Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 26. februar 2021 kl. 12:00
i Videomøde - Alle ringer til: meet.rm45@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-13-3-81-20

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra HMU-mødet den 10. december 2020 (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for mødet
 • godkender referat fra HMU-mødet den 10. december 2020.

Beslutning

HMU besluttede at godkende dagsorden og referat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

2. COVID-19 (12.05-12.15)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status på COVID-19 situationen for hhv. Psykiatrien og Socialområdet.

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status.

Beslutning

Psykiatrien:

På nuværende tidspunkt er der kun få smittede. Vedrørende vaccination, så har over 1200 medarbejdere modtaget første stik. Dertil kommer, at over 300 er færdigvaccinerede. Tilsammen næsten 1.600. Der vil være flere vacciner til medarbejdere også i de kommende uger. Fokus er først og fremmest på personale, som har kontakt til patienter – dvs. klinisk personale. Vi er desuden så småt gået i gang med at vaccinere de sværest syge patienter. Der tages udgangspunkt i prioriterede grupper, som Sundhedsstyrelsen har udpeget.


Der har været restvacciner, som har været til overs f.eks. fordi der har været afbud. Da vaccinerne kun har en kort holdbarhed, har de i disse tilfælde været tilbudt med meget kort varsel til andre. Ellers ville de være gået tabt.


HMU bemærkede at nogle medarbejdere har oplevet at dem, som giver vacciner taler AstraZeneca vaccinen ned. Der er desuden meldinger om at man heller ikke skal testes mere efter at have modtaget vaccinen. Disse to fejlagtige problematiseringer kan skabe utryghed. Claus Graversen har derfor videresendt problemstillingen til AUH med henblik på at tage en drøftelse med dem omkring det.


Socialområdet:

Der har i lang tid ikke været personale eller borgere, som har været smittet. Samlet set har der kun været 26 borgere, som har været smittet i alt, hvilket viser hvor flot smitteudbrud har været håndteret.


Frontpersonale vil snarest få besked om at de kan blive vaccineret. Fra uge 10 vil man starte med vaccination af borgere. Praktikken omkring dette er ved at blive afklaret.


Der har allerede nu været nogle medarbejdere, som har fået restvacciner. Ellers vil disse være gået tabt.


HMU besluttede at tage orienteringen til efterretning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-63-20

3. HMU Underudvalget samt ulykkesdata, m.m. (12.15-12.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orientering fra seneste møde i HMU's Underudvalg for Sikkerhed og Arbejdsmiljø til efterretning
 • tager orientering jf. bilagsmaterialet til efterretning
 • drøfter eventuelle opfølgende tiltag (enhedsopdelte drøftelser S og P)

Sagsfremstilling

1. Socialområdet, kort beskrivelse af data


1.1. Ulykker på LMU-niveau, 2019-2020

Af tabel 1 fremgår det, at det samlede antal ulykker er steget med 51 ulykker fra 214 ulykker i 2019 til 265 ulykker i 2020. Der er en stigning i fraværsulykkerne i perioden på 57, hvoraf de 30 er Covid-19 ulykker. Ulykker med psykisk vold er steget med 15, mens ulykker med fysisk vold ligger på samme niveau som i 2019 med 68 ulykker. Voldsulykker med fravær er samlet set steget fra 35 til 44 i perioden.

Samlet set er ulykkerne i særlig grad steget hos SUA og SOH, mens der er sket fald hos SBU og DOK.


Antallet af politianmeldelser er samlet set faldet i Socialområdet fra 83 i 2019 til 66 i 2020 - særligt oplever SUA et fald, mens DOK oplever en stigning på dobbelt på mange anmeldelser i 2020 sammenlignet med 2019.


1.2. Ulykker på driftsniveau 2012-2020

Tabel 2 og 3 viser antal ulykker for Socialområdet fordelt på skadestyper for hhv. ulykker med og uden fravær.


