Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 6. november 2017 kl. 11:30
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-57-16

1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsordenen for HMU-mødet den 6. november 2017.

Beslutning

Elsebeth Vesterheden ankommer klokken 13.00.

 

Afbud fra: Gert Pilgaard, Per Jørgensen, Claus Graversen, Erik Corfitz Petersen, Heinz Jacob, Hans Henrik Christensen, Rasmus Ladefoged Dinnesen, Hanne Elkjær, Lone Tholstrup, Trine Walther og Lene Glassau Brynning.

 

HMU besluttede at godkende dagsordnen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

2. Godkendelse af referat fra HMU-mødet den 4. september 2017

Det indstilles, at HMU

 • godkender referat fra HMU-mødet den 4. september 2017.

Beslutning

HMU besluttede at godkende referatet fra mødet den 4. september 2017.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

3. Opsamling fra temadrøftelser

Det indstilles, at HMU

 • drøfter formandskabets forslag til nye arbejdsformer i HMU
 • drøfter og udvælger fire temaer, som HMU skal drøfte på kommende HMU-møder (hvor den årlige arbejdsmiljødrøftelse er ét af temaerne)

 

Sagsfremstilling

HMU havde den 19. januar 2017 og 4. september 2017 temadrøftelser om, hvorvidt der er behov for at lave ændringer i den måde, som vi bruger HMU på. De tre gennemgående temaer for begge drøftelser var at få etableret et mødeforum, som er:

- fleksibelt

- nærværende

- aktuelt på tværs af psykiatrien og socialområdet

 

Med henblik på at imødekomme de ønsker og forslag, der fremkom i forbindelse med temadrøftelserne, præsenterer formandskabet med dette oplæg et samlet forslag til fremtidige arbejdsformer og temadrøftelser i HMU.

 

Nye arbejdsformer

Den første del af forslaget berører nye arbejdsformer for afvikling af møderne.

 

Øget engagement og involvering fra HMU-medlemmer
Til hvert møde i HMU skal en mindre gruppe af HMU-medlemmer være ansvarlige for at sætte et emne/tema på dagsordenen til drøftelse. Følgende spilleregler foreslås:

- Gruppen består af i alt fire repræsentanter; to medlemmer fra psykiatrien og to fra socialområdet.

- Gruppen skal senest en måned før HMU-mødet komme med forslag til emner og en tidsmæssig ramme for drøftelserne, der skal godkendes ved HMU-formandskabet. HMU-sekretariatet bistår udarbejdelsen af oplægget med henblik på en sikring af emnernes aktualitet og relevans.

 

Kodeks for et godt HMU-møde
Der laves et kodeks for HMU-møderne, som skal sikre øget engagement og nærvær til møderne. Kodekset skal forstås som spilleregler for et godt møde. Kodekset er altid vedlagt dagsordenen. I forbindelse med afslutningen på det enkelte HMU-møde evalueres det, om kodekset er blevet efterlevet.

Som inspiration er vedlagt et eksempel fra LMU i Psykiatri- og Socialadministrationen.

 

Uformel netværksdannelse
Der afsættes mere tid til uformelle drøftelser ved bordene i mindre grupper, hvor medlemmer kan diskutere aktuelle emner og udfordringer med afsæt i eksempelvis følgende spørgsmål:

- Hvad er du/I optaget af lige nu?

- Hvad er det vigtigste for dig/jer at fokusere på?

Gruppedrøftelserne har til formål at skabe aktualitet, en fælles forståelse og understøtte netværksdannelse mellem HMU's medlemmer.

 

Brug af time-out
Der bygges videre på idéen med "det grønne kort" fra sidste temadrøftelse. Personen med "det grønne kort" har til opgave at stille de nysgerrige og åbne spørgsmål og må til enhver tid afbryde diskussioner. Både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter kan varetage funktionen. Det afgørende er, at vedkommende kan og vil løfte opgaven.

Brugen af time-out kan eventuelt afprøves på et kommende møde, hvorefter det evalueres og besluttes om time-out kortet fortsat skal bringes i spil.

