Der gælder forskellige regler for transplantation fra levende og transplantation fra afdøde personer. 

Transplantation fra levende personer

Der kan udtages væv og andet biologisk materiale fra dig til behandling af sygdom eller legemsskade, hvis du har givet skriftligt samtykke.
Du skal være fyldt 18 år for at kunne give samtykke.

Kun hvis ganske særlige grunde taler for det, kan indgrebet foretages med samtykke fra en person under 18 år. Og kun når samtykket er bekræftet af den, der har forældremyndigheden. Dette kan være, hvis transplantation til en bror eller søster er livsnødvendig, fordi der ikke er mulighed for anden behandling eller for transplantation fra en anden person.

Der kan ikke gives samtykke til, at der fra en person under 18 år, udtages væv, som ikke kan gendannes.

Transplantation fra afdøde personer

Afdøde skal skriftligt, efter sit fyldte 18. år, have givet tilladelse til organdonation.
Pårørende kan ikke modsætte sig indgrebet, medmindre afdøde har bestemt, at beslutningen er givet på betingelse af, at de pårørende accepterer beslutningen.

Hvis du ønsker at blive organdonor, kan du få donorkort og tilmeldingsblanket til Donorregistret ved at henvende dig til Sundhedsstyrelsen. Du kan også tilmelde dig på sundhed.dk
Du kan altid ændre din registering.


Du skal sende skemaet til:

DONORREGISTRET  
Blegdamsvej 9
Postboks 1120
2100 København Ø

Tlf.nr. 3545 5269


Donorkortet giver mulighed for at krydse af ud for fuld tilladelse, dvs. tilladelse til, at alle organer kan anvendes til transplantation. Men du kan også vælge at give begrænset tilladelse, dvs. at kun de organer, som du har sat kryds ud for, kan anvendes til transplantation.

I begge tilfælde kan du vælge, at tilladelsen bliver betinget af, at de pårørende accepterer beslutningen. I så fald skal der indhentes informeret samtykke fra dine nærmeste pårørende.

På donorkortet kan du også forbyde, at der udtages organer.

Hvis du ikke har udfyldt et donorkort, må indgrebet kun foretages, hvis der ikke er en tilkendegivelse fra dig mod indgrebet, og hvis dine nærmeste giver samtykke.

Hvis afdøde er under 18 år, må indgrebet kun foretages, hvis den/de, der har forældremyndigheden, har givet samtykke.

Man må ikke transplantere, hvis der skal foretages retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion, medmindre indgrebet må antages at være uden betydning for resultatet af undersøgelsen. Det er politiet, der træffer afgørelsen.