Det fremgår af tabel 2, at

 • Der er sket en stigning på 25 ulykker med fravær fra 2019 til 2020, hvoraf 6 af ulykkerne er sket for nyansatte
 • Det er særligt ulykker med psykisk vold og sammenstød, som er steget i perioden
 • Faldulykker er faldet med 6 ulykker i perioden


Det fremgår af tabel 3, at

 • Der er sket et lille fald på 6 i ulykker uden fravær fra 2019 til 2020
 • Ulykker uden fravær blandt nyansatte er steget med 3 på trods af et samlet fald i ulykker uden fravær
 • Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger er faldet med 5 ulykker, mens ulykker med psykisk vold er steget med 4.


For Socialområdet kan det særligt fremhæves, at der samlet set på tværs af ulykker med og uden fravær er sket en stigning i ulykker med psykisk vold, mens der er sket et fald i faldulykker.


1.3. Nyansattes andel af ulykker m/u fravær fordelt på skadestyper 2020

Det fremgår af tabel 4, at ulykker blandt nyansatte samlet set udgør 35% af alle ulykker med og uden fravær. De nyansatte har en særlig høj andel af alle ulykker inden for skadestyperne fysisk vold (43%), traumatiske hændelser (57%), akutte tunge belastninger med personer (43) og akutte tunge belastninger med ting (50%).


1.4. Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Tabel 5 viser, at antallet af påbud er steget med 5 påbud fra 2019 til 2020. Heraf er 3 strakspåbud, som alle går på temaer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Der blev i alt givet 2 vejledninger og 2 afgørelser uden handlepligt. Der ud over har Socialområdet fået 48 grønne smileys.


2. HMU-drøftelser vedrørende sociale område

HMU bedes drøfte, hvorvidt data kalder på indsatser. Der kan tages inspiration i nedenstående spørgsmål:


 • Hvordan kan antallet af ulykker med psykisk vold nedbringes?
 • Hvordan får vi videndelt og omsat viden fra dybdegående og strukturerede analyser?
 • Hvordan sikres det, at nyansattes ulykker forebygges?
 • Hvilke indsatser kalder stigningen i påbud på?


HMU bedes afslutningsvist drøfte, hvorvidt der er behov for andet/mere data til disse drøftelser fremover.3. Psykiatrien, kort beskrivelse af data3.1. Ulykker på LMU-niveau, 2019-2020

Der har været 31 Covid19-anmeldelser i 2020.


Tabel 1 viser, at det samlede antal ulykker stiger fra 257 i 2019 til 281 ulykker i 2020 (+9%).

Tabel 1.1. viser, at antallet af anmeldelser (pba. primært fysisk vold) er steget i RP Midt med 32 (53 til 85), RP Randers med 18 (9 til 27) og AfP med 13 (47 til 60).

Antallet af anmeldelser er faldet i ADA med 19 (43 til 24, jævnt fordelt over kategorier, fysisk vold uændret) og RP Vest med 14 (50 til 36, fysisk vold her faldet med 30%).


Tabel 1 viser også, at antallet af politianmeldelser stiger fra 66 (2019) til 72 (2020). Antallet af anmeldelser er faldet med 9 i BUA, men steget med 8 i RP Randers og 11 i RP Midt (ikke vist i tabel). Politianmeldelserne vedrører de anmeldelser, hvor er en patient/borger/pårørende har været skadevoldende overfor en eller flere medarbejdere.


Tabel 2 viser, at andelen af ulykker med/uden fravær på tværs af 2019/2020 er uændret.


Tabel 3 viser, at andelen af voldsulykker/ikke-voldsulykker med fravær er stort set uændret på tværs af 2019/2020.


3.2. Ulykker på driftsniveau 2012-2020

Tabel 4+5 viser fordelingerne inden for de enkelte skadestyper i psykiatrien, hvor der ikke er de store ændringer 2019/2020. Tabel 3 viser, at antallet af ulykker med fravær for nyansatte stort set er uændret. Tabel 5 viser, at antallet af ulykker uden fravær for nyansatte er faldende. Tabel 6 viser hvor stor en andel de nyansatte andrager i de samlede ulykker. Af de 106 ulykker med nyansatte sker de 70 af ulykkerne indenfor de første 6 mdr., og de sidste 36 af ulykkerne sker fra 6. - 12. måned.


