Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 24. september 2020 kl. 10:00
i Videomøde - Alle ringer til meet.KSR1@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-13-3-76-19

1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra HMU-møderne d. 19. juni, 14. august, 26. august og 4. september 2020 (10.15-10.20)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for dagens HMU-møde.
 • godkender referater fra HMU-møderne den 19. juni, 14. august, 26. august og 4. september 2020.

Sagsfremstilling


Beslutning

Tina Ebler beklagede, at det var nødvendigt at gøre mødet til et videomøde samt dermed udskyde arbejdsmiljødrøftelsen til mødet den 21. oktober. Den seneste udvikling ift. COVID-19 samt statsministerens udmelding om dette, bevirkede dog at man i formandskabet fandt det uhensigtsmæssigt, hvis vi skulle mødes fysisk så mange mennesker fra flere forskellige matrikler.


HMU besluttede

 • at godkende dagsorden for dagen HMU-møde og referater fra møderne den 19. juni, 14. august, 26. august og 4. september 2020.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

2. Tilbagemelding fra RMU (10.20-10.25)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres mundtligt om de væsentligste informationer fra seneste RMU-møde den 10. september.


Dagsordener og referater kan ses på hjemmesiden: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/


Beslutning

RMU drøftede bl.a.:

 • Bæredygtighedsstrategien. Det er en meget ambitiøs strategi, som dog endnu ikke er politisk godkendt. Pt. pågår der en proces vedrørende finansiering. Strategien nyder bred opbakning.


 • Evaluering af MED-aftale: Det er besluttet, at formandskabet i RMU kigger på proces for evaluering af MED-aftalen


 • Budgetforlig: Psykiatrien har fået andel af realvækstmidlerne. Der er forskellige politiske ønsker i forhold til anvendelsen, men ingen reelle bindinger, hvilket er positivt


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

3. Ledelsesmodel for socialområdet (10.25-10.35)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om regionsrådets behandling af direktionens forslag til ledelsesmodel for socialområdet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandler emnet på møde den 23. september.

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede om, at regionsrådet den 23. september vedtog, at ledelsesmodellen på socialområdet består af en direktør og en vicedirektør. Vicedirektøren bliver ansvarlig for den sundhedsfaglige indsats. Det fremgår ikke af beslutningen, hvilken uddannelsesmæssig baggrund vicedirektøren skal have.


Socialområdet skal desuden udarbejde en udviklingsplan, hvor det bl.a. skal fremgå, hvordan man vil arbejde med sundhed på socialområdet – herunder hvordan man styrker fagligheden og indsatsen.


Der var en mindretalsholdning i regionsrådet, hvor man foreslog en struktur med to vicedirektører med hhv. social- og sundhedsfaglig baggrund. Dette bekræfter blot, at der er meget fokus på det sundhedsfaglige område ift. socialområdet.


Ann-Britt Wetche orienterede desuden om, at man sammen med Koncern HR, vil foreslå direktionen, at socialområdets løn- og personaleopgave, forankres i Koncern HR pr. 1. januar 2021. Dette har været i høring i stabens LMU, som var positive overfor forslaget. RMU's næstformandskab har dog desuden foreslået, at HMU også forholdte sig til det.


HMU besluttede

 • at tage orientering om ledelsesmodel til efterretning
 • at indstilling om forankring af løn- og personaleopgaven på socialområdet (høringsmateriale) sendes rundt til HMU med mulighed for, at HMU kan sende skriftlige bemærkninger til formandsskabet
 • at formandskabet udarbejder endeligt høringssvar på vegne af HMU til direktionen
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

4. Status ift. COVID-19 (10.35-10.40)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om status ift. COVID-19.

Sagsfremstilling


Beslutning

Psykiatrien: Tina Ebler orienterede om følgende:

 • Retningslinjer og anbefalinger vedrørende hjemsendelser af medarbejdere følges.
 • Det er op til lokal vurdering ift., hvordan man tilrettelægger virtuel kontakt med patienter
 • UBR gælder fortsat for psykiatrien
 • Der afventes nationale udmeldinger ift. brug af mundbind, besøgsretriktioner etc.
 • AUH somatikken har dog allerede valgt at anbefale brug af mundbind samt sat vagter ved indgange. Psykiatrien er en del af dette i Skejby, da vi deler bygninger. Det blev i den forbindelse bemærket, at det er vigtigt at der sker en koordineret indsats i Skejby – herunder at denne udmeldes til personale og patienter. Ellers kan det skabe utryghed og forvirring
 • Der er kendskab til en patient, som pt er smittet. Dette er håndteret i henhold til retningslinjerne
 • Der er patienter og personale, som venter på testtider. Det giver nogle udfordringer og der arbejdes pt. på en beredskabsplan for dette
 • Der blev spurgt ind til viden om, hvorvidt man på nationalt niveau arbejder med at ændre testmetode. Dette var der ikke kendskab til.