 

Temaer til kommende møder

Den anden del af forslaget omhandler forslag til kommende temadrøftelser i HMU. Formandskabet vil bede HMU udvælge fire temaer, hvor den årlige arbejdsmiljødrøftelse udgør det ene tema.

Der ønskes en drøftelse af de foreslåede temaer, herunder forslag til eventuelle andre temaer.

 

1. Samarbejde og overgange

Temadrøftelse omkring hvordan vi kan forbedre samarbejde og overgange generelt, herunder samarbejde og samspillet med kommunerne, men også mellem psykiatri og botilbud. Temaet har til formål at sætte fokus på i hvilke tilfælde samarbejdet lykkes, samt på hvilke områder samarbejde og overgange kan forbedres.

Der ønskes en drøftelse af, om vi skal udforme en strategi for at understøtte overgange fx fælles undervisning eller et forum, hvor man kan mødes og etablere relationer, som kan understøtte samarbejdet.

 

Hensigten med denne temadrøftelse er desuden at bidrage til øget netværksdannelse samt en større grad af forståelse mellem repræsentanterne i HMU.

 

2. Proaktivitet i forhold til den teknologiske udvikling

Temadrøftelse omkring den teknologiske udvikling, og hvordan vi handler proaktivitet i forhold hertil. Temaet har flere forskellige vinkler, som eksempelvis:

- en drøftelse af hvordan teknologien kan anvendes til dels at afdække arbejdsgange, dels til at skabe mere effektive og forbedrede arbejdsgange. I øjeblikket pågår der i RMU drøftelser af hensigtsmæssigheden i, at teknologien gør det muligt at se, hvor medarbejdere befinder sig på et konkret tidspunkt.

- en drøftelse af hvilken betydning det har for medarbejdere såvel som patienter/borgere, at der i høj grad er direkte adgang til information og deling på internettet. Fx patienter der deler billeder af selvskade på diverse IT-platforme såsom Facebook og Instagram, men også patienter/borgere der deler fx videoer og lydklip af personale uden deres viden.

 

3. Forandring og udvikling
Temadrøftelse omkring hvordan medarbejdere og ledelse håndterer udvikling og forandring. Temaet har bl.a. været drøftet i forbindelse med HMU's årlige arbejdsmiljøtemadag, men temaet vurderes fortsat at være relevant.

 

4. Balancen mellem et beskyttelses- og et selvstændighedshensyn

Drøftelse omkring hvordan vi passer på og beskytter patienter/borgerne uden at uansvarliggøre dem. Temaet indebærer en drøftelse af balancen mellem omsorg og progression, samt balancen mellem at tage hensyn til både beskyttelse og selvstændighed.

 

Beslutning

HMU besluttede at udsætte punktet til næstkommende ordinære møde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

4. Høring: Forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag

Det indstilles, at HMU

 • drøfter og afgiver hørringssvar på forslag om udmøntning af omprioriteringsbidrag.

 

Sagsfremstilling

Baggrund for omprioriteringsbidrag for 2018

Økonomiaftalen for 2018 for regionerne indeholder et omprioriteringsbidrag på administrationen af sundhedsområdet på 1 %. For Region Midtjylland er det opgjort til 12,8 mio. kr. Ved budgetforslaget for 2018 er omprioriteringsbidraget placeret på en central pulje, som skal udmøntes på de enkelte hospitaler og stabe.

 

Udmøntning af omprioriteringsbidraget

Direktionen besluttede på deres møde den 19. september 2017 at sende et forslag i høring om, at omprioriteringsbidraget skal udmøntes dels ved at inddrage kutymefridage for AC-gruppen og dels en generel rammebesparelse på hospitalerne og enhederne. De to elementer gennemgås nedenfor.

