Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 26. februar 2019 kl. 11:30
i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-105-18

1. Godkendelse af dagsorden (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 •  godkender dagsordenen for HMU-mødet den 26. februar 2019.

Beslutning

Næstformændene bød velkommen til mødet og til ny formand direktør Tina Ebler, som takkede for velkomsten og bemærkede, at hun ser frem til et godt samarbejde med HMU.

 

Medarbejdersiden havde en række punkter til eventuelt (se under eventuelt).

 

Konklusion

 • HMU besluttede at godkende dagsordenen.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-46-17

2. Godkendelse af referat af HMU-mødet den 28. november 2018 (12.05-12.10)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referat fra HMU-mødet den 28. november 2018.

Beslutning

Konklusion

HMU besluttede at godkende referatet fra mødet den 28. november 2018.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

3. Godkendelse af årshjul 2019 (12.10-12.15)

Det indstilles, at HMU

 • godkender årshjulet for HMU-møderne i 2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et årshjul, som viser hvornår kendte og/eller faste punkter forventes drøftet i 2019.

Beslutning

Årshjulet er baseret på tidligere årshjul samt viden om forventede punkter på nuværende tidspunkt. Tidspunkter for afholdelse af møder er i efteråret 2018 godkendt af HMU. Der vil forventeligt blive afholdt ekstraordinært HMU i august i forhold til afgivelse af høringssvar til budget 2020.

 

Konklusion

HMU besluttede at godkende årshjulet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

4. Regeringens sundhedsudspil (12.15-12.45)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter regeringens udspil til ny sundhedsreform.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 16. januar fremlagt et udspil til en ny sundhedsreform. I dette foreslås følgende:

 

 • Den overordnede politiske retning for sundhedsvæsenet fastsættes nationalt. En årlig udviklingsplan skal udstikke retningen for sundhedsvæsenet.
 • En ny national myndighed – Sundhedsvæsen Danmark (placeret i Aarhus) – skal være en drivkraft for at udvikle sundhedsvæsenet i hele landet og koordinere tværgående løsninger.
 • Fem nye sundhedsforvaltninger, som overtager regionernes sundhedsopgaver – med samme geografiske inddelinger som de nuværende fem regioner. Regionsrådene nedlægges.
 • 21 nye sundhedsfællesskaber skal styrke det lokale samarbejde om sundhed. Sygehusene skal fortsat løfte de mest specialiserede behandlinger, og de får en mere udadvendt rolle over for kommuner og praktiserende læger.
 • Socialområdet overgår til kommuner.

 

Der er endnu ikke politisk besluttet noget i forhold til reformens indhold. Det er derfor ikke til at sige, hvad den reelt kommer til at betyde for det regionale socialområde og de psykiatriske afdelinger. Udspillet fylder dog i mediebilledet, og det kan samtidigt også være udfordrende, som medarbejder at arbejde i en organisation, som måske snart skal ændres markant. Der ønskes derfor en drøftelse i HMU om, hvad udspillet på nuværende tidspunkt betyder for den måde vi arbejder på. Hvordan kan vi sikre, at vi fortsat yder en høj faglig ydelse til borgerne og patienterne set i lyset af udspillet til sundhedsreformen.

Beslutning

Punktet er kommet på dagsordenen, da sundhedsudspillet kan være med til at skabe usikkerhed blandt medarbejdere. Der er dog tale om et udspil, og det vides derfor ikke, hvad det kommer til at betyde for hverken psykiatrien eller socialområdet. På nuværende tidspunkt er der noget der tyder på, at socialområdet ikke er med i de indledende forhandlinger om udspillets indhold, som er gået i gang nu. Samtidigt forlyder der meldinger om, at psykiatrien skal forblive samlet.

