Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 8. maj 2019 kl. 09:30
i AUH P, Skejby, Lokale K604-627, Bygning K, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N


Sagnr.: 1-13-3-105-18

1. Godkendelse af dagsorden (9.30-9.35)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsordenen for HMU-mødet den 8. maj 2019.

Beslutning

HMU godkendte dagsordenen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

2. Godkendelse af referat af HMU-mødet den 26. februar 2019 (9.35-9.40)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referat fra HMU-mødet den 26. februar 2019.

Beslutning

HMU godkendte referatet fra HMU møde den 26. februar 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

3. Konstituering af nyt HMU (9.40-10.00)

Det indstilles, at HMU

 • udpeger næstformænd (medarbejdersiden)
 • godkender forretningsorden for HMU 2019-2021
 • godkender mødeplan 2019
 • godkender årshjul

Sagsfremstilling

I forbindelse med at der konstitueres et nyt HMU, skal det nye HMU godkende en forretningsorden samt mødeplan for 2019 og årshjul. HMU's medarbejderside skal desuden udpege næstformænd. Mødeplan og årshjul er tidligere godkendt ved det forrige HMU. Mødeplanen er justeret ift. mødesteder (som de kendes pt.). Årshjulet er desuden justeret til. Deltageroversigt er vedlagt som bilag til orientering.

Beslutning

Tina Ebler bød velkommen til det nye HMU og præsenterede sig selv som formand. Der blev opfordret til, at medlemmer bringer emner frem, som HMU kan drøfte, da HMU er et forum, hvor vi sikrer fælleskabet i organisationen bl.a. igennem den gode fælles dialog på tværs. 

 

Medarbejdersiden bemærkede at man ikke kan lade sig konstituere på medarbejdersiden, da der mangler udmelding om deltagere fra FOA.

 

HMU godkendte forretningsorden, mødeplan og årshjul med bemærkning til ledelse om, at det skal tilstræbes, at møder holdes i Viborg.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

4. Præsentation af Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) og deres udfordringer som projektorganisation ved områdechef Gaby Juhl (10.00-10.30)

Det indstilles, at HMU

 • præsenteres for og drøfter IKH’s særlige udfordringer som projektorganisation.

Sagsfremstilling

På HMU-møde den 26. februar 2019 fik HMU en kort orientering om IKH’s særlige udfordringer, som projektorganisation. Det blev på den baggrund besluttet, at områdechef Gaby Juhl kunne deltage på et kommende HMU møde med henblik på at præsentere disse udfordringer mere i detaljen samt drøfte, hvad disse udfordringer bl.a. betyder for specialområdet, medarbejdere, arbejdsmiljøet etc.

Beslutning

Områdechef Gaby Juhl præsenterede Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) samt deres særlige udfordringer, som projektorganisation. Der henvises til slides for uddybning af præsentationen.

 

IKH er et ambulant tilbud til børn, unge og voksne. Modsat de øvrige specialområder har man ikke beboere hos IKH. IKH har mange specialister ansat, og har afdelinger uden for regionen. IKH har desuden en bestyrelse, hvor der bl.a. sidder politisk repræsentation fra regionsrådet og Aarhus Kommune.

 

Omkring fra 2015 begynder IKH at fokusere på projektløsninger, hvilket bl.a. kræver at man kan hente projektmidler hjem via udbud. Projekterne kan være tidsbegrænsede såfremt IKH ikke lykkedes at vinde udbud og opgaven igen. Det kræver at man rekrutterer og fastholder specialister med særlige helt konkrete kompetencer relaterede til det enkelte projekt. Ophører projektet vil der ikke længere være behov for disse kompetencer. Ligeledes vil det ikke være muligt at vinde fremtidige udbud, hvis ikke der er medarbejdere med disse særlige kompetencer.

 

Der er stor fokus på den konkrete opgave, som kan ændre sig hele tiden. Det kræver en særlig konsulentforståelse.

 

Disse forhold fordrer særlig opmærksomhed på arbejdsmiljøet og hvordan man kan håndtere disse forhold, hvilket bl.a. sker via tæt dialog med de faglige organisationer.

 

I perioder med tvivl om, hvorvidt man har vundet et udbud, har det været nødvendigt med såkaldte betingede opsigelser. Det betyder at en opsigelse er betinget af, at IKH ikke har vundet et udbud.

 

IKH's forhold som projektorganisation ses også efterhånden andre steder.

 

Socialdirektør Ann-Britt Wetche bemærkede til sidst, at hun oplever, at socialområdets medarbejdere fra alle specialområder modtager stor ros fra kommunerne og andre regioner, som begynder at lade sig inspirere af det gode arbejde i Region Midtjylland.

