Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 11. maj 2020 kl. 12:00
i Videomøde: alle ringer til meet.KSR1@rooms.rm.dk


Sagnr.: 1-13-3-76-19

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra HMU-møde den 27. februar 2020 og den 17. april 2020 (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender referater fra HMU-mødet den 27. februar og 17. april 2020

Beslutning

Der blev flyttet rundt på dagsordenen således nogle punkter blev taget først. Dette skyldtes, at Ann-Britt Wetche måtte forlade mødet kl. 12.30.

Der ønskes en uddybning af argumentation for, hvorfor HMU anbefaler opsplitning af HR. Følgende sætning tilføjes derfor referatet fra det ekstraordinære HMU møde den 17. april 2020:

 

"Der er i flere høringssvar fra LMU'erne nævnt bekymring for krydspres samt nævnt at der er nogle funktioner i HR, som man ønsker adskilt."

 

HMU besluttede:

 • at tilføje et sætning til referatet fra den 17. april
 • at godkende referater fra møderne den 27. februar og 17. april 2020.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

2. Tilbagemelding fra RMU (12.05-12.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

De væsentligste informationer fra RMU-mødet d. 16. april til videreformidling til HMU’erne:

 

16. april

Direktionen afholdt torsdag den 16. april et orienterings-/dialogmøde med Regions-MEDudvalget og repræsentanter fra de faglige organisationer vedr. situationen omkring COVID-19.

Man kan løbende holde sig opdateret på intranet mv. (http://intranet.rm.dk/). Koncern HR's hjemmeside om medarbejderforhold vedr. COVID-19 opdateres desuden løbende, og her findes også en "FAQ":

 

Link til hjemmesiden om medarbejderforhold: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/retningslinjer/medarbejderforhold-i-forbindelse-med-coronavirus/

Direkte link til FAQ om medarbejderforhold: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/retningslinjer/medarbejderforhold-i-forbindelse-med-coronavirus/faq/

 

Dagsordener og referater kan ses i Prepare og på hjemmesiden: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/   

Beslutning

HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

3. COVID-19 - Status og læring (12.10-12.20)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status og læring ift. situationen med Covid-19

Sagsfremstilling

Der gives en aktuel status på situationen med COVID-19 i Psykiatri og Social. Herunder de store ændringer og omvæltninger for organisationen og den enkelte medarbejder, som arbejdet med at håndtere situationenen har resulteret i. HMU drøfter desuden hvilken læring, der kan ses på baggrund af situationen.

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede om, at man på socialområdet har oplevet en stor evne og villighed til at sikre omstilling og handlekraft. Fra starten af var der særligt fokus på at fremskaffe værnemidler, hvilket nu ser ud til at være lykkedes. Diverse forskellige udmeldinger og manglende bekendtgørelser fra myndighederne har dog givet visse udfordringer. Overordnet set er der dog godt styr på situationen. Der har ikke været borgere eller personale med konstateret Covid-19 på socialområdet.

 

Tina Ebler orienterede om, at det har været dejligt at opleve omstillingsparatheden i organisationen. Både ift. patientkontakten ved f.eks. at anvende videokonsultationer, men også ift., hvordan man på sengeafdelinger har forberedt at skulle håndtere et større pres af smittede. Der har pt. ikke været nogen indlagte patienter med Covid-19. Der har været få patienter i ambulant regi samt ca. 9 medarbejdere, som har haft konstateret Covid-19. Der har ikke været nogle alvorlige tilfælde.

 

På nuværende tidspunkt er der særlig fokus på dels behovet for værnemidler jo mere der åbnes op, og dels på, hvad vi har lært af situationen. For eksempel har mange patienter været glade for videokonsultationer ligesom telefonkontakt også har været anvendt meget. Det er dog ikke altid tilstrækkeligt, og der skal være en særlig opmærksom på, at den psykiske tilstand ikke forværres ved f.eks. anvendelsen af telefonisk kontakt.

 

Det er desværre konstateret, at visse patienter oplever en forværring af deres psykiske helbred på grund af at der pt. er lukket for besøg. Dette ses særligt i retspsykiatrien, hvor der findes årelange indlæggelser uden udgangsmuligheder. Der pågår derfor en dialog med direktionen om muligheder for at åbne forsigtigt op for besøg for disse patienter. Dette skal gøres med respekt for personalets og de øvrige patienters sikkerhed.