3.3. Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Antal påbud fordelt på arbejdsmiljøemner fremgår af tabel 7. Arbejdstilsynet har i 2020 afgivet 2 strakspåbud, 3 påbud og 3 afgørelser uden handlepligt. Afgørelse u. handlepligt afsiges, såfremt at enheden indenfor høringsfasen retter op på forholdene.

Som følge af Covid19 har Arbejdstilsynets udgående funktioner været kraftigt neddroslet i 2020, hvorfor sammenligning med tidligere år ikke giver mening.


4. HMU-drøftelser vedrørende psykiatrien

HMU bedes drøfte, hvorvidt data kalder på indsatser. Der kan tages inspiration i nedenstående spørgsmål:


 • Hvordan kan antallet af ulykker med fysisk vold nedbringes?
 • Hvordan får vi bedst videndelt og omsat viden fra dybdegående og strukturerede analyser?
 • Hvordan sikres det, at nyansattes ulykker forebygges?


HMU bedes afslutningsvist drøfte, hvorvidt der er behov for andet/mere data til disse drøftelser fremover.

Beslutning

Ann-Britt Wetche orienterede fra seneste underudvalgsmøde, herunder bl.a. at der er forholdsvis mange unge og nye ansatte, som oplever ulykker.


Dette ses desuden også vedrørende sygefravær. Det ønskes derfor, at sygefraværskoordinatoren undersøger dette nærmere med henblik på at HMU (begge driftsområder) involveres igen.


Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) har undersøgt om, hvorvidt der er en usikkerhed i data omkring sygefravær grundet i at man ikke får raskmeldt sig tidligt nok. DOK's prøvehandling har ikke umiddelbart fundet tegn på dette.


Efter orienteringen fra seneste underudvalgsmøde, blev resten af punktet drøftet i to grupper – en for psykiatrien og en for socialområdet.


Psykiatrien:

Psykiatrien drøftede bl.a. at det er bekymrende at man fortsat har mange nyansatte, som kommer til skade. Det svækker også fastholdelsen af medarbejdere efterfølgende. Drøftelsen af problematikken ville kunne styrkes ved at få talt med disse medarbejdere, som har udfordringerne. For eksempel via fokusgruppeinterview. Derudover var der et ønske om mere differentierede tal herunder:


 • Om nogle afdelinger har knækket koden ift. udfordringen? Hvad har man gjort for at gøre dette? Hvor ser det særligt slemt ud etc.?
 • Om afsnitstørrelsen, sygdomsgrad, tvang eller patienttyper har indflydelse på udfordringen?
 • Om der er sammenhæng mellem nyansattes stigende antal ulykker og om der er mange nye medarbejdere i en afdeling?


Det ønskes, at problemstillingen drøftes igen på et kommende HMU. I den forbindelse kan man også kigge på udfordringerne vedr. sygefravær.


Socialområdet:

Socialområdet drøftede følgende:

 • Retorikken ift. hvordan man omtaler arbejdsmiljøet. Der ønskes mere fokus på den gode historie og det man er gode til.
 • Fortsat fokus på rekruttering og intro af den nye medarbejder
 • Der var en undren over antal politianmeldelser – der ses et fald hos nogle områder
 • Vi har redskaberne til at arbejde med de høje følelsesmæssige krav, men der skal være obs. på, hvordan vi især klæder de nye medarbejdere på
 • Genbesøge sikkerhedsarbejdet – Der er meget vi gør godt


Opsummering fra Ann-Britt:

 • Styr på tingene
 • Det er de lokale arbejdspladser der skal arbejde med tingene
 • Hvordan er det vi hjælper de nyansatte?


