Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 1. november 2017 kl. 08:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4 (1. sal), Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-57-16

1. Godkendelse af dagsorden (08.00 - 08.05)

Det indstilles, at HMU

  • godkender dagsordenen for HMU-mødet den 1. november 2017.

 

Beslutning

HMU godkendte dagsordenen for mødet.

 

Afbud fra:

Lone Andersen, Hanne Elkjær, Brita Bjerre Christiansen, Karna Rasmussen Stichelbout og Joan Bredvig Just (suppleant for Hanne Elkjær)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

2. Høring vedr. arbejdet med at styrke udviklingen af en stærk psykiatri som en del af Aarhus Universitetshospital (08.05-9.20)

Det indstilles, at HMU

  • drøfter og afgiver høringssvar vedrørende arbejdet med at styrke udviklingen af en stærk psykiatri som en del af Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland.

 

Sagsfremstilling

Direktionen i Region Midtjylland og psykiatri- og socialledelsen har besluttet at styrke udviklingen af en stærk psykiatri som en del af Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland. Som led heri har følgende været sendt i høring:

  • Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 - En del af Aarhus Universitetshospital (notat 1)
  • Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 2 - Ledelse og administration (notat 2)

 

Der er desuden udmeldt et besparelseskrav på 5 mio. kr. årligt fra 2019 i forbindelse med sammenlægning af Psykiatri- og Socialadministrationen og de administrative stabe i Risskov: BUC, Afd. R, Afd. Q og Afd P.

 

Høringsparterne har, udover HMU for Psykiatri og Social, været:

  • Notat 1: De tværfaglige specialeråd, LMU for Aarhus Universitetshospital, LMU'erne i psykiatrien og LMU for Psykiatri- og Socialadministrationen.
  • Notat 2: LMU'erne på AUH Risskov og LMU for Psykiatri- og Socialadministrationen.

 

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

 

På baggrund af drøftelserne på HMU-mødet udarbejdes et endeligt høringsvar fra HMU for Psykiatri og Social.

 

Beslutningsproces

  • 7. november: Psykiatri- og socialledelsen drøfter de indkomne høringssvar. I forhold til notat 2 træffer psykiatri- og socialledelsen efter dialog med direktionen beslutning vedr. den administrative organisering.
  • 15. december: I forhold til notat 1 stiles der efter, at regionsrådet på deres møde godkender rammeplanen, udkast til en faglig udviklingsplan og kommissorium for advisory board. På regionsrådsmødet vil der desuden blive givet en status på arbejdet med de ledelsesmæssige- og administrative områder.

 

Beslutning

Gert Pilgaard Christensen orienterede indledningsvist om baggrunden for høringen og høringsprocessen. HMU besluttede at udarbejde to høringssvar – en del som relaterer sig til notat 1, og en del som relaterer sig til notat 2.

 

Udkast til høringssvar blev præsenteret for HMU og efterfølgende drøftet.

 

Høringssvar vedrørende notat 1

HMU havde nogle præciseringer særligt i forhold til det sidste afsnit i notatet. Det blev besluttet, at det i høringssvaret skal tydeliggøres, at realiseringen af de faglige tiltag kræver et øget fokus på at fastholde og tiltrække kompetent og kvalificeret personale.

 

HMU besluttede, at et revideret og godkendt høringssvar fra det samlede HMU vedlægges drøftelserne i regionsrådet den 15. december.

 

Høringssvar vedrørende notat 2

HMU bemærkede, at det i høringsvaret til notat 2 skal tydeliggøres, at psykiatri- og socialledelsen i høringsperioden har udmeldt et besparelseskrav på 5 mio. kr. årligt fra 2019 på de administrative funktioner. På den baggrund finder HMU det alt andet lige hensigtsmæssigt, at der sker en sammenlægning af de administrative funktioner, frem for at finde besparelserne i klinikken. I den forbindelse skal det tydeliggøres i høringssvaret, at de administrative enheder opleves som velfungerende.

 

HMU bemærkede, at det tidsmæssige perspektiv skal fremhæves i høringssvaret. Medarbejdersiden finder det meget bekymrende, at PSL påtænker at gennemføre en sammenlægning af de administrative funktioner, mens afdelingerne i Risskov er i gang med at planlægge udflytningen til Skejby. Medarbejdersiden i HMU opfordrer derfor psykiatri- og socialledelsen til, at en eventuel administrativ sammenlægning først træder i kraft efter flytningen.

 

Medarbejdersiden bemærkede, at det ikke fremgår tydeligt i høringsmaterialet, om sammenlægningen af de administrative funktioner handler om fysisk placering eller referenceforhold. Med henblik på at mindske usikkerheden skal der skabes synlighed omkring, hvordan det udmeldte besparelseskrav udmøntes, når PSL har truffet beslutning herom.

