Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 27. februar 2020 kl. 12:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-3-76-19

1. Godkendelse af referat og dagsorden (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referat fra HMU-mødet den 10. december 2019
 • godkender dagsordenen for HMU-mødet den 27. februar 2020

Beslutning

Tina Ebler bød velkommen. Efterfølgende var der en kort præsentationsrunde, da Louise Barner (nyvalgt AMR for socialområdet) og Marianne Johansen (nyt medlem istedet for Karin Bonde Jessen) deltog for første gang.

 

Medarbejdersiden havde følgende punkter til eventuelt:

 • Problemer efter opdatering af mailsystem
 • Status vedr. TR's adgang til ESDH. Dette punkt blev inden mødet håndteret mundtligt med næstformandskabet. Kort sagt: Pt. afventer Psykiatri og Social en afklaring fra Regionens ESDH funktion om muligheden for, at TR kan gemme personfølsomme TR data i ESDH. ESDH funktionen har senest meldt ud, at man nu har brug for en juridisk afklaring. Psykiatri og Social afventer en tilbagemelding.

 

HMU besluttede:

 • at godkende referat
 • at godkende dagsorden
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

2. Den gode historie (12.05-12.15)

Det indstilles, at HMU

 • deler de gode historier med hinanden

Sagsfremstilling

Hvordan et møde indledes, har stor betydning for resten af mødets forløb. Formålet med dette punkt er at skabe større åbenhed, glæde og tryghed i HMU ved at hvert HMU medlem bruger højest et minut på at dele en god historie med den gruppe, som man sidder sammen med. Det kan være en god historie om det kollegiale samarbejde, arbejdet med en patient/borger etc.

 

Man bestemmer selv, men det forventes at man har forberedt sig inden mødet.

 

Hensigten er at styrke den fælles anerkendelse og dermed skabe mere energi til selve mødet og øge opmærksomheden på, hvad der virker godt i samarbejdet med hinanden.

 

Proces:

 • Op til 1 minut - den gode historie deles
 • 2-3 minutter - kort drøftelse i gruppen om hvad vi kan lære af de gode historier
 • 1-2 minutter - afrunding i plenum

Beslutning

HMU besluttede

 • at dele de gode historier med hinanden
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

3. Tilbagemelding fra RMU (12.15-12.20)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

De væsentligste informationer fra RMU-møder d. 2. december 2019 og 27. januar 2020 til videreformidling til HMU’erne:

 

2. december

 • RMU fik præsenteret og afgav bemærkninger til et udkast til fælles forskningsstrategi. Bemærkninger fremgår af referatet og viderebringes i høringsprocessen.

 

 • Der blev orienteret om en meget positiv evaluering af årets arbejdsmiljøkonference og aftalt, at der igen involveres medarbejderrepræsentanter i planlægningen af næste års konference, hvor det overordnede tema bliver sundhed og trivsel.

 

 • Den mail, som i henhold til sygefraværspolitikken sendes til ledere og medarbejdere i forbindelse med langvarigt eller gentaget hyppigt sygefravær, blev drøftet, og det blev aftalt, at mailen skal omformuleres, så baggrunden og intentionerne er tydeligere. 

 

 • Der blev orienteret om, hvordan der er arbejdet med afsæt i det nye ledelsesgrundlag og forankringen af ledelsesgrundlaget blev drøftet. RMU anbefaler, at HMU'erne også drøfter, hvordan ledelsesgrundlaget omsættes i praksis.

 

 • Erfaringer og problemstillinger omkring patienters fravalg af sundhedspersonale blev drøftet. Det blev aftalt at forberede en drøftelse af emnet på næste møde med afsæt i de lokale erfaringer og en vurdering af juraen med henblik på at se, om vi kan lave mere klare fælles retningslinjer eller principper, inkl. vejledning til den enkelte medarbejder. Derudover blev det aftalt at genbesøge uniformsetiketten.

 

 • Der blev orienteret om status fra den seneste økonomiafrapportering fra august 2019. Der kan ikke siges noget præcist om økonomirapporteringen pr. 31. oktober, men den overordnede forventning er p.t., at sundhedsområdet vil have et merforbrug i 2019. Historisk set forbedres resultatet frem mod regnskabsafslutningen, og på den baggrund forventes årsresultatet at blive i balance.

 

27. januar

 • RMU drøftede og gav gode råd til, hvordan der kan arbejdes videre med realiseringen af beslutningen om og bevillingen til flere sygeplejersker. Den endelige udmøntning skal først besluttes af regionsrådet den 26. februar.

 

 • RMU fik en orientering om de centrale aftaler om ret til fuld tid og drøftede potentialer og problemstillinger i forhold til realiseringen af intentionerne om at få flere op i tid.

 

 • Bemærkninger til forslaget til ny sundheds og hospitalsplan blev drøftet, og der vil blive fulgt op på dem i den videre høringsproces. Høringsperiode er 31. januar – 15. marts 2020. Høringsmaterialet er sendt i høring i HMU'erne.   