 

I forbindelse med fakta omkring udspillet fremgår det, at der på landsplan er omkring 64 regionale tilbud på socialområdet. For Region Midtjyllands vedkommende er et specialområde talt med, som et tilbud. Dermed er tallet 64 misvisende, da specialområderne består af mange tilbud i Region Midtjylland – 62 i alt ved den seneste opgørelse.

 

Danske Regioner har sammen med de fem regioner lavet et fakta-ark, som beskriver forskellige tal og data på socialområdet samt et notat, som viser den høje specialisering på området. Formålet med dette er, at debatten og forhandlinger tager udgangspunkt i de reelle fakta.

 

Kommunerne reagerer meget forskelligt på udspillet. Nogle mener de godt selv kan håndtere det specialiserede socialområde, mens andre ser markante udfordringer ved at skulle drive det selv.

 

Kort sagt vides det ikke, hvad der kommer til at ske med psykiatrien og socialområdet. Forventningen er dog, at der – uafhængigt af resultatet ved et folketingsvalg – kommer til at ske ændringer. Indtil det er mere klart, hvad disse indebærer, anbefales det at man arbejder videre, som man plejer. Man reagerer dog forskelligt i situationer med usikkerhed omkring sin arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at man som kollega og leder er opmærksomme på dette.

 

Det blev bemærket, at udspillet og usikkerheder omkring dette kan have konsekvenser for rekruttering og fastholdelse.

 

Konklusion

HMU besluttede at drøfte udspillet til ny sundhedsreform og bemærkede i den forbindelse følgende:

·         at man arbejder videre, som man plejer til gavn for patienten og borgeren

·         at støtte op om kollegaer, der føler stor usikkerhed på grund af udspillets indhold

 •  at være opmærksomme på eventuelle konsekvenser for rekruttering og fastholdelse.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

5. Regnskab 2018 (12.45-13.15)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter regnskabet for 2018.

 

 

 

Sagsfremstilling

Socialområdet:

Socialområdets regnskabsresultat for 2018 fremgår af det medfølgende bilag.

 

Psykiatrien:

Psykiatriens regnskabsresultat for 2018 fremgår af det medfølgende bilag. 

 

Beslutning

Socialområdet

Regnskab 2018 for socialområdet blev gennemgået via slides af socialdirektør Ann-Britt Wetche. Regnskabet viser et positivt resultat for socialområdet i 2018. Der ses en stor efterspørgsel generelt til trods for enkelte steder med vigende belægning.

 

Som udgangspunkt er der ikke planer om tilbageføring af midler til kommunerne. Dog vil der blive tilbageført 5 mio. kr. i forhold til de sikrede pladser. Dette skyldes den måde resultater på det sikrede område opgøres på nationalt.

 

Overskud på plus 3% kan overføres til næste år af specialområderne. Det er op til lokal ledelsesmæssig beslutning i forhold til disponering af midler – herunder vedrørende overført overskud. I den forbindelse kan LMU inddrages.

 

Der er en kontinuerlig proces i gang på socialområdet med at tilpasse området til efterspørgslen. Det betyder bl.a. at der steder med vigende efterspørgsel, kan forekomme lukninger, men også at der oprettes nye pladser og tilbud hele tiden, da der netop nu generelt set opleves en høj efterspørgsel.

 

HMU udtrykte ønske om, at der udarbejdes et overblik over udvidelse/oprettelse af nye pladser på socialområdet. Dermed vil den positive historie også kunne ses, fremfor at der blot tales om lukninger.

 

Psykiatri

Regnskab for psykiatrien 2018 blev gennemgået via slides af direktør Tina Ebler. Samlet set ser det positivt ud, da der er uforbrugte midler på ca. 13 mio kr. Dette skyldes primært uforbrugte midler hos fællespuljer og administration, da der ses et merforbrug i forhold til de psykiatriske afdelinger. De uforbrugte midler kan bl.a. henføres til et lån fra koncernen til forventede merudgifter pga. flytning. Lånet bevares i første omgang, som sikkerhed i forbindelse med flytning til Gødstrup.