 

Der skal fortsat være særlig fokus på at fastholde afstandtagen og hygiejnerådene. Det opleves, at man er gode til det ift. patientkontakten, men det skal også huskes, når man er sammen med kollegaer på kontorerne, i fællesrum etc. Dette har også været drøftet med afdelingsledelseskredsen.

 

En forudsætning for dette er, at der sikres tiltrækkelig plads. Her har hjemmearbejdet været en fordel. Særligt ift. AUH Psykiatrien i Skejby, hvor kontorpladser fra administrationen anvendes af det kliniske personale. Muligheden for hjemmearbejde giver derfor gode muligheder for at sikre behørig afstand, og vil generelt også kunne styrke arbejdsmiljøet. Dog blev det bemærket, at dette ikke gælder for alle, og at nogle medarbejdere kan opleve det udfordrende at skulle arbejde hjemmefra.

 

I forhold til samarbejdet i HMU var der et ønske om, at der blev holdt flere HMU-møder (af kortere varighed) om situationen for på den måde at sikre større involvering af HMU. Det skal derfor overvejes om der fremover vil være behov for dette.

 

HMU besluttede:

 • at drøfte status og læring ift. situationen med Covid-19
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-29-20

4. Status på proces vedr. direktionens forslag om at adskille Psykiatri og Social (12.20-12.30)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning
 • drøfter HMU's videre forløb efter eventuel adskillelse

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om seneste status på processen ift. direktionens forslag om at adskille Psykiatri og Social til to selvstændige driftsområder.

 

Beslutning

Tina Ebler orienterede om, at den oprindelige tidsplan bliver forsinket med en måneds tid, da RMU har ønsket at blive høringspart. Der henvises til mail om dette fremsendt den 4. maj 2020.

 

Den nye tidsplan ser således ud:

 

 • 19. maj 2020 - Høring i RMU
 • 26. maj 2020 - Direktionen behandler de indkomne høringssvar fra MED-systemet, herunder RMU
 • 09. juni 2020 - Direktionen godkender sagen til det politiske system
 • 16. juni 2020 - Forretningsudvalget behandler forslaget
 • 24. juni 2020 - Regionsrådet behandler forslaget
 • 01. juli 2020 -  Formel ikrafttrædelse
 •  

Der er desuden pt. indkommet høringssvar fra DSR og SL. FOA har annonceret, at der kommer et fra dem. Høringssvarene ser ud til at gå primært på vicedirektørens faglige baggrund.

 

RMU er desuden præsenteret for to modeller til, hvordan HMU kan fortsætte efter den 1. juli. Der henvises til drøftelsen om dette fra det ekstraordinære HMU-møde den 17. april 2020.

 

HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

5. Status på Herning Kommunes udmelding om overtagelse af Nørholm Kollegiet (12.30-12.35)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om status

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig orientering om seneste status i forhold til Herning Kommunes tidligere udmelding om ønsket overtagelse af Nørholm Kollegiet, som er en del af Specialområde Udviklingshæmning og ADHD.

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede om, at Herning Kommune alligevel ikke vil overtage Nørholm Kollegiet. I forbindelse med dette er det aftalt mellem region og kommune, at takster skal sættes ned. Det er ligeledes aftalt, at der skal være et samarbejde omkring opbygning af kommunal kapacitet på området.

 

HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

6. Status på tilsyn (12.35-12.40)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering om seneste status ift. det sociale tilsyn og det risikobaserede tilsyn på socialområdet.

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede om, at Det Sociale Tilsyn også har været sendt hjem i forbindelse med Covid-19. Der har derfor ikke været tilsynsbesøg i perioden. Tilsynet starter dog op så småt igen.

 

Specialområde Autisme er i gang med at lave nygodkendelser for specialområdet. Dette var en af konsekvenserne ved de dårlige tilsynsrapporter, som specialområdet modtog i efteråret 2019. De steder, hvor Socialtilsyn Nord skulle godkende, er nu blevet godkendt, men man afventer fortsat de andre steder.

 

HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

7. Status økonomi (12.40-12.50)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status for økonomi

Sagsfremstilling

Der gives en kort økonomisk status for hhv. psykiatrien og socialområdet.

Beslutning

Socialområdet:

Ann-Britt Wetche gav en kort status for den økonomiske situation på socialområdet. Der henvises i den forbindelse til bilaget.