HMU besluttede

 • at drøfte punktet
 • at sygefraværskoordinatoren undersøger sygefraværet blandt nye og unge ansatte nærmere. Dette med henblik på at HMU involveres igen
 • at problemstillingen omkring ulykker blandt nyansatte belyses yderligere samt drøftes igen på et kommende HMU møde (Psykiatrien)
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

4. Orientering om de strategiske årsplansindsatser (12.45-13.05)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Drøftes i grupperne fra forrige punkt.


Der gives en orientering om arbejdet med årsplansindsatserne for hhv. psykiatrien og socialområdet.


I forhold til psykiatrien vil der desuden blive orienteret om en kommende inddragelsesproces vedr. styrkelse af tværfagligheden i psykiatrien mhp at imødekomme nogle af de rekruteringsudfordringer der opleves.

Beslutning

Dette punkt blev ligeledes drøftet i grupper.


Psykiatrien:

Tina Ebler orienterede om årsplansindsatser 2021. Fokus er bl.a. på at sikre dybdeimplementering af det, som allerede er sat i gang. Der henvises til vedlagte bilag for uddybning af indsatserne. Indsatserne har konkrete indikatorer tilknyttet, som bl.a. sammen med data sikrer monitorering af om indsatserne lykkedes. Der kan medbringes slides til et kommende HMU møde, som viser indikatorerne.


HMU bemærkede at man skal være opmærksom på brugen af benævnelsen "Selvskade team", da det – bl.a. sammen med begrebet "snitflader" - kan lyde forkert.


Der blev desuden orienteret om tværfaglig og involverende proces, som skal sikre arbejdet med at skabe en robust psykiatri. Der er tale om kommende sessioner på tværs af kliniske afdelinger med deltagelse af:

 • Speciallæger
 • Yngre læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Ergo- og fysioterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Lægesekretærer
 • Pædagoger


Formålet er at drøfte og finde løsninger på:

 • Hvad skal der til, for at psykiatrien i Region Midtjylland fortsat er faglig og organisatorisk robust – til gavn for patienterne?
 • Hvad skal der til, for at oplevelsen af mangel på speciallæger mindskes uden blot at ansætte flere læger?


Et udkom af denne proces er også at vurdere, hvad tiden bruges på - bruges den rigtigt for de forskellige faggrupper, og hvordan kan man supplere hinanden?


HMU bemærkede at man gerne så involvering af TR/FTR ift. drøftelsen samt inddragelse af TR/FTR til at finde deltagere til grupperne. Den konkrete praktik omkring dette er ved at blive afklaret, men det er dog vigtigt at der er tale om deltagere som arbejder tæt på patienterne.


Det blev desuden bemærket, at rekruttering og fastholdelse også bør være en del af arbejdet og fremgå af "blomsten", som ses på slide 13.


Tina Ebler orienterede kort om indsatsen vedrørende centralisering af processen med ansættelse af læger – herunder lønforhandling. Indsatsen er ønsket af afdelingsledelserne og er iværksat bl.a. på baggrund af at der har været en tendens til, at afdelingerne har været i konkurrence med hinanden ifm. ansættelse af læger. Indsatsen skal sikre sammenlignelige ansættelsesvilkår og betyder bl.a. konkret, at HR bistår med lønforhandlinger.


Arbejdet med robust psykiatri skal være et fast punkt fremover på alle HMU møder.


Socialområdet:

Ann-Britt Wetche gav en kort orientering om de nuværende strategiske årsplansindsatser, jf. vedlagte bilag. Efter sommerferien forventes det at der bliver besluttet nye årsplansindsatser for de kommende år samt hvilke tværgående handlinger, der skal arbejdes med i områdechefkredsen.


Der blev desuden orienteret om at der også i de enkelte specialområder bliver arbejdet med en række konkrete handlinger, hvor der visse steder anvendes en tavle, som redskab for at følge implementeringen.


