• Information, vejledning og rådgivning af patienter om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, service, ventetider, frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring og serviceaftaler, samt om adgangen til behandling i udlandet.
 • Bistand til patienter, der ønsker at benytte det frie sygehusvalg, med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling, og med at få en viderehenvisning hertil.
 • Bistand til patienter med vejledning og rådgivning om patientrettigheder, herunder regler på klage- og erstatningsområdet.
 • Bistand til patienter med udformning og videresendelse af klager eller erstatningskrav til rette myndighed.
 • Bidrag til afklaring af eventuelle misforståelser i forbindelse med patientbehandlingen, som kan være opstået i kontakt til en sundhedsperson.
 • Formidling af relevante oplysninger til Regionen, som løbende skal benytte disse til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed.

Patientkontoret har også følgende opgaver:

 • Den centrale omvisiteringsfunktion i regionen, så der sikres ekspertise/bæredygtighed i opgaveløsningen og ensartethed i administrationen af det frie og det udvidede frie sygehusvalg.
 • Skabe et administrationsgrundlag for det udvidede frie sygehusvalg, således at sådanne omvisiteringer altid sker via Patientkontoret, som i forlængelse af en beslutning om omvisitering ift. det udvidede frie valg beder hospitalerne om at foretage det videre fornødne – udfyldelse af blanket, videresendelse af journal m.v.
 • Rådgivning til medarbejdere i det regionale og kommunale sundhedssystem
 • Erfaringsformidling til samarbejdsparter, herunder praksissektoren
 • Konsulentbistand til hospitalerne vedr. sygehusenes skriftlige information og breve til patienter (vedr. oplysningspligten iht. lovgivningen)
 • Opgaver i relation til udvikling af service, patientoplevet kvalitet, patientsikkerhed og kapacitetsplanlægning.

Kvalitetssikring og udvikling af patientoplevet kvalitet

Patientkontoret formidler relevante oplysninger til Sundhedsstaben til brug for udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i Regionens sundhedsvæsen.

Kapacitetsplanlægning

Patientkontoret formidler relevante oplysninger om omvisitering til Sundhedsstaben til brug for udviklingen af kapaciteten på regionens sygehuse.