 

Inddragelse af kutymefridage for AC-gruppen

I Viborg, Ringkøbing og Aarhus Amter var der kutyme for, at AC-gruppen havde fri den 24. og 31. december samt en halv fridag henholdsvis 1. maj og Grundlovsdag. Ved dannelsen af Region Midtjylland blev det besluttet, at der ikke skulle ændres på

kutymefridagene. Hospitalsenheden Horsens fastholdt dog praksis fra Vejle Amt, hvor der ikke var kutymefri på de nævnte dage. På baggrund af en voldgiftssag i 2017 i staten blev det afklaret, at det er muligt for arbejdsgiveren at ophæve kutymefridage, da der ikke er tale om en overenskomstmæssig ret. Med udgangspunkt i en gennemsnitsløn for AC-gruppen på de enkelte enheder vil inddragelsen af kutymefridage give en besparelse på 5,1 mio. kr.

 

Rammebesparelse

Den resterende andel af omprioriteringsbidraget på 7,7 mio. kr. fordeles 50/50 mellem hospitalsenhederne og stabene. Det er ikke muligt, at trække budgettet alene for administrationen på hospitalsenhederne. Omprioriteringsbidraget fordeles derfor på hospitalsenhederne ud fra det vedtagne bruttobudget 2018. For stabene sker fordelingen ud fra det vedtagne lønbudget 2018. Ved at benytte lønbudgettet sikres det, at omprioriteringsbidraget bliver en ren administrativ besparelse. I nogle stabe er der placeret budgetter til en række tværregionale udgifter, eksempelvis lønsystemet, kontingenter og IT-systemer. Ved at benytte lønbudgettet sikres det, at disse tværregionale budgetter ikke påvirker fordelingen af rammebesparelsen.

 

Den videre proces 

Såfremt forslaget vedtages af regionsrådet vil der ultimo januar 2018 ske en varsling af medarbejderne, da der er tale om ændrede vilkår. Inddragelsen af kutymefridagene vil således eventuelt træde i kraft pr. 1. maj 2018.

 

Beslutning

HMU drøftede udkast til et høringssvar. Udvalget drøftede indledningsvist, hvordan besparelsen konkret er opgjort, herunder hvilke beregninger der ligger bag. Der blev stillet spørgsmålstegn ved effekten af inddragelse af kutymedagene, og HMU bemærkede, at effekten reelt blot bliver en "maskeret" grønthøstermodel, da der som udgangspunkt ikke frigøres lønmidler. Det blev pointeret, at det langt fra er sikkert, at det øger produktiviteten, selv om medarbejderne tvinges til at arbejde et antal dage ekstra om året.

Begrundelsen for at kombinere beslutningen om inddragelse af kutymedagene med behovet for at gennemføre en besparelse er derfor vanskelig at se.

 

Medarbejdersiden bemærkede endvidere at man er af den opfattelse, at inddragelse af kutymefridagene er et anliggende som i stedet bør forhandles med de respektive faglige organisationer.

 

Det blev besluttet, at HMU formandsskabet indarbejder de afgivne bemærkninger indarbejdes i høringssvaret.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-25-15

5. Orientering om værktøjskasse til arbejdsrelateret langtidssygefravær

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

HMU besluttede på mødet den 4. september, at der skal udarbejdes og samles værktøjer, som ledere kan bruge i tilfælde af, at de har medarbejdere, som bliver langtidssyge i relation til deres arbejde. HMU besluttede på samme møde, at den nuværende sygefraværspolitik skal videreudvikles. LMU'erne skal således drøfte den reviderede sygefraværspolitik og tilhørende retningslinje.

 

På baggrund af HMU's beslutninger vil HR arbejde videre med sygefraværspolitik og retningslinjerne, når LMU'erne har haft mulighed for at drøfte dem. HR vil dernæst indarbejde værktøjerne til lederne i politikken og retningslinjen, så det på den måde bliver så enkelt som muligt for lederne at anvende dem i praksis, når de skal følge op over for den enkelte medarbejder med arbejdsrelateret langtidssygefravær.

 

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede indledningsvist om det igangsatte arbejde med revidering af sygefraværspolitikken og de tilhørende retningslinjer, herunder at værktøjerne til lederne indarbejdes i politikken og retningslinjen

 

HMU tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

6. Orientering om betalingsparkering i Region Midtjylland

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Tidligere i år drøftede regionrådet et revideret principnotat vedrørende betalingsparkering på hospitalsenhederne (se vedlagte bilag). Heri er beskrevet principper for hvilke kriterier, der kan lægges til grund for betalingsparkering på matriklerne.

 

Med undtagelse af Regionshospitalet Midt er der betalingsparkering på de øvrige regionshospitaler opført som P-huse. P-husene er opført i 2012 og 2013 som offentlige-private partnerskaber (OPP). Årsagen, til at der blev etableret OPP-samarbejder, skyldtes kapacitetsproblemer på de enkelte matrikler. Da økonomien var presset i regionen, var det nødvendigt at tænke i alternative muligheder og samarbejde med en privat leverandør.

 

Oversigt over betalingsparkering i regionspsykiatrierne og i specialområderne

Også i regionspsykiatrierne i Region Midtjylland skal der flere steder betales for at parkere. Det gælder for både ansatte, patienter, pårørende, besøgende og andre, der har et ærinde det pågældende sted. Der er gratis parkering ved størstedelen af de sociale tilbud.

 

Regionspsykiatrien Midt:

Patienter, pårørende m.fl. kan parkere gratis i op til 3 timer på gæsteparkeringspladser ved Søndersøparken. Det er desuden muligt at få udleveret et dags-p-kort, der muliggør parkering ved informationen. For ansatte er det gratis at parkere via et medarbejderparkeringskort.

 

Regionspsykiatrien Vest:

Både på matriklerne i Holstebro og Herning er parkering gratis for både ansatte og patienter.

 

Regionspsykiatrien Randers:

Patienter, pårørende m.fl. deler parkeringspladser med Regionshospitalet Randers. Her er opført et P-hus som OPP og indført betalingsparkering i 2012. Den nuværende timepris er 13 kr. og døgnprisen er 60 kr.

 

For ansatte er der mulighed for en bruttolønsordning. I 2017 er prisen 1.920 kr. (160 kr.* 12 mdr.). Beløbet fratrækkes lønnen før skat. En medarbejder med en bundskat på 41 %, vil efter skat betale 94 kr. pr måned for et parkeringskort.

 

Regionspsykiatrien Horsens:

Alle parkeringspladser på Regionshospital Horsens/Regionspsykiatrien Horsens er betalingsparkering, som kontrolleres af Apcoa. Som ansat kan man købe fire forskellige former for gyldige p-tilladelser:

 • Parkeringsbilletter (kun kontant).
 • Timeparkering - timetakst: 12,00 kr.
 • Dagsparkering (00.00-24.00): 63,50 kr.
 • Personalicens via Apcoa.dk eller personaleautomat: 157 kr./måned (prisen indeksreguleres hvert år). Her er det muligt kun at købe for en måned ad gangen.
 • Personalicens via bruttolønsordning: 94 kr./måned efter bundskat og 70 kr./måned efter topskat.

 

Yderligere info kan findes på: http://horsens.intranet.rm.dk/medarbejder/parkering/

 

AUH Risskov:

Der er gratis parkering for både patienter, pårørende og personale. Nogle parkeringspladser er tidsbegrænsede.

 

Skejby:

På Skejby er al parkering betalingsparkering, og det er derfor nødvendigt med et personaleparkeringskort for at kunne parkere. De regler, som gælder for personalet på AUH, vil også gælde for personalet i psykiatrien (se vedlagte bilag: Personaleparkering i Skejby).

 

Som ansat kan personalet vælge mellem to forskellige personaleparkeringsordninger; almindeligt personaleparkeringskort og personaleparkeringskort via bruttolønsordning.

 

Prisen for et årskort til parkering i Skejby/Palle Juul-Jensens Boulevard i 2017 som bruttolønsordning er 2.580 kr. (215 kr.* 12 mdr.). Beløbet fratrækkes lønnen før skat. En medarbejder med en bundskat på 41 %, vil efter skat betale 127 kr. pr måned for et parkeringskort.