HMU besluttede

 • at drøfte punktet
 • at slide med indikatorer fremvises på et kommende HMU møde (Psykiatrien)
 • at rekruttering og fastholdelse tilføjes "blomsten" (Psykiatrien)
 • at bemærkningerne tages til efterretning ift. det videre arbejde med robust psykiatri samt at emnet bliver et fast punkt på kommende HMU møder (Psykiatrien)
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

5. Pause (13.05-13.20)

Sagsfremstilling

Efter pausen ringes der igen op til meet.rm45@rooms.rm.dk

Beslutning

.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

6. Orientering om MinLog i sundhedhedsjournalen - borgerens adgang til oplysninger (13.20-13.35)

Det indstilles, at HMU

 • tager ændringen til efterretning
 • drøfter hvilke konsekvenser der kan være ved, at borgere/patienter kan se oplysninger på ansatte, som foretager opslag

Sagsfremstilling

Borgere vil i den nærmeste fremtid få adgang til at se navn, titel og afdeling på alle, som har slået op i deres sundhedsjournal (MinLog). RMU har drøftet emnet og ønsker ligeledes en drøftelse i HMU'erne.


Slår en ansat op i EPJ, sendes data om tidspunkt for opslaget, ansattes navn, titel, hospital og afdeling til Sundhed.dk og vises i MinLog. Alle opslag vil nu blive vist. Det gælder både opslag fra it-hjælpere, kvalitetsfolk og fra fx patientkontoret. Patienter vil derfor pludselig se navne i deres journal, som de ikke har kendskab til modsat tidligere, hvor man kun kunne se opslag fra behandlere i forbindelse med aktuel behandling.


Som det fremgår af vedlagte referat fra mødet i Regions-MEDudvalget 18. december, er man bekymret for, at medarbejdere kan blive udsat for trusler eller vold på grundlag af oplysninger i MinLog. Denne problematik gælder også medarbejdere som allerede nu er synlige iforbindelse med opslag i journal (behandlere).


Dette har været rejst både i høringssvar fra regionerne og efterfølgende i forhold til Folketinget. Der henvises til dette bilag med henblik på uddybning af punktet og drøftelserne i RMU.


Ændringen i forhold til at alle opslag nu vises skulle have været igangsat fra den 24. januar, men er blevet udsat indtil videre.

Beslutning

Tina Ebler orienterede kort om at der pt. afventes udmelding om ny dato for ikrafttrædelse.


Det blev bemærket at det kan være bekymrende, at personer, som ikke er patienter også kan se opslag. For eksempel i forbindelse med udarbejdelse af mentalerklæringer.


HMU besluttede

 • at tage ændringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-52-20

7. Orientering om proces vedr. krænkende handlinger og seksuel chikane (13.35-13.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

På HMU-mødet 21. oktober 2021 blev det besluttet at dagsordensætte "krænkende handlinger og seksuel chikane" på et kommende HMU-møde. Punktet er løbende blevet Covid-19-udskudt, eftersom formandsskabet ønskede en grundig ikke-virtuel behandling af emnet.


Formandsskabet har besluttet at afvente en HMU-drøftelse til efter, at RMU (16. april 2021) har behandlet emnet. På RMU's møde vil en ny politik, med overskriften "Politik om vold og krænkende handlinger, herunder mobning, seksuel chikane og sexisme", nemlig blive behandlet.


De lokale MED-udvalg på socialområdet og i psykiatrien vil forud for næste møde i HMU (maj måned) blive bedt om at give en kort skriftlig status på deres eventuelle arbejde med emnet. En sådan årlig tilbagemelding er tillige en del af ovenstående politik-udkast.


Skrivelse fra Beskæftigelsesministeriet med gode råd til forebyggelse er vedlagt til orientering.

Beslutning

Tina Ebler orienterede om, at emnet vil blive drøftet på et kommende møde efter at det har været behandlet i RMU. Samtidigt er det et punkt, som er bedst tjent med at blive drøftet, hvor der er fysisk fremmøde. LMU'erne vil i den forbindelse blive bedt om input.


