Abonnér
Referat
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 3. juni 2021 kl. 12:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1+2, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-13-3-81-20

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra HMU-mødet den 26. februar og 12 maj 2021 (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for mødet
 • godkender referat fra HMU-mødet den 26. februar 2021, samt 12. maj 2021.

Sagsfremstilling


Beslutning

HMU besluttede

 • at godkende dagsordenen for mødet
 • at godkende referaterne fra møderne den 26. februar og 12. maj 2021.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

2. COVID-19 (12.05-12.15)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status på COVID-19 situationen for hhv. Psykiatrien og Socialområdet.

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status.

Beslutning

Socialområdet:

Covid-19 håndteringen forløber fortsat fint. I alt 32 borgere har været smittet. Der har ikke været nogle deciderede udbrud med mange smittede på en gang. Alle borgere, som har ønsket det, er nu vaccinerede. Nogle medarbejdere mangler fortsat at blive vaccinerede.


Der var en drøftelse af, hvilke retningslinjer der skal følges ude på de enkelte tilbud ift. test, når man er vaccineret. Ann-Britt Wetche følger op på dette således, at det tydeliggøres og gøres ens for Socialområdet.


Psykiatrien:

Covid-19 Håndteringen forløber ligeledes fortsat fint. Når der har været konstateret smitte har det været håndteret flot således, at det ikke har spredt sig. Det er noget tid siden sidst at der har været et større smitteudbrud blandt medarbejdere. Langt de fleste medarbejdere er nu vaccinerede.


I forhold til test efter vaccination, så følger Psykiatrien de gældende retningslinjer for dette.


Der er ikke viden om at der skulle være begrænsninger ift. rejsemuligheder og brug af coronapasset. Skulle der være nogle vanskeligheder i nogle lande kan Psykiatrien ikke gøre så meget, da det er et spørgsmål, som skal håndteres på nationalt niveau.


De fylder lidt hos nogle medarbejdere at deres vaccinationsperiode måske snart udløber. SST arbejder aktuelt på, hvordan vedligeholdelsesvaccinationen skal foregå og herunder, hvor lang intervallet skal være mellem vaccination og vedligeholdelsesvaccination.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
 • at Socialområdet kigger på ensretning af retningslinjer ved brug af test på de sociale tilbud, når man er vaccineret
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

3. Tilbagemelding fra RMU (12.15-12.20)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen fra de seneste RMU møder til efterretning.

Sagsfremstilling

De væsentligste informationer fra RMU-mødet den 8. april til videreformidling til HMU’erne:

 • Det nye RMU konstituerede sig med samme formandskab som tidligere, og udkastet til forretningsorden blev godkendt. På MED-hjemmesiden findes oplysninger om RMU, herunder kontaktoplysninger på RMU-medlemmerne. Link: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/. Det blev fra medarbejderside bemærket, medarbejdersidens formøder forud for RMU-møderne er åbne, og interesserede fx HMU-medlemmer er velkomne til at deltage. I givet fald gives besked til næstformandskabet.
 • Der var opbakning til den reviderede politik om vold og krænkende handlinger, herunder mobning, seksuel chikane og sexisme, og der er nedsat en gruppe til at arbejde videre med de konkrete værktøjer mv.
 • Erfaringer fra efterårets Trivselsmåling 2020 blev drøftet, og de input, som kom i forbindelse med drøftelsen, vil indgå i planlægningen af kommende TULE og APV undersøgelser.
 • Scenarier for arbejdsmiljøkonference 2021 blev drøftes. Der afklares
  senest i maj, hvad formen og målgruppen for konferencen bliver.
 • Covid-problemstillingen omkring, at der p.t. ikke kan indkaldes medarbejdere til vaccination blev drøftet, og det blev aftalt, at der følges op på problemstillingen.. Vilkårene på vaccinationscentrene blev også drøftet, herunder arbejds- og ansættelsesvilkår samt nødvendigheden af fokus på tilstrækkelig kompetenceudvikling.


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/


Næste RMU møde: 10. juni 2021.

Beslutning

HMU besluttede

 • at tage den skriftlige orientering til efterretning.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

4. Status - udpegning til nye HMU'er (12.20-12.25)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en status for udpegninger til de nye HMU'er.

Beslutning

Socialområdet:

Alle faglige organisationer har nu udpeget til HMU. Der holdes et konstituerende HMU møde den 18. august, og et egentligt ordinært HMU møde i september.


Psykiatrien:

Følgegruppen er orienteret om at der ville blive holdt et konstituerende møde den 21 juni, da der også holdes workshop for robust psykiatri samme dag. FOA har dog meddelt at man først forventer at kunne vælge FTR den 24. juni. Det er derfor ikke muligt at konstituere HMU den 21. juni. Der holdes derfor et konstituerende HMU møde den 18. august. Der var dog et ønske fra det nuværende HMU om, at man fortsat skulle holde workshoppen den 21. juni. Dog vil den ikke blive holdt for HMU, da HMU formelt ikke er konstitueret den 21. juni, men den holdes i stedet for udvalgte TR og FTR.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
 • at workshop for robust psykiatri fortsat holdes for bl.a. udvalgte TR og FTR den 21. juni.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-52-20

5. Krænkende handlinger og seksuel chikane (12.25-13.40)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter hvorvidt tilbagemeldinger fra LMU'erne samt de regionale dokumenter (politik og retningslinje) giver anledning til yderligere tiltag
 • drøfter hvordan vi bedst skaber en kultur, der understøtter forebyggelse, identifikation og håndtering af seksuel chikane.


Sagsfremstilling

Baggrund: Behandling af dette punkt blev på HMU-mødet 21. oktober 2020 og igen på HMU-mødet 26. februar 2021 udskudt som følge af, at formandsskabet ønskede en grundig ikke-virtuel behandling af emnet. Den 21. oktober 2020 blev HMU's underudvalg orienteret om de sexisme-sager, der har været i psykiatrien og på socialområdet svarende til hhv. 3 og 4 sager i perioden 2019 - oktober 2020. Der er ikke siden den orientering registreret yderligere sager i driftsområderne. På HMU-mødet 26. februar 2021 blev det besluttet, at give LMU'erne en mulighed for kort at fortælle om deres indsatser samt hvorledes de mener, at HMU bedst kan understøtte initiativer til forebyggelse, identifikation og håndtering af krænkende handlinger.


Punktet indledes med gruppearbejder, hvor grupperne skal forholde sig til forskellige udsagn med varierende grader af krænkende adfærd. På baggrund af disse drøftelser lægges der op til, at HMU forholder sig til indstillingerne.


Til støtte for drøftelserne er vedlagt som bilag:


 • Tilbagemeldinger fra LMU'erne


 • "Vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane", regional politik


 • "Seksuel chikane", Regional retningslinje


 • "Handlemuligheder v. seksuel chikane eller chikanøs adfærd", Psykiatrien hhv. Socialområdet


 • Gode råd til forebyggelse af seksuel chikane og


 • Hvad man gør, hvis man oplever/er vidne til seksuel chikane?
Beslutning

Ann-Britt Wetche og Tina Ebler introducerede til punktet og orienterede om formålet med drøftelsen, som efterfølgende foregik i grupper opdelt hhv. social og psykiatri. Der fremgår derfor også særskilte beslutninger i referatet.


Formålet med drøftelsen var ikke at belyse udfordringerne med krænkelser fra borgere og patienter, da dette bl.a. håndteres systematisk via VTC redskabet. Fokus på drøftelsen var mere at kigge på krænkelser mellem medarbejdere eller medarbejder og leder.


Socialområdet:

Socialområdet drøftede følgende med udgangspunkt i de 8 udsagn:

 • Det er svært at vide, hvad andre opfatter som krænkende. Derfor er det vigtigt, at vi tør tale om det
 • Vi har en forpligtelse til ikke at tale på en måde, der kan virke krænkende. Anerkender at det er svært at definere grænser
 • Vi har gensidig forpligtelse til at passe på hinanden. Fx ved at sige fra for kolleger der selv har svært ved at sige fra
 • Vigtigt at have fokus på, at vi har forskellige grænser. Særligt ift. generationsforskelle og magtrelationer på arbejdspladsen fx ung/gammel, ny/erfaring, tillidsrepræsentant/almen medarbejder
 • Komplimenter og berøring (fx beroligende hånd på skulder) er afhængig af situation og relation. Man skal være opmærksom på de mekanismer, der er på spil
 • Hvordan får vi hjælp og støtte til at arbejde med indbyggende krænkelser i kulturen? Løbende proces. Hver gang der kommer en ny ind får man en ny konstellation og normer. Som ledelse og samarbejdsorgan har vi en forpligtelse til at sætte nogle rammer og slå ned, når der er sager
 • Hvorvidt HMU forventer at LMU'erne drøfter emnet en gang årligt
 • HMU's rolle at finde ud af, hvor niveauet skal være på vores arbejdsplads
 • Der er ikke behov for yderligere skriftligt ift. retningslinje og politik. Det vigtige er, at der bliver talt om emnet på arbejdspladserne
 • Det handler i bund og grund om ordentlighed over for hinanden. Men ordentlighed er forskelligt.