Socialområdet: Ann-Britt Wetche orienterede om følgende:

 • Retningslinjer og anbefalinger vedrørende hjemsendelse af medarbejdere følges
 • Man afventer ligeledes nationale udmeldinger ligesom det også på socialområdet opleves at der er ventetider ift. testtider
 • Der er kendskab til tre smittede beboere pt., som alle håndteres efter retningslinjerne
 • Der har været et tilsynsbesøg, hvor tilsynsansvarlig efterfølgende har meddelt, at denne
  nu har fået konstateret smitte. Tilsynslederen havde ingen symptomer under tilsynet. Man er ved at teste medarbejdere og beboere på tilbuddet


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-249-20

5. Evaluering af sygefraværspolitikken og de tilhørende retningslinjer i forbindelse med sygefravær (10.40-11.10)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om resultaterne fra evalueringerne af sygefraværspolitikken og de tilhørende retningslinjer
 • tager til efterretning de forslag der er til evt. forbedringer af sygefraværspolitikken og de tilhørende retningslinjer, samt hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet med at udbedre forbedringerne.


Sagsfremstilling

Som aftalt i forbindelse med vedtagelsen af sygefraværspolitikken i HMU, skal sygefraværspolitikken og de tilhørende retningslinjer vedrørende sygefravær evalueres. Dette har alle LMU'er gjort i foråret 2020 i en kvalitativ evalueringsform, hvilket yderligere er blevet suppleret af en kvantitativ evaluering udsendt til alle ledere med personaleansvar i sommeren 2020. Projektleder og sygefraværskoordinator Anita Lindkvist Nørbjerg, HR, deltager i mødet mhp., at fremlægge resultaterne fra begge evalueringer. Anita vil udover at præsentere hovedresultaterne fra begge evalueringer ligeledes præsentere, hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet med eventuelle forbedringer af retningslinjerne for sygefraværspolitikken på baggrund af resultaterne fra evalueringerne.

Beslutning

Projektleder og sygefraværskoordinator Anita Lindkvist Nørbjerg præsenterede slides og gennemgik evalueringernes resultater. Der henvises til slides for dette.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
 • at evalueringen og opfølgning drøftes i underudvalget sammen med Anita Lindkvist Nørbjerg
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

6. Udkast til forretningsordener (11.10-11.25)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter og kvalificerer udkast til forretningsordener for de nye HMU'er.


Sagsfremstilling

Jævnfør procesplan for etablering af de nye HMU'er, vedlægges udkast til forretningsordener for de nye HMU'er til HMU's drøftelse og kvalificering. Det vil være op til de nye HMU'er at godkende endelig forretningsorden for deres virke i forbindelse med at de nye HMU'er konstitueres.


Beslutning

HMU drøftede udkast til forretningsordner. Tina Ebler bemærkede i den forbindelse, at 1. og 2. næstformænd følger samme model, som ved RMU. De to næstformænd er principielt ligestillede, men ved akutte situationer er det en fordel med en rækkefølge, hvis der skal handles hurtigt. De skal desuden træde til ved den ene næstformands fravær.


HMU besluttede

 • at drøfte og kvalificere udkast til forretningsordner, som endeligt godkendes af de nye HMU'er
 • at procesplanen ændres således forhandling om FTR struktur påbegyndes idet udpegning til HMU starter
 • at udkast til forretningsordner og den reviderede procesplan sendes til følgegruppen.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-4-20

7. Revideret fælles-psykiatrisk retningslinje for introduktion af nye medarbejdere (11.25-11.40)

Det indstilles, at HMU

 • tager orientering om den fælles psykiatriske retningslinje for psykiatriens introduktion af nye medarbejdere til efterretning

Sagsfremstilling

Årsplanssporet "Den attraktive og gode arbejdsplads" har i løbet af 2020 arbejdet med psykiatriens introduktion af nye medarbejdere. Årsplansgruppens arbejde har resulteret i en række nye tiltag, herunder en fælles dag for alle nye medarbejdere på tværs af geografi og faggruppe og en app som støtte til introduktionsprogrammer.


Arbejdet med psykiatriens introduktion har medført en revidering af den fælles psykiatriske retningslinje for psykiatriens introduktion af nye medarbejdere. (se bilag)

Retningslinjen har været i høring i psykiatriens afdelinger hen over sommeren og fremlægges her i den endelige version.


Èn af de store opmærksomhedspunkter som årsplansgruppen har haft i arbejdet, har været at sikre en psykiatrisk introduktion som imødekommer visionen om én psykiatri. I denne sammenhæng betyder det, at alle nye medarbejdere får en ensartet introduktion til Psykiatrien i Region Midtjylland, så de oplever, at de er en del af en større organisation, uanset hvilken afdeling de tilhører.


Psykiatriens introduktion er et led i arbejdet med psykiatriens Strategi for rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse i 2020-2024. Denne blev præsenteret for HMU den 10.12.2019.

Beslutning

Tina Ebler præsenterede punktet.


