Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 19. januar 2017 kl. 11:30
i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-44-15

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Det indstilles, at HMU

 •  godkender dagsordenen for HMU mødet den 19. januar 2017.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

Afbud til mødet:

Anni Rasmussen

Rose-Marie Mollerup

Anja Frøkjær

 

Lars Aagaard Bank er blevet valgt som afløser for Jan Otkjær (FTR DSR).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-44-15

2. Godkendelse af referat af HMU mødet den 15. december 2016 (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referatet fra HMU mødet den 15. december 2016.

Beslutning

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-44-15

3. Høring vedr. Psykiatriplan 2017 (20 min)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter Psykiatriplan 2017 med henblik på, at der skal udarbejdes et høringssvar.

Sagsfremstilling

Psykiatriplan 2017 er i høring, og HMU for Psykiatri og Social er høringspart, hvorfor der på baggrund af udvalgets drøftelser skal udarbejdes et høringssvar.

 

Høringssvaret formandgodkendes inden fremsendelse og sendes efterfølgende til udvalgets orientering.

Beslutning

Der er lavet udkast til ny psykiatriplan, som er sendt i høring. Der er ingen dato på, da den er tænkt som en overordnet plan med afsæt i årsplaner.

 

Der var i udvalget uklarhed omkring den nye type psykiatriplan der er lavet, men der blev på mødet foretaget en gennemgang af planen og dens opbygning.

 

Denne psykiatriplan beskriver, hvor man gerne vil hen, og der er tale om en overordnet strategi. Den går ikke ud på at afspejle verden, som den ser ud i dag, og den går heller ikke ud på, hvad vi kan gøre indenfor rammerne i dag.

 

Der er 23 strategier beskrevet for at nå de 8 nationale mål, og det er dem, der kan diskuteres, og medarbejderne skal komme med bud på hvilke strategier, der evt. skal justeres/ændres eller, hvis man ikke tror på, at de vil gavne i forhold til at opfylde målene. Det er strategierne for at opfylde de 8 nationale mål, som HMU kan påvirke.

 

Det efterspørges, hvorvidt man bør lave noget, der retter sig mere mod den samlede psykiatri. Der kommer en tilsvarende plan for socialområdet, som skal diskuteres det kommende år, hvorfor den ikke omhandler socialområdet.

 

Det søges at lave et fælles høringssvar fra HMU ud fra udvalgets samlede bemærkninger.

 

Den nye psykiatriplan dagsordensættes igen på et senere HMU-møde (20 min) sammen med handleplanen for 2017. I årsplan 2017 ligger en prioritering af strategierne, da det ikke er muligt at arbejde med alle strategierne på samme tid. Denne prioritering, som udmøntes i en årsplan - næste gang for 2018 - inviteres HMU til at diskutere i slutningen af 2017.

 

Sidst i 2017 skal det drøftes i HMU, hvad der konkret skal peges på i handleplanen for 2018. Samme drøftelse skal der også være i AL-kredsen, og det skal gerne afspejle de problemer, vi står med.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-44-15

4. Økonomi og aktivitet (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status på økonomi og aktivitet.

Beslutning

Jf. slides vedr. Psykiatrien:

Samlet set skønnes det, at der er 0 til 2,1 mio. kr. i underskud. Der er afslutning på regnskab den 20. januar 2017.

De centrale fællespuljer skaber et underskud, og der er overskud på de psykiatriske afdelinger. Det er ikke tilfredsstillende.

 

Socialområdet:

Tallene foreligger ikke endnu, men der forventes ikke underskud.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

5. Høring om mangfoldighedspolitik (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter, om der er yderligere bemærkninger til det tidligere afsendte høringssvar fra Formandskabet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en revideret mangfoldigheds-politik.

 

På baggrund af input fra regionsrådet og en bred vifte af leder- og medarbejder-repræsentanter er der udformet vedlagte udkast, som hermed sendes i høring til Hoved-MEDudvalgene.

 

Udkastet et udformet med input fra blandt andet regionsrådet, Regions-MEDudvalget, Hoved-MEDudvalgenes formandskaber og relevante lederfora inkl. direktionen, Lederforum for HR og HR-chefkredsen.

 

Det foreliggende udkast og høringsprocessen er drøftet og aftalt med Regions-MEDudvalget.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

6. Udpegning af HMU-repræsentant til arbejdsgrupper (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • udpeger ny HMU-repræsentant til de fora, hvor Jan Otkjær har været repræsenteret.

Sagsfremstilling

HMU-medarbejderrepræsentant Jan Otkjær, Regionspsykiatrien Viborg/Skive er pr. 1. januar 2017 stoppet som FTR (DSR).

Jan har som HMU-medarbejderrepræsentant været valgt ind i diverse fora/arbejdsgrupper, og der skal derfor vælges en ny HMU-medarbejderrepræsentant.

 

Det drejer sig om følgende mødefora:

 • Arbejdsgruppe vedr. Kompetenceudviklingsstrategi
 • Underudvalg vedr. sammenflytningen i Gødstrup
 • Styregruppe for sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social

 

I forhold til HMU er Lars Bank suppleant for Jan, og Lars og deltager i HMU-møderne frem til næste valg.

