Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 27. september 2019 kl. 15:15
i AUH P, Skejby, Lokale K604-627, Bygning K, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N


Sagnr.: 1-13-3-105-18

1. Godkendelse af dagsorden (15.15)

Det indstilles, at HMU

  • godkender dagsordenen

Beslutning

Der var en del afbud til mødet.

 

HMU besluttede:

  • at godkende dagsorden til mødet.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

2. Drøftelse af udkast til HMU høringssvar vedr. budget 2020 (15.15-15.55)

Det indstilles, at HMU

  • drøfter og kommer med input til høringssvar

Sagsfremstilling

HMU har tidligere modtaget høringsmaterialet (også vedlagt her). Eventuelle bemærkninger til materialet fra LMU'er er desuden fremsendt den 26. september til HMU. Med udgangspunkt i dette materiale samt udkast til høringssvar - udarbejdet af formandskabet - bedes HMU drøfte og komme med input til udkastet, som fremvises på mødet.

 

Efter mødet vil formandskabet udarbejde det endelige høringssvar, som skal fremsendes til Koncern Økonomi senest den 1. oktober kl. 12.

Beslutning

Tina Ebler gennemgik udkast til høringssvar.

 

HMU gav bemærkninger til udkastet. HMU ønskede, at afsnittet omkring takstbesparelser og kommunale overtagelser blev skærpet ved at ordet "enhver" blev tilføjet i starten af afsnittet. Derudover ønskede HMU et kort afsnit i starten af høringssvaret, som omhandlede det positive regionale fokus på rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, som tyder på at den nye ferielov giver anledning til særlig opmærksomhed ift. budgettet. Det må antages, at eventuelle konsekvenser ville være tydeliggjort i det fremsendte materiale.

 

Formandskabet foretager endelig godkendelse af høringssvaret. HMU og LMU'er modtager kopi af høringssvaret, når det er afsendt.

 

HMU besluttede:

  • at komme med input til høringsvaret
  • at formandskabet formulerer et par linjer vedr. fokus på rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø
  • at formandskabet godkender det endelige høringsvar og sikrer fremsendelse med kopi til HMU og LMU'er.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-18

3. Eventuelt (15.55-16.00)

Det indstilles, at HMU

  • drøfter eventuelt

Beslutning

Intet til eventuelt.

Tilbage til toppen