 

 • RMU fik en kort orientering om forventet regnskab 2019. Der kommer en pres-semeddelelse herom i uge 6. RMU godkendte forslaget til proces for medarbejder-inddragelse i budgetlægningen for budget 2021. Det forventes, at forslag til budget 2021 (budgetnotat, der er materialet til regionsrådets 1. behandling) og forslag til prioriteringer og besparelser i budget 2021 fremsendes til ledelsesområderne 6. og 17. august med henblik på drøftelse i HMU'erne og eventuel afgivelse af høringssvar. Fristen for høringssvar fra HMU'erne er 31. august kl. 12.00.

 

 • RMU fik en orientering om status for den ny bæredygtighedsstrategi, som efter behandling i koncernledelsen kommer i høring HMU'erne og RMU.


Dagsordener og referater kan ses i Prepare og på hjemmesiden:
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/   

Beslutning

Der blev givet en orientering om seneste RMU møder.

 

Der henvises til sagfremstillingen, hvor de væsenligste informationer fra de seneste møder fremgår.

 

Det kan bl.a. nævnes, at mail som udsendes til leder og medarbejder i forbindelse med sygefravær, nu er lavet om efter ønske fra medarbejdersiden i RMU.

 

Tina Ebler orienterede desuden om, at der i regionsrådet er meget fokus på at lykkedes med regeringens mål om at der skal ansættes 1000 nye sygeplejesker på landsplan (forventeligt 215 i Region Midtjylland og ca. 40 i Psykiatri og Social). Der er ligeledes fokus på at lykkedes med målet om at få folk op på fuld tid – herunder at alle stillinger skal opslås som fuldtidsstillinger.

 

Det vil dog give nogle udfordringer, da det allerede nu er svært at rekruttere sygeplejesker. Det vil betyde en stor indsats fra både ledelse, medarbejdere og de faglige organisationer for at kunne nå i mål.

 

Der vil komme særligt fokus på netop rekrutteringen af sygeplejesker og læger, da det er disse faggrupper, hvor der opleves de største udfordringer. Det betyder dog ikke, at fokus i forhold til at ansætte og fastholde andre faggruppere forsvinder.

 

Fordelingen af de forventeligt 40 stillinger blandt de psykiatriske afdelinger er endnu ikke afklaret, men undersøges ud fra data omkring behov etc. PSL drøfter den konkrete udmøntning med koncerndirektionen.

 

For at kunne nå målene vil der også være et behov for at have fokus på, hvordan eksisterende personaleressourcer anvendes bedst muligt – herunder i forhold til, hvordan møder i fælleskab kan optimeres.

 

HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

4. Årsplan 2020 (12.20-12.30)

Det indstilles, at HMU

 • godkender årsplan for 2020

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til årsplan 2020. Årsplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelsen af temaer til årsplan, som blev drøftet på forrige HMU møde.

 

Temaerne kan opdeles som følgende

 

Temaer, som fremgår af udkast til årsplan:

 • 10 års plan for psykiatrien samt national plan/analyse vedr. socialområdet
 • Kulturskabelse – kerneårsagsanalyse/metaanalyse – lære af fejl (forbedringstankegangen)
 • Branding og omdømme – de positive narrativer
 • Rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse – udmøntning af strategi – herunder fokus på seniormedarbejdere
 • Bæredygtighedsstrategi i RM (nyt tema foreslået af formandskabet)

 

Temaer, som kan blive kommende HMU punkter, når/hvis dette skønnes relevant (er ikke planlagt ind i årsplanen):

 • "Optima" hvad bruger vi det til?
 • Udmøntning af finanslov – betydning for PS
 • Sektorovergange (psykiatri, social, kommune, praktiserende læge etc.) 

 

Temaer, som mere kan ses som bemærkninger ift. HMU samarbejdet (noget vi skal være OBS på ifm. temadrøftelser, udarbejdelse af punkter etc.)

 • Hvad er en god kollega?
 • Temaer relateret til MED positionen "strategisk/innovativt" HMU
 • Formen som vi arbejder på i HMU
 • Data og historie – kobles til temaer, hvor man møder myter med data og skaber de gode historier – definition af kerneopgaven
 • Spørge LMU hvad de finder relevant – inddragelse fx i temadage, som arbejdsmiljøtemadagen
 • Mere kendskab til hinanden – skabe basis for et godt samarbejde – forstå lovgivning
 • Temaer skal forbedre praksis for personale – princip
 • Inddragelse af borgere i HMU – input fra borgere ind i temaer

 

 

Beslutning

HMU blev præsenteret for udkast til årsplan 2020. Årsplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelsen af temaer til årsplan, som blev drøftet på forrige HMU møde.

 

HMU bemærkede, at det sociale kapitel bør tænkes ind i forbindelse med temaet den 21. oktober.

 

HMU besluttede

 • at godkende årsplanen
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

5. Regnskab 2019 (12.30-12.45)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter regnskab 2019

Sagsfremstilling

Socialområdet:

Socialområdets regnskabsresultat for 2019 fremgår af det medfølgende bilag.

 

Psykiatrien:

Psykiatriens regnskabsresultat for 2019 fremgår af det medfølgende bilag. 