Beslutning

Der blev fundet følgende afløsere:

 • Arbejdsgruppe vedr. Kompetenceudviklingsstrategi - Lars Aagaard Bank
 • Underudvalg vedr. sammenflytningen i Gødstrup - Lars Aagaard Bank
 • Styregruppe for sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social - Jesper Priskorn

 

De vil begge modtage kalenderinvitationer til møder samt mødemateriale.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-44-15

7. Orientering om de store byggerier (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med de 2 byggeprojekter i Gødstrup og Skejby.

Beslutning

Gødstrup:

Der er en tvist mellem region og rådgivere omkring indholdet i projektforslaget.

Næste skridt er at afholde et udbud for totalentreprisen.

 

Risskov:

Byggeriet er færdig til estimeret tid, dvs. medio 2018 med indflytning i efteråret 2018.

HMU-udvalget inviteres til rundvisning for HMU i august måned.

 

Der har været afholdt Cafémøde for interesserede medarbejdere vedr. byggeriet den 18. januar 2017, og det var en positiv oplevelse. Medarbejderne havde nogle gode aspekter, som ledelsen vil tage med i den videre proces. Bl.a. nogle af de faser, der er efter flytningen, der skal tages hånd om. Stemningen var præget af positiv nysgerrighed omkring de nye rammer.

 

Der er flere af udvalgets medlemmer, der ikke har set invitationen til cafémødet. Til næste cafémøde vil man gøre invitationen/udmeldingen tydeligere.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-55-15

8. Orientering om Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Medarbejdersiden udtrykker undren over, at AT først kommer med et strakspåbud to måneder efter en hændelse på Afdeling P på AUH Risskov, hvor en medarbejder var udsat for et voldsomt overfald. Hvorfor er der forskel på reaktionstiden overfor psykiatrien sammenlignet med det private f.eks. på en byggeplads.

 

PSL har talt med AT tilsynschef omkring påbuddet. Den måde vi handler på ved sådanne hændelser – behandling i det lokale AMO system - er ikke tilstrækkeligt. Det skal gøres mere systematisk og ud fra en anden metode, som det gøres ved UTH. PSL vil komme med et forslag hertil.

 

Påbud knyttes i højere grad til enkeltbeboere, som giver udfordringer i forhold til hvordan de skal håndteres. Der opstår af og til dilemmaer imellem AT og socialtilsynet, når beboerne/patienterne skal håndteres.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

9. Rundvisning på DNU (5 min)

Det indstilles, at HMU

 • tager til efterretningen, at der er rundvisning på DNU, Skejby for HMU Psykiatri og Social den 25. august 2017.

Sagsfremstilling

Der har været fremsat ønske om, at Psykiatri og Socials Hoved-MED-udvalg, kan få en rundvisning på DNU i Skejby.

 

Der er derfor lavet aftale om rundvisning den 25. august 2017 kl. 13.00-15.00 plus tid til omklædning. Alle rundvisninger ligger på fredage for at undgå mindst mulige forstyrrelser for håndværkerne.

 

Der er reserveret pladser til HMU den 25. august, og der vil snarest tilgå HMU yderligere information om dette tilbud, herunder at HMU vil modtage en kalenderreservation i Outlook.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

10. Eventuelt (5 min)

Beslutning

Intet til eventuelt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-57-16

11. Temadrøftelse: Er der brug for ændringer i den måde vi bruger HMU på? (105 min)

Det indstilles, at HMU

 • afholder temadrøftelse i henhold til vedlagte program.

Sagsfremstilling

På det seneste HMU-møde den 15. december 2016 blev det besluttet, at der på det kommende HMU-møde skulle dagsordensættes en temadrøftelse om, hvorvidt der er brug for ændringer i den måde, vi bruger HMU på.

 

 

Beslutning

Oplæg ved Jurist Nina Skarum jf. slides.

 

Hvad er rammerne for HMUs kompetence?

HMUs kompetence svarer til PSLs kompetence, hvis det falder indenfor arbejdsmiljø, personaleforhold, arbejdsforhold, samarbejdsforhold.

 

Ledelsen har ledelsesretten, men ledelsen har pligt til at inddrage de ansatte.

 

Udgangspunktet er, at man frit kan referere, hvad der foregår i et MED-udvalg, medmindre man i enkelte sager pålægges tavshedspligt. Der skal orienteres om tavshedspligt, inden informationen gives, så man har mulighed for at sige fra.

 

Der er gensidig informationspligt.

 

Opsamling på 1 gruppedrøftelse:

Spørgsmål 1: Hvordan forstår I HMUs opgave hver især? (afrapportering på plancher)

 • Processer/idéudvikling
 • Hvornår kan man bede HMU om hjælp?
 • Udarbejdelse af politikker
 • Flyvehøjde
 • Bindeled mellem ledelse og medarbejdere
 • Bringe 'noget' ind til drøftelse evt. som udgangspunkt for fælles læring
 • Storebror for LMU
 • Kvalificere ledelsens beslutninger
 • HMU bred pensel retningsgivende
 • Viden om hvad der sker, og hvad der skal ske
 • Slå blikket op
 • Budget, fravær, ændringer mm.
 • Skabe vilkår for alle
 • Behandle sager der kommer fra LMUer
 • Hvordan bliver vi bedre til at formidle til øvrige medarbejdere
 • Sikre læring af det der sker lokalt

 

Spørgsmål 2: Er det generelt de rigtige emner, der drøftes på møderne hvilke forventninger har I til emner? Skal HMU drøfte konkrete aktuelle emner, værdier, holdninger, eller....? (afrapportering på plancher)

 • Delvis manglende nærvær og vedkommendehed Dagsordenspunkter kan opdeles i: Orienteringspunkter, Høringssvar og lign., Pulsslag/tværgående temaer med aktualitet
 • Ja, men hvordan drøftes det? (tonen dialogen)
  f.eks. forhøjet pensionsalder, weekendarbejde, IT-teknologi
 • Skal HMU og LMU identificere og drøfte fælles overordnede problemer, dilemmaer og udfordringer?
 • Flere drøftelser af overordnede emner, der udspringer af noget lokalt
 • Behov for at vide mere om overordnede politiske beslutninger f.eks. de 8 nationale mål
 • Flere input inden beslutninger
 • Uklart hvad HMU skal bruges til hvem ejer mødet? (dagsordenspunkter..)
 • Hvordan bliver dialogen mere fri? Er formøderne med til at kvalificere møderne?
 • Gruppedrøftelse fremmer lysten til at sige noget.
 • Orientering om 'nyheder' i PS
 • Inddrages i god tid i forhold til løsninger
 • Orientering/drøftelse ved organisationsændringer
 • Fokus på at være med til at kvalificere
 • Gøre sig umage med at forstå hinanden

 

 

Opsamling på 2. Gruppedrøftelse:

Spørgsmål 3: Hvor langt ned i maskinrummet skal HMU inddrages hvad skal medarbejdere og ledere være med til at beslutte og bakke op om? (mundtlig afrapportering)

 

Overvejelser og ideer bør kunne diskuteres/drøftes, såfremt der er gensidig tillid, som f.eks. i dagens drøftelse vedr. Psykiatriplan 2017

 

Risskov er et lokalt problem, som er svært at diskutere i HMU - LMUerne har ikke diskuteret problemerne i Risskov, og det er et problem, at det ikke kommer frem i MED-systemet. Er der tillid nok til at bruge de organer, der er, til at komme frem med de bekymringer der er, i stedet for fyraftensmøder mm.

 

Bredere diskussioner f.eks. HMUs forventninger til LMUerne, og hvordan sikrer man, at medarbejderne kan holde til at være på arbejdspladsen, til de er 67/71 år - livsfasepolitik i fredstid? Det er udfordringer, vi kommer til at stå overfor i fremtiden, men man kan have en mere proaktiv tilgang til dem ved at sætte sådanne ting på dagsordenen. F.eks. også digitalisering - om 10 år ser verden helt anderledes ud, og hvad vil det betyde for os?

 

HMU skal ikke helt ned i maskinrummet, men der skal være orientering, om hvad der sker, så der ikke skal læses om ukendte sager i pressen.

 

HMU skal ikke ind lokalt i et LMU og drøfte en lokal problemstilling, men hvis der er noget, der går på tværs (også på tværs af socialområdet og psykiatrien) kan det løftes til HMU niveau. Kunsten er at finde det generelle i det enkelte/specifikke.

 

Som medarbejder og TR kan man komme i et dilemma, hvis noget er underlagt tavshedspligten. PSL har et ønske om at inddrage HMU på et langt tidligere tidspunkt, forudsat man kan bruge lukkede dagsordenspunkter. Medarbejderne ønsker, at en eventuel tavshedspligt ville være tidsbegrænset. Hvis noget, der er tavshedsbelagt, kun omfatter en mindre kreds, kan man nøjes med at inddrage dem.

 

 

Spørgsmål 4: Skal vi ændre på formen for afvikling af møderne og i givet fald, hvordan skal mødeformen så være?  (mundtlig afrapportering)

 

Forslag: Brug den første time af hvert HMU-møde til at bringe aktuelle ting på banen uden forberedelse, f.eks. situationen i Holstebro eller Risskov, eller PSL har brug for input.

 

Nogle emner kan ikke nå at blive drøftet, inden beslutningen er truffet.

 

Flere ekstraordinære møder, hvis der er en særlig sag/emne.

 

Alle skal gøre sig umage med at forstå hinanden og udvise tillid, fælles visioner for samarbejdet.

 

Er formøderne godt for noget? Bør der være mere fælles tid i stedet.

 

Opdeling af Social og Psykiatri? 

 

Næste skridt:

Temadrøftelsen bliver gennemført i 2 tempi. Den første del af temadrøftelsen er nu gennemført, og der bliver samlet op på ovenstående refleksioner fra gruppedrøftelserne og de konkrete forslag. Formandskabet udvælger 2-4 ting, som skal drøftes med det nye HMU.

 

Den anden del af temadrøftelsen bliver en ny diskussion med det nye HMU om samme emne

Tilbage til toppen