Personalet har tavshedspligt

Sundhedspersonalet og andre ansatte i det offentlige har tavshedspligt. Oplysninger om dit helbred og øvrige personlige forhold er fortrolige, og er derfor omfattet af tavshedspligten.

Tavshedspligt gælder også over for pårørende. Du bestemmer selv, hvem der må modtage oplysninger om dine helbredsforhold.

Helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling

Sundhedspersoner kan dog videregive informationer til andre sundhedspersoner, som skal fortsætte behandlingen. Er du i et behandlingsforløb og skal behandles af flere personer eller på forskellige steder, vil sundhedspersonalet give de relevante oplysninger videre. 

Din egen læge får oplysninger fra indlæggelsen i form af et udskrivningsbrev.

Du kan altid sige nej til, at der videregives informationer.

Læs i hvilke tilfælde personalet kan videregive informationer uden dit samtykke.

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger til andre formål

Hvis der skal gives fortrolige oplysninger til andre formål end behandling, fx til andre offentlige myndigheder, forsikringsselskaber m.v. kan det ske:

  • med dit skriftlige samtykke 
  • når lovgivningen kræver det 
  • hvis det er nødvendigt af væsentlige hensyn til dig selv eller andre 
  • hvis det er nødvendigt for, at en offentlig myndighed kan gennemføre en tilsyns- eller kontrolopgave.

Videregivelse af oplysninger til patientvejledere på patientkontorerne

Som patient kan du give dit skriftlige eller mundtlige samtykke til, at sundhedspersoner kan videregive oplysninger til patientvejledere på patientkontorerne om dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for rådgivning og bistand. Du kan give samtykke til den sundhedsperson, der videregiver oplysningerne, eller til den patientvejleder, der modtager oplysninger.

Du kan på ethvert tidspunkt sige nej til, at oplysningerne bliver givet videre.

Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med dødsfald

Efter et dødsfald kan de nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, få oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde.

Forudsætningen er, at det må antages ikke at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde.