenfor. PS HR og PS Kvalitet arbejder på et analyseredskab. Det centrale analyseredskab skal også kunne anvendes af afdelingerne/områderne selv. Redskabet vil have fokus på, at der kan foretages en struktureret analyse med henblik på læring og handling for at forebygge lignende hændelser. Redskabet er anvendt i én analyse, og det vil blive vurderet og korrigeret efter at vi har brugt det i i alt 5 analyser.

 

Dybdegående analyser anvendes normalt til at følge op på utilsigtede hændelser i behandling og pleje af patienterne. Analyser i forhold til patientsikkerhed bliver udført af kvalitetskonsulenter, og der er en helt fast procedure forbundet med den. Denne metodetilgang er derfor velkendt i Psykiatriområdet, mens den kun i en kortere årrække og i mindre omfang er udbredt i Socialområdet. Analyserne vil som udgangspunkt tage afsæt i metoden fra kerneårsagsanalysen ved utilsigtede hændelser og afhængigt af den konkrete situation vil andre metoder som audits, i medarbejderens fodspor og aggregerede analyser kunne tages i anvendelse.

 

I forlængelse af analysen skal det aftales konkret, hvem der gør hvad og hvornår, både lokalt og centralt, med det formål at sikre konkret forebyggende og korrigerende handling lokalt og samling og formidling af viden i organisationen generelt.

 

 

 

Beslutning

Arbejdstilsynet har fokus på, at Region Midtjyllands arbejdspladser generelt bliver bedre til systematisk opfølgning på arbejdsulykker. Derfor er psykiatri- og socialledelsen ved at udarbejde et oplæg om, hvordan afdelinger og specialområder kan arbejde mere systematisk med at følge op på arbejdsulykker og de alvorligste hændelser med vold, trusler og chikane vurderet på baggrund af belastningsgraden.

 

HMU drøftede oplægget om systematisk opfølgning på arbejdsulykker og hændelser med vold, trusler og chikane med henblik på at rådgive psykiatri- og socialledelsen med særlig fokus på identifikation af de mest alvorlige hændelser.

 

Oplægget indeholder forslag om, at der anvendes dybdegående analyser på de hændelser med vold, trusler eller chikane, der  er registreret med en belastningsgrad på 5. Belastningsgraden er en subjektiv vurdering og afhænger dermed af, hvordan påvirkningen har været på den enkelte medarbejder.

 

HMU kvitterede for initiativet og påpegede, at det er vigtigt med inddragelse af relevante medarbejdere med den rette ekspertise. Dette både med henblik på analysen af hændelserne, men også i forhold til systematisk opfølgning på hændelserne og hvordan man på tværs kan drage læring af hændelserne.

 

Psykiatri- og socialledelsen tog HMU's bemærkninger til efterretning, og vil udarbejde et oplæg til systematisk opfølgning på arbejdsulykker, hvilket vil blive behandlet i HMU.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-26-16

8. Orientering om situationen på AUH, Risskov (30 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

 

Sagsfremstilling

PSL orienterer om de arbejdsmiljømæssige udfordringer i sengeafsnittene på afd. P og Q, AUH Risskov samt arbejdet med at finde løsninger herpå.

 

Arbejdet er opdelt i 4 spor:

 

Risskovsporet:

 • Igangsatte initiativer og prøvehandlinger
 • Nye initiativer i Styregruppen
 • Nye lokale initiativer

 

Det kommunale spor:

 • Samarbejdsmøder mellem Aarhus Kommune og Afd. P og Q på AUH Risskov med henblik på at finde konkrete løsninger for de patienter, der er færdigbehandlede og afventer et kommunalt tilbud   
 • Den nye specialiserede socialpsykiatriske afdeling

 

Det nationale spor

 • Generelt og fagligt funderet notat om psykiatriens udfordringer til Danske Regioner, som baggrundspapir for de kommende økonomiforhandlinger i juni

 

Patientsikkerhedssporet

 • Oprettelse af sag ved styrelsen

 

De 4 spor og de dertilhørende initiativer vil vil blive gennmgået på mødet.

 

Beslutning

Psykiatri- og socialledelsen orienterede om de arbejdsmiljømæssige udfordringer i sengeafsnittene på afdeling P og afdeling Q, herunder arbejdet med de 4 spor samt de dertil hørende initiativer.  

 

Risskovsporet:

 1. Igangsatte initiativer og prøvehandlinger:
 • Fra 1. januar 2017 er der ansat to ekstra nattevagter på afdeling P.
 • Fra 1. februar 2017 er der ansat 12 ekstra personale i aften- og nattevagter på afdeling Q.
 • Af initiativer i forhold til misbrug er der installeret lys og bevægelsessensorer kombineret med videoovervågning af hegnene ved haverne. Derudover er der sket afsøgning med narkohunde, ligesom der har været afholdt fælles temadag om misbrug den 3. marts 2017.