 

HMU besluttede:

 • At kvittere for et godt og spændende oplæg
 • At det skal undersøges sammen med de faglige organisationer, hvordan brugen af betingede opsigelser og arbejdsforhold i projektstyrede enheder, stemmer overens med regionens øvrige personalepolitikker, retningslinjer og aftaler.
 • At andre områder og afdelinger ligeledes kan inviteres til at præsentere sig selv på kommende møder
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

5. Input fra HMU vedr. den kommende sundheds- og hospitalsplan (10.30-11.20)

Det indstilles, at HMU

 • kommer med input til den kommende sundheds- og hospitalsplan

Sagsfremstilling

HMU er bedt om at komme med input og bemærkninger til regionens kommende sundheds- og hospitalsplan. Deadline for bemærkninger/input til sundheds- og hospitalsplanen er 28. juni 2019

 

Det vedlagte planchesæt præsenterer syv politiske rammesætninger sammen med forslag til spørgsmål, der skal danne udgangspunkt for drøftelsen i HMU. Drøftelsen vil foregå i grupper. Hver gruppe vil give input til en bestemt politisk rammesætning. Input gives dels ved at der sættes post it's på en planche med rammesætningen og dels ved opsamling i plenum. HMU's formandskab udarbejder og godkender efterfølgende et samlet svar, som fremsendes til Sundhedsplanlægning.

 

HMU's formandskab har besluttet, at man via gruppearbejdet giver input til fem af de syv politiske rammesætninger. De resterende to rammesætninger

 

·         Politisk rammesætning 3: Sundhedshuse og psykiatrihuse som et af omdrejningspunkterne for opgavevaretagelse og samarbejde med den primære sektor

·         Politisk rammesætning 5: Grundlag med fem akuthospitaler fastholdes

 

drøftes i plenum.

 

Afvikling af punktet:

15 min. - Introduktion ved Tina Ebler

20 min. - Gruppedrøftelser

15 min. - Opsamling i plenum

 

Gruppe 1: Politisk rammesætning 1:Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på fælles tværsektorielt populationsansvar

 • Tina Ebler
 • Anja Rosenkilde Baker
 • Lis Eriksen
 • Hans Bo Kristensen
 • Karin Bonde Jessen
 • Trine Walther
 • Brita Bjerre Christiansen

 

Gruppe 2: Politisk rammesætning 2: Balance mellem specialisering, tilgængelighed og tryghed

 • Claus Graversen
 • Jannie Falk Bjerregaard
 • Rasmus L. Dinnesen
 • Christian Bjerre Høyer
 • Tine Beck Jensen
 • Jens Boe Krag
 • Anja Frøkjær 

 

Gruppe 3: Behandling på patientens præmisser og brug af patienternes egne ressourcer

 • Ann-Britt Wetche
 • Anne Mette Vejrup
 • Tina Maria Petersen
 • Rose-Marie Mollerup
 • Jesper Priskorn
 • Casper Mørch Kjob
 • Peder Appel Würtz  

 

Gruppe 4: Politisk rammesætning 6: Hospitalsplan

 • Phuong le Reisinia
 • Bent Lykke
 • Heinz Jakob
 • Henrik Ørskov Larsen
 • Lene Blomqvist Kuntz
 • Hanne Elkjær
 • Tekla Lund Jensen  

 

Gruppe 5: Politisk rammesætning 7: Særlige indsatsområder

 • Helle Odde Poulsen
 • René Lodal Christensen
 • Jonas Gildebro
 • Lars Aagaard
 • Karna R. Stichelbout
 • Bente Nørskov Drejer
 • Kirsten Anette Karred 

 

Beslutning

Tina Ebler præsenterede de politiske rammesætninger samt præsenterede HMU formandskabets input i forhold til Politisk rammesætning 3: Sundhedshuse og psykiatrihuse som et af omdrejningspunkterne for opgavevaretagelse og samarbejde med den primære sektor og Politisk rammesætning 5: Grundlag med fem akuthospitaler fastholdes. Begge rammesætninger blev drøftet i plenum inden gruppearbejdet.

 

HMU besluttede at afgive nedenstående forslag til input. HMU formandskabet laver et høringssvar på baggrund af nedenstående input og sender dette til Sundhedsplanlægning. HMU modtager høringssvaret til orientering efterfølgende.

