Klager over anvendelse af tvang under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling behandles af de lokale psykiatriske patientklagenævn, der er oprettet i hver region (et nævn ved hver statsforvaltning).

Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til.

Du kan klage over:

 • tvangsindlæggelse
 • tvangstilbageholdelse
 • tilbageførsel til en psykiatrisk afdeling
 • tvangsbehandling (også kaldet tvangsmedicinering)
 • tvungen opfølgning efter udskrivning
 • tvangsfiksering (også kaldet bæltefiksering)
 • anvendelse af fysisk magt, herunder indgivelse af beroligende medicin
 • beskyttelsesfiksering
 • anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse
 • personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
 • aflåsning af døre i afdelingen
 • oppegående tvangsfiksering
 • aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland

Du kan få bistand til at klage af den patientrådgiver, du har fået beskikket i forbindelse med tvangsindgrebet.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse truffet af dit lokale psykiatriske patientklagenævn, skal du sende din klage til det lokale psykiatriske patientklagenævn. Nævnet vil så sørge for, at din klage bliver forelagt den rette instans.

Du kan finde flere oplysninger om din mulighed for at klage over anvendelse af tvang i psykiatrien på naevneneshus.dk.