 

 1. Nye initiativer i Styregruppen:
 • Udskrivningsfokus i forhold til hvordan der sikres flow på udskrivningerne (færdigbehandlingsbegrebet).
 • Fastholdelse af erfarent plejepersonale i sengeafsnit.
 • Kapacitetsstyring (overnatte i modtagelsen, tid, dage, orlovssenge, visitator, styring).

 

 1. Nye lokale initiativer:
 • Forskudte/skæve vagter som afprøves i afsnit.
 • Akutmedicinplan.
 • Patientstyrende- og elektive indlæggelser.
 • Nye medarbejdere i ambulante afsnit skal indgå i vagter på sengeafsnit.
 • Ambulant/indlæggelser – særlige patienter og indføring af akutte ambulante tider.
 • Konvertering af overarbejdsudbetaling.
 • Sikkerhedsbriefing (systematik og planlægning).

 

Det kommunale spor:

 1. Samarbejdsmøder mellem Aarhus Kommune og afdeling P og afdeling Q med henblik på at finde konkrete løsninger for de patienter, der er færdigbehandlede og afventer et kommunalt tilbud.   
 2. Hvordan man udmønter et alternativ til den nye specialiserede socialpsykiatriske afdeling er endnu uafklaret, herunder hvordan formen og økonomien bliver.

 

Det nationale spor:

 1. På foranledning af regionsrådsformand Bent Hansen blev der i januar udarbejdet et fagligt funderet notat om psykiatriens udfordringer til Danske Regioner, som baggrundspapir for de kommende økonomiforhandlinger i juni, hvor forventningen er, at psykiatrien kommer på dagsordenen.

 

Patientsikkerhedssporet

 • Der er taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi der er rejst tvivl om patientsikkerheden i Risskov. Styrelsen har meddelt, at de ikke for nuværende foretager sig yderligere i sagen.

 

HMU tog orienteringen om initiativerne med de 4 spor til efterretning og drøftede, hvilken konkret betydning de arbejdsmiljømæssige udfordringer i sengeafsnittene på afdeling  P og afdeling Q har givet i de enkelte afdelinger.

 

Udfordringerne har givet en øget mediebevågenhed, hvilket naturligvis forstærkes, når der sker nogle voldsomme episoder, der har betydning for sikkerheden. Både ledere og medarbejdere ønsker de bedst mulige forhold for psykiatrien, men strategien hvorpå man opnår de bedste forhold er forskellig. Det er derfor relevant, at man både som leder og medarbejder overvejer, hvilken betydning den øgede mediebevågenhed kan få for psykiatrien, og hvordan man bedst muligt tilgodeser psykiatrien både på nuværende tidspunkt og på lang sigt.

 

HMU besluttede, at der dagsordenssættes et punkt på det kommende formandsskabsmøde vedr. de arbejdsmiljømæssige udfordringer i sengeafsnittene på afdeling P og afdeling Q.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

9. Orientering om Blåkærgård (10 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Direktionen i Region Midtjylland har den 28/2 2017 sendt forslag om afvikling af Blåkærgård i høring blandt medarbejderne. Forslaget skal behandles i regionsrådet den 31. maj 2017.

 

PSL orienterer om det socialpsykiatriske botilbud Blåkærgård, der foreslås afviklet.

 

 

Beslutning

Områdeleder Heinz Jacob fra Specialområde Socialpsykiatri Voksne orienterede om det socialpsykiatriske botilbud Blåkærgård, der foreslås afviklet. Dette hovedsageligt på grund af kraftig underbelægning og vigende efterspørgsel.

 

Der er aktuelt 23 fastansatte på Blåkærgård, og skulle Regionsrådet beslutte at afvikle Blåkærgård, vil man prøve at omplacere medarbejderne i det omfang, det er muligt. HMU efterspurgte derudover muligheden for at overveje ansættelsesstop for ikke at miste kvalificerede medarbejdere ud af regionen.

 

HMU tog orienteringen om Blåkærgård til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-5-16

10. Arbejdsulykker og politianmeldelser 2015-2016 fra LMU'erne (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I de vedlagte bilag er der opgørelser over LMU'erne over arbejdsulykker og politianmeldelser for 2015 og 2016.

LMU'ernes opgørelse for 2015 og 2016 er opgjort på et senere tidspunkt end Region Midts fælles opgørelse over arbejdsulykker.

Beslutning

HMU tog orienteringen om arbejdsulykker og politianmeldelser i 2015-2016 fra LMU'erne til efterretning.

 

Der ses en stigning i fravær som følge af vold fra 2015 til 2016 på 33 %. Derfor er det relevant med fokus på, hvordan vi konkret samler op i forhold til medarbejdere, der er langtidssygemeldte, og hvad vi kan gøre for at få medarbejderne tilbage i arbejde. HMU påpegede, at det underbygger behovet for at forebygge ved at øge fokus på at analysere og følge op på de registrerede VTC'er, og sætte systematisk ind over for de påvirkninger, som medarbejderne oplever i hverdagen. Det er afgørende, at alle arbejder med at forebygge, at ulykkerne sker.