Der blev spurgt ind til om der opleves udfordringer med tavshedsklausuler. Der er næsten ingen sager i hhv. Psykiatrien eller Socialområdet ift. krænkelser ansatte imellem. Der er ingen, som er fratrådt med tavshedsklausul. Dette har derfor ikke været en udfordring.


HMU besluttede

 • at tage orientering til efterretning
 • at punktet drøftes på et kommende møde
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

8. Regnskab 2020 (13.45-13.55)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter regnskab 2020 for hhv. Socialområdet og Psykiatrien

Sagsfremstilling

Socialområdet:

Socialområdets regnskabsresultat fremgår af medfølgende bilag.


Psykiatrien:

Psykiatriens regnskabsresultat fremgår af medfølgende bilag.

Beslutning

Socialområdet:

Der ses et mindreforbrug på 28,9 mio. på driften.


2020 har været et vanskeligt år. COVID-19 restriktioner har bl.a. betydet at der har været mindre kørsel, uforbrugte midler til kurser og kompetenceudvikling samt besparelser ift. brugen af vikarer og timelønnede. Overgangen til samtidighedsferie har desuden betydet mindreforbrug. Derudover var der et mindreforbrug fra 2019, som blev overført til 2020. Merforbrug i form af faldende aktivitet, lukning af Højskolebakken og brug af værnemidler har ikke haft afgørende effekt på størrelsen af mindreforbruget. Mindreforbruget skal ses ift. det samlede budget på 1,4 mia. kr.


Der tages løbende stilling til det forventede regnskab i 2021, som også kan være præget af usikkerhed. Vi har særlig opmærksomhed på det samlede overskuds størrelse.


I forhold til Specialområde Autisme var der en forventning om et merforbrug på 14 mio. kr. Det er lykkedes at indhente en del således merforbruget er noget mindre. Det er ganske flot. Specialområdet er desuden godkendt af Socialtilsynet.


Psykiatrien:

Der ses et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. for 2020. Mindreforbruget er ligelig fordelt mellem centrale puljer og afdelinger.


Finanslovsmidlerne 2020 blev udmøntet til nye indsatsområder. Ved udgangen af 2020 er alle initiativerne sat i værk. Nogle initiativer er dog iværksat med forsinkelse. Dette skyldes blandt andet vanskeligheder i forhold til at rekruttere medarbejdere samt COVID-19.


Psykiatrien er dog ved at være i hus med de mange nye ansættelser, som blev aftalt i forbindelse med udmøntningen.


Derudover skyldes en del af overskuddet, at f.eks. en del kurser og andre kompetenceudviklingstiltag har været udsat pga. Covid-19, og der har været mindreforbrug i fht. mellemregional afregning.


2020 har på alle måder været et atypisk år også i ift. økonomien. Samlet set ser det dog fornuftigt ud.


Det vides ikke hvad der kommer til at ske ift. de kommende budgetforhandler for 2022.


Som det ser ud nu vil HMU modtage budgetmateriale den 12. august med høringsfrist den 30. august.


HMU besluttede

 • at drøfte regnskab 2020
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

9. Status for udpegning/valg til MED (13.55-14.00)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status for udpegning/valg til MED

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig orientering om seneste status ift. udpegning/valg til MED.


Beslutning

Tina Ebler gav en kort orientering om status. I forhold til medarbejdersiden så afventes det fortsat at få tilbagemeldinger om deltagelse fra de faglige organisationer. Der er pt. ikke modtaget nogen tilbagemeldinger. Der er derfor ikke indkaldt til møder i HMU efter dette møde, da der ikke er indmeldt deltagere. Møderne er dog lagt således, at næste møde i Psykiatrien er den 20. maj, mens næste møde for Socialområdet er den 3. maj.


Da der ikke kan konstitueres et nyt HMU, er det heller ikke muligt at godkende et kommissorium for underudvalg eller en møde- og årsplanplan. Der er derfor heller ikke indkaldt til møder i de to nye underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed.