HMU Social besluttede:

 • at drøfte punktet
 • at emnet drøftes i LMU'erne
 • at det ikke er sidste gang der tales om krænkende handlinger og seksuel chikane
 • at man ønsker at sende et signal om, at krænkende handlinger og seksuel chikane er uacceptabel adfærdPsykiatrien:

Psykiatrien drøftede de 8 udsagn og havde følgende bemærkninger:

 • Episoderne i de 8 udsagn skal hjælpe os til at få en fælles forståelse af, hvordan seksuelle krænkelser og krænkende adfærd skal opfattes
 • Der var enighed om at alle udsagn kunne forekomme
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at en krænkelse opstår, hvis handlingen opfattes sådan af den ene part. Dette også selvom den krænkende part ikke har haft til hensigt at krænke. Essensen er hvordan det modtages, og ikke hensigten fra den, som siger eller gør noget uhensigtsmæssigt
 • Man er forpligtet, som leder og medarbejder til at handle, hvis man oplever krænkende handlinger – også hvis man blot er vidne til det. Det er acceptabelt at omtale en krænkende adfærd. Man skal tage fat i lederen, dennes leder, TR eller AMR
 • Det handler meget om kultur. Håndtering af krænkende adfærd bør prioriteres i introduktionen af nye medarbejdere
 • LMU'erne skal løbende påmindes om at vi har retningslinje samt at det forventes, at problemstillingen drøftes løbende lokalt – herunder på personalemøderne
 • HMU havde konkrete bemærkninger til retningslinjerne, som HR arbejder videre med. Bl.a. var der et ønske om, at retningslinjerne tilføjes et forord med vision for, hvordan vi opfører os over for hinanden. Det skal desuden præciseres hvem man kontakter ift. linket til Koncern HR's såkaldte beredskabstelefon
 • Emnet drøftes på kommende arbejdsmiljøtemadag
 • Navnet på Region Midtjyllands inspirationsportal bør skrives fuldt ud


HMU Psykiatri besluttede

 • at drøfte punktet
 • at emnet skal drøftes igen
 • at emnet skal være et tema til kommende arbejdsmiljødrøftelse
 • at retningslinjen tilrettes
 • at LMU'erne skal have tilsendt den færdige retningslinje samt opfordres til at man kontinuerligt drøfter emnet lokalt
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

6. Orientering om byggerier i Psykiatrien (13.40-13.45)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med aktuelle byggeprojekter i Psykiatrien.

Sagsfremstilling


Beslutning

Claus Graversen orienterede om byggerier i psykiatrien.


Gødstrup: Tidsplanen var at Psykiatrien skulle flytte oktober 2021. Men for 14 dage siden blev den rykket, da somatikken ønsker lidt længere tid til processen. Det vides endnu ikke, hvor meget Psykiatriens plan for indflytning bliver skubbet. Der udarbejdes en ny tidsplan i løbet af juni måned.


Det forberedende arbejde i psykiatrien fortsættes dog således, at Psykiatrien er klar til indflytning, når det bliver muligt. Vi er derfor også pt. ved at gennemgå bygningen som vi har overtaget. Dette er primært med henblik på at udbedre eventuelle tekniske fejl og mangler. Erfaringerne fra Skejby er taget med ind i klargøring af byggeriet.


Der er ikke noget der tyder på, at forsinkelsen af byggeriet betyder, at psykiatrien skal flytte i midlertidige lokaler


Søndersøparken: Projektet er pt. i sin afklarende fase ift. grundkøb og arkæologiske undersøgelser.


Skejby: Der påbegyndes en evaluering af byggeriet i Skejby. Den starter i Retspsykiatrien.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

7. Eventuelt og evaluering af mødet (13.45-13.50)

Det indstilles, at HMU

 • evaluerer mødet

Sagsfremstilling

Fik vi talt om det vi ville tale om, var punkterne relevante og havde alle mulighed for at sige noget?

Beslutning

Psykiatrien: Tina Ebler orienterede kort om udsendte pressemeddelelse vedr. udfordringerne i Regionspsykiatrien Vest.


HL har via en intern audit gjort en række fund i afdelingen, som der skal rettes op på. HL tilstræber åbenhed omkring vanskelighederne, og har derfor også valgt at orientere bredt om det – herunder i forhold til de iværksatte tiltag, der skal rette op på forholdende. Regionsrådet, SIND og kommunerne er desuden orienteret.


Styrelsen for Patientsikkerhed har rettet henvendelse med henblik på at undersøge afdelingen. Der opleves desuden en interesse fra pressen.


Det går fint med samtaleforløbet ift. at kunne ansætte en ny afdelingsledelse. HL håber at der kan ansættes en ny ledelse snarest.


Bent Lykke deltager ikke længere i HMU. Han blev derfor takket for samarbejdet og hans bidrag til at sikre det gode samarbejde i HMU, i hans virke som næstformand.


HMU besluttede

 • at tage orienteringen til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

8. Tak for nu (13.50-14.10)

Det indstilles, at HMU

 • takker for samarbejdet

Sagsfremstilling


Beslutning

Deltagerkredsen ønskede hinanden tak for samarbejdet og god vind fremover i de nye HMU'er. Der var enighed om at de gode toner og erfaringer med samarbejde i det gamle HMU på tværs af områderne, skal tages med ind i de nye HMU’er.

Tilbage til toppen