 

Der ønskes i den forbindelse nogle data for, hvad årsagerne er til langtidssygemeldinger, og disse kunne Arbejdsmedicinsk Klinik muligvis være i besiddelse af.

 

HMU besluttede

 • at der på et kommende HMU-møde skal dagsordensættes et punkt med en drøftelse af, hvordan vi kan forebygge fravær, og hvordan vi bedst muligt får fulgt op på arbejdsulykker både i forhold til skadelidte og kollegaer.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-25-15

11. Orientering vedr. Datapakker arbejdsulykker og påbud 2012-2016 i Region Midt (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling

Datapakkerne er til orientering på dette møde, da de vil indgå i HMU's kommende arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 4. september.

 

Arbejdsulykker i Psykiatri og Social

Opgørelsen fra Koncern HR viser, at antallet af ulykker uden fravær i Socialområdet stiger fra 73 i 2015 til 111 i 2016. I Psykiatriområdet er antallet af ulykker uændret, idet der er 129 ulykker uden fravær i både 2015 og 2016.

Som det også blev beskrevet til HMU mødet i april sidste år, var der fra 2014 til 2015 et stort fald i arbejdsulykker uden fravær. I 2015 blev der indført et nyt modul til registrering af vold, trusler og chikane, som kan have haft betydning. Der var samtidigt ændret anerkendelsespraksis fra Arbejdsskadestyrelsen og indført en "bagatelgrænse" for mulighed for erstatning, og det kan også have haft indflydelse på udviklingen.

 

Opgørelserne viser, at fraværsulykkerne i Socialområdet stort set er uændrede, idet der er 100 ulykker med fravær i 2015 og 99 i 2016. I Psykiatriområdet stiger fraværsulykkerne fra 96 i 2015 til 119 i 2016.

 

Påbud i Psykiatri og Social 

Arbejdstilsynet har i 2016 givet 15 påbud i alt i Psykiatri og Social. Der har været 31 besøg på afdelinger og områder, og derfor svarer det til, at der er givet 0,48 påbud pr. besøg. I 2015 er de tilsvarende tal 23 påbud givet på 46 besøg, hvilket svarer til 0,50 påbud pr. besøg. I 2016 har Region Midt samlet set fået 55 påbud på 61 besøg, hvilket svarer til 0,90 påbud pr. besøg fra Arbejdstilsynet. De tilsvarende tal i Region Midt for 2015 er 71 påbud på 86 besøg, hvilket er 0,83 påbud pr. besøg fra Arbejdstilsynet.

 

I Psykiatriområdet inkl. Administrationen har Arbejdstilsynet givet 7 påbud i 2016 svarende til 0,88 påbud pr. besøg. I 2015 er de tilsvarende tal 10 påbud på 16 besøg, hvilket svarer til 0,63 påbud pr. besøg. I Socialområdet har Arbejdstilsynet været på besøg 23 gange i 2016 og har givet påbud i 8 tilfælde, hvilket svarer til 0,35 påbud pr. besøg. I 2015 udløste 30 besøg 13 påbud, hvilket svarer til, at der i gennemsnit blev givet 0,43 påbud, når Arbejdstilsynet var på besøg.

 

Arbejdstilsynet har givet 3 strakspåbud på Psykiatriområdet. Alle strakspåbuddene vedrører samme situation, og et af dem er et strakspåbud på instruktion og oplæring.

 

Arbejdstilsynet har givet 2 strakspåbud på Socialområdet i løbet af 2016, og de er givet på to forskellige specialområder.

 

Som det fremgår i det vedlagte bilag, har Specialområde Børn og Unge i 2016 fået en politianmeldelse med bødekrav, der relaterer til et strakspåbud givet i 2015 på Regensen om vold og trusler om vold.

Beslutning

HMU tog orienteringen vedr. datapakker, arbejdsulykker og påbud 2012-2016 i Region Midtjylland til efterretning. Datapakkerne var til orientering på dette møde, da de vil indgå i HMU's kommende arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 4. september.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-3-17

12. Orientering om Arbejdstilsynets engagement i Psykiatri og Social (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der blev ikke givet nogen orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

13. Orientering om de store byggerier (5 min)


 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med de 2 byggeprojekter i Gødstrup og Skejby.

Beslutning

Gødstrup:

Der er udarbejdet en endelig strategi for udvælgelse og bedømmelse af totalentrepriseudbuddet for DNV-Gødstrup Psykiatri, som forelægges til godkendelse i Regionsrådet.

 

Skejby:

Udflytningen af psykiatrien til DNU i Skejby kører planmæssigt. Selvom der skulle opstå mulighed for nye senge i psykiatrien, er det ikke realistisk, at Regionsrådet kan bevillige anlægsmidler til pladser, der ikke allerede eksisterer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

14. Eventuelt (5 min)

Beslutning

Orientering om muligt behov for ekstraordinært HMU-møde:

I og med at der kan være få dage til at drøfte budgetforslaget i HMU, kan det være nødvendigt med et ekstraordinært HMU-møde hen over sommeren. Datoerne kendes dog ikke på nuværende tidspunkt.

Tilbage til toppen