Hvad kan man klage over?

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, hvis du mener, at der har været svigt i behandlingen.

Sundhedsfaglig behandling omfatter bl.a.: 

  • undersøgelse 
  • fastlæggelse af, hvad du fejler (diagnose) 
  • behandling 
  • genoptræning 
  • pleje 
  • information om og samtykke til behandling 
  • aktindsigt i patientjournaler m.v. 
  • sundhedspersonernes tavshedspligt 
  • sundhedspersoners udfærdigelse af erklæringer

Når du klager, tager en uafhængig myndighed stilling til, om der er grundlag for at kritisere den behandling, du har modtaget. Det vurderes ud fra normen for almindelig anerkendt faglig standard. Der tages ikke stilling til, om du har modtaget den bedst mulige behandling. Der tages heller ikke stilling til, hvilken behandling du eventuelt fremover bør modtage.

Hvem kan klage?

Du kan klage over den behandling, du selv har modtaget. Du kan også ved fuldmagt lade en anden person, fx en pårørende,  en advokat eller en forening klage på dine vegne. På samme måde kan du klage på vegne af en patient, hvis du får fuldmagt fra vedkommende.

Som forældremyndighedsindehaver kan du desuden klage over en behandling, dit barn har modtaget. Børn, der er fyldt 15 år, kan dog normalt selv klage.

Hvis du er nærmeste pårørende til en afdød patient, kan du normalt også klage over den behandling, som afdøde modtog. De nærmeste pårørende vil som regel være afdødes ægtefælle, forældre eller børn.

Hvor skal jeg klage til, og hvilke frister gælder?

Klager skal indgives digitalt.

Det er et lovkrav, at klager til Styrelsen for Patientklager indgives ved at bruge de digitale klageskemaer på borger.dk

Der er dog visse undtagelser til kravet, fx for borgere, der er fritaget for digital post, eller som ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema på grund af alder, sygdom eller sprogvanskeligheder.

Hvis du ikke kan bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte Styrelsen for Patientklager eller Patientkontoret. Du skal i skemaet oplyse, hvorfor du ikke kan klage digitalt.

Spørgsmål kan rettes til:

Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18H
8200 Aarhus N
Telefon: 72 33 05 00

Du kan læse mere om klage over sundhedsvæsenet på hjemmesiden Styrelsen for Patientklager 

Klagefrist

Klagen skal være indsendt inden 2 år efter, at du første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, at behandlingen fandt sted. 

Dialog

Tilbuddet om dialog gælder, når din behandling helt eller delvist er betalt af regionen.

Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet om en dialog. En dialog vil aldrig påvirke udfaldet af din eventuelle efterfølgende klage.

Hvem skal afgøre din sag?

Du har selv indflydelse på, hvordan din klage behandles.

Din klage kan enten udløse en eventuel kritik af den pågældende sygehusafdeling, klinik el.lign. eller udløse en eventuel kritik af en eller flere konkrete sundhedspersoner. Det afhænger af dit valg.

Pjece: "Hvem skal afgøre din sag - når du vil klage over den sundhedsfaglige behandling?" (pdf)

Behandlingssted

Hvis du ikke ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod enkelte sundhedspersoner, men mod det pågældende behandlingssted, afgøres din klage af Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager er en uvildig myndighed, som ved sine afgørelser er uafhængig af de myndigheder, der har ansvaret for sundhedsvæsenets drift. Styrelsen for Patientklager er også uafhængigt af partipolitiske og fagpolitiske interesser.

En eller flere sundhedspersoner

Hvis du ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod en eller flere konkrete sundhedspersoner, afgøres din klage af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er, ligesom Styrelsen for Patientklager, en uvildig og uafhængig myndighed. Når nævnet træffer afgørelser deltager to lægmænd, som repræsenterer sundhedsvæsenets brugere, og to sundhedsfagligt uddannede personer. Nævnet har en dommer som formand.

Hvis du er i tvivl om dit valg af hvem der skal afgøre din sag

Klagefristen er den samme, uanset hvad om du klager over et behandlingssted eller om der er tale om en kritik af en eller flere konkrete sundhedspersoner.

Dit valg er helt frit, men du vil blive bedt om at vælge. Det skyldes, at din klage normalt ikke kan blive afgjort af både Styrelsen for Patientklager og af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Hvis du klager til Styrelsen for Patientklager, mens Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er ved at se på din klage over samme behandling – eller omvendt – vil din klage derfor blive afvist.

Hvis du har haft en klagesag mod et sygehus, en afdeling eller en klinik, og Styrelsen for Patientklager har afgjort sagen med kritik af behandlingen, har du dog mulighed for efterfølgende at klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over de konkrete sundhedspersoner, der deltog i behandlingen. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vil så vurdere, om der også er grundlag for at kritisere en eller flere af disse.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, kan du søge vejledning på patientkontorerne eller hos Styrelsen for Patientklager.

Uanset, hvad du vælger, kan du sende din klage til Styrelsen for Patientklager. Hvis du er i tvivl om dit valg, kan du også vælge at sende din klage. Så vil Styrelsen for Patientklager læse din klage og hjælpe dig med at vælge, hvordan din klage skal behandles.

 

Læs om dine muligheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Klage- og erstatningsloven

Kontakt Patientkontoret

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444
mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

 

Skriv en e-mail

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

eller

patientkontoret@rm.dk

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.

Oplysningspligt

Region Midtjylland har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne hos dig, eller hvis det sker fra andre end dig.

Læs mere om oplysningspligten