Der vil blive holdt introduktion for alle nye medarbejdere på tværs af psykiatrien en gang om måneden. I den forbindelse vil der være deltagelse fra HMU, HL og en afdelingsleder eller funktionsleder. På grund af COVID-19 er møderne udsatte til efter nytår.


Der arbejdes pt. på, at velkomstmaterialet samles i en app-løsning. HMU spurgte ind til hvilke data, som blev delt i den forbindelse – særligt hvis der er tale om en app på en privattelefon. Tina Ebler fortalte, at det er en løsning, som anvendes andre steder i regionen, men hun vil undersøge dette yderligere.


HMU bemærkede, at det er positivt med en fælles introduktion, da det kan hjælpe med at få psykiatrien til at fremstå, som et samlet hospital. Det er med til at skabe en god fælleskabsfølelse.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
 • at spørgsmål omkring data i app undersøges nærmere


Vedr. app, tilføjet til referat 30.09.20: Introduktionsapp'en er lavet på samme platform som Den Digitale Patientguide af Emento, som lever op til Europæiske General Data Protection Regulation (GDPR-regler). Psykiatrien i Region Midtjylland vælger at bruge platformen til at introducere nye medarbejdere, hvor de ved oprettelse bliver bedt om at oplyse navn, telefonnummer og CPR-nr., og så kan se selv vælge, om de vil oplyse uddannelse og sprog. CPR-nr. bliver anvendt til oprettelse og verificering i systemet. Alt data, både fra en privat- eller en arbejdstelefon, bliver behandlet efter gældende GDPR-regler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-36-20

8. Oplæg om MED-organisationen på Psykiatriens Fælles Introduktion (11.40-11.50)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Psykiatriens Fælles Introduktion gennemføres den første mandag i hver måned for alle nyansatte på tværs af afdelinger og faggrupper, første gang den 5. oktober. Formålet med dagen er at give alle nye medarbejdere en samlet, fælles introduktion til Psykiatrien i Region Midtjylland og at få dem til at føle sig som en del af den store organisation. Dagens program byder på oplæg fra en repræsentant fra hospitalsledelsen samt forskellige repræsentanter fra de kliniske afdelinger, en patientfortælling mm. Der er ønske om, at en repræsentant fra HMU holder et kort oplæg om MED-organisationen på denne dag. Oplægget kan gå på skift blandt flere medlemmer i HMU.

Beslutning

I forbindelse med introduktion af nye medarbejdere, vil der være et kort oplæg om MED. Oplægget skal holdes af et medlem af HMU. HMU for Psykiatrien vil derfor blive spurgt om dette, når introduktionsdagen nærmer sig (efter nytår).


HMU besluttede at

 • tage orienteringen til efterretning.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

9. Orientering om problematik vedr. dobbelt lønnummer (11.50-11.55)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om, at dette undersøges, og at der vil komme et punkt om dette på et kommende HMU møde.

Sagsfremstilling

Der ses en problematik omkring timelønnede vikarer, som samtidigt er fastansatte. Dette undersøges nærmere, og der vil komme et punkt om dette på et kommende HMU-møde.

Beslutning

Tina Ebler orienterede om at man pt. er ved at undersøge punktet, og at dette vil blive drøftet på HMU mødet den 21. oktober.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

10. Eventuelt (11.55-12.00)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt.

Sagsfremstilling


Beslutning

Evaluering af dialog og samarbejde i MED: Der er udsendt et spørgeskema til HMU. Resultaterne af dette er nu fremsendt til formandskabet. 94 % har svaret, hvilket er positivt. HMU vil drøfte dette samt tilbagemeldinger fra LMU'erne på mødet den 10. december. Efterfølgende skal der gives en tilbagemelding til RMU


Vikardækning: Der blev spurgt ind til status ift. tidligere drøftelse vedrørende problemer med at få vikarer fra Vikar Midt. Claus Graversen orienterede om, at Vikar Midt har oplevet en markant stigning i antal rekvisitioner af vikarer. Samtidigt ses der et fald i antal relevante vikarer, hvilket skaber problemer med at kunne levere vikarer i hele regionen. Håndtering af dette skal snarest drøftes med Vikar Midt.


Der er ikke noget der tyder på, at Vikar Midt i et stort omfang har sendt vikarer ud i testtelte.


Problematikken med vikarer hænger sammen med den generelle problematik omkring rekruttering. Der skal et punkt på et kommende HMU, hvor der gives en status på arbejdet med strategien for rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling – herunder ift. anvendelsen af vikarer. Drøftelsen skal understøttes af data.


HMU besluttede

 • at der på et kommende HMU skal et punkt på med status for arbejdet med strategien for rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-76-19

11. Evaluering af mødet (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • evaluerer mødet.

Sagsfremstilling

Fik vi talt om det vi ville tale om, var punkterne relevante og havde alle mulighed for at sige noget?

Beslutning

HMU evaluerede mødet.

Tilbage til toppen