Ledelsessiden er udpeget. Det forlyder at man nogle steder ikke har afholdt TR valg endnu.


HMU's formandskab har valgt at sende en mail til følgegruppen med henblik på at anmode om opsplitning at det nuværende HMU til to overgangs-HMU'er.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

10. Tilbagemelding fra RMU (14.00-14.05)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen fra de seneste RMU møder til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har senest været møde den 18. december 2020 og 8. februar 2021. Der forefindes endnu ikke en skriftlig opsummering af mødet den 8. februar. Der gives derfor en mundtlig status vedr. dette møde.


De væsentligste informationer fra RMU-mødet den 18. december 2020 til videreformidling til HMU’erne:

 • Den alvorlige situation med hensyn til stigende smitte og flere indlagte med COVID-19 blev drøftet. Det blev understreget, at det brev, der er udsendt fra regionsdirektøren om omlægning af ferie alene er tænkt som en venlig appel. Der var enighed om, at vi har fælles intentioner om at være så dialogbaserede som muligt og hjælpe hinanden gennem en svær tid, hvor mange er under stort pres. Også når det handler om bemanding af beredskaber og behov for ekstra personale. Der er behov for både langsigtet planlægning og fleksibilitet. Der blev orienteret om status vedrørende beredskabsaftaler med de faglige organisationer. Der er indgået aftale med DSR og skrevet ud til de andre relevante regionale organisationer om muligheden for at koble sig på. Der forventes indgået flere aftaler i den nærmeste fremtid. Der arbejdes systematisk med test og kontrol af værnemidler, og der foreligger gode råd om anvendelsen. Der kommunikeres herom i samarbejde med hospitalerne.


 • RMU godkendte oprettelsen af to nye Hoved-MEDudvalg for henholdsvis Psykiatrien og Socialområdet.


 • Der er kommunikation på vej til bl.a. HMU'erne om borgernes adgang til, at de fra begyndelsen af 2021 får adgang til at se navn, titel og afdeling på alle, der har slået op i deres sundhedsjournal. Der er stillet forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om, hvorvidt personalet i psykiatrien fremover kan bruge et tjenestenummer i stedet for deres fulde navn, når de registrerer i en patients journal, så personalet ikke skal leve i frygt for at blive opsøgt af en patient i affekt.


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/

Beslutning

Referat fra det ordinære RMU-møde den 8. februar 2021 blev gjort tilgængeligt via First Agenda den 26. februar.


De væsentligste informationer fra RMU-mødet den 8. februar til videreformidling til HMU’erne:

HMU besluttede at tage orienteringen til efterretning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-72-20

11. Orientering om rekruttering af udenlandske speciallæger til psykiatrien (14.05-14.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Hospitalsledelsen har den 8.12.2021 besluttet at igangsætte en fælles rekruttering af udenlandske speciallæger til psykiatrien. I første rul indgår Regionspsykiatrierne Vest, Randers og Horsens, hvor planen er at rekruttere ialt fem læger. Psykiatristaben (KITU) organiserer indsatsen der omhandler annoncering, rekruttering, sprogundervisning og onboarding i afdelingerne samt netværksdannelse og jobsøgning for ægtefæller.


Til annoncering og screening benyttes de rekrutteringsfirmaer, som Koncern HR Region Midtjylland har indgået rammeaftale med. Stillingerne annonceres i ca. 5 uger fra den 10.2.21. i hele Europa via Work in Denmarks EURES-netværk, rekrutteringsfirmaerne og andre samarbejdspartnere. Endvidere opfordres alle medarbejdere med kontakter i udlandet til at dele opslaget. Afhængigt af antallet af ansøgere kan ansøgningsfristen forlænges.


Se link til stillingerne her: https://rm.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=689111bf-2a7c-4901-95e6-7c1e553c3001


Ifølge planen skal samtaler og besøg i afdelingerne afholdes i foråret 2021, med lægernes start i Danmark i sensommeren 2021. Det første halve år skal de have intensiv danskundervisning med gradvis mere tilknytning til afdleingen. Lægernes løn betales af centrale midler det første halve år.

