Mission

  • Vi er "stifindere" og vejledere for patienter og borgere i regionen, så disse både sikres de­res rettigheder og i pro­cessen med os oplever et sundhedsvæsen af høj kvalitet.
  • Vi sikrer ensartet administration af det frie sygehusvalg i Region Midtjylland og al videre­henvisning i forhold til det udvidede frie valg sker via Patientkontoret.
  • Vi bidrager til en optimal kvalitetsudvikling, patientsikker­hed, kapacitetsudnyttelse og bedre patientforløb i sund­hedsvæsenet.

Vision

Patientkontoret yder:

  • fagligt kompetent, imødekommende og let tilgænge­lig vejledning af patienter, pårørende m.fl., der har spørgsmål eller problemer i mødet med sundhedsvæ­se­net.
  • central omvisitation til privathospitaler samt medvir­ken til ensartet administra­tion af reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg. 
  • bidrag til optimal kvalitetsudvikling og kapacitetsud­nyttelse.