 

Socialområdet oplever pt. udfordringer med økonomien på baggrund af situationen med Covid-19. Det betyder bl.a., at der nu kan ses et større underskud. Dette skyldes i høj grad manglende indtægter fra kommunerne svarende til ca. 3 mio. kroner om måneden. Det er et problem, som de øvrige regioner også har. Der findes som sådan ikke nogle hjælpepakker eller lignende, som socialområdet kan trække på. Problemstillingen er dog rejst med Danske Regioner med henblik på, at de tager det med i deres forhandlinger med regeringen.

 

Udover dette opleves der en række udfordringer med Specialområde Autisme (SAU). Dette skyldes dels nedlukning af Højskolebakken i Skals, samt at der pt. opleves tomme pladser på nogle tilbud. Derudover har SAU ikke mulighed for at lave kursusvirksomhed (Autismepilot) pga. Covid-19.

 

Det er første gang i lang tid, at der ses et decideret underskud på socialområdet. Der er derfor også igangsat forskellige tiltag til at håndtere dette forventede underskud.

 

Umiddelbart ser det dog ud til at være en særlig situation begrundet i Covid-19. Socialområdet modtager fortsat henvendelser fra kommunerne, men på grund af Covid-19, har man svært ved at vise tilbuddet frem til de borgere, som påtænkes pladsen. De vil gerne se tilbuddet fysisk. Der bliver dog fortsat indskrevet borgere til trods for situationen.

 

Som nævnt er der tale om en særlig situation. Skulle et tilbud blive ramt af udbredt smitte blandt beboere og/eller personale, vil dette kunne vise sig at være langt mere udfordrende end den økonomiske situation.

 

Det er forståeligt, at den økonomiske situation skaber bekymring hos medarbejdere. Dette også set i lyset af, at socialområdet eventuelt bliver et selvstændigt driftsområde. Hertil bemærkes det dog, at psykiatrien og socialområdet rent økonomisk nu er to forskellige områder. Der kan ikke overføres midler fra et af områderne til det andet.

 

Psykiatrien:

Tina Ebler orienterede om, at der pt. ses en rimelig balance i tallene for psykiatrien. Det kan dog være svært allerede nu at se, hvordan det reelt vil se ud senere, men umiddelbart ser det fornuftigt ud. Der henvises i den forbindelse til bilaget.

 

Covid-19 situationen kan give yderligere udfordringer med bl.a. rekruttering. Eksempelvis ift. at få ansat 40 nye sygeplejersker, som er en del af regeringens ønske om, at der på landsplan ansættes 1000 nye sygeplejersker. Der er ikke givet særlig økonomi til dette. Pengene skal findes i eksisterende midler. Planen er, at der skal ansættes 20 i år og 20 næste år. Lykkede dette ikke, bliver psykiatrien dog ikke frataget midler.

 

Psykiatrien er et af de steder, hvor der er flest fuldtidsansatte. Problemstillingen med rekruttering kan derfor ikke blot løses ved, at folk går mere op i tid.

 

HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

8. Orientering om BIDI kick-off møde (12.50-13.00)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Psykiatri og Social er bevilget i alt 2.134.585 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) som tilskud til projekt Boostet Implementering og Differentierede Indsatser (BIDI). Projektets målsætning er at nedbringe sygefraværet. Projektet forankres organisatorisk i et beslutningsforum med udgangspunkt i HMU's underudvalg for arbejdsmiljø og sikkerhed. Der gives en orientering om kick-off mødet, som blev afholdt onsdag den 22. april 2020.

Beslutning

Tina Ebler orienterede kort om projektets opstartsmøde. Det blev på dette bl.a. aftalt, at projektet skal bindes sammen med allerede eksisterende projekter, således der ikke bliver tale om endnu et projekt blandt alle de andre.

 

Der blev i forbindelse med kick-off mødet efterspurgt mere målrettede data, således det bliver muligt for beslutningsforummet at fokusere indsatserne.

 

HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

9. Orientering om byggeriet i Gødstrup (13.00-13.05)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med byggeprojektet i Gødstrup

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering om byggeriet såfremt der er sket nyt siden sidst.

Beslutning

Tina Ebler orienterede om, at flytningen er udskudt til foråret 2021, da vi fortsat venter på, at somatikken færdiggører det endelige byggeri.

 

HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-90-19

10. Orientering om Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social (13.05-13.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der henvises til det vedlaget bilag. Der var ingen øvrige bemærkninger.