 

Politisk rammesætning 1: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på fælles tværsektorielt populationsansvar

 • Udnyttelse af alle faggruppers særlige kompetencer i forhold til overgange
 • Tydelighed i den interne organisering overfor eksterne parter (Region Midtjylland er kompleks at se ind i)
 • Den enkelte borger skal føle sig mødt – også i modtagelsen – Der må ikke effektiviseres så meget at det menneskelige forsvinder. Det skal være mere muligt med hjælp fra konkrete
 • Forløbskoordinator der har mulighed for at gå over sektorgrænser – begge veje – f.eks. en uge efter udskrivelse

 

Politisk rammesætning 2: Balance mellem specialisering, tilgængelighed og tryghed

 • Stor størrelse (f.eks. en stor indgang) kan gøre tilgængelighed skræmmende - hvordan organiseres dette således at det gøres tilgængeligt
 • Digital tilgængelighed - mulighed for ambulante tider uden at man altid skal booke tider. - Åbne ambulatorier i en periode.
 • Tilgængelighed ift. kontakt til patienter. Mange patienter er ikke digitale

 

Politisk rammesætning 3: Sundhedshuse og psykiatrihuse som et af omdrejningspunkterne for opgavevaretagelse og samarbejde med den primære sektor

 • Samarbejde med primærsektor bør ikke forstås, som værende hovedsageligt betinget af sundhedshuse og psykiatrihuse. I psykiatrien oplever man godt samarbejde med primærsektor uden at nødvendigvis sker på baggrund af en fælles matrikel

 

Politisk rammesætning 4: Behandling på patientens præmisser og brug af patienternes egne ressourcer

 • Passer pakker og forløb til patientens reelle behov?
 • Patienten som ekspert i eget liv, fagpersonen som ekspert i behandlingen
 • Sektorsamarbejde – øget brug af formøder med f.eks. socialområdet
 • Behandlingstider, som mere er skræddersyet ud fra patientens behov

 

Politisk rammesætning 5: Grundlag med fem akuthospitaler fastholdes

 •     Psykiatrien skal betragtes som det sjette hospital

 

Politisk rammesætning 6: Hospitalsplan

 • Psykiatrien som det sjette hospital – et løft af fagligt miljø og styrkelse af fastholdelse og rekruttering
 • AUH P som lokomotivet koblet til AAU, der driver forskning
 • Forskningsprojekter i regionspsykiatrierne
 • Forskningsnetværk på tværs af AUH P og regionspsykiatrierne samt med somatikken

 

Politisk rammesætning 7: Særlige indsatsområder

 • Tydeligt ansvar for koordinering af behandlingsforløb – særligt ved multisyge – også ved udskrivning
 • Systemintegrering således der sikres nem indberetning og brugbare data
 • Respekt for at ikke alle patienter er digitale – det skal være muligt med håndholdte løsninger
 • Gode netforbindelser i hele regionen samt gode muligheder for offentlig transport, som kan være med til at øge ligheden i sundhedsvæsnet (geografisk lighed)

 

(Jf. desuden bilag med input fra grupperne).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

6. Godkendelse af kommissorier vedr. Underudvalg (11.20-11.25)

Det indstilles, at HMU

 • godkender kommissoriet for Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed samt godkender og udpeger deltagere i underudvalget (medarbejdersiden)
 • godkender kommissoriet for midlertidigt underudvalg vedrørende AUH P
 • godkender kommissoriet samt den opdaterede medlemsoversigt for midlertidigt underudvalg for udflytning til Gødstrup

Sagsfremstilling

I forbindelse med at der konstitueres et nyt HMU for perioden 2019-2021, skal kommissorier for underudvalg godkendes af det nye HMU.

 

Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed:

Vedlagte kommissorie er justeret i forhold til tidligere. Tilretningerne betyder, at dagsordensstruktur nu fremgår af kommissoriet samt at der tilføjes flere medlemmer således, at møderne ikke bliver for sårbare i forhold til mødeafbud.

Deltagere pt.:

 

Formand:

 • Ann-Britt Wetche - Socialdirektør

 Medarbejderrepræsentanter:

 • Henrik Ørskov Larsen – AUH Skejby, Retspsykiatrisk afdeling
 • AMR Jens Krag – AUH Skejby, Retspsykiatrisk afdeling
 • AMR Casper Mørch Kjob – Specialområde Autisme
 • René Lodal Christensen – Specialområde for Udviklingshæmning og ADHD (næstformand, HMU)
 • Bent Lykke, Retspsykiatrisk afdeling (næstformand, HMU)
 • Vakant, Medarbejderrepræsentant

 Ledelsesrepræsentanter:

 • Bettina Funder Jeppesen – Regionspsykiatrien Vest
 • Rasmus Ladefoged Dinnesen – Specialområde Holmstrupgård
 • Heinz Jacob – Specialområde Socialpsykiatri Voksne
 • Anja Søndergaard Blaabjerg – Regionspsykiatrien Horsens
 • Lars Riise – HR PS administrationen

 Arbejdsmiljøkoordinator:

 • Anja Frøkjær, HR PS administrationen

 Sekretariatsbetjening

 • Mette Anita Larsen, Ledelsessekretariatet PS administrationen

 

Midlertidigt underudvalg vedrørende AUH P:

HMU har på mødet den 26. februar 2019 besluttet, at Underudvalget for DNU skal fortsætte til og med august 2019. Dette er med henblik på at sikre en tværgående drøftelse i MED sammenhæng af de udfordringer og problemstillinger, som er fremkommet efter indflytning i Skejby. HMU besluttede desuden, at kommissoriet ændres med henblik på at afspejle Underudvalgets opgaver ift. at sikre denne drøftelse. Det nye kommissorium er efterfølgende godkendt af HMU’s formandskab og drøftet på underudvalgsmødet den 5. april 2019.

 

Midlertidigt underudvalg for udflytning til Gødstrup:

Det Midlertidige underudvalg for flytning til Gødstrup besluttede på møde i udvalget den 31. januar 2019 at tilrette kommissoriet , dels så kommissoriet afspejlede de organisatoriske justeringer, der har fundet sted siden udarbejdelsen af det oprindelige kommissorium, dels at kommissoriet blev præciseret fsv angår medlemmernes roller og opgaver.

 

Derudover er medlemsoversigten blevet genbesøgt, således at også denne afspejler den nuværende organisatoriske kontekst.

 

Beslutning

HMU godkendte:

 • Kommissoriet for Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed,
 • Kommissoriet for Midlertidigt underudvalg vedrørende AUH P
 • Kommissoriet for Midlertidigt underudvalg for udflytning til Gødstrup

 

Endelig medarbejderudpegning kan først foretages, når HMU medarbejdersiden er konstitueret.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

7. Drøftelse af status på økonomi og aktivitet (11.25-11.40)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status på økonomi og aktivitet.

Sagsfremstilling

HMU orienteres om og drøfter status for økonomi og aktivitet for henholdsvis psykiatrien og socialområdet.

Beslutning

Socialområdet:

Ann-Britt Wetche gennemgik økonomi og aktivitet på socialområder. Der opleves lige nu ingen belægningsproblemer eller problemer ift. økonomien på socialområdet. Der ses en stor efterspørgsel på nuværende tidspunkt, som kan give nogle udfordringer.

 

Efterspørgslen ses primært inden for voksenområdet, men kan også ses ift. børn- og ungeområdet.

 

Det vurderes at omkring 2/3 dele af pladser sælges i Region Midtjyllands område, mens resten sælges uden for regionens område.

 

Den største udfordring pt. er at fastholde nye medarbejdere. Der opleves et stort flow ift. nyansatte, som finder nyt arbejde.

 

Psykiatrien:

Tina Ebler gennemgik økonomi og aktivitet for psykiatrien. Overordnet ser det fint ud og der ses ikke de store udfordringer på nuværende tidspunkt. Det ser ud til at de psykiatriske afdelinger har et mindreforbrug i år på ca. 6 mio. kr. Der er dog fortsat mange usikkerheder, men forventningen er, at psykiatrien balancerer budgettet ved årets udgang.

 

Der arbejdes med at sikre udmøntning af de, fra budgetaftalen 2019, ekstra tilføjede midler. Endelig udmøntning vil forventeligt først fuldt ud være implementeret fra 2020.

 

Aarhus Universitetshospital (AUH) er i gang med en række markante besparelser. Dette betyder ikke besparelser hos AUH Psykiatrien (AUH P), da AUH P er sin egen organisation og hospital med egen ledelse og budget.

 

I budgetforliget 2019 blev der politisk aftalt et løft af psykiatrien på 20 mio. kroner. Disse midler skal findes inden for psykiatriens egen ramme via omprioriteringer. Det kan i løbet af 2019 give nogle usikkerheder i forhold til at sikre disse midler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-2-19

8. Orienteringspunkter (11.40-11.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringerne til efterretning

Sagsfremstilling

Der orienteres kort om Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social og om byggeriet i Gødstrup

Beslutning

Vejledning/procedure ift. at håndtere arbejdsrelateret vold, der finder sted uden for arbejdstiden samt tilløb hertil, skal drøftes på HMU møde den 26. juni 2019.

 

Yderligere orienteringer blev udsat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

9. Eventuelt (11.45-11.50)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter punktet, hvis der er punkter til eventuelt

Beslutning

Ergo- og fysioterapeuter overgår fra FTF til AC. Dette kan have betydning for pladsfordeling i LMU'erne. Formandskabet drøfter dette på kommende formandskabsmøde.

 

Medarbejdersiden bemærkede at der var udfordringer med logistikken, da mødet blev holdt hos AUH – herunder ift. mødelokalet samt at det udfordrer samarbejdet, at møderne afkortes.

Tilbage til toppen