 

Det bliver muligt at tilmelde sig bruttolønsordningen i forbindelse med, at arbejdspladsen skifter matrikel fra Risskov til Skejby (se vedlagte bilag: Informationer fra AUU's intranet om bestilling af personaleparkeringskort ifm. arbejdspladsens skift af matrikel fra Risskov til Skejby).

 

Det er også muligt at købe et almindeligt parkeringskort. Det koster aktuelt 202,50 kr./måned. Parkeringskortet kan købes for en eller flere måneder eller som et løbende abonnement.

 

Generelle betingelser for bruttolønsordningen

Grundet skatteregler skal man opfylde visse betingelser, før man er berettiget til en

bruttolønsordning. Der kan læses nærmere herom på hjemmesiden: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/personalegoder/bruttolonsordniger/parkeringskort/

 

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Det er bekymrende, at der visse steder som ansat skal betales for parkering i arbejdstiden.
 • Vedrørende Psykiatrisk Center Skejby ønskes det sikret, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser, så dem der har betalt for en p-plads også har en tilgængelig.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-15-15

7. Analyse af arbejdsulykker for nyansatte ved HMU's underudvalg for arbejdsmiljø

Det indstilles, at HMU

 • godkender, at HMU's underudvalg for arbejdsmiljø analyserer arbejdsulykker for nyansatte, med henblik på anbefalinger til at nedbringe dem.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har fortsat mange ulykker for nyansatte. Det samme er tilfældet for Psykiatri og Social, hvor nyansatte medarbejdere er overrepræsenterede i ulykkesstatistikken.

 

HMU's underudvalg for arbejdsmiljø vil gerne se nærmere på ulykkerne for de nyansatte, og komme med anbefalinger til, hvor man kan nedbringe ulykkerne i Psykiatri og Social.

Beslutning

HMU godkendte, at HMU’s underudvalg for arbejdsmiljø igangsætter analysearbejdet. Udvalget opfordrede til, at VTC-registreringer indgår som en del af det kommende analysearbejde.

 

HMU udtrykte endvidere ønske om, at mulighederne for større kompatibilitet mellem forskellige IT-systemer, eksempelvis VTC-skemaet og BI-portalen underøges nærmere, da det vil bidrage til øget læring i de lokale arbejdsmiljøgrupper samt tværgående videndeling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-3-17

8. Oversigt over Arbejdstilsynets reaktioner i Region Midtjylland

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktionen har på sit møde den 2. juni 2015 besluttet, at regionsrådet 4 gange årligt modtager oversigter over Arbejdstilsynets reaktioner i Region Midtjylland. Oversigterne fremsendes tillige til direktionen, RMU samt de enkelte områders hovedpostkasser.

 

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø vurderer endvidere alle indkomne reaktioner ved modtagelsen fra Arbejdstilsynet. Ved særligt kritiske sager samt sager af særlig karakter, informeres koncerndirektion, regionsråd og RMU.

 

Opgørelsen viser, at der i perioden januar – juli 2017 i alt er givet 44 påbud (heraf 22 strakspåbud og 5 påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgivning) på baggrund af 51 besøg fra Arbejdstilsynet. Der er endvidere givet 24 vejledninger, 8 grønne smileys, 4 afgørelser uden påbud samt 1 politianmeldelse med bødekrav. Regionsrådet er tidligere orienteret om politianmeldelsen med bødekrav, der relaterer sig til 1 strakspåbud fra 2017 - til afdeling P3, Aarhus Universitetshospital, Risskov (vold og traumatiske hændelser).

 

14 af de 44 påbud omhandler psykisk arbejdsmiljø. Heraf omhandler 9 vold/traumatiske hændelser (hvoraf 5 er strakspåbud).

 

15 af de 44 påbud omhandler muskel-skeletbesvær. Heraf omhandler 9 forflytning (hvoraf 7 er strakspåbud samt 1 påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgivning).