 

HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

11. Input til anvendelse af finanslovsmidler i psykiatrien (13.10-13.40)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter og giver input til hvad der bør være fokus på, når der fremover skal sættes nye indsatser i gang

Sagsfremstilling

Baggrund

Med Finanslov 2020 blev der på landsplan afsat 600 mio. kr. til psykiatrien. På nationalt niveau forhandles der fortsat om eventuelle bindinger på disse midler.

 

Regionsrådet har allerede besluttet, at en del af midlerne skal anvendes til et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby.

 

Derudover har regionsrådet afsat 24 mio. kr. årligt til indsatser for de sværest syge patienter. De 24 mio. kr. anvendes til:

 • Styrkelse af F-ACT-teamet i Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, der yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til de sværest syge mennesker med psykisk sygdom. Det intensive består bl.a. i, at der er mulighed for flere kontakter til personalet, og at behandlingen kan tilbydes i patientens nærmiljø. Målgruppen for de nye midler er psykotiske patienter med selvskadende adfærd.
 • Oprettelse af et team målrettet patienter med selvskadende adfærd og personlighedsforstyrrelser i hver af de seks afdelinger (inkl. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling), der har ansvar for disse patienter. Indsatsen for de sværest syge vil gå på tværs af hele behandlingsforløbet og både omfatte den akutte fase, indlæggelsen og det ambulante forløb, hvor et tæt samarbejde mellem akutmodtagelse, sengeafsnit, primærsektoren, de pårørende og patienten selv er afgørende.
 • Etablering af en intensiv indsats for nydebuterede bipolare patienter i Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Tiltaget er inspireret af de positive erfaringer med opsøgende teams målrettet nydiagnostiserede patienter med skizofrene lidelser. Behandlingen vil være længerevarende med fleksible kontakter og jævnlige samtaler mellem patient og primær behandler. Behandlingen forventes endvidere at indeholde psykoedukation af patient og pårørende. Derudover tilbydes et tæt samarbejde med hjemkommune, egen læge og andre relevante interessenter for at skabe sammenhæng i de psykiatriske og sociale behandlings- og støttetilbud.

 

Derudover forventes det at en del af midlerne skal anvendes til at konvertere nogle af de "særlige pladser" til almindelige psykiatriske senge. De særlige pladser er målrettet særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Psykiatrien skal desuden indgå i indsatsen for at leve op til aftalen om ansættelse af 1.000 sygeplejersker.

 

En del af midlerne er derfor allerede øremærket til specifikke tiltag.

 

Input fra HMU

Emnet dagsordenssættes på mødet i HMU d. 11. maj med henblik på at HMU kommer med input til Psykiatri- og Socialledelsens anbefalinger til de politiske udvalg om udmøntning af de resterende midler.

 

På mødet ønskes input til, hvad der bør være fokus på, når der fremover skal sættes nye indsatser i gang, så psykiatrien kan udvikles på den bedst mulige måde.

 

Lige nu overvejes der følgende tiltag:

 • Styrkelse af den opsøgende indsats i retspsykiatrien for de sværest syge og mest udadreagerende retspsykiatriske patienter for at forebygge indlæggelser og reducere anvendelsen af tvang
 • Mere personale
 • Fastholdelse af den øgede personalenormering i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, når den midlertidige bevilling udløber med udgangen af 2021
 • Øget kapacitet hos privatpraktiserende psykiatere, hvor der i dag er meget lange ventetider

 

Før mødet opfordres HMU til at overveje følgende:

 • Hvad skal vi gøre mere af i psykiatrien? Og hvad skal vi gøre mindre af?
 • Hvad mener I om de tiltag, vi har under overvejelse? Er vi på rette spor? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Et af tiltagene er mere personale
  • Hvor I Psykiatrien vurderer I, at der er størst behov for mere personale? Hvorfor?
  • Er der bestemte fagpersoner, som I gerne ser flere af i psykiatrien – f.eks. fysio- og ergoterapeuter, peer-medarbejdere, sygeplejersker? Hvorfor?
 • Er der andre tiltag, vi bør overveje?

Beslutning

Tina Ebler introducerede til punktet. Psykiatri- og socialudvalget har inviteret specialeråd og patient- og pårørendeorganisationer til at komme med input ift., hvad midlerne kan anvendes til. For at sikre en ligeså tidlig involvering af MED, har PSL ønsket, at punktet skulle på HMU møde den 11. maj. Dette velvidende, at punktet vil komme på igen i juni, når det skal til politisk beslutning.