 

Der ses store forskelle ift. de enkelte psykiatriske afdelinger. De steder hvor der ses et større merforbrug, er der igangsat lokale tiltag med henblik på at håndtere dette. Merforbrug skyldes i høj grad lægemangel, som har resulteret i anvendelse af lægevikarer. Lægevikarlønninger er en markant udgift, som giver et stort forbrug, men alternativet ved ikke at anvende lægevikarer er, at der lukkes sengepladser. De store udgifter ved anvendelsen af lægevikarer er en problemstilling, der også ses på landsplan. Det er derfor noget, som også skal drøftes på psykiatridirektørmøderne.

 

Det blev bemærket, at HMU finder det yderst ærgerligt, at man er nødsaget til at anvende lægevikarer, da det er mange ressourcer, der kunne anvendes på faste stillinger i stedet. Det anerkendes dog, at der anvendes dyre lægevikarer, som en nødløsning, da det er svært at besætte faste stillinger. Et HMU-medlem fra medarbejdersiden bemærkede at forlydende om, at man som lægevikar har en ugeløn på ca. 44.000 kr., var yderst problematisk og uanstændigt.

 

HMU bemærkede desuden at anvendelsen af vikarer og personale med uddannelsesbaggrunde, der typisk ikke er anvendt tidligere, tyder på at der er en udfordring med rekruttering. Der er fuld opmærksomhed omkring disse udfordringer, og man arbejder aktivt på at håndtere dem ledelsesmæssigt. HMU bemærkede, at arbejdsmiljøet kan blive udfordret ved anvendelsen af mange vikarer.

 

HMU fandt regnskabet for Regionspsykiatrien Vest bekymrende og opfordrede til en særlig opmærksomhed på arbejdsmiljøet, da dette allerede nu opfattes som værende et problem lokalt.

 

Udfordringer med brug af vikarer og rekruttering håndteres mange steder, både på ledelsesniveau og i LMU’erne. HMU kan bidrage overfor ledelse og hinanden ved at udveksle erfaringer og viden samt bringe dette op i egen organisation. Det er vigtigt, at man i de formelle rammer og strukturer tager fat i problemer med arbejdsmiljø således det også bliver muligt at handle på dem. Ellers kan der hurtigt opstå rygter, der ikke kan handles på. I den forbindelse blev der opfordret til at udfylde TULE og APV.

 

Konklusion

HMU besluttede at drøfte regnskabet og bemærkede i den forbindelse følgende:

 • Der skal et overblik over udvidelser/oprettelser af pladser på socialområdet på et kommende HMU-møde
 • Brug af lægevikarer er en høj og ærgerlig udgift, men på nuværende tidspunkt nødvendig for at sikre den bedst mulige behandling af patienterne. Brug af vikarer kan også have betydning for arbejdsmiljøet.
 • At man som leder og medarbejder – herunder TR og AMR – anvender de formelle strukturer og rammer (som MED, AMO, ledelsen, TULE/APV etc.) til at skabe fokus på arbejdsmiljøproblematikker lokalt. Dermed vil der kunne handles på problematikkerne og rygtedannelse undgås
 • At rekruttering og fastholdelse drøftes på et kommende HMU.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

6. Regler for udbetaling af befordringsgodtgørelse ved kurser (13.15-13.45)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter befordringsgodtgørelse ved kurser.

Sagsfremstilling

Der blev på RMU møde den 4. februar 2019 - af medarbejdersiden - rejst en række spørgsmål vedrørende befordringsgodtgørelse i forbindelse med kurser - herunder obligatoriske og pålagte kurser, samt om godtgørelsen for disse skal udbetales efter høj eller lav takt. Der ønskes en drøftelse af dette i HMU med henblik på, at der opnås en fælles forståelse af befordringsgodtgørelse i Psykiatri og Social. Regional retningslinje og bilag er vedlagt til at understøtte drøftelsen.

