Når du klager til Styrelsen for Patientklager over den sundhedsfaglige behandling, bliver du i klageskemaet tilbudt en dialog.

Hvem kan få en dialog?

Tilbuddet om dialog gælder, når din behandling helt eller delvist er betalt af regionen.

Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet om en dialog. En dialog vil aldrig påvirke udfaldet af din eventuelle efterfølgende klage.

Hvad kan dialogen bruges til?

Dialogen med regionen er først og fremmest din mulighed for at få fortalt, hvad du har oplevet, og hvad du mener kan blive bedre. Dialogen er også med til at give sundhedsvæsenet mulighed for at lære af dit forløb og dermed være med til at sikre, at det, der skete for dig, ikke sker for en anden.

Dialogen giver dig også en mulighed for at få en forklaring på, hvorfor behandlingen forløb, som den gjorde.

Hvordan foregår dialogen?

Når regionen har modtaget klagen fra Styrelsen for Patientklager, har regionen 4 uger til at afholde dialogen. Der er ingen bestemte krav til, hvordan en dialog skal afholdes, og det er derfor regionen, der bestemmer, hvordan dialogen skal foregå. En dialog kan foregå enten ved et personligt møde eller ved en samtale over telefonen.

Dialog i Region Midtjylland

Hvis du har klaget over et hospital i Region Midtjylland foregår de fleste dialoger ved, at du bliver indkaldt til et møde på hospitalet, hvor enten den behandlingsansvarlige sundhedsperson eller en fra afdelingsledelsen deltager. Oftest vil der være flere end en person tilstede under mødet.

Hvis du har særlige ønsker for eksempel til, hvem du ønsker, der skal deltage i dialogen, må du gerne skrive det på din klage, da det så vil være lettere for os at prøve at imødekomme dit ønske.

Har du klaget over en privatpraktiserende sundhedsperson, eksempelvis din praktiserende læge eller en speciallæge, vil Region Midtjylland kontakte den pågældende sundhedsperson og invitere til en dialog med dig. Hvis den privatpraktiserende sundhedsperson ikke ønsker at deltage i dialogen, vil du istedet blive tilbudt en dialog med en administrativ medarbejder fra regionen.
 
Hvis du har klaget over flere sundhedspersoner, praktiserende læger eller hospitaler, vil vi kontakte dig for at spørge, hvem du ønsker, at dialogen skal afholdes med. Du bliver nemlig kun tilbudt en dialog, og derfor vil vi gerne sikre os, at du får dialogen med enten det hospital eller de sundhedspersoner, som bedst kan hjælpe dig med at få de svar, du søger.

Få støtte under dialogen

Du har ret til at tage en pårørende eller en ven med som støtte under dialogen. Vi anbefaler, at du tager en med, som lytter og hjælper med at huske, hvad der bliver sagt.

Du kan også vælge at få en uvildig bisidder med. Danske Patienter kan tilbyde dig en bisidder fra Bisidderordningen.

 

Efter dialogen 

Regionen skal afslutte dialogen inden for 4 uger og give Styrelsen for Patientklager besked om, du ønsker at fastholde din klage. Når du har været til en dialog med regionen, vil du derfor blive spurgt, om du ønsker at fastholde eller frafalde din klage. Du har også mulighed for at ændre indholdet af klagen efter dialogen.

Styrelsen for Patientklager udleverer et svarskema, som regionen skal udfylde. Her skal der afkrydses i enten "klagen er fastholdt uændret" eller "klagen fastholdes med følgende ændringer" (som herefter uddybes). Du skal underskrive svarskemaet, medmindre dialogen er foregået telefonisk.

På svarskemaet skal der også anføres, om du ønsker din sag behandlet som en styrelsessag eller som en sag ved Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Du kan læse mere herom i vejledningen fra Styrelsen for Patientklager Hvem skal afgøre din sag?.

Hvis du ønsker at fastholde din klage - enten helt eller delvist, fortsætter behandlingen af din klage. Hvis du vælger at frafalde din klage, bortfalder din klagesag. Det forhindrer dig ikke i at rejse klagen på et senere tidspunkt, hvis du rejser klagen inden for klagefristen.

Læs mere

Du kan læse mere om, hvordan en dialog foregår på Styrelsen for Patientklager.