 

Der blev kvitteret for, at punktet kom på dagsordenen.

 

Det blev bemærket, at de oplistede tiltag var relevante, men det kan være svært at leve op til f.eks. kravet om mere personale på grund af rekrutteringssituationen. At dette fremgår som et tiltag, ses dog også som en anerkendelse af behovet for mere personale.

 

HMU havde følgende input til tiltag:

 • Bedre normering og mere personale generelt
 • Mere uddannelse
 • Fokus på det tværsektorielle samarbejde – særligt ved overgange
 • Mere forebyggelse
 • Flere muligheder for patientrettede aktiviteter
 • Øget forskning, evaluering og videndeling
 • Flere fysioterapeuter og socialrådgivere
 • Fortsættelse af satspuljeprojekter

 

I forhold til indsatsen "Øget kapacitet hos privatpraktiserende psykiatere". Der er en del psykisk syge, som ikke falder ind i hospitalsmålgruppen, men som i stedet behandles hos privatpraktiserende psykiatere. Psykisk syge som behandles i hospitalsregi, er som udgangspunkt vurderet sværere syge og behandlingskrævende end det er tilfældet ved patienter, som behandles af privatpraktiserende psykiatere. Øget kapacitet hos privatpraktiserende psykiatere sikrer bedre behandlingsmuligheder for disse patienter samt, at patienterne ikke overgår til hospitalsregi, hvor de som udgangspunkt ikke er målgruppen for denne behandling.

 

Der skal være særligt fokus på, at tiltag kommer hele psykiatrien til gode, og ikke kun psykiatrien i Skejby. Der skal desuden også være opmærksomhed på, at flere tiltag kan have betydning for socialområdet. Eksempelvis ift. nuværende satspuljeprojekter, som med fordel kan fortsættes.

 

Det blev bemærket, at man i starten af sagsfremstillingen burde fremhæve, at der er tale om retspsykiatriske patienter med dom. Derudover nævnes der eksempler på faggrupper, som der eventuelt kan ansættes flere af i sagsfremstillingen. Det er ikke hensigten at hævde bestemte faggrupper fremfor andre.

 

HMU's input tages med i de kommende drøftelser med det politiske niveau. Efterfølgende vil emnet blive drøftet igen hos HMU.

 

HMU besluttede:

 • at drøfte og give input til, hvad der bør være fokus på, når der fremover skal sættes nye indsatser i gang.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

12. Tak for nu og gode råd til de nye HMU'er (13.40-13.50)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter hvad HMU vil give med videre til de to nye HMU'er

Sagsfremstilling

Såfemt regionsrådet tilslutter sig forslaget om at opdele Psykiatri og Social, vil det betyde at det nuværende HMU ophører. Ligeledes ophører den nuværende årsplan. Dette ønskes markeret ved at HMU drøfter, hvilke råd og erfaringer man vil give med videre til de to nye HMU'er - herunder hvilke temaer fra den nuværende årsplan, som man anbefaler også prioriteres i de to nye HMU'er etc.

Beslutning

Følgende blev bemærket:

 • At det skal overvejes, om der skal være to næstformænd i de nye HMU'er. Dette skal bl.a. være med til at forhindre en sårbarhed ved sygdom samt styrke positionen i øvrigt
 • Det er vigtigt, at man fortsat har fokus på arbejdsmiljøet og sikkerheden i de nye HMU'er
 • Der bør være fokus på i hvilken grad og hvordan, der kan sikres videndeling mellem de to nye HMU'er.

 

HMU besluttede:

 • at drøfte, hvad man vil give med videre til de to nye HMU'er.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

13. Eventuelt (13.50-13.55)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt

Beslutning

Der var intet til eventuelt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

14. Evaluering af mødet (13.55-14.00)

Det indstilles, at HMU

 • evaluerer mødet 

Sagsfremstilling

Fik vi talt om det vi ville tale om, var punkterne relevante og havde alle mulighed for at sige noget?

Beslutning

Det opleves ikke optimalt at holde HMU møder over video, selvom man er fordelt på forskellige matrikler. Dels var der it-problemer og dels en tendens til, at ordstyrer "fylder meget". HMU håber, at man snart må mødes igen samlet. Det kan overvejes at holde pause mellem formødet og HMU mødet.  

 

HMU besluttede

 • at evaluere mødet.
Tilbage til toppen