 

HMU er enige i, at velfungerende administrative funktioner er en forudsætning for at understøtte realiseringen af de faglige tiltag, som er beskrevet i notat 1. Der er dog forskellige holdninger til, hvilke administrative funktioner der med fordel kan samles eller forblive med reference til afdelingsledelserne. HMU opfordrer til, at der skal være særlig opmærksomhed på at fastholde driftsnær viden efter en eventuel sammenlægning af administrative funktioner.

 

HMU opfordrer til, at der etableres et fusionsMED, så der skabes et samlet forum for medarbejdere og ledelse i Viborg og Risskov/Skejby.

 

HMU besluttede at afgive et samlet høringssvar fra HMU med afsæt i de afgivne bemærkninger.

 

Høringssvaret revideres og sendes efterfølgende til kommentering i det samlede HMU. Efterfølgende sendes et endeligt høringssvar fra HMU til PSL senest mandag den 6. november om aftenen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-57-17

3. Orientering om status for planlægning af personaleprocessen ifm. etablering af særlige pladser og ændring af optageområder (09.20-09.55)

Det indstilles, at HMU

  • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

HR er i samarbejde med afdelingsledelserne i Afdeling P, Afdeling Q og Regionspsykiatrien Randers i gang med at afdække de personalemæssige konsekvenser af etableringen af de særlige pladser og ændringerne i optageområde. På den baggrund vil der blive udarbejdet forslag til, hvordan personaleprocesserne kan tilrettelægges. Disse forslag vil blive drøftet med medarbejderne i overensstemmelse med regionens retningslinjer om omplacering. Udover overførsel og evt. omplacering af medarbejdere indebærer etableringen af de særlige pladser og ændringerne i optageområde også en stor rekrutteringsopgave, hvor der skal besættes mange nye stillinger i psykiatrien.

Beslutning

Claus Graversen orienterede omkring etableringen af de 32 særlige pladser. Der skal samlet set rekrutteres 75-100 medarbejdere med forskellige faglige profiler. De særlige pladser er fuldt udbygget i 2020. Såfremt der er tomme eller ubenyttede pladser i afdelinger med de særlige pladser, finansieres disse i fællesskab af kommunerne. Etableringen af de særlige pladser er lovpligtig.

 

Der bliver etableret midlertidige og permanente særlige pladser i både Midt/Vest og i Øst. De særlige pladser placeres samlet i henholdsvis Midt/Vest og Øst for at lave en fornuftig driftsfunktion samt sikre en geografisk dækning af tilbuddet. De særlige pladser skal etableres i eksisterende fysiske rammer. 

 

Midt/Vest

De 14 midlertidige pladser etableres i Midt (Viborg) i foråret 2018, og fra 2020 bliver disse permanente og etableres i Vest (Gødstrup) i 2020. HMU bemærkede, at en af udfordringer med denne model er muligheden for at rekruttere kvalificeret personale i Viborg, da afsnittet om to år skal flytte til Gødstrup. HMU opfordrede derfor til en opmærksomhed herpå i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

 

Øst

Der etableres syv midlertidige pladser i Afdeling P. Ved udflytning til Skejby etableres 16 permanente særlige pladser i Skejby. I forbindelse med en harmonisering af optageområdet Favrskov Kommune flyttes der 12 sengepladser fra Risskov til Randers, fra henholdsvis Afdeling P og Afdeling Q. HMU bemærkede, at det kan være vanskeligt at fastholde og rekruttere personale i forbindelse med flytning af personale fra Aarhus til Randers. Personale fra Afdeling P og Afdeling Q kan eventuelt overføres til de nyetablerede særlige pladser på Skejby.

 

HMU bemærkede desuden, at der skal laves særlige rekrutteringsmæssige tiltag for at tiltrække fagligt stærke og kompetente medarbejdere. Det er vigtigt, at arbejdet med de særlige pladser italesættes positivt som en unik og innovativ måde at arbejde med længerevarende og rehabiliterende forløb kombineret med en socialfaglig indsats, hvilket er en opmærksomhed for både ledere og medarbejdere.

Endvidere skal der være mulighed for, at medarbejdere kan få orlov, hvis de har interesse i at prøve at arbejde med de særlige pladser. 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

4. Eventuelt (9.55-10.00)

Beslutning

Det er ikke hensigtsmæssigt, at hjertestartere er låst inde på afdelingerne i specialområderne. Det blev aftalt, at der tages en dialog med specialområderne herom. Evt. med inddragelse af andre relevante parter.

 

Der stilles forslag om, at ekstraordinære og korterevarende HMU-møder overvejes afholdt på video med henblik på at reducere køretid.

Tilbage til toppen