Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 25. august 2017 kl. 11:00
i KPC byggeplads, Herredsvej 199, 8200 Århus N.


Sagnr.: 1-13-3-57-16

1. Godkendelse af dagsordenen (5 min.)

Det indstilles, at HMU

 • Godkender dagsorden for mødet

Beslutning

HMU godkendte dagsordenen.

 

Afbud til mødet:

Ea Bøhm Jepsen

Tekla Lund Jessen

Tine Beck Jensen

Lone Andersen

Heinz Jacob

Lone Tholstrup

Lene Glassau Brynning

Erik Corfitz Petersen

Anja Frøkjær

Brita Bjerre Christiansen

Helene Marie Lynøe (suppleant Peder Appel Würtz deltog i stedet)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

2. Høringssvar for budget 2018 (50 min.)

Det indstilles, at HMU

 • Drøfter udkast til høringssvar for budget 2018

Sagsfremstilling

HMU bedes drøfte udkast til høringssvar for budget 2018. Høringsmaterialet er drøftet af LMU'erne. Indkomne svar er vedlagt som bilag. Efter HMU mødet udarbejdes et endeligt høringsvar, hvor input indarbejdes. Høringsvaret vil blive godkendt af HMU formandskabet efterfølgende inden fremsendelse til RMU.

 

 

Beslutning

Gert Pilgaard Christensen orienterede kort om høringsprocessen. Der er tale om en forholdsvis kort høringsproces, hvilket kan give nogle udfordringer – bl.a. i forhold til mødeafholdelse i LMU'erne. Dette skyldes, at høringsmaterialet først er tilgængeligt relativt sent i forhold til deadline for HMU's afgivelse af høringssvar.

 

Der blev orienteret om forslag til politiske prioriteringer i budgetmaterialet samt ændringer fra budget 2017 til 2018 – herunder hvad dette forventeligt vil betyde for psykiatri og socialområdet. Som udgangspunkt er der flere midler at gøre godt med i forhold til 2017, men der vil forventeligt også komme flere udgifter – bl.a. på grund af flytning til Skejby og Gødstrup.

 

Udkast til høringssvar blev præsenteret for HMU og efterfølgende drøftet. HMU havde nogle præciseringer til udkastet, som blev tilføjet på mødet. Udkastet godkendes endegyldigt af HMU's formandsskab.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

3. Høring om Særlige pladser (30 min.)

Det indstilles, at HMU

 • Drøfter og afgiver høringssvar på forslag til den permanente løsning af opgaven med placering af 32 nye særlige pladser i psykiatrien.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Midtjylland har fået til opgave at etablere 32 særlige pladser til en mindre gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Der er således tale om en udvidelse af sengetallet med 32.

 

Baggrunden for opgaven er en beslutning i Folketinget i juni 2017. Psykiatrien modtager ca. 57 mio. kr. årligt til drift af disse pladser samt et beløb på godt 21 mio.kr. til dækning af anlægsudgifter i forbindelse med etableringen. Der er krav om, at de særlige sengepladser etableres i eksisterende bygninger i sygehusregi og med opstart primo 2018.

 

Hertil kommer, at der arbejdes sammen med Aarhus Kommune om at etablere et Borgernes Psykiatrihus i Aarhus. Inspirationen hertil er dels Psykiatriens Hus i Silkeborg og dels de lavintensive senge.

 

Endelig skal der jævnfør Psykiatriplan 2017, ske en omlægning af optageområdet vedr. Favrskov Kommune således, at patienter følger somatikkens optageområde og visiteres til RP Randers.

 

Fokus i høringen

Denne høringsrunde vedrører den overordnede permanente løsning af opgaven med placering af de 32 nye særlige pladser. Under forudsætning af en politisk beslutning. forventes der - i efteråret 2017 - gennemført en ny høringsrunde med fokus på de personalemæssige konsekvenser af løsningen.

