Abonnér
Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 12. maj 2021 kl. 12:00
i Videomøde - ekstraordinære HMU-møder

 


Sagnr.: 1-13-3-81-20

1. Godkendelse af dagsorden (12.00 - 12.05)

Det indstilles, at HMU

  • godkender dagsorden

Sagsfremstilling


Beslutning

HMU besluttede at godkende dagsordenen for mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

2. Status for arbejdet med robust psykiatri samt vedr. situationen hos Regionspsykiatrien Vest (12.05 - 12.45)

Det indstilles, at HMU

  • orienteres om og drøfter arbejdet med Robust psykiatri
  • orienteres om situationen hos Regionspsykiatrien Vest

Sagsfremstilling

HL og FTR for Psykiatrien har på møde den 7. april besluttet at der i HMU skal være en orientering og drøftelse af planen og indsatserne for arbejdet med at robustgøre psykiatrien samt ift. situationen hos Regionspsykiatrien Vest.


Der henvises til vedlagte bilag (referat fra mødet den 7. april).

Beslutning

Tina Ebler orienterede om baggrunden for at holde det ekstraordinære møde samt formålet med punktet.


Efterfølgende blev der gennemgået slides, som viser processen for arbejdet med at sikre en faglig og organisatorisk robustgørelse af psykiatrien.


Baggrunden for arbejdet med robust psykiatri skyldes stigende efterspørgsel på psykiatrisk behandling,en landsdækkende mangel på speciallæger, som opleves forskellig på tværs af afdelinger i psykiatrien, samt en tiltagende mangel på andre faggrupper – bl.a. sygeplejersker.


I den forbindelse arbejdes der med workshops, hvor alle faggrupper vil være repræsenteret. Der laves desuden en særskilt HMU workshop i det nye HMU for Psykiatrien.


Se slides for en nærmere beskrivelse af arbejdet med robust psykiatri.


Det er HL's oplevelse at der opleves en god lydhørhed på de allerede afholdte workshops. Der ses desuden en stor velvilje ift. at man gerne vil lykkedes med robustgørelsen. Det er noget vi alle sammen er fælles om at lykkedes med.


HMU drøftede efterfølgende arbejdet med robust psykiatri.


Der blev spurgt ind til status for Psykiatriakademiet: Arbejdet har været forsinket pga. Covid-19, men pt. er man i gang med at kortlægge nuværende kompetenceudviklingsmuligheder – herunder identificere hvad der skal forbedres og styrkes samt hvad vi mangler. Planen er at der ved årets udgang er taget første skridt ift. at få Psykiatriakademiet op at køre.


Psykiatrien har mange nyuddannede psykologer og andre faggrupper, og der er derfor også fokus på rekruttering af mere erfarne specialister også hos AL. Der er også kontinuerlig fokus på arbejdsmiljøet sammen med AL.


HL har besluttet at harmonisere ansættelsesprocessen af læger. Dette betyder, at selve ansættelsesprocessen struktureres og gøres mere lige således, at det bliver kendt, hvilke aftaler der indgås etc. og vi dermed undgår konkurrence internt i hospitalet. Der er fortsat fokus på at skabe gode vilkår for alle faggrupper – også for læger.


HMU's medarbejderside bemærkede at det er vigtigt med fokus på, hvilke begreber der anvendes. Begrebet "robust" kan hos nogle sætte nogle negativer tanker i gang. Det samme med ordet "harmonisering", som for visse kan sidestilles med besparelser. Det er derfor vigtigt, at vi i MED hjælper med at forklare over for medarbejdere og kollegaer, hvad ordene betyder i denne sammenhæng. Der er tale om organisatorisk og faglig robusthed og ikke personlig robusthed. I forhold til harmonisering, så er der ikke tale om besparelser. Harmonisering handler om at vi er et hospital med to specialer, og vi har en forpligtelse til, at sikre lige vilk¨r for behandling på tværs af regionen.


Tina Ebler orienterede efterfølgende særligt om situationen i Regionspsykiatrien Vest.


Der er krav fra Sundhedsstyrelsen ift. antal speciallæger vedrørende varetagelse af regionsfunktioner. Dette kan vi ikke leve op til i Regionspsykiatrien Vest, hvorfor både regionsråd og sundhedsstyrelsen har godkendt, at vi frasiger disse funktioner. Regionsfunktionspatienter i vest overdrages derfor til Skejby, som også har fået tilføjet midler til at varetage opgaven. Behandlingen vil være tværfaglig og baseres på teams med specialistkompetencer.


