Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 22. januar 2018 kl. 11:30
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-46-17

1. Godkendelse af dagsorden (12.00 - 12.05)

Det indstilles, at HMU

 •  godkender dagsordenen for HMU-mødet den 22. januar 2018.

Beslutning

HMU godkendte dagsordnen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

2. Godkendelse af referat af HMU-mødet den 15. december 2017 (12.05 - 12.10)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referat fra HMU-mødet den 15. december 2017.

Beslutning

HMU besluttede at godkende referatet fra HMU-mødet d. 15. december 2017.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

3. Temadrøftelse (12.10 - 13.10)

Det indstilles, at HMU

 • afholder temadrøftelsen

Sagsfremstilling

Temaet for denne temadrøftelse er 'Rekruttering'. Som aftalt i forbindelse med forrige møde er det HMU-formandskabet, der har udvalgt temaet, ligesom de faciliterer drøftelserne på selve mødet.

Psykiatri og Social står overfor flere aktuelle udfordringer i forhold til at sikre de rigtige kompetencer til at løse opgaverne. Dette tema vil derfor have fokus på, hvordan vi arbejder med rekruttering. Formålet er at få identificeret de elementer, som har betydning for rekrutteringen samt give inspiration til hvordan vi vil arbejde videre med temaet.

Beslutning

HMU besluttede på baggrund af gruppedrøftelserne, at der skal være fokus på følgende to områder på næste HMU møde (18. april), hvor temaet drøftes igen:

 

Data til understøttelse af drøftelsen – herunder bl.a. (hvis disse forefindes):

 • Løn
 • Personale flow
 • Aldersprofil
 • Opslag af fuldtids- og deltidsstillinger
 • Geografiske forskelle samt opdeling på afdelinger/specialområder

 

Fastholdelse – herunder:

 • De konstaterede geografiske forskelle
 • Psykiatriens og socialområdets image
 • Evt. oplæg om de gode erfaringer lokalt

 

HMU-formandskabet arbejder videre med den konkrete planlægning af temadrøftelsen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

4. Repræsentanter til arbejdsgruppen til kommende temadrøftelse (13.10 - 13.15)

Det indstilles, at HMU

 • beslutter repræsentanter til arbejdsgruppen til den kommende temadrøftelse.

Sagsfremstilling

Til den kommende temadrøftelse i HMU skal der vælges to repræsentanter fra psykiatriområdet og to repræsentanter fra socialområdet til at indgå i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal:

 • være ansvarlig for at sætte et tema/emner på dagsordenen til næstkommende temadrøftelse
 • facilitere selve processen på mødet i HMU.

Beslutning

HMU besluttede at udpege Henrik Ørskov, Helene Lynøe, Karna Stichelbout og Hans Henrik Christensen.

 

Arbejdsgruppen skal bl.a. komme med oplæg til temaer på kommende HMU møder. HMU bemærkede i den forbindelse, at et tema kunne være en drøftelse af HMU's rolle. Dette tilføjes bruttolisten over eventuelle emner til temadrøftelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-173-09

5. Drøftelse af sygefraværspolitik efter LMU høring (13.15 - 13.35)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter og godkender den nye reviderede sygefraværspolitik

Sagsfremstilling

Den nye sygefraværspolitik, samt tilhørende retningslinjer, har nu været i høring ude i LMU'erne.

 

HR har på baggrund af de indkomne høringssvar revideret politik og retningslinje til endelig godkendelse hos HMU.

 

 

Beslutning

Julie Witt fra HR orienterede om ændringer.

 

HMU gav bemærkninger til udkast til sygefraværspolitik og tilhørende retningslinje. Med disse bemærkninger blev sygefraværspolitikken og den tilhørende retningslinje godkendt.

 

Den nye sygefraværspolitik erstatter den gamle.

 

HMU bemærkede desuden, at det er vigtigt at fastholde dialogen mellem leder og medarbejder i forbindelse med sygefravær – og at begge parter har et ansvar i forhold til at sikre dette.

 

HMU besluttede, at der om ca. et år skal ske en evaluering af sygefraværspolitikken.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-17-17

6. Arbejdsbeklædning i psykiatrien (13.35 -13.55)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter indførelse af arbejdsbeklædning i psykiatrien.

Sagsfremstilling

På HMU-mødet den 16. juni blev der orienteret om, at der igangsættes et arbejde med at undersøge beslutningsgrundlaget for eventuel indførelse af arbejdsbeklædning i psykiatrien.

 

Siden har der været afholdt høring i LMU'erne i psykiatrien og de tværfaglige specialeråd i perioden september - december 2017. Disse høringssvar er vedhæftet.

 

Der er udarbejdet et notat, der beskriver beslutningsgrundlaget vedrørende arbejdsbeklædning i psykiatrien. Notatet er omfattende, og opstiller følgende tre scenarier, som beslutningen om arbejdsbeklædning kan tage udgangspunkt i:

 • Indførelse af arbejdsbeklædning for alle medarbejdere i psykiatrien.
 • Indførelse af arbejdsbeklædning i de stationære afsnit.
 • Ikke indførelse af arbejdsbeklædning.

 

Der er overordnet mange gode argumenter for indførelse af arbejdsbeklædning i psykiatrien.  Med de nye fælles akutmodtagelser bliver psykiatriens medarbejdere i stigende grad en del af somatikkens professionelle rum med krav til hygiejne, behov for professionel genkendelighed og synlighed mv. Den overordnet tendens i høringssvarene viser, at der anbefales en differentieret tilgang til indførelse af arbejdsbeklædning, hvor det ønskes indført i stationært regi men ikke i ambulant regi.

 

Indførelse af arbejdsbeklædning vil dog samtidig kræve nogle større økonomisk udlæg. Dette dels til anskaffelse af tøj, men derudover også til anlægsomkostninger ved udvidelse af eksisterende rammer. I forbindelse med anskaffelse af arbejdsbeklædning vil der være en engangsudgift på cirka 14. mio. kr. ved indførelse af arbejdsbeklædning i både ambulatorium og sengesafsnit, imens udgiften vil være i omegnen af 10. mio. kr. hvis det udelukkende gøres i sengesafsnittene.

 

Foruden omkostninger i form af indkøb og vedligeholdelse af arbejdsbeklædning, vil der også være omkostninger til anskaffelse af garderobeskabe samt etablering af omklædningsrum, bad mv. Disse penge ville skulle findes i anlægsbudgettet. Hvis man ser bort fra engangsbeløbet for anskaffelse af arbejdsbeklædning, vil man hvert år have en ekstraomkostning på ca. 1.4 mio. kr., hvis man indfører arbejdsbeklædning og modregner besparelsen på beklædningstillægget. Disse penge ville skulle findes i driftsbudgettet.

 

HMU bedes drøfte og give input til, om man ønsker arbejdsbeklædning indført i psykiatrien.

Beslutning

HMU drøftede arbejdsbeklædning i psykiatrien og afgav bemærkninger. På baggrund af drøftelsen anbefalede HMU ikke en generel beslutning om, at arbejdsbeklædning introduceres i psykiatrien.

 

Løsning af konkrete problemstillinger i forhold til arbejdsbeklædning håndteres lokalt. Der udarbejdes et brev om dette til de lokale MED-udvalg hos psykiatrien og socialområdet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

7. Regnskab 2017 og budget 2018/19 (13.55 - 14.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab 2017

 

Regnskabet for 2017 nærmer sig afslutning.

 

Der gives på mødet en orientering om det forventede regnskabsresultat for 2017.

 

Der eftersendes bilag med det forventede regnskabsresultat på psykiatri- og socialområdet.

 

Budget 2018/19

 

Regionsrådet vedtog den 27. september 2017 budgettet for 2018 for Region Midtjylland. Der er i budget 2018 afsat en ramme på 10 mio. kr. varigt til psykiatrien.

 

Det fremgår af budgetforliget, at de 10 mio. kr. tænkes anvendt til følgende formål:

 • Etablering af 32 særlige pladser til patienter med svære psykiske lidelser
 • Samarbejdsprojekt med Aarhus Kommune om Borgernes Psykiatrihus
 • Etablering af Psykiatrien i Nordvest
 • Pres på sengeafdelingerne
 • Den intensiverede indsats for at nedbringe tvang
 • Øget indsats over for tidligere udsendte ramt af post-traumatisk stress syndrom (PTSD).

 

I konstitueringsaftalen for regionsrådet for perioden 2018-2021 blev det aftalt, at "der findes yderligere minimum 15 mio. kr. til et løft af psykiatrien i 2018. Disse midler går til flere senge, bedre personalenormeringer, psykiatrihuse i samarbejde med kommunerne m.v."

 

Der gives på mødet en status for budget 2018/19.

Beslutning

HMU drøftede orienteringen og tog den til efterretning.

 

Resultatet på socialområdet ser ud til at være i balance med et overskud. Der forventes ligeledes et mindre overskud på psykiatriområdet.

 

HMU bemærkede, at man ønskede økonomidata fremsendt inden mødet, såfremt at disse forefindes i en kvalitetssikret form, hvilket ikke var tilfældet ved dette møde.

 

HMU's rolle, vedrørende drøftelse af økonomi og regnskab samt detaljegrad ved data, vil blive tilføjet til bruttolisten over emner til kommende temadrøftelser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-77-1-16

8. Opgørelse fuldtids- og deltidsbeskæftigede PS (14.10 - 14.20)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter opgørelsen.

Sagsfremstilling

Danske Regioners bestyrelse vedtog i 2014 en politik om fuld tid.
Med en ny fælles politik om fuldtid ønsker regionerne at ændre kulturen på de regionale arbejdspladser.

I dag arbejder knap seks ud af ti medarbejdere i regionerne på fuldtid. Målet med den nye politik er, at i år 2021 er dette ændret til, at otte ud af ti arbejder på fuldtid.

 

Formandskabet i HMU har bedt om at få en opgørelse af, hvordan det ser ud med implementeringen af Danske Regioners politik om at nå en andel på 80 procent i fuldtidsbeskæftigelse.

 

Koncern HR opgør hvert år hvordan det ser ud med fordelingen af fuldtids og deltidsbeskæftigede i hele regionen.

 

Seneste personaleredegørelse er fra 2016, og er opdateret i juni 2017.

 

Psykiatri og Social havde historisk fra november 2013 til november 2014, et markant fald i andelen af fuldtidsbeskæftigede fra 64,1 til 61,3 procent. Det skyldtes en omlægning af fast timelønnede med under 8 timer pr. uge fra den 1. september 2014, blev ansat som månedslønnede, og i modsætning til tidligere dermed indgår i statistikken.

 

Der har dog i PS fra november 2015 til november 2016 (nyeste tal) været en mindre stigning fra 61,2 procent (NOV 2015) til 61,4 procent (NOV 2016) af fuldtidsbeskæftigede.

 

Et ikke endnu officielt tal for november 2017 for hele PS er på 62,1 procent.

 

Andelen af fuldtidsbeskæftigede i PS er derfor lige så stille på vej op.

 

På regionsniveau ligger Psykiatri og Social med den tredje højeste andel af fuldtidsbeskæftigede i Region Midtjylland, med AUH som højdespringer med 68,7 procent og Regionshospitalet Randers som nummer to med 62,9 procent.

 

I Psykiatri og Social har de specialiserede socialområder et gennemsnit på 55,1 procent i november 2016. De psykiatriske afdelinger er på 64,65 procent for samme periode. Serviceafdeling er på 66,4 procent og centralkøkkenet er på 74 procent.

Beslutning

HMU drøftede opgørelsen og bemærkede, at man ønskede data for antal fuldtidsansatte og deltidsansatte fordelt på afdelinger og specialområder samt, hvis muligt, data for opslåede fuldtids- og deltidsstillinger.

HMU besluttede, at disse data kan indgå i HMU's temadrøftelse om rekruttering, som afholdes på HMU-mødet den 18. april 2018.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-26-16

9. Orientering/status på prøvehandlingerne på AUH, Risskov (14.20 - 14.30)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I vedlagte oversigt ses status per 19. december 2017 på initiativerne igangsat vedr. arbejdsmiljøet på afdelingerne P og Q i Risskov.

 

Initiativerne er opdelt i 'De afdelingsvise opgaver, herunder opgaver i LMU-regi', hvor arbejdet med initiativerne er forankret i den enkelte afdeling, og i 'Styregruppens fælles initiativer', hvor arbejdet med initiativerne er foranket i styregruppen.

Oversigten opdateres på hvert styregruppemøde, hvor de enkelte initiativer markeres i kategorierne 'Er realiseret/besluttet/afsluttet', 'Afprøves' og 'Undersøges'.

 

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at der fortsat forestår en endelig fortolkning af aftalen omkring sygeplejestuderende.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-1-17

10. Arbejdsulykker og politianmeldelser 2016-2017 fra LMU'erne (14.30 - 14.40)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I de vedlagte bilag er der opgørelser over LMU'erne over arbejdsulykker og politianmeldelser for 2016 og 2017.

 

Socialområdet

Der er et lille fald i det samlede antal ulykker fra 212 i 2016 til 201 i 2017. Fraværsulykkerne falder i samme periode fra 101 til 88. Tallene for fysisk og psykisk vold er uændrede.

 

Der er en stigning fra 37 til 85 politianmeldelser samlet set på Socialområdet fra 2016 til 2017.

Specialområdet Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge har en stigning fra 7 til 18. Specialområde Hjerneskade har et fald fra 10 til 1 anmeldelse.

 

Psykiatriområdet

Antallet af ulykker er stort set uændret fra 2016 til 2017. Der er et mindre fald i fraværsulykkerne. Tallet for fysisk vold er stort set uændret. Tallet for den psykiske vold er faldet fra 29 til 18 i perioden.

 

Der er en stigning fra 51 til 60 politianmeldelser samlet set i Psykiatriområdet fra 2016 til 2017.

Regionspsykiatrien Midt har den største stigning fra 0 anmeldelser i 2016 til 13 i 2017.

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning.

Der ses bl.a. en stigning i antallet af politianmeldelser fra 2016 til 2017. Dette er mest markant på socialområdet. Det vides ikke hvorfor dette er tilfældet, men det skyldes forventeligt flere faktorer. Blandt andet, at VTC anvendes i højere grad, hvilket er med til at skabe synlighed over episoder med vold og trusler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-69-17

11. Orientering om Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social (14.40 - 14.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning.

 

Der blev i den forbindelse kort orienteret om en afdelings overtrædelse af arbejdsmiljøloven uden påbud, da afdelingen havde handlet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

12. Orientering om de store byggerier (14.45 - 14.50)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med de 2 byggeprojekter i Gødstrup og Skejby.

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

13. Eventuelt (14.50 - 14.55)

Beslutning

Der var intet til eventuelt.

Tilbage til toppen