 

Beslutning

Socialområdet ved Ann-Britt Wetche:

Økonomisk ser det generelt fint ud. Socialområdet har et overskud. Der er dog enkelte områder, som afsluttede året med et underskud. For Holmstrupgårds vedkommende skyldtes dette bl.a. oprettelsen af nye pladser, hvor forventede indtægter ikke stemte overens med budgetteringen samt oprettelse og flytning af pavilion. Det forventes ikke, at det får personalemæssige konsekvenvenser for fastansatte, men der vil dog være fokus på brugen af vikarer. Man forventer at komme i balance i løbet af 2020.

 

For Specialområde Socialpsykiatri Voksne, så skyldtes underskuddet et højt sygefravær på nogle tilbud samt brugen af vikarer. Der arbejdes på at håndtere disse problematikker.

 

Der opleves udfordringer i forhold til belægning, da der opleves en stor søgning på tilbud fra kommunerne. Det betyder, at det kan være svært at finde pladser. Specialområde Autisme oplever dog et fald ift. søgning på dagpladser. Dette skyldes forventeligt et større fokus fra kommunerne ift. til at benytte egne dagpladser.

 

Psykiatrien ved Tina Ebler:

Overordnet set er psykiatrien kommet ud med et overskud. Samlet set er der dog et mindre underskud for de psykiatriske afdelinger. Det er et lille beløb ift. det samlede budget. Underskuddet skyldes bl.a. brugen af lægevikarer. Underskuddet vil ikke have peronalemæssige konsekvenser. Der pågår pt. et analysearbejde, som skal kigge på om de afdelinger, som er særlig ramt, er underfinansieret eller om arbejdet kan gøres anderledes etc.

 

Der er overskud på de centrale puljer, hvilket giver et samlet overskud til psykiatrien. Overskuddet på de centrale puljer skyldes flere ting. Bl.a. sen udmøntning af midler fra budgetforliget 2019, lav belægning på særlige pladser, større betaling for færdigbehandlede patienter samt udenregionale ydelser end budgetteret – Sidstnævnte kunne ikke forudses pga. mgl. data, som følge af LPR3 omlægning.

 

HMU besluttede

 • at drøfte og tage orienteringen om regnskab til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

6. Status på Herning Kommunes overtagelse af Nørholm Kollegiet (12.45-12.50)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Herning Byråd har den 17. december 2019 truffet beslutning om at overtage Nørholm i medfør af kapitel 33 i Lov om Social Service. Byrådet har samtidigt besluttet, at Regionsrådet har mulighed for at fremsætte alternative muligheder med frist til den 1. marts 2020. Regionsrådet behandler sagen på møde den 26. februar 2020.

 

Nørholm er et højt specialiseret tilbud med 35 døgnpladser til borgere med udviklingshæmning og problemskabende adfærd – heraf mange med domsanbringelse. Tilbuddet indgår i Specialområde Udviklingshæmmede og ADHD, og tegner sig her for ca. 35% af Specialområdets samlede aktivitet. Der er til tilbuddet knyttet et dagtilbud med dagaktiviteter i form af forskellige værksteder. Herudover varetages udredning og specialrådgivning for VISO på baggrund af en fireårig kontrakt med Socialstyrelsen. Det er et meget velfungerende tilbud, som løfter højt specialiserede opgaver på tværs af kommunerne (aktuelt 16 kommuner) på et område, hvor der er stor efterspørgsel bl.a. som følge at en fortsat stigning i antallet af domfældte udviklingshæmmede.

 

Serviceloven giver kommunerne mulighed for at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen, en gang i hver valgperiode. Kommunalbestyrelsen, der ønsker at overtage et tilbud, skal senest den 1. januar i valgperiodens tredje år meddele dette til regionsrådet. I indeværende valgperiode er fristen den 1. januar 2020.

Beslutning

Ann-Britt Wetche gav en kort status for situationen.

 

Regionsrådet har besluttet, at tilbyde Herning Kommune en ny alternativ model (fremfor overtagelse), hvor der bl.a. er fokus på at hjælpe kommunen med at opbygge viden og ekspertise omkring målgruppen. Det forventes, at kommunen behandler forslaget på byrådsmøde den 31. marts 2020. Der afventes tilbagemelding fra kommunen om dette.

 

HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

7. Status på tilsyn på socialområdet (12.50-12.55)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en status på samarbejdet med tilsynet på socialområdet. Herunder en status på tilsyn ift. Specialområde Autisme.

Beslutning

Socialområdet har modtaget flere positive tilbagemeldinger omkring medicinhåndteringen fra det risikobaserede tilsyn under Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er glædeligt at se, hvor meget områderne har rykket sig ift. dette, og der er ros til personalet for det. Kommunerne har også fokus på den sundhedsfaglige viden, og søger bl.a. netop det regionale socialområde på grund af det.

 

Socialtilsynet fylder fortsat meget både lokalt og centralt. Der anvendes rigtig mange ressourcer i de enkelte tilbud, specialområder og i administrationen. Noget der fylder en del er, hvordan lovgivningen skal forstås.

 

Bækketoften under Specialområde Autisme er pt. i gang med nygodkendelsesproces. I den forbindelse er der ros fra Socialtilsynet ift. arbejdet med dette.

