Hvad er sundhedsjournalen?

I sundhedsjournalen får du mulighed for indblik i de journaloplysninger, som hospitalsansatte skriver om dig i sine journalsystemer.

Sundhedsjournalen er oprindeligt udviklet som en mulighed for hospitalsansatte (klinikere) til at få journaloplysninger om patienter fra andre hospitaler end sit eget. På den måde er sundhedsjournalen blevet et vigtigt arbejdsredskab for klinikerne til at skaffe sig et overblik over en patients behandlinger på tværs af offentlige hospitaler og mere detaljeret information om enkelte kontakter.

Da sundhedsjournalen skal tjene som arbejdsredskab for klinikerne, gengives journalnotater med de samme formuleringer, forkortelser og fagtermer, som klinikerne bruger i hospitalernes egne patientjournaler. Det kan i nogle tilfælde gøre det vanskeligt for almindelige borgere at forstå, hvad der står. 

Hvordan får jeg adgang?

Du kan finde din sundhedsjournal ved at logge ind på Sundhed.dk med dit NemID. På Sundhed.dk kan du desuden finde mere generel information om sundhedsjournalen.

Hvor kan der findes patientinformation fra?

I Region Midtjylland bliver der på nuværende tidspunkt, leveret data til sundhedsjournalen fra alle regionens hospitaler. Der kan være forskel på, hvor gamle informationer, der ligger fra de enkelte hospitaler.

Hvilke data er tilgængelige?

Der er forskel på, hvilke patientdata, der sendes til sundhedsjournalen fra landets hospitaler. Det vil ikke være muligt at overføre alt fra hospitalernes EPJ-systemer (elektronisk patientjournal-systemer) til sundhedsjournalen, men de mest essentielle informationer bliver overført.

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at notater, som er journalført fra og med 1. september 2009, skal være tilgængelige for patienter i sundhedsjournalen. Notater fra behandlinger inden denne dato er kun tilgængelige for klinikere, men du kan altid kontakte den afdeling, du har været i kontakt med for at få en udskrift af din journal.

Hvilke klinikere har adgang til mine data?

Adgang til patienters journalnotater er reguleret i Sundhedslovens § 42 a. Ifølge loven har sundhedspersoner lov til at indhente relevante oplysninger i fornødent omfang uden patientens samtykke. Patienten kan dog frabede sig indhentningen. Herudover kan sundhedspersoner og andre der er undergivet tavshedspligt, med patientens samtykke, indhente oplsyninger, der er relevante og nødvendige for behandlingen.

Derudover kan ledelsen på behandlingsstedet give tilladelse til, at andre personer, som er undergivet tavshedspligt, indhenter oplysninger hvis der er nødvendigt for at yde teknisk bistand til sundhedspersoners indbehtning af oplysniger.

På hospitalernes hjemmesider kan findes information om, hvilke faggrupper hospitalsledelserne har givet adgang til.

Aarhus Universitetshospital

Regionshospitalet Randers

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Psykiatrien

I "Min Log" på Sundhed.dk vil du kunne se, hvis en kliniker har indhentet information fra din sundhedsjournal.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvorfor står der, at min screening for brystkræft er foretaget i Randers?

Screeninger for brystkræft foretages som en del af folkeundersøgelserne i Region Midtjylland. Organisatorisk set er Afdeling for Folkeundersøgelser placeret på Regionshospitalet Randers og alle de lokale screeningssteder i Region Midtjylland hører under denne afdeling. Det betyder også, at alle screeninger er dokumenteret og registreret i Randers’ it-system.

Bliver der på et senere tidspunkt brug for at finde uddybende informationer om din undersøgelse, vil det være i Randers’ it-system, at data skal genfindes. Derfor står Regionshospitalet Randers som ”Institution” i sundhedsjournalen.

Det, der fremgår af afdeling og institution i sundhedsjournalen, er således mere et udtryk for stedets organisatoriske tilknytning. Af de mere detaljerede interne it-systemer fremgår det, hvor undersøgelsen er foretaget, men så detaljeret er sundhedsjournalen ikke. 

Kan jeg som forælder få adgang til mine børns journaler?

Journaloplysninger for børn og unge bliver overført til sundhedsjournalen, men kan først ses, når den unge fylder 15 år og kan få NemID.

Det er ikke muligt for forældre at få adgang til sit barns sundhedsjournal. Det er heller ikke muligt for pårørende til en patient at tilgå dennes journaloplysninger via sundhedsjournalen.

Sundhedsloven regulerer forældres aktindsigt i børns journaler i § 37, stk. 2. Det er muligt for forældre at få aktindsigt i børns journaler ved at kontakte afdelingen, som barnet har været i kontakt med, med mindre det må vige for afgørende hensyn til barnet. 

Hvorfor går der 3-5 dage. før jeg kan se mine journalnotater?

Oplysninger vises med 3-5 dages forsinkelse for at sikre, at behandlerne kan nå at orientere en patient om eventuelle skæbnesvangre diagnoser, inden patienten selv kan læse det i sundhedsjournalen. 

Kan jeg forhindre klinikeres adgang til mine data? 

Ifølge Sundhedslovens § 41, stk. 3 har du ret til at lukke for videregivelse af journaloplysninger. I sundhedsjournalen er det muligt at efterkomme dit ønske herom. En lukning kan foretages for et eller flere forløb i sundhedsjournalen, og for alle klinikere. Inden du lukker for videregivelse, bør du overveje, at det eventuelt kan have konsekvenser for dine behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger, når sundhedspersoner ikke har adgang til alle dine journaloplysningerne i sundhedsjournalen. Hvis du ønsker at lukke for videregivelse, skal du henvende dig til dén afdeling, som forløbet stammer fra.  

Kontakt e-journal i Region Midtjylland.

Har du spørgsmål til din sundhedsjournal, har du mulighed for at kontakte de sundhedsjournal-ansvarlige i Region Midtjylland på e-journal@rm.dk. Du må ikke sende dit CPR-nummer hertil i en ukrypteret mail, og det anbefales, at du i det hele taget ikke sender dit CPR-nummer, før vi evt. spørger efter det. Du kan sende en krypteret mail til sundhedsjournalen fra din postkasse på borger.dk: https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=4598