 

Høringsmaterialet er, udover HMU, sendt i høring i LMU i Regionspsykiatrien Midt, Vest, Randers, AUH Risskov Afdelinger P, Q samt i BBørne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC). Høringsmaterialet er vedlagt som bilag til punktet.

 

Svarfrist for LMU og HMU er d. 29. august kl. 8:00 til Psykplan@ps.rm.dk.

 

Løsning

Løsningen af denne opgave sker af bygningsmæssige hensyn i to trin: en midlertidig løsning og en permanent løsning. Den midlertidige løsning etablerer 21 særlige pladser. Med den permanente løsning etableres 32 særlige pladser. Løsningen er udarbejdet under hensyntagen til psykiatriens fysiske rammer, patientantal fra kommunerne og geografisk nærhed i f.t. en øst/vest-fordeling. De særlige pladser skal anvendes af patienter fra hele regionen.

 

Løsningen kan i hovedtræk skitseres som nedenstående, men af høringsmaterialet, fremgår tillige alternative løsningsforslag.

 

Midlertidig løsning – realiseres pr. 01.02.2018:

 • Etablering af 14 særlige pladser i "højhuset" i Søndersøparken, Viborg med organisatorisk placering i RegionspsykiatrienP Midt.
 • Etablering af 7 særlige pladser i forbindelse med sengeafsnit P1, Afd. P Risskov med organisatorisk placering i Afd. P

 

Permanent løsning – realiseres ved udflytning til Skejby:

 • De 14 særlige pladser bevares i "Højhuset" i Søndersøparken, Viborg.
 • Ved udflytning til Skejby etableres 18 særlige pladser i forbindelse med sengeafsnittet med 16 senge – fordelingen af senge i Afd. P, Afd. Q og RP Randers fremgår af vedlagte oversigt
 • Patienter fra Favrskov Kommune visiteres til RP Randers (er i dag en del af optageområde Risskov)
 • Patienter på 68+ år fra Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner visiteres til RP Randers (visiteres i dag til stationær behandling i Risskov)
 • Der etableres et sengeafsnit med 12 pladser i de nuværende ambulatoriebygninger i RP Randers
 • Der etableres nye ambulatoriefaciliteter i RP Randers
 • Der etableres 6-8 pladser i Borgernes Psykiatrihus i Aarhus (såfremt dette ikke står klar ved udflytningen til Skejby søges fundet en foreløbig løsning).

 

Beslutningsproces

Sagen fremlægges for Regionsrådet d. 23. august med henblik på beslutning om den midlertidige placering. Endvidere forelægges den permanente løsning for Regionsrådet d. 27. september til beslutning.

 

 

Beslutning

Claus Graversen orienterede om processen i forhold til beslutning om oprettelse af 32 særlige pladser i psykiatrien. Forslaget indebærer bl.a., at de særlige pladser samles i få enheder således, at det driftsmæssigt vil give mest mening. Samtidigt sikres en geografisk spredning af pladserne.

 

HMU tilkendegav at man kunne tilslutte sig den permanente løsning i forhold til oprettelse af de 32 særlige pladser i psykiatrien. Dog blev det bemærket at nogle LMU'er havde ytret ønske om anden placering af de særlige pladser, end den som fremgår i høringsmaterialet.

 

HMU bemærkede desuden, at der er en bekymring i forhold til rekruttering af personale, som kan håndtere opgaveløsningen, da der kan opstå problemer med at rekruttere op mod 100 nye medarbejdere. HMU nævnte også en bekymring over, at forslaget ikke var fuldt ud finansieret. Det vil være problematisk, hvis finansieringen skal finde sted inden for psykiatriens nuværende budget, som i forvejen er presset.

 

Bemærkningerne blev taget til efterretning. Formandskabet godkender det endelige høringssvar.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

4. Evt. (5. min)

Beslutning

Tekla Lund Jessen indtræder i styregruppen for kompetenceudvikling på socialområdet.

Tilbage til toppen