 

Det er besluttet at indstille afdelingen Højskolebakken i Skals til lukning, da rammerne for drift af et højt specialiseret tilbud der ikke længere vurderes tilstrækkelige.

 

Informationen om lukningen blev desværre lækket til pressen. Dette er meget ærgeligt, da det blot skaber øget usikkerhed hos medarbejdere, pårørende og borgere på stedet. Der henstilles til at alle medarbejdere overholder tavshedspligten.

 

HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

8. Høring af ny sundheds- og hospitalsplan (12.55-13.10)

Det indstilles, at HMU

 • afgiver bemærkninger til ny Sundheds- og hospitalsplan

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 29. januar 2020 godkendt udkast til sundheds- og hospitalsplan, som nu er sendt i høring med frist den 15. marts 2020.

Vedhæftet er høringsbrev og oversigt over høringsparter samt sundheds- og hospitalsplanen i pdf. HMU bedes komme med eventuelle bemærkninger til materialet. Ud fra disse bemærkninger, udarbejder HMU's formandskab et høringssvar på vegne af HMU.

Beslutning

HMU havde følgende bemærkninger til høringsmaterialet:

 

 • Bemærkning til plangrundlaget afsnit 2.3. - demografisk fremskrivning: Der efterspørges tal, der er særligt relevante for det psykiatriske område. Grafen viser aktivitetsstigning i DRG kroner for de ældre patienter. Forholder det sig også sådan for de psykiatriske patienter eller vil der være udsving i grafen, hvis denne kun omhandlede psykiatriske patienter?

 

 • Hvad ønsker man med retspsykiatrien. Dette fremgår ikke tydeligt. HMU er dog opmærksom på, at der i finansloven er givet særlige midler til retspsykiatrien, og retspykiatrien dermed mere kan være underlagt nationale rammer.

 

 • Plangrundlaget kapitel 3 (side 10) – Klyngesamarbejdet. – Det bør tydeliggøres, at psykiatrien også er en del af klyngerne.

 

 • I hospitalsplanen under afsnittet om "Fremtidens Arbejdsplads". Begrebet arbejdsstyrkeplanlægning samt den efterfølgende tekst fordrer ikke til at skabe det gode omdømme samt motivere til rekruttering og fastholdelse. HMU foreslår at dette omskrives med henblik på, at teksten får Region Midtjylland til at fremstå, som et attraktivt sted at søge hen – også i fremtiden.

 

 • Retspsykiatrien nævnes ikke i tabeller etc. under kapitel 5 (plangrundlaget), men det gør de andre afdelinger. Retspsykiatrien og optageområder for retspsykiatrien bør ligeledes fremgå, for at give det hele billede af psykiatrien i Region Midtjylland. Der er to retspsykiatriske afdelinger i Region Midtjylland. Retspsykiatrisk afdeling hos AUH Psykiatrien samt retspsykiatrisk afsnit under Regionspsykiatrien Midt.

 

 • Forebyggende indsatser bør fremhæves under beskrivelse af samarbejdet mellem psykiatri og somatikken, da der bl.a. ses mange psykiatriske patienter med flere somatiske lidelser, som vanskeliggør den psykiatriske behandling. HMU bemærker at dette fylder mere og mere. Der vil derfor være et øget behov for at sikre fokus på dette i samarbejdet mellem somatik og psykiatri - herunder fokus på forebyggelse.

 

HMU formandskabet sikrer, at bemærkningerne indgår i HMU's høringssvar.

 

HMU besluttede

 • at afgive bemærkninger til høringsmaterialet
 • at HMU's formandskab udarbejder det endelige høringssvar
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

9. Høring af Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi (13.10-13.30)

Det indstilles, at HMU

 • afgiver bemærkninger til ny Bæredygtighedsstrategi

Sagsfremstilling

Udkast til Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed 2020-2030 er sendt i høring i Hoved-MEDudvalgene. Fristen for afgivelse af høringssvar er mandag den 30. marts kl. 12.00. Vedhæftet er høringsbrev samt strategien. HMU bedes komme med eventuelle bemærkninger til materialet. Ud fra disse bemærkninger, udarbejder HMU's formandskab et høringssvar på vegne af HMU.

 

Bemærk at bæredygtighedsstrategien også fremgår som et tema i årsplanen. Dette med henblik på at denne kan drøftes yderligere - herunder omsætning etc. i HMU.

 

Beslutning

HMU havde følgende bemærkninger til høringsmaterialet:

 

 • HMU kvitterede for et godt materiale og en god ambitiøs strategi, som HMU ser frem til at arbejde videre med, når den skal implementeres.
 • HMU finder det ligeledes positivt at der også er fokus på den sociale ansvarlighed ift. arbejdsmiljøet i strategien.
 • Det fremgår af strategien at der skal være adgang til el-ladestandere på matriklerne efter behov, hvilket betragtes som positvt. HMU undrer sig dog over, hvorledes dette samt andre tiltag skal finansieres.

 

HMU formandskabet sikrer, at bemærkningerne indgår i HMU's høringssvar.