Der er udarbejdet en kvalitetsanalyse og journalaudit af situationen i Regionspsykiatrien vest. Analysenhar vist nogle gode forhold i vest, men desværre også udfordringer. Kvalitetsarbejdet og kommunikation er meget lokalt forankret, og går ikke nok på tværs. Der skal derfor nedsættes et kvalitetsnetværk, som skal sikre dette. Der skal også være fokus på mere systematik og struktur i brugen af EPJ og dokumentationspraksis generelt. Udredning, diagnostik og behandling skal desuden styrkes. Både ift. brugen af pakker og en større standardisering således at den enkelte behandler ikke står alene i behandlingen af patienten.


Det opleves at der tages positivt imod tiltagene blandt personalet i vest. Der arbejdes på at få lavet en handlingsplan sammen med afdelingen, således tiltagene kan sættes i værk.


Der er jobopslag ude pt. ift. at finde en ny ledende oversygeplejeske og ledende overlæge. Kvalitets- og udviklingschef fra Psykiatristaben Lisbeth Damgaard er konstitueret, som ny ledende oversygeplejeske (oprindeligt uddannet sygeplejerske). Sekretariatsleder fra Psykiatristaben Maria Benner er desuden udlånt fra Psykiatristaben ca. et par dage om ugen med henblik på at hjælpe sekretariatet i vest. Psykiatristabens anlægsteam understøtter desuden noget mere ift. udflytningen.


Der er modtaget mange gode tilkendegivelser fra kandidater til de to ledige AL stillinger. Det forventes at der kan starte et nyt AL efter sommerferien.


HMU bemærkede at vest har haft udfordringer i flere år, og at det er positivt at der er kommet fokus på at håndtere det – herunder at vi står sammen om det, som et hospital.


Der er løbende dialog med direktionen omkring tiltag i Vest – herunder ift. at sikre en harmonisering med Socialområdet.


HMU besluttede

  • at tage orienteringen til efterretning samt drøfte punktet
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

3. Høring vedr. etablering af en regionsdækkende traumeklinik med fysisk placering i Skejby og Holstebro/Gødstrup (12.45 - 13.25)

Det indstilles, at HMU

  • afgiver bemærkninger til høringsmaterialet, hvorefter formandskabet udarbejder endeligt høringssvar


Sagsfremstilling

Hospitalsledelsen har sendt forslag i høring i MED systemet vedrørende etablering af en regionsdækkende traumeklinik med fysisk placering i Skejby og Holstebro/Gødstrup.


Høringssvar fra de to berørte LMU'er eftersendes til HMU.

Beslutning

HMU drøftede bemærkninger til høringssvar ud fra det vedlagte høringsmateriale og de to LMU svar.


HMU bemærkede at man anerkender behovet for at skabe en regionsdækkende traumeklinik. HMU henviste dog til svarene fra LMU'erne og ønskede bemærkninger derfra indsat i høringssvar fra HMU.


HMU henledte særligt til bekymringerne fra vest ved, at lægesekretærer skal deles op.


HMU henviser desuden til bemærkninger om at der skal sikres en relevant og stærk ledelsesmæssig dækning af de to matrikler ligesom, at kompetenceniveauet skal ensartes på de to matrikler, så patienter tilbydes samme behandling uanset, hvor man

befinder sig i regionen.


HMU opfordrer desuden til at der anvendes virtuelle løsninger så vidt muligt.


HMU sluttede af med at bemærke, at ambitionen fortsat er en stærk selvstændig psykiatrisk afdeling i vest. I forhold til traumeklinikken, er planen at det bliver en permanent løsning modsat f.eks. udsættelse af flytningen af de særlige pladser. Det afgørende er opbygning af en struktur, som er mest hensigtsmæssig for medarbejdere og patienter.


HMU besluttede

  • at afgive bemærkninger
  • at formandskabet udarbejder det færdige høringssvar på baggrund af bemærkningerne
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

4. Eventuelt (13.25 - 13.30)

Det indstilles, at HMU

  • drøfter eventuelt

Sagsfremstilling


Beslutning

HMU drøftede ikke punktet.

Tilbage til toppen