Beslutning

Tina Ebler orienterede om indsatsen, som bl.a. skal være med til at robustgøre psykiatrien. HMU fandt indsatsen relevant, og anbefalede i den forbindelse følgende:

 • Fokus på kandidaters sproglige færdigheder
 • En grundig indførelse i den danske arbejdspladskultur – herunder at supervision og tværfaglighed også er en del af lægeopgaven


Der blev opfordret til at man inddrog de gode erfaringer og historier fra tidligere ansættelsesforløb med henblik på at kvalificere håndteringen.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

12. Opfølgning fra LMU'ernes drøftelse af timelønsansattes merarbejde (14.10-14.15)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter LMU'ernes tilbagemeldinger

Sagsfremstilling

På HMU møde den 21. oktober 2020 havde HMU en drøftelse af anvendelsen af timelønsansatte og merarbejde. LMU'erne blev efterfølgende bedt om at drøfte emnet. Dette med henblik på at man lokalt får forholdt sig til i hvilken grad det opleves, som et problem og hvordan det håndteres/kan håndteres


LMU'erne blev bedt om at give en tilbagemelding på drøftelsen senest den 5. februar 2021. De indkomne tilbagemeldinger er vedhæftet dagsordenspunktet.

Beslutning

Ud fra de indkomne tilbagemeldinger fra LMU'erne, kan det konstateres at der kan opstå en problemstilling lokalt om timelønsansattes merarbejde, men at det dog er et problem, som bør håndteres lokalt, hvis den opstår.


Der er kontinuerlig fokus på håndtering af problemstillingen fra HL, socialledelsen samt de lokale ledelser. Det er dog vigtigt at dette sker i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere. Hvis man som TR ser et problem, skal der gøres opmærksom på dette således at der kan ske en drøftelse lokalt.


Det blev bemærket at det anbefales så vidt muligt at rekvirere vikarer via Vikar Midt, hvor det er sikret at der er krav om at overholde hvile- og arbejdstidsaftaler. Dette forudsætter dog, at Vikar Midt kan levere vikarer.


Til sidst blev det bemærket at der også er positive elementer ved timelønnede ansættelser. For eksempel har flere timelønnede valgt at blive fastansatte efterfølgende.


HMU besluttede

 • at drøfte LMU'ernes tilbagemeldinger
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

13. Orientering om byggerier i Psykiatrien (14.15-14.20)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med aktuelle byggeprojekter i Psykiatrien

Beslutning

Claus Graversen gav en kort orientering om aktuelle byggerier i Psykiatrien:

 • Gødstrup: Man er ved at klargøre indflytning
 • Randers: En sygeplejeskole er ved at blive konverteret om til et nyt ambulatorium
 • Viborg: De indledende processer er gået i gang ift byggeriet af kommende ny psykiatri
 • Horsens: Der skal laves et nyt sengeafsnit. Pt. drøftes det om der skal bygges nyt eller om eksisterende byggeri skal overtages fra Regionshospitalet Horsens
 • Skejby: Det er besluttet at der skal laves et nyt retspsykiatrisk afsnit. Dette finansieres via finanslovsmidler. Det forventes at kunne blive taget i brug 2023-2024


I forbindelse med nye byggerier følges de standarder, som foreligger vedr. hospitalsbyggerier – herunder fordeling af kvadratmeter. Fokus her er først og fremmest patientarealer. HL er bekendte med udfordringerne i Skejby og inddrager de erfaringer i nye byggerier. Dette gælder også ift. kontorfaciliteter. Man kan dog ikke forvente at der kommer enmandskontorer.


HMU besluttede:

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

14. Eventuelt og evaluering (14.20-14.25)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt og evaluerer mødet

Beslutning

Der var ikke noget til eventuelt.


Evaluering:

Det virkede fint at mødes i grupper, men man ser frem til at kunne mødes fysisk.

Tilbage til toppen