 

Psykiatri og Social

 

I Psykiatri og Social er der samlet, indtil videre, givet 15 påbud i 2017 i perioden 1. januar - 31. juli. Det svarer til antallet af påbud i hele 2016.

 

Arbejdstilsynet har i denne periode givet flere strakspåbud i Region Midtjylland end i hele 2016. F.eks. har Socialområdet fået 8 strakspåbud i 1. del af 2017 mod 2 i 2016.

 

Psykiatriområdet inkl. administrationen har allerede fået besøg fra Arbejdstilsynet 10 gange i 1. del af 2017 mod 8 gange i hele 2016.

 

Oversigten for perioden januar 2012 – juli 2017 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede indledningsvist om den vedlagte oversigt. Heri fremgår det, at Arbejdstilsynet har været på flere besøg i år med samme periode sidste år. Arbejdstilsynet har haft en del besøg i socialområdet i foråret, men hovedparten i efteråret har været i psykiatrien.

 

I perioden har der været en del strakspåbud, og generelt er Psykiatri og Social det område, hvor der er flest strakspåbud i Region Midtjylland. Det ses, at strakspåbuddene har ændret karakter sammenliget med tidligere, og Arbejdstilsynet har stor opmærksomhed på, at der handles straks. Ved et påbud omkring indretning af medicinrum er oplevelsen, at der er handlet straks ved konkret at etablere et vindue, ligesom løsningen blev videndelt i afdelinger og specialområder.

 

HMU bemærkede, at arbejdsmiljøarbejdet kræver en kontinuerlig opmærksomhed og en systematik på alle niveauer i organisationen med henblik på forebyggelse, både i den lokale arbejdsmiljøgruppe såvel som i LMU'er og HMU. I Psykiatri og Social skal der arbejdes med at øge sikkerheden og trygheden for ansatte, for såvel det psykiske som fysiske arbejdsmiljø, og sikkerhedsarbejdet skal således også have fokus på opfølgning på de hændelser, der finder sted.

 

Arbejdsmiljøkoordinator Anja Frøkjær orienterede efterfølgende kort om den prøvehandling, der er igangsat for strukturerede og dybdegående analyser af de mest alvorlige hændelser (VTC 5+). Formålet er at arbejde proaktivt, således der kan forebygges fremadrettet og sikre involvering på flere niveauer, bl.a. arbejdsmiljøgruppen, ledelse og de berørte medarbejdere i det omfang, dette er muligt. Prøvehandlingen evalueres primo 2018.

 

HMU tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-3-17

9. Orientering om Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

10. Orientering om de store byggerier

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med de to byggeprojekter i Gødstrup og Skejby.

 

Beslutning

Skejby

Byggeriet skrider planmæssigt frem. Der blev orienteret om, at fordelingen af sengepladserne er ændret, hvilket har betydning for den måde, hvorpå arbejdet tilrettelægges.

 

Der fremkom et konkret spørgsmål om mulighederne for at etablere to sluser. HMU besluttede, at de konkrete drøftelser herom foretages i de relevante fora for flytningen.

 

Gødstrup

Byggeriet skrider planmæssigt frem. Beslutningen om særlige pladser får betydning for, hvordan stuerne konkret indrettes. HMU besluttede, at de konkrete drøftelser herom foretages i de relevante fora for flytningen.

 

HMU tog med ovenstående orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

11. Mødeplan 2018

Det indstilles, at HMU

 • godkender mødeplan for 2018.

Sagsfremstilling

Forslag til mødeplan for 2018:

 

 • mandag den 22. januar 2018
 • onsdag den 18. april 2018
 • torsdag den 14. juni 2018
 • torsdag den 6. september 2018
 • mandag den 22. oktober 2018
 • onsdag den 28. november 2018

 

Beslutning

HMU godkendte mødeplanen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

12. Eventuelt

Beslutning

Intet til eventuelt.

Tilbage til toppen