 

HMU besluttede

 • at afgive bemærkninger til høringsmaterialet
 • at HMU's formandskab udarbejder det endelige høringssvar
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-73-112-19

10. Status på strategisk rekruttering og kompetenceudvikling Social 13.30-13.50)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning
 • drøfter udfordringerne med fastholdelse
 • drøfter hvad vi kan gøre for at styrke fastholdelsen af medarbejdere

 

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er dels at give HMU en status på det arbejde, der er foregået i Socialområdets styregruppe for strategisk rekruttering og kompetenceudvikling og dels få HMU til at drøfte og kvalificere Styregruppens arbejde fremadrettet vedr. de tværgående udfordringer, som socialområdet (men også psykiatrien) står overfor ift. fastholdelse af medarbejdere.

 

 

Status – strategisk rekruttering og kompetenceudvikling

Strategien for rekruttering og kompetenceudvikling sætter rammen for arbejdet med rekruttering og kompetenceudvikling på tværgående niveau i Socialområdet og Styregruppen for strategisk rekruttering og kompetenceudvikling er nedsat for at udmønte strategien. I det nedenstående ses en kort beskrivelse af de større indsatser, som styregruppen har arbejdet med i 2019 og fortsat arbejder med i 2020.

 

 

1. God introduktion:

 • PS HR har afdækket gode erfaringer ift. introduktionsforløb i socialområdet, og denne afdækning har resulteret i en række anbefalinger ift. ’den gode introduktion’.
 • 2020 sættes der fokus på implementering af ’den gode introduktion’, så specialområderne understøttes i at forbedre deres introduktionsforløb.

2. Fagpilotuddannelse:

 • Udvikling af specialområdevise fagpilotuddannelser har været et af de helt store initiativer, som styregruppen har igangsat. Udviklingsarbejdet begyndte i 2017, og alle specialområder har udviklet en fagpilotuddannelse og tilbagemeldingerne er gode.
 • Flere specialområder fremhæver, at uddannelsen har resulteret i et fælles fagligt sprog og en fælles faglig tilgang, større sammenhængskraft i specialområdet samt en større faglig nysgerrighed.
 • Videreudvikling af fagpilotuddannelserne og fokus på dybdeimplementering er fokusområder for 2020.

3. Sundhedsfaglige kompetenceudvikling:

 • Styregruppen har i 2019 været optaget af socialområdets kompetencer vedr. sundhedsfaglige opgaver.
 • Der er udarbejdet en plan for strategisk sundhedsfaglig kompetenceudvikling, som styregruppen har kvalificeret og anbefalet igangsat. Planen er omfattende med kompetenceudvikling på flere niveauer.
 • Flere kursusaktiviteter er igangsat i slutningen af 2019 og forsætter 2020 året ud. Formålet er at styrke løsningen af den sundhedsfaglige opgave i det specialiserede socialområde.

 

 

Udfordringer ift. fastholdelse

Styregruppen arbejder dataunderstøttet og er særligt optaget af, at data er med til at kvalificere drøftelser og anbefalinger vedr. tværgående initiativer i socialområdet. Dette fokus på data fortsætter ind i 2020. Der er på nuværende tidspunkt en række udfordringer forbundet med at trække valide HR-data eks. vedr. personaleomsætning. Psykiatri og Social adminstrationen arbejder på at finde en løsning, så vi styrkes i at arbejde datadrevet med afsæt HR-data.

 

Til trods for at data vedr. personaleomsætning ikke er fuldt ud valide peger tallene på, at der er udfordringer på tværs af socialområdet ift. at fasholde medarbejdere. Styregruppen har derfor prioriteret flere indsatser, med det klare formål at fastholde medarbejdere i socialområdet – eks. god introduktion og det forsatte fokus på fagpilotuddannelserne.

  

Med afsæt i denne orientering bedes HMU drøfte nedenstående spørgsmål og derved kvalificere socialområdets styregruppe for strategisk rekruttering og kompetenceudviklings arbejde i 2020, hvor en af hovedtematikkerne fortsat vil være - hvordan vi fastholder medarbejdere:

- hvad er vores udfordringer ift. fastholdelse?

- og hvad kan vi gøre for at styrke fastholdelsen af medarbejdere?

 

Beslutning

HMU besluttede

 • at udsætte punktet til næste møde
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

11. Pause (13.50-14.00)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

12. Arbejdet med strategiske indsatsområder 2020 (14.00-14.35)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter Psykiatri og Socials arbejde med strategiske indsatsområder 2020

Sagsfremstilling

På både psykiatri- og socialområdet har der gennem de seneste år været arbejdet med årsplaner. En årsplan er de strategiske indsatser for de kommende år for henholdsvis psykiatrien og socialområdet. Årsplanen skal via strategiske indsatsområder sikre en opnåelse af målbilledets mål.

 

Der ønskes en drøftelse af HMU's overvejelser ift. arbejdet med årsplaner 2020 og de strategiske indsatsområder:

 

 1. Hvor ser HMU en særlig udfordring med de strategiske indsatser?
 2. Hvad kan true at vi kommer i mål?
 3. Hvor vil vi være særligt stærke ift. at komme i mål med indsatserne?
 4. Hvordan kan MED hjælpe med at vi lykkedes med indsatserne?

 

Proces:

 • Introduktion til punktet ved Tina Ebler - 1 min.
 • Introduktion til psykiatriens indsatsområder ved Tina Ebler - 2 min.
 • Introduktion til socialområdets indsatsområder ved Ann-Britt Wetche - 2 min.
 • Gruppedrøftelser (opdelt i hhv. psykiatri og social) - 20 min.
 • Fælles opsamling - 10 min.

 

 

Målbillede - psykiatrien

 

På psykiatriområdet arbejdes der med seks store indsatsområder.

 • De sværest syge
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Udvikling af psykiatrien med udgangspunkt i AUH
 • Patient- og pårørendeinddragelse
 • Patientfagligheden i den sekundære sektor (sygehusene)
 • Den attraktive arbejdsplads.

 

Desuden er der tre tværgående indsatser/perspektiver; forbedringsarbejdet, digitalisering og et samlet psykiatrihospital.

 

Psykiatrien igangsatte arbejdet med de strategiske indsatsområder på et afdelingsledelsesmøde den 16. december 2019.

 

Der kan læses mere om målbilledet her: https://www.rm.dk/sundhed/kvalitet-i-region-midtjylland/vi-maler-pa-kvaliteten/

 

Målbilledet - socialområdet:

 

 

På socialområdet videreføres de seks overordnede temaer fra 2019. Det drejer sig om

 • Datainformeret ledelse,
 • Sundhed på socialområdet
 • Magtanvendelser
 • Sammenhængende indsatser
 • God ledelse og styring på socialområdet
 • Kompetenceudvikling og rekruttering.

 

Socialområdet igangsatte arbejdet de strategiske indsatsområder i forbindelse med døgnseminar for områdecheferne den 20.-21. januar 2020.

 

Der kan læses mere om målbilledet her: http://www.social.rm.dk/rammer-og-regler/malbillede-for-socialomradet/  

 

Beslutning

Tina Ebler introducerede til punktet samt formålet med at få MED's input til arbejdet med indsatsområderne.

 

Det blev i den forbindelse bemærket, at der var fejl i sagsfremstillingen vedrørende beskrivelse af indsatsområder for psykiatrien, da beskrivelsen af disse ikke er udtryk for det nyeste materiale. Der henvises i stedet til slides, hvor de korrekte formuleringer for indsatsområder fremgår.

 

Det er nyt for psykiatrien at der arbejdes med disse indsatsområder. Indsatsområderne skal være med til at sikre, at vi når målbilledets mål. Alle indsatsområder har konkrete målsætninger og indikatorer tilknyttet, således der sikres en systematisk opfølgning på arbejdet.

 

Indsatsområderne er mere kendte på socialområdet, hvor man har arbejdet en del med dem efterhånden.

 

Ledelse og medarbejdere – herunder LMU'er er lokalt og centralt i forskellig grad involveret i arbejdet med  indsatsområderne. Formålet med dette punkt er dels at informere om arbejdet samt få input og hjælp fra HMU ift. at identificere, hvordan det bedst kan sikres, at indsatsområderne lykkedes.

 

Dette blev drøftet i to grupper fordelt på hhv. social og psykiatri.

 

HMU besluttede

 • at drøfte arbejdet med Psykiatri og Social's indsatsområder
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-86-19

13. Tilbagemelding fra HMU's Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed (14.35-14.40)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringerne til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet gives en kort mundtlig tilbagemelding fra drøftelserne på seneste møde i HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed, herunder særligt orientering vedr. projektmidler til nedbringelse af sygefraværet.

 

Projektmidler til at nedbringe sygefravær

Psykiatri og Social har søgt om og fået del i puljemidler fra STAR til et projekt om at nedbringe sygefravær i den offentlige sektor. Projektet i Psykiatri og Social hedder "Boostet Implementering og Differentierede indsatser" (BIDI). Tilskuddet udgør i alt 2.134.585,00 kr. over to år.

 

Psykiatri og Social har det højeste sygefravær blandt de øvrige hospitalsenheder i Region Midtjylland. Sygefraværsprocenten var 6,22 % pr. november 2019. Projektansøgningens mål er at nedbringe sygefraværet til 5,22 ved projektets afslutning.

 

Psykiatri og Social har fået midler til:

 • Ansættelse af en tværgående PS-sygefraværskoordinator (fuld tid, 2 år), som bl.a. skal sikre implementeringen af sygefraværspolitikken, følge op på højt sygefravær og yde sparring til ledere. Ansættelse af sygefraværskoordinator forventes at ske pr. 1. april 2020.
 • Midler til PS-eksterne konsulenter for indhentning af de særlige kompetencer, som PS ikke selv råder over. Disse skal lave differentierede indsatser inden for psykisk og fysisk arbejdsmiljø - lokalt i de afdelinger og områder, som er mest belastede. HR-data og dialoger med afdelinger og områder udgør grundlaget for udvælgelsen af de steder, der vil blive tilbudt differentierede indsatser.

 

Det fremgik af vilkårene for ansøgningen, at sygefraværsmidlerne skal forankres på højeste ledelsesniveau (PSL). Samtidig skal et beslutningsforum nedsættes med repræsentanter fra medarbejdere og ledere.

 

På mødet 3. februar 2020 blev der i HMUs Undeudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed udvalgt to ledelsesrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter med ligelig fordeling mellem psykiatrien og socialområdet. De valgte ledelsesrepræsentanter er Rasmus Ladefoged Dinnesen fra Holmstrupgaard og Betina Funder Jeppesen fra Regionspsykiatrien Vest. Medarbejderrepræsentanterne er Rene Lodal Christensen fra specialområde udviklingshæmning og ADHD og Henrik Ørskov Larsen fra Retspsykiatrisk afdeling AUH. Sygefraværskoordinatoren og repræsentanter fra PS-HR skal indgå i forummet som videnspersoner.

 

Beslutningsforummet har som opgave, at:

 • Sætte realistiske mål for indsatserne
 • Udarbejde rammen for kommunikationsplan for indsatserne
 • Drøfte og besluttet hvilke HR-data og niveauet herfor, der skal danne grundlag
 • Udvælge afdelinger og områder til de differentierede indsatser
 • Afrapportere halvårligt om indsatser til drøftelse i HMU
 • Dagsordenssætte sygefraværsindsatsen på afdelingsledelsesmøder og områdechefmøder
 • Mødes kvartalvist til statusmøder. 

 

Afdelinger og områder er orienteret om tilsagn af midlerne primo januar 2020. Uddybende information er dagsordenssat til hhv. AL og OC møder i kommende måneder.

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede om seneste møde i underudvalget.

 

Psykiatri og Social har modtaget 2,1 mio. kr. til at arbejde med. I den forbindelse ansættes der en sygefraværskoordinator. Der nedsættes desuden en følgegruppe med deltagelse af Rasmus Ladefoged Dinnesen fra Holmstrupgård, Betina Funder Jeppesen fra Regionspsykiatrien Vest, Rene Lodal Christensen fra Specialområde Udviklingshæmning og ADHD og Henrik Ørskov Larsen fra Retspsykiatrisk Afdeling AUH P. Tina Ebler og Ann-Britt Wetche deltager desuden.

 

Data gennemgås på udvalgsmøderne. Der ses en stigning i antallet af dybdegående analyser og af VTC'er. Dette undersøges pt., men der er noget der tyder på, at VTC'er anvendes meget forskelligt lokalt.

 

Der henvises til referat for udvalgsmøderne, som kan findes her: http://ps.intra.rm.dk/hr/arbejdsmiljo-og-sikkerhed/hmu-underudvalg/dagsordener-og-referater/

 

HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

14. Orientering om byggeriet i Gødstrup (14.40-14.45)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med byggeprojektet i Gødstrup.

Beslutning

Tina Ebler oplyste kort, at byggeriet går planmæssigt.

 

HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-88-19

15. Orientering vedr. LMU'ernes ulykker og politianmeldelser, datapakker vedr. påbud og Arbejdstilsynets aktuelle engagement (14.45-14.50)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om ulykkesopgørelserne fordelt over LMU'erne, herunder politianmeldelser
 • orienteres om de årlige datapakker fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø vedr. ulykker og påbud

Sagsfremstilling

Orientering om LMU'ernes arbejdsulykker og politianmeldelser 2019.

 

I de vedlagte bilag er der opgørelser over LMU'erne vedr. arbejdsulykker og politianmeldelser for 2019.

Politianmeldelserne handler udelukkende om anmeldelser, hvor det er en patient, borger eller pårørende, der har været skadevoldende overfor én eller flere medarbejdere.  

 

Overordnet kan det fremhæves at,

 • Der generelt er sket en stigning i antallet af ulykke uden fravær i Psykiatri og Social
 • Samlet set falder ulykker med fravær fortsat en smule år for år

 

Socialområdet:

Det samlede antal ulykker er steget med 11 ulykker fra 203 ulykker i 2018 til 214 ulykker i 2019. Der er en minimal stigning i fraværsulykkerne i perioden fra 77 til 80. Ulykker med psykisk vold er faldet med 9, mens ulykker med fysisk vold er stegt med 4 ulykker fra 64 ulykker i 2018 til 68 i 2019. Voldsulykker med fravær er samlet set faldet fra 39 til 35 i perioden.

Samlet set er ulykkerne i særlig grad steget hos SBU og SAU, imens der i særlig grad er sket fald hos Holmstrupgård og DOK.

Antallet af politianmeldelser er samlet set steget i socialområdet fra 68 i 2018 til 83 i 2019 - særligt oplever SBU og SVO en stigning.

 

Psykiatriområdet:

Det samlede antal ulykker stiger også i psykiatrien fra 229 i 2018 til 247 ulykker i 2019. Antal af fraværsulykker er dog faldet med 13 ulykker fra 108 stk. til 95 stk. i 2019. Ulykker med psykisk vold er uændret i periode 2018-2019 med hhv. 15 og 16 ulykker. Der er et stigning på 20 ulykker inden for fysisk vold fra 75 stk. i 2018 til 95 stk. i 2019. Voldsulykker med fravær udgør 57 stk og er helt uændret i perioden.

Samlet set er stigningerne i ulykker særligt sket hos RP Midt, imens der er fald hos Retspsykiatrien og RP Horsens.

Antallet af politianmeldelser er samlet set faldet i psykiatrien fra 71 i 2018 til 66 i 2019 - særligt oplever AFP et større fald i anmeldelser i 2019 sammenlignet med 2018.

 

LMU'opgørelserne er vedhæftet for hhv. socialområdet og psykiatrien.

 

Datapakke - Ulykker i Region Midtjylland 2012-2019:

  

Datapakkerne er vedhæftet til orientering på dette møde. Data vil indgå i HMU's kommende arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 24.-25. september 2020.

 

Ulykker hhv. uden og med fravær:

I forhold til Psykiatri og Social kan det samlet fremhæves, at

 • Der er sket en større stigning på 40 ulykker uden fravær fra 2018 til 2019
 • Særligt er det ulykker med fysisk vold som er steget. De udgør 35 af de 40 ulykker der er uden fravær.
 • Ulykker med traumatiske hændelser er tilsvarende faldet med 15 ulykker, imens faldulykker uden fravær igen er steget samlet set med 9 stk.
 • Nyansatte i psykiatrien oplever en stigning i ulykkerne uden fravær

 

 • Der er sket et fald på i alt 11 ulykker med fravær fra 2018 til 2019
 • Det er særligt sammenstødsulykker med fravær og fysisk vold med fravær som er faldet i periode
 • Faldulykker med fravær er steget med 13 ulykker i perioden

 

Udviklingen i det samlede antal ulykker i Psykiatri og Social afspejler den generelle udvikling i antal ulykker i Region Midtjylland, hvor der er et ensartet fald i ulykker med fravær, imens der ses en stigning i ulykker uden fravær.

I forhold til nyansatte har psykiatrien dog den største og mest markante andel af ulykker i Region Midtjylland. Der er særligt sket en stigning i ulykker uden fravær for nyansatte i psykiatrien fra 35 i 2018 til 71 i 2019 - en stigning med i alt 36 ulykker.

 

NB. Nyt arbejdsskadebegreb pr. 1. januar 2020

Grundet ændringer i arbejdsskadebegrebet gældende fra 1. januar 2020, hvor muligheden for 'registrering' af ulykker bortfalder, mener Koncernen, at der kan ske en administrativ stigning i ulykkesantallet (uden fravær) i de kommende år, indtil der er fundet et naturligt leje for den nye praksis, hvor alle arbejdsulykker udelukkende kan 'anmeldes'. Den nye praksis påvirker ikke ulykker med fravær, som naturligt altid er blevet anmeldt i Arbejdsmiljøsystemet.

 

 

Datapakke - Påbud fra Arbejdstilsynet til Region Midtjylland 2012-2019:

I Psykiatri og Social har der i 2019 været 45 tilsynsbesøg - det er over dobbelt så mange tilsynsbesøg sammenlignet med 2018, hvor besøgsantallet var 20. Antallet af påbud er steget markant fra 2 påbud i 2018 til 13 påbud i 2019. Ud af de 13 påbud er 6 af disse strakspåbud. Psykiatrien har fået 10 af de 13 påbud og de er primært givet i forbindelse med Skejbys ny rammer (indeklima og støj) og på psykisk arbejdsmiljø. Der er givet påbud på halvdelen af de besøg, der har været i psykiatrien i 2019. Socialområdet har i alt fået 3 strakspåbud og alle går på temaer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Der blev i alt givet 15 vejledninger  og 4 afgørelser uden handlepligt i hele Psykiatri og Social. Der ud over har Psykiatri og Social fået 63 grønne smileys ud af regionens 80 grønne smileys. 

 

Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social:

Opgørelse over besøg og aktuelle reaktioner er vedhæftet til orientering

 

 

 

Beslutning

Der henvises til den skriftlige fremsstilling af punktet. Eventuelle spørgsmål kan stilles til Psykiatri og Social's arbejdsmiljøkoordinatorer; Ebbe Dons Pihl og Lotte Koldtoft.

 

HMU besluttede

 • at henvise til punktets skriftlige fremsstilling
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

16. Eventuelt (14.50-14.55)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt.

Beslutning

HMU besluttede

 • at drøfte eventuelt

 

Der opleves vanskeligheder efter opdatering af mailsystem. Dette oplyses til IT med henblik på eventuel løsning der.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

17. Evaluering af mødet (14.55-15.00)

Det indstilles, at HMU

 • evaluerer mødet

Sagsfremstilling

 • Fik vi talt om det vi ville tale om?
 • Var punkterne relevante?
 • Havde alle mulighed for at sige noget?

Beslutning

Det blev bemærket at det var beklageligt, at punkt måtte udsættes på grund af tidsmangel. Ellers var der ingen bemærkninger til evalueringen.

 

HMU besluttede

 • at evaluere mødet
Tilbage til toppen