 

Beslutning

Punktet ønskes drøftet af HMU, da der har været oplevet en forskellighed lokalt i forhold til udbetaling af befordringsgodtgørelse ved obligatoriske kurser. Drøftelse af spørgsmålet på RMU viste ligeledes forskelle på regionalt niveau.

 

RMU har besluttet at bede HR cheferne/personalecheferne kigge på spørgsmålet samt de beskrevne eksempler i notatet fra Koncern HR (bilag 2). Dette med henblik på at skabe tydelighed omkring, hvornår der er tale om obligatoriske kurser. HMU bemærkede, at der er forskel på kan og skal kurser samt, at udbetaling af befordringsgodtgørelse bør være ensartet i Psykiatri og Social.

 

Konklusion

HMU besluttede at drøfte punktet og at man afventer central udmelding fra RMU, hvorefter spørgsmålet kan drøftes igen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

7. Lukning af underudvalg vedr. DNU (13.45-14.00)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter hvordan HMU kan være med til at sikre drøftelse på tværs mellem ledelse og medarbejdere i Skejby vedr. problematikker omkring byggeriet og arbejdsmiljø.

Sagsfremstilling

Punktet er meldt ind af Jesper Priskorn, som har oplyst, at HMU underudvalg for DNU lukker ned fra marts 2019.

 

Der ønskes en drøftelse af, hvordan HMU kan være med til at facilitere at der sker en drøftelse af fælles problematikker omkring arbejdsmiljø etc. i Skejby, når dette er nødvendigt.

Beslutning

Det midlertidige HMU-Underudvalg for DNU skal efter planen ophøre fra marts 2019, da byggeriet i Skejby står færdigt. Det skaber dog bekymring blandt medarbejdere, som gerne vil sikre at der er et forum, hvor ledelse og medarbejdere på tværs kan drøfte problemstillinger i relation til AUH Psykiatrien, Skejby.

 

Der er igangsat forskellige tiltag, som skal forbedre de fysiske rammer og arbejdsmiljøet i Skejby. HMU ønsker dog, at dialogen mellem ledelse og medarbejdere om disse problemstillinger også finder sted i MED sammenhæng på tværs af de fire afdelinger.

 

Konklusion

HMU besluttede at drøfte punktet samt:

 • At det midlertidige underudvalg for DNU skal fortsætte til og med sommerferien, hvorefter det evalueres på et HMU-møde
 • At kommissorium justeres med fokus på formålsbeskrivelse, deltagere, og nedsættelse af mødefrekvens
 • At det nye kommissorium godkendes i HMU's formandskab. Efter et nyt HMU er konstitueret, skal det ligeledes godkendes der sammen med øvrige underudvalg.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-3-19

8. Arbejdsulykker og politianmeldelser 2017-2018 fra LMU'erne (14.00-14.15.)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om og drøfter opgørelserne fra LMU'erne.

Sagsfremstilling

I de vedlagte bilag er der opgørelser over LMU'erne over arbejdsulykker og politianmeldelser for 2017 og 2018.

Politianmeldelserne handler udelukkende om anmeldelser, hvor det er en patient, borger eller pårørende har været skadevoldende overfor en eller flere medarbejdere.  

 

Socialområdet

Mens det samlede antal ulykker er stort set uændret fra 2017 til 2018, er der et fald i fraværsulykkerne fra 88 til 77. Ulykker med psykisk vold er stort set uændrede, mens ulykker med fysisk vold er steget fra 57 til 64 ulykker.

 

Politianmeldelserne er steget fra 58 i 2017 til 68 i 2018.

 

Psykiatriområdet

Det samlede antal ulykker falder fra 255 i 2017 til 229 i 2018. Antal fraværsulykker er stort set uændrede. Der er et lille fald i ulykker med psykisk vold, og et større fald i ulykker med fysisk vold fra 90 ulykker i 2017 til 75 ulykker i 2018.

 

Politianmeldelserne er steget fra 60 i 2017 til 71 i 2018. 

Beslutning

Arbejdsmiljøkoordinator for HMU Anja Frøkjær orienterede om opgørelser over arbejdsulykker og politianmeldelser. Bl.a. ses det, at ulykker med fysisk vold er steget på socialområdet, mens der ses et fald i fraværsulykker. Det samlede antal ulykker på det psykiatriske område er desuden faldet. Det betyder ikke, at alle afdelinger oplever et fald. Det er dog positivt, at der ikke ses en stigning i 2018, da 2018 har været meget præget af nedbringelse af tvangsindgreb.

 

Politianmeldelser er steget ift. begge områder.

 

Der er en forholdsvis stor mængde ulykker, som er kategoriseret som "andet". Dette stemmer overens med den generelle tendens i hele Region Midtjylland. Det vides ikke, hvilke ulykker der er tale om i kategorien "andet", da det er en blandet kategori. Arbejdsmiljøkoordinator for HMU orienterede om, at man drøfter dette med anmelderfunktionen lokalt, og at der desuden sikres videndeling bl.a. ved at der afholdes erfamøder med de lokale arbejdsmiljøkoordinatorer.

 

Konklusion

HMU besluttede at drøfte punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-25-15

9. Orientering vedr. datapakker for arbejdsulykker og påbud fra Arbejdstilsynet 2012-2018 (14.15-14.30)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Datapakkerne er til orientering på dette møde, da de vil indgå i HMU's kommende arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 16. september 2019.

 

Ulykker

I Psykiatri og Social er der sket et fald i antal ulykker både med og uden fravær fra 2017 til 2018. I 2017 var der 200 ulykker med fravær mod 187 ulykker i 2018. I 2017 var der 258 ulykker uden fravær mod 249 ulykker uden fravær i 2018.

Udviklingen i antal ulykker i Psykiatri og Social afspejler den generelle udvikling i antal ulykker i Region Midtjylland, hvor der er et fald i ulykker med og uden fravær.

 

Der er imidlertid sket en stigning i Psykiatri og Social i ulykkerne med fravær for nyansatte fra 65 ulykker i 2017 til 76 ulykker i 2018. For Region Midtjylland er antallet af fraværsulykker blandt nyansatte stort set uændret.

 

Påbud fra Arbejdstilsynet

I Psykiatri og Social er der sket et markant fald i påbud fra Arbejdstilsynet fra 18 i 2017 til 2 i 2018, hvilket svarer til 0,10 påbud per besøg sammenlignet med 0,51 påbud per besøg i 2017. Arbejdstilsynet gav 11 vejledninger i 2017 og 4 i 2018. En medvirkende årsag til faldet i det samlede antal påbud og vejledninger kan være, at Arbejdstilsynet kun var på 20 besøg i 2018 mod 35 besøg i 2017.
I Region Midtjylland var der samlet set henholdsvis 0,68 og 0,71 påbud per besøg i 2017 og 2018. Der blev givet 32 vejledninger i 2017 og 25 i 2018. Arbejdstilsynets besøg i Region Midtjylland er steget fra 69 i 2017 til 77 i 2018.

 

Der er givet et påbud i psykiatriområdet om at forebygge vold og trusler i Klinik for Retspsykiatri, Regionspsykiatrien Midt. Det andet påbud er givet i Socialområdet på Granbakken Askegården, Specialområde Udviklingshæmning og ADHD om at sikre oplæring og instruktion af vikarer for at forebygge risiko for vold.

 

Grønne smileys fra Arbejdstilsynet

Koncern HR har trukket data for antal grønne smileys givet af Arbejdstilsynet. Tallene er udtryk for et øjebliksbillede og er trukket i starten af januar 2019. På det tidspunkt havde Psykiatri og Social 71 grønne smileys ud af regionens i alt 87 grønne smileys.

 

 

Beslutning

Arbejdsmiljøkoordinator for HMU Anja Frøkjær orienterede om datapakker for arbejdsulykker, samt at dette igen vil blive drøftet, når HMU afholder arbejdsmiljødrøftelse 16. september 2019.

 

Der blev desuden orienteret om påbud fra Arbejdstilsynet, hvor det fremgik at der bl.a. ses et fald i antal påbud i 2018. Dog ses der også færre besøg.

 

Konklusion

HMU besluttede at tage orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-2-19

10. Orientering om Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social (14.30-14.35)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om to strakspåbud samt at der er særlig fokus på Regionspsykiatrien Vest pt.

 

HMU drøftede, hvordan der sikres videndeling, da der er fokus på dette fra både Arbejdstilsynet og Socialtilsynet. Der blev orienteret om, at videndeling bl.a. foregår på ledelsesmøder – f.eks. drøfter man samtlige påbud på områdechefkredsmøderne. Der kan ligeledes ske en drøftelse med henblik på videndeling i HMU-Undervalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed samt i de lokale LMU'er. Derudover holdes der erfamøder med arbejdsmiljøkoordinatorerne. HMU-medlemmer har også en særlig rolle med at sikre videndeling, bl.a. ved at videreformidle viden og læring ud til de lokale LMU'er.

 

Konklusion

HMU besluttede at tage orientering til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

11. Orientering om de store byggerier (14.35-14.40)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med de 2 byggeprojekter i Gødstrup og Skejby.

Beslutning

Gødstrup:

Byggeriet forløber planmæssigt. Det forventes, at man er klar til indflytning andet halvår 2020. Indflytning er betinget af, at somatikken er flyttet ind først. Der er stort fokus på at inddrage erfaringer fra flytteprocessen i Skejby i forbindelse med flytning til Gødstrup.

 

Skejby:

Skejby er ikke et byggeprojekt længere og vil fremover ikke indgå under dette punkt. Der opleves dog fortsat en række udfordringer med bygninger og arbejdsmiljø, som der er sat adskillige tiltag i gang for at håndtere. Der arbejdes bl.a. pt. på at skabe en række fysiske ændringer og udbedringer. Der er også øget fokus på arbejdsgange og brugen af de fysiske rammer.

 

Konklusion

HMU besluttede at tage orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

12. Eventuelt (14.40-14.45)

Beslutning

Der var følgende til eventuelt:

 • AMR til HMU på socialområdet - Der opleves udfordringer ved at få interesserede til at stille op. HMU opfordrer alle interesserede til at kontakte HMU sekretariatet (kimjoen@rm.dk)

 

 • Lukning af Ulriksdal - Medarbejdersiden ønskede en drøftelse af, hvordan man sikrer inddragelse af MED. Typisk er der tale om en stram tidsplan og proces ved afvikling af tilbud. Høringspligten i forbindelse med dette er hos det berørte LMU. Det blev besluttet, at der skal et punkt på et kommende HMU omkring inddragelse af MED ved afvikling af tilbud.

 

 • Rapport vedrørende administrativt serviceeftersyn på socialområdet - Der forefindes som sådan ikke en egentlig rapport. Der er dog udarbejdet nogle slides med konklusion og anbefalinger. Disse vurderes ikke relevante i forhold til udsendelse. Essensen af konklusionerne er tidligere udsendt i december 2018. PSL oplyste, at man har brug for mere tid til processen med opfølgning på konklusionerne, hvorefter ledelse og MED systemet inddrages

 

 • Koncerndirektør Christian Boel stopper i Region Midtjylland for at blive regionsdirektør i Region Nordjylland

 

 • Der vil forventeligt blive afholdt konstituerende møde for nyt HMU næste gang der er HMU møde. Flere medlemmer af HMU orienterede om, at man ikke deltager i det nye HMU. Der blev takket